Redo för utmaningen

Safety med Phoenix Contact

Funktionell säkerhet är viktigt. Med produkter, utbildningar och TÜV-certifierade experter får du hjälp av Phoenix Contact att uppfylla maskindirektivet och säkerhetskraven inom processindustrin.

Vi hjälper dig att skydda människor och maskiner.

Let's get #FitForSafety


En man som bestiger berg
Skylt med texten ”Fit for Safety”

Vad är funktionell säkerhet?

Som utvecklare och tillverkare av intelligenta anläggningar står du inför en stor utmaning. Varje system, oavsett hur genomtänkt det är, innebär allvarliga risker för den omedelbara omgivningen. Standarderna och direktiven för funktionell säkerhet (FuSi) innebär tillförlitligt skydd för människor, miljö och maskiner. De beskriver kontrollen över risker genom automatiserade säkerhetssystem. Avgörande för ett systems säkerhet är att de säkerhetsinriktade styrsystemen och andra åtgärder för att minska riskerna tillämpas på rätt sätt. Om ett kritiskt fel uppstår här, tar styrsystemet över och initierar det säkra läget.

Funktionell säkerhet verkar i en miljö som regleras av lagstiftning. En av de viktigaste standarderna för maskinbyggnation är EN ISO 13849-1. Den anger vilka säkerhetsbestämmelser en maskin måste uppfylla. Standardserien IEC 61511 bestämmer tillämpningen av funktionell säkerhet vid anläggningar inom processindustrin. Säkerhetsintegritetsnivån (SIL) och Performance Level (PL) är viktiga parametrar för tillförlitligheten hos säkerhetsrelaterade funktioner.

Maskinbyggnation med medarbetare

Maskindirektivet Krav på maskinsäkerheten i det europeiska ekonomiska området

Räknas dina produkter till tillämpningsområdet för Maskindirektivet 2006/42/EG? Vill du lansera dem på den inre europeiska marknaden? Då måste du följa maskindirektivets krav. CE-märkning av maskinerna är bara tillåten om alla krav uppfylls. Märkningen krävs på den europeiska marknaden för att maskinerna ska kunna användas obegränsat.

Globala trender inom maskinsäkerhet
Nya krav på Performance Level och säkerhetsintegritetsnivå
Hur kommer kraven på funktionell säkerhet för Performance Level (PL) och SIL att ändra sig under den närmaste framtiden? De internationella säkerhetsstandarderna ISO 13849 och IEC 62061 omarbetas just nu. Nyheter förväntas även inom områdena säkerhetsrelevant programvara och cybersäkerhet.
Ta reda på mer
Produktionsanläggning

Maskinsäkerhet globalt Lagstiftning i olika regioner i världen

Världskarta
Världskarta
Världskarta
Världskarta
Världskarta

 • Grundläggande säkerhetskrav definieras i bilaga I till maskindirektivet.
 • Designen är baserad på harmoniserade standarder.
 • Presumtionen om överensstämmelse är sammankopplad med tillämpningen av dessa harmoniserade standarder.
 • Det är frivilligt att applicera standarden. Avvikande lösningar är möjliga.
 • Officiella godkännanden eller tillstånd för lansering på marknaden behövs i princip inte.
 • Tillverkaren skriver en försäkran om överensstämmelse, ett certifikat från en utomstående instans krävs inte.
 • Produkten märks med CE-märkningen, inte med ett kontrolltecken.
 • Det finns bara en förpliktelse att konsultera en utomstående instans (”anmält organ”) vid vissa riskprodukter.
 • Statens roll är begränsad till marknadsövervakning.

Världskarta

 • Viktiga obligatoriska arbetsskyddslagar beskrivs i OSHA-standarderna (Occupational Safety and Health Administration) som riktar sig till operatörer.
 • OSHA-standarderna ställer indirekta krav på tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter.
 • I ett fall som gäller produktansvar används mycket ofta ANSI-standarder inom ramen för civilrättsliga förfaranden.
 • Även om tillämpningen av ANSI-standarder inte är rättsligt bindande, får de en halvobligatorisk karaktär med privaträttsliga kontrakt.
 • I många fall avviker ANSI- och UL-standarder från internationella eller europeiska standarder.
 • Det finns ingen statlig marknadsövervakning i USA. Vid idrifttagningen av en anläggning behövs en kontrollmärkning från ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Världskarta

 • Det finns ännu ingen utpräglad marknadsövervakning, men tullkontroller.
 • Många internationella standarder har inkorporerats i det kinesiska regelverket för maskinsäkerhet, men de är inte alltid uppdaterade.
 • Maskiner måste inte vara CCC-certifierade, till skillnad från centrala maskinkomponenter.
 • Utöver de nationella standarderna och industristandarderna finns även ett stort antal regionala standarder och företagsinterna standarder.

Världskarta

 • Det finns lagstadgade direktiv för import av gods [Lei N°8078 art. 8] och indirekta sådana för maskiner och komponenter [NR12 § 12.134].
 • I nuläget fins inga generella obligatoriska certifieringar. I framtiden förväntas det finnas en obligatorisk certifiering för vissa säkerhetstekniska produkter.
 • Certifieringar från europeiska och amerikanska institut och myndigheter kommer endast att accepteras med ömsesidigt erkännande.
 • Fabriksinspektioner (även oannonserade) är möjliga i kontrollsyfte.
 • Internationella standarder kan endast tillämpas om inga nationella standarder är tillgängliga. Dessa nationella standarder har till en viss del högre krav än internationella standarder.
 • Om en omedelbar högre risk för arbetare föreligger, kan drift och distribution förbjudas omgående för en maskin.

Processindustri

Processäkerhet Uppfylla aktuella lagstadgade krav

Inom processindustrin finns det många olika möjliga faror för människor och miljö. För att minimera dessa faror bör kraven i IEC 61511 uppfyllas. IEC 61511 kräver en hantering av den funktionella säkerheten för att undvika systematiska fel. För att behärska tillfälliga fel måste säkerhetsfunktionerna konstrueras på rätt sätt. Dessutom måste kraven på explosionsskyddet beaktas. Den tilltagande begränsningen i lagstiftningen och det ökande antalet säkerhetsföreskrifter förutsätter att man förstår explosionsskyddets grundprinciper.

Vägen till en säker processanläggning Förverkliga hanteringen av den funktionella säkerheten

Livscykeln åskådliggör processen:

Livscykel för processäkerhet

En utförlig och väldokumenterad riskanalys är grunden för att skapa en säker processanläggning. Baserat på den kan då följande dokument skapas i de olika faserna:

 • Safety Requirements Specification
 • Utförande för maskinvaran och SIL-intyget
 • Programvarudokumentation
 • Validering av säkerhetsfunktionerna

Om dessa faser genomförs utan planering och utan ett lämpligt ledningssystem kan systematiska fel smyga sig in. Dessa fel kan förbli oupptäckta tills en risk uppstår. Därför börjar vägen till en säker processanläggning redan före riskanalysen (inkl. HAZOP). För att undvika systematiska fel i de enskilda faserna behöver anläggningstillverkarna och -operatörerna en hantering av den funktionella säkerheten.

Två medarbetare bredvid en anläggning

Säkerhetsrådgivning Från riskbedömning till certifiering av anläggningen

Integreringen av säkerhetsfunktioner i maskiner och anläggningar utgör ett merarbete för dig som tillverkare. Phoenix Contact stöder dig i detta genom individuell rådgivning. Oberoende av tillverkaren är de TÜV-certifierade Functional Safety-experterna från Phoenix Contact redo att erbjuda dig stöd vid planering, byggnation, ändring, komplettering och drift av maskiner under livscykeln.

Produkter för funktionell säkerhet Från säkerhetsbrytare till säkra styrsystem

Upptäck en omfattande produkt- och lösningsportfölj för funktionell säkerhet. Säkerhetsbrytarna, säkerhetsreläerna samt säkra styrsystem möjliggör enkel idrifttagning och konfigurering av din anläggning. På så vis kan du fokusera på dina kärnkompetenser och lita fullt ut på att du uppfyller de lagstadgade föreskrifterna samt säkerställa en säker drift av din anläggning.

Produkter för funktionell säkerhet