Power-to-X Tillsammans in i en koldioxidneutral framtid med grönt väte

Power-to-X: vind-, solcells- och elektrolysanläggning

Med Power-to-X till All Electric Society

Med nyckeltekniken Power-to-X går det att distribuera, lagra och på begäran tillhandahålla förnyelsebar energi som t.ex. vind- och solenergi i stora mängder.

Power-to-X-metoden
Omvandla primärenergi till andra energityper med hjälp av Power-to-X-metoden YouTube

Energi efter behov med Power-to-X

En del i principen All Electric Society är förnybar elektrisk energi, t.ex. från solenergi. Processtekniska processer omvandlar den energin i lagringsbar energi. För det används s.k. Power-to-X-teknologier.

Elöverskott uppstår vid stark solinstrålning, mycket vind eller ett överskott av vatten i sol-, vindkrafts- eller vattenkraftsanläggningar. Det överskottet används här för att producera bränslen (Power-to-Fuel), vätgas och metan (Power-to-Gas), ammoniak och metanol (Power-to-Liquid) eller andra kemikalier. Inom ramen för All Electric Society används sen några av de producerade ämnena igen för att alstra elektrisk energi. De fungerar alltså som energilagringsmoduler som buffrar fluktuationerna hos de nämnda förnyelsebara energierna och säkerställer en kontinuerlig energiförsörjning. Sådana teknologier för Power-to-X stöttar sektorkopplingen som sammanför ström-, värme-, gas- och mobilitetssektorerna.

Expertsamtal ”All Electric Society enabled by Power-to-X”

På Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation diskuterar vi om det är möjligt att åstadkomma ett klimatneutralt samhälle. Deltagare är Dr Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker samt Mathias Füller från Phoenix Contact.

Ta reda på hur vi realiserar omställningen inom processindustrin avseende Power-to-X och ”All Electric Society” med våra digitaliseringslösningar och innovativa produkter.

Smarta lösningar

Våra öppna och säkra digitaliseringslösningar används redan idag i den traditionella processindustrin. Ta reda på mer om hur ett stort antal av våra användningar även uppfyller kraven för vätgasindustrin.

PLCnext Technology-ekosystem

Framtidssäkrade automatiseringssystem

För att konstruera Power-to-X-anläggningar framtidssäkrat måste nya automatiseringskoncept integreras. Öppenheten hos automatiseringskoncepten och användningen av nya industriella standarder spelar en viktig roll inom ramen för digitalisering.

Ekosystemet PLCnext Technology utgör basen för vår öppenhet och våra standardiserade digitaliseringslösningar. Med den kan du realisera koncept som Open Process Automation (OPA) och integrera modulära anläggningsdelar i storanläggningar per Module Type Package (MTP). MTP snabbar på konstruktionen, uppbyggnaden och idrifttagningen av anläggningar. Dessutom stöder PLCnext Technology konceptet NAMUR Open Architecture (NOA). Med det använder du produktionsdata enkelt och säkert, optimerar kontinuerligt processer och möjliggör ett förutseende underhåll. Open-source-plattformen PLCnext Technology utgör en framtidssäkrad grund för automatisering av anläggning som konstrueras idag. Dra fördel av särskilda funktioner som molnmodem, Safety-styrsystem och tillgång till AppStore.

Elektrolysanläggning

Styrsystem och övervakning av elektrolysanläggningar

Vi möjliggör en övervakning, automatisering och digitalisering av elektrolysen med tillhörande processer och anläggningar. Hit hör t.ex. vattenreningen, elektrolythantering, gas- och vätskebehållare och kylanläggningar. Dessutom övervakar och automatiserar vi kompressorer. För att även åstadkomma en hög tillgänglighet för elektrolysörer och därmed säkerställa konkurrenskraften tillhandahåller vi nödvändiga teknologier samt en mångårig erfarenhet av att utrusta kemiska processanläggningar automatiseringstekniskt.

För att sänka anläggningskostnaderna ytterligare är principer som t.ex. Design-to-Cost samt kapacitetsökningar viktiga. Dessutom innebär digitaliseringen ytterligare möjligheter som t.ex. användning av den digitala tvillingen för processoptimeringen och -moderniseringen. Den digitala transformationen öppnar nya vägar för att göra elektrolysörer och andra anläggningar inom Power-to-X-industrin väsentligt effektivare och därmed kunna alstra produkterna kostnadseffektivare.

Pipelines med vätgasetikett

Övervakning av pipelines

Power-to-X-industrin behöver utöver pipelines för transport av olika gaser även rörledningssystem för att försörja fastigheter.

Vi tillhandahåller ett effektivt pipeline-läckagedetekteringssystem för att detektera mycket små läckor och en exakt beräkning av läckans position. Vår övervakningslösning går att använda såväl för pipelines för syntetisk olja och syntetisk gas samt vätgas-pipelines.

Vätgastank

Övervakning av tanklager

Som del av försörjningskedjan för Power-to-X uppstår flera tanklager. Tanklagren används inte bara som mellanlager för t.ex. vätgas för bränsleceller. Stora tankfarmer på industrilokaliseringar tillhandahåller vätgas som råvara för Power-to-Gas- och Power-to-Liquid-processer.

Vi tillhandahåller en bred produktpalett med SIL-certifierad teknik för en effektiv påfyllningsreglering för funktionell säkerhet, egensäkerhets-signaluppdelare samt modulära styrsystem. Utöver nivåregleringen installeras även ett överfyllningsskydd som förhindrar överfyllning av behållare med passande ventilkopplingar.

Skepp med bränsleceller

Styrsystem och övervakning av bränsleceller och fjärrvärmeverk

Fjärrvärmeanläggningar alstrar redan idag elektricitet och värme ur naturgas. Den här naturgasen kan även bytas ut mot gröna bränslen från Power-to-X-industrin. Det innebär ett den här effektiva processen med hög verkningsgrad blir ännu klimatvänligare.

En ytterligare typ av grön energibärare inom elenergi är vätgasbränsleceller som kommer allt mer inom fordonsteknik och andra användningar.

Phoenix Contact stödjer båda koncepten med automatiserings- och digitaliseringslösningar t.ex. med vår öppna automatiseringsplattform PLCnext Technology.

Teknologier

Ta reda på mer om våra öppna och säkra teknologier för en hållbar framtid.

Solcellsfält med vindanläggningar
Cybersäkerhetsikoner med hand
Man framför en processanläggning
Explosionsskydd
Solcellsfält med vindanläggningar

Gemensamt bildar de nya teknologierna 5G, APL, TSN och OPC UA framtidens kommunikation. Dessa nya koncept är även en del av den nya Power-to-X-industrin. Det är bara så som du kan nätansluta datapunkter säkert, enkelt och snabbt.

Vi engagerar oss i alla viktiga standardiseringorgan. Där skapar vi en ny tillverkaroberoende kommunikationsstandard för automatiseringen.

Mer om kommunikations- och överföringsteknologier
Cybersäkerhetsikoner med hand

Det räcker inte att installera brandväggar här och där på en kritisk infrastruktur för att uppfylla de högt ställa kraven på IT-säkerhet. Det är viktigt att definiera skyddsmål för att minimera samtliga cybersäkerhetsrisker. Dessa skyddsmål baseras på gällande standard IEC 62443 ”IT-säkerhet för industriella automatiseringslösningar”.

Vi hjälper dig med det varaktigt som certifierad tillhandahållare av ICS-Security-tjänster. Även säkerhetsanpassad produktutveckling ingår i det heltäckande angreppssättet.

Mer om Industrial Security
Man framför en processanläggning

Riskhantering är inte bara nödvändigt med tanke på miljö- och personskydd. Det är även viktigt att underhålla anläggningarna och därmed säkra investeringen. Utöver säkerhetsintegritetsnivån (SIL) spelar även Performance Level (PL) en viktig roll då automatiserade säkerhetssystem används. Decentrala, flexibelt konfigurerbara lösningar som SafetyBridge-tekniken används redan idag i SIL3-applikationer i olika tillämpningar. De går enkelt att integrera i styrsystemet.

Dra nytta av våra Safety-styrsystem för komplexa applikationer som möjliggör integrering i Profisafe- och Profinet-nät. En säker frånkoppling eller en säker gasregistrering och andra funktioner på den funktionella säkerheten går att realisera tillverkaroberoende. Dessutom tillhandahåller våra komponenter överspänningsskyddet. Kameror övervakar den decentrala infrastrukturen och säkerheten. Dessutom stöttar vi dig med omfattande utbildningsprogram.

Mer om funktionell säkerhet i processindustrin
Explosionsskydd

En viktig säkerhetsaspekt utgör de brännbara gaser som alstras, transporteras och lagras inom ramen för användningar för Power-to-X. Om de läcker obemärkt kan en explosiv eller giftig atmosfär uppstå. För att varna personalen i sådana fall är det nödvändigt med ett passande sensorsystem samt gasdetektorer. Inte heller anläggningstrafik får passera dessa utrymmen. För att reglera trafiken kopplar vi dina trafiksignalanläggningar till gasdetektorerna via passande överföringsteknik.

Vi erbjuder ett omfattande urval av lösningar och produkter för kraven i explosionsfarliga områden med olika zoner. Våra produkter omfattar allt från kretskortsplintar och -kontakter via ex-plintar, ex-isolationsförstärkare och mätomvandlare till överspänningsskydd och I/O-system.

Mer om explosionsskydd

Produkter

Upptäck våra explosionsskyddade, vibrations- och temperaturresistenta produkter för vätgasindustrin.

Pilotprojekt

Utöver kunskapsöverföringen från liknande applikationer i riktning mot Power-to-X arbetar vi redan med specifika, nya användningar.

Kemipark

Automatisering, elektrifiering och digitalisering i vätgasindustrin

För att effektivisera en monteringslinje har vi t.ex. utrustat bränsleceller automatiseringstekniskt inom ramen för de första projekten. För att lyfta de särskilda kraven på liknande applikationer arbetar vi med pilotprojekt gällande elektrolysprocesser. För det har vi övertagit den kompletta automatiseringen av en pilotanläggning med målet att avsevärt öka effektiviteten.

Vill du lära dig mer om våra lösningar för automatisering, elektrifiering och digitalisering inom Power-to-X-industrin? Du är välkommen att prata med oss.

Samarbeten

Tillsammans med partners möjliggör vi energi- och klimatomställningen.

Vätgasmolekyl med EU-flaggan

European Clean Hydrogen Alliance (Ech2A)

Den europeiska plattformen Ech2A för vätgasprojekt grundades av EU i juli 2020. Målet är att främja upp- och utbyggnaden av en vätgasekonomi i Europa.

Alliansen Ech2A sammanför aktörer från näringslivet, politiken och civilsamhället för att snabba på uppbyggnaden av en vätgasekonomi i Europa och för att komma överens om genomförandet av alstring, transport och distribution. Till de över 800 medlemmarna hör europeiska industriföretag, energileverantörer, investerare, NGO:er, organisationer, forskningsinstitut samt kommuner, regioner och departement. Tillsammans med Ech2A och dess partners vill vi med gemensamma krafter uppnå de satta klimatmålen för Europa.

All Electric Society

Lösningar för elektrifiering, uppkoppling och automatisering är vårt bidrag till en värld där alla har tillgång till förnyelsebar energi.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Tekniska lösningar för en framtid med livskvalitet

All Electric Society beskriver en värld där elektrisk energi från förnyelsebara energikällor finns tillgänglig till lågt pris och nästintill obegränsat som huvudsaklig energiform. För ett förverkliga denna vision behöver samtliga sektorer inom näringslivet och infrastrukturen elektrifieras, sammanlänkas och automatiseras.

Med våra smarta produkter och innovativa lösningar inom områdena automatisering, elektrifiering och digitalisering gör vi det möjligt för industri och samhälle att forcera omställningen på väg mot en hållbar värld.

LinkedIn-logotyp

LinkedIn: Processautomation Bli en del av vår community nu!

Allt om processindustrin och power-to-X – aktuella nyheter och trender, viktiga insikter eller spännande referenser från hela världen. Följ oss nu på LinkedIn och bli en del av vår community!

Personlig kontakt
Är du intresserad av tekniska lösningar som bidrar till en framtid med livskvalitet?
Ta kontakt med oss! Vi delar gärna med oss av ytterligare idéer och information om visionen All Electric Society.
Tveka inte att kontakta oss
Två män diskuterar med en surfplatta