Stad på natten med upplysta gator och ikoner för visualisering av sammanlänkningen i den smarta staden

Smart stad Koncept och lösningar för framtidens smarta stad

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen gör sitt intåg i städer, kommuner och församlingar och erbjuder koncept för utveckling av det urbana livsrummet. Ökat utnyttjande av utrymmet, ökad trafik, flaskhalsar vid försörjningen och avfallshanteringen, samt ökande nedsmutsning av luften och ökad bullerbelastning ställer städer inför nya utmaningar och kräver koncept för en intelligent infrastruktur.

Samspelet mellan teknik, intelligenta system och processer möjliggör koncept för morgondagens stad som är värd att leva i. Med högt integrerad och sammanlänkad informations- och kommunikationsteknik bidrar Phoenix Contact till den strukturerade omvandlingsprocessen av städerna mot de smarta städerna. Satsa på vårt kunnande när det gäller applikationer och teknik som förverkligar koncepten med smarta städer.

Den smarta staden omfattar alla tillämpningsområden som gör en stad mer värd att leva i och intelligentare. Koncept för utveckling av smarta städer bygger på digital teknik och hållbara lösningar för leverantörer, fastigheter och trafik. Phoenix Contact hjälper dig på vägen att utforma städernas framtid smart.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Koncept för intelligent koppling av alla sektorer i en smart stad

Smart stad är en sammanslutning av många sektorer inom fastigheter, infrastruktur och mobilitet. Framtidsbilden för All Electric Society bygger på intelligent koppling mellan de olika sektorerna. Avstämningen av energiutbytet mellan producent och konsument är grunden för en hållbar framtid. Uppkopplingen av en smart stad över alla sektorer kräver utöver samspelet mellan tekniker, intelligenta system och processer även framtidsinriktade automatiserings- och kommunikationsteknik.

Fastighet inifrån med ikoner för visualisering av en intelligent uppkopplad byggnad

Digitalisering av fastighetsautomation

Smart Building Självoptimerande fastigheter som en integrerad del av en smart stad

Smart Buildings utgör en integrerad beståndsdel av smarta städer. Om fastigheterna länkas samman intelligent och integreras i det totala konceptet kan fastigheterna bidra till ett effektivt, stabilt och ekonomiskt stadskoncept, t. ex. som ackumulator eller förbrukare på området energiförsörjning.

Vårt IoT-baserade system för fastighetsdrift Emalytics förenar de centrala elementen för digitalisering av en fastighet i en intelligent plattform och möjliggör en platsoberoende styrning och övervakning av olika fastigheter.

Stad i fågelperspektiv med ikoner för visualisering av det uppkopplade trafikväsendet i en smart stad

Digitalisering av trafikinfrastrukturen

Smart Traffic Det intelligent sammanlänkade trafikväsendet

God luftkvalitet och en anpassad mobilitet är grunden för en stad som det är värt att leva i. Ett trafikväsen som är anpassat till den smarta staden är en viktig grund för att överleva och arbeta i staden. Målet är att skydda miljön, t. ex. reducera emissioner, skona resurser och samtidigt öka säkerheten för alla trafikanter.

Med våra system och lösningar kan du registrera aktuella data och anpassa dem till stadens behov med intelligenta automatiseringssystem.
Denna nya transparens utgör i kombination med en aktiv styrning av trafiken eller en intelligent gatubelysning viktiga komponenter på vägen till en säker och hållbar mobilitet.

Vatten med ikoner för visualisering av den intelligenta vattenhanteringen

Digitalisering av vatten- och avloppsteknik

Smart Water Den intelligenta vattenhanteringen

Till en smart värld hör även en intelligent användning av vår mest värdefulla resurs: vatten. I moderna anläggningar flödar inte bara vatten utan även stora mängder data.

Våra lösningar för Smart Water använder information och bidrar till att förbättra vattenförsörjningen, hanteringen av avloppsvatten och utnyttjandet av vattnet. Genom sammankoppling och utvärdering av olika data övervakas och styrs komplexa och kritiska infrastrukturer nära händelserna, effektivt och säkert. För processoptimering tas även extern information om IoT-tillämpningar med. Öppna och flexibla system ger leverantörer planeringssäkerhet och skonar resurserna.

Samarbeten och projekt

Phoenix Contact engagerar sig i samarbeten och forskningsprojekt på temat smarta städer. På detta sätt visar vi vad den smarta staden innebär i praktiken. Fördelarna med digitaliseringen staden ger helt klart nytta redan idag.

Logotyp Lemgo Digital och Fraunhofer IOSB-INA

Staden som praktiskt laboratorium för digitalisering

Digital transformation inom små och medelstora städer Staden som praktiskt laboratorium för digitalisering

Utöver megastäder och metropoler kan även små och medelstora städer dra nytta av intelligenta, digitala lösningar. Därför driver Fraunhofer IOSB-INA sedan maj 2018 IoT-reallaboratoriet Lemgo Digital som en öppen innovationsplattform för digital omvandling av små och medelstora städer.

Fraunhofer får stöd från Technische Hochschule OWL och andra partner som delstaten Nordrhein-Westfalen.
Företags infrastruktur, nystartade IoT-företag, kommuner och forskningsinrättningar utnyttjas för att förverkliga innovativa produkter och databaserade tjänster inom verksamhetsområdena mobilitet, detaljhandel och miljö tillsammans med medborgarna som "vardagsexperter".

Den gamla hansestaden Lemgo står som modell för de över 180 medelstora städerna i Nordrhein-Westfalen där hälften av alla människor i den mest folkrika delstaten bor. Därför kan många jämförbara kommuner i Nordrhein-Westfalen och hela Tyskland dra nytta av Lemgo Digital vid utvecklingen av en digital agenda och genomförande av digitaliseringsprojekt.

En medarbetare från Phoenix Contact skruvar inuti en gatlykta

Säker dataöverföring från lampa till ljushanteringssystem

Projekt gatubelysning

Gatubelysning står för säkerhet och livskvalitet i en stad. För att anpassa sig mer till medborgarnas behov blir morgondagens belysning intelligent. Detta möjliggör en optimal anpassning till förutsättningar som natt, regn eller dimma. Samtidigt kan även anpassningar mellan övergångsställen, i bostadsområdet eller fotgängarzoner genomföras.

I Lemgo Digitals reallaboratorium har Phoenix Contact moderniserat gatubelysningen i samarbete med den kommunala förvaltningen. Genom användning av radiotekniken LoRaWAN gick det att behålla det befintliga kablaget. Utöver den individuella dimningen av lamporna kan nu även extra information om lamporna läsas av, t.ex. förbruknings- och tillståndsdata.

I och med övergången till den nya tekniken försörjs lyktstolpen permanent och blir därmed infrastrukturen för ytterligare sensorer, som t.ex. kamerasystem eller miljösensorer. Tack vare LoRaWAN-nätets uppbyggnad finns nu möjligheten att även integrera andra av stadens sensorer, t.ex. parkeringsplatssensorer. I och med detta blir LoRaWAN och lyktstolpen till ett viktigt element i den digitala omvandlingen.