Funktionell säkerhet inom processindustrin

Partner för processindustrin

För särskilt hög tillgänglighet i processindustrin är Phoenix Contact med banbrytande lösningar inom anslutnings- och automationstekniken en viktig partner.

Vi erbjuder:

 • Säkra komponenter för säkerhetsapplikationer i processanläggningar, certifierade enligt IEC 61508 och IEC 61511

 • ATEX-certifierad, robust säkerhetsteknik för användning i explosionsfarliga omgivningar

 • Säker diagnos och enkel funktionstest enligt IEC 61508

Ta reda på mer!
Man med skyddshjälm framför en processindustri-anläggning

Vid planering, upprättning och drift av säkra processtekniska anläggningar och maskiner anger aktuella direktiv och lagar den ram som måste följas. Från dessa finns standarder som anger vilken teknisk nivå som minst måste uppfyllas. Standardserien IEC 61511 reglerar tillämpningen av funktionell säkerhet vid anläggningar inom processindustrin.

För omsättningen ansvarar planerare, tillverkare och operatörer av anläggningar i lika hög grad som området för systemintegration, som förverkligar den funktionella säkerheten. Ändringar av kraven kräver att bevisdokument, processer och medarbetarutbildningar anpassas regelbundet. Men även modifikationer och integration av delenheter i befintliga anläggningar gör det nödvändigt med kontinuerliga kontroller.

Applikationer

Inom processindustrin finns det många olika möjliga faror för människor, egendomar och miljö. För att minimera dessa faror upprätthåller drift- och regleringsfunktioner de processtekniska förloppen. Anläggningarna säkras med integrerade säkerhetstekniska system.

Säkerhetsreläer för nödavstängning (ESD)
Säkerhetsreläer för nödavstängning (ESD) YouTube

Emergency-shutdown (ESD) Säker avstängning vid fara

Vid nödsituationer i processanläggningar prioriteras skyddet av människor och miljö. För att minimera farorna måste bland annat de berörda systemen stängas av omedelbart. I detta fall ingriper emergency-shutdown-systemet (ESD).

Säkra kopplingsreläer från Phoenix Contact stänger i nödfall av berörda applikationer på ett säkert sätt.

Säkerhetsreläer för eld och gas (F&G)
Säkerhetsreläer för eld och gas (F&G) YouTube

Fire-and-gas Aktivera varningssystem i tid

Förutom emergency-shutdown-systemet krävs inom processindustrin även ett fire-and-gas-system. Om brand uppstår eller explosiva gaser läcker ut måste det varnas för faran i tid.

Säkra kopplingsreläer från Phoenix Contact aktiverar i nödfall sirener och varningslampor.

Videoserie
Funktionell säkerhet inom processindustrin
Vad står HAZOP för och vad är en låsfunktion? Manuel Ungermann, säkerhetsproduktchef hos Phoenix Contact, förklarar begrepp, ämnen och produkter för säker till- och frånkoppling av processtekniska anläggningar.
Se nu
Funktionell säkerhet inom processindustrin

Produkter

För applikationer med funktionell säkerhet inom processindustrin erbjuder Phoenix Contact ett stort urval av SIL-certifierade produkter, från säkra kopplingsreläer till säkra styrsystem.

Standarder och direktiv Krav på utformning av skyddsfunktioner i processindustrin

För de grundläggande kraven på säker drift av anläggningar inom processindustrin finns det särskilda utformningsriktlinjer vad gäller funktionell säkerhet. Den internationellt harmoniserade metoden för säkerhetsanordningar inom processtyrningsteknik beskrivs i IEC 61511. En viktig del är livscykeln tillsammans med hanteringen av den funktionella säkerheten. De enskilda faserna är då i hög grad beroende av varandra och gör det möjligt att hålla koll på samtliga krav över säkerhetsanordningarnas hela livscykel.

Livscykel Information för planering, systemintegration, drift

Livscykel för anläggningsplanerare
Livscykel för systemintegratorer
Livscykel för anläggningsoperatörer
Livscykel för anläggningsplanerare

 • Säkerhetsplanering
  Planering av de aktiviteter som krävs för att uppnå den funktionella säkerheten (FS) för anläggningen, t.ex. verifiering och validering.

 • Riskbedömning
  Systematisk identifiering och utvärdering av alla risker och fastställande av åtgärder för riskreducering.

 • Skyddsnivåtilldelning
  Tilldela de planerade åtgärderna till enskilda skyddsnivåer och fastställa nödvändig SIL för säkerhetsfunktioner.

 • Hantering funktionell säkerhet
  Fastställa ett ledningssystem för styrning av livscykeln och resursplanering.

 • Bedömning funktionell säkerhet
  Återkommande bedömning om säkerhetsplaneringen och hanteringen av den funktionella säkerheten har applicerats korrekt.

Livscykel för systemintegratorer

 • Specifikation av säkerhetskrav
  Specifikation av kraven på säkerhetssystemet inklusive säkerhetsfunktionerna.

 • Valideringsplanering
  Planering av nödvändiga aktiviteter för kontroll av de specificerade säkerhetsfunktionerna.

 • Utformning och planering av säkerhetssystemet
  Detaljerad planering för att förverkliga säkerhetskraven och säkerhetsfunktionerna, bevis på säkerhetsintegriteten.

 • Montering och idrifttagning
  Installation av säkerhetssystemet och idrifttagning.

 • Validering
  Genomförande av funktionskontrollen baserat på valideringsplanen och bevisa riskreduceringen enligt riskbedömningen.

Livscykel för anläggningsoperatörer

 • Drift och modifikation
  Upprätthållande av den funktionella säkerheten under drift och vid ändringar av anläggningen

 • Urdrifttagande
  Avaktivering och kassering av säkerhetsfunktioner som inte längre behövs