Maskiner utan CE-märkning

CE-märkning enligt EG-maskindirektiv

I verkligheten hittar man fortfarande maskiner och anläggningar utan CE-märkning. EG-maskindirektivet reglerar lanseringen på marknaden, import av maskiner från s.k. tredjeländer och idrifttagning.

Är maskiner utan CE-märkning enligt definitionen i EG-maskindirektiv 2006/42/EG säkra? Kan de användas på ett säkert sätt?

Informera dig nu
CE-märkning på en maskin

I verkligheten hittar man fortfarande maskiner och anläggningar utan den CE-märkning som sedan den 1 januari 1995 egentligen måste finnas i enlighet med EG-maskindirektivet. Sedan detta datum reglerar EG-maskindirektivet lanseringen på marknaden, import av maskiner från s.k. tredjeländer och idrifttagning.
Frågan är alltså om dessa maskiner utan CE-märkning enligt definitionen i EG-maskindirektiv 2006/42/EG är säkra och kan användas på ett säkert sätt.

Måste åtgärder vidtas av operatörerna av sådana maskiner?

Enligt § 5 i driftsäkerhetsförordningen 06/2015 får arbetsgivaren endast tillhandahålla arbetsutrustning som motsvarar EU-direktiv. Till dessa direktiv hör även EG-maskindirektivet.

För operatören är det nu lämpligt att i efterhand se till att maskinen uppfyller CE-kraven. Men försäkran om överensstämmelse kan inte skapas i efterhand. Tvärtom kan CE-överensstämmelse bara tas fram enligt senaste EG-direktiv och (harmoniserade) standarder. Operatören måste fortfarande i vissa fall skapa en ny överensstämmelse. Det gäller t.ex. vid en väsentlig ändring av en maskin utan CE-märkning (tolkningsblad för BMAS 04/2015) eller en sammansättning av flera maskiner som en sammanlagd enhet. Gamla maskiner som lanserades före den 1 januari 1995 måste inte ha någon CE-märkning. Det gäller dock endast under förutsättning att den enligt driftsäkerhetsförordningen uppfyller säkerheten.

Maskinpark med robot

Maskiner utan CE-märkning kan också finnas inom området sammankopplade maskiner

Ny CE-överensstämmelse

Rätt tillvägagångssätt är att skapa en ny CE-överensstämmelse i enlighet med de senaste EU-direktiven och (harmoniserade) standarderna. Om en operatör fattar beslut om detta tillvägagångssätt, övertar denne därmed tillverkarens alla skyldigheter. Därefter måste ett fullständigt utvärderingsförfarande för överensstämmelse genomföras vid den aktuella tiden för tillhandahållandet på marknaden. Men om inte alla dokument om maskinen föreligger kan det vara svårt att genomföra bedömningen om huruvida den uppfyller EG-kraven i sin helhet. Tillvägagångssättet för riskbedömningen är tydligt beskrivet. Förutom riskbedömningen måste ytterligare tekniska underlag skapas och, om det krävs, kunna visas upp (se också EG-maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga VII). Till detta hör också bruksanvisningen samt försäkran om överensstämmelse.

Maskin med markerade riskställen

Med riskbedömningen identifieras riskområdena på maskinen

Vilken andra möjlighet finns det för operatören?

Operatören kan med hjälp av en riskbedömning (t.ex. baserat på EN ISO 12100) upptäcka tidigare oidentifierade risker och dokumentera dem för olika driftsätt. Baserat på driftsäkerhetsförordningen 06/2015 finns möjligheten att tekniskt, organisatoriskt och personrelaterat (TOP-principen) minska riskerna. Alternativet är att i enlighet med EG-maskindirektivet först genomföra konstruktiva, sedan tekniska och avslutningsvis informativa åtgärder. Baserat på EN ISO 13849 identifieras nödvändig Performance Level (PLr, required performance level) per säkerhetsfunktion. Därefter måste denna nödvändiga Performance Level (PLr) testas mot Performance Level (PL) för de installerade skyddsåtgärderna. Då identifieras risker som tidigare inte har upptäckts och de installerade säkerhetsskydden utvärderas. På så sätt får operatören en helhetsbild. Operatören kan besluta om det lönar sig att uppgradera maskinens säkerhetsteknik eller om det är bättre att köpa en ny maskin.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att området maskiner utan CE-märkning inte är entydigt. Varje fall måste bedömas individuellt. I en nära framtid måste man räkna med kommentarer eller en tolkning från myndigheternas sida.

Två män vid maskininspektion för att bedöma en fara

Maskininspektion för att bedöma en fara

Identifiera och genomför åtgärder

För att maskiner med eller utan CE-märkning ska kunna användas på ett säkert sätt är det lämpligt att utföra en kontroll i form av en maskininspektion. I maskininspektionen ingår det att kontrollera kraven i företagssäkerhetsdirektivet med de formella förutsättningarna. Dessutom undersöks det hur aktuell tekniken är samt skyddskonceptet och säkerhetsfunktionerna. Den elektriska utrustningen samt pneumatisk, hydraulisk och annan utrustning kontrolleras. Som komplement till detta är de mätningar som utförts vid riskbedömningen en viktig del av maskininspektionen. På det sammanlagda resultatet kan man se vilken maskin som måste bearbetas med vilken prioritet och vilka kostnader det kan leda till.