Leksikon

Leksikon

Terminologi rundt funksjonell sikkerhet

For bedre forståelse av begrepene rundt funksjonell sikkerhet og maskinsikkerhet.

Finner du ikke begrepet? – fortell oss om det!

Hvis du så langt ikke har fått svar på spørsmålet ditt, er du velkommen til å fylle ut kontaktskjemaet vårt. Vi er her for deg hvis du har spørsmål og/eller tilbakemeldinger rundt temaet funksjonell sikkerhet.

Behovsrate for sikkerhetsrelevante handlinger i SRP/CS (sikkerhetsrelevante deler av styresystemet).

I IEC 61508 defineres begrepet Safe Failure Fraction (SFF) som helheten av potensielt farlige feil sammen med dem som fører til en sikker driftstilstand.

Denne type programvare er nøye tilpasset anvendelsen. Den implementeres av maskinprodusenten og inneholder generelt logiske sekvenser, begrensninger og uttrykk som kontrollerer input, output, kalkuleringer og avgjørelser, slik at sikkerhetsspesifikasjonene SRP/CS imøtekommes.

Med dette forstår man driftssvikt i forskjellige elementer som et resultat av felles enkelthendelser og som ikke ble fremmet av hverandre.

Det skilles mellom Common Cause Failures (CCF) og Common Mode Failures (CMF), det vil si lignende feil, med utgangspunkt i ISO 12100:2010, 3.36.

Gjenstart skal kun følge automatisk dersom ingen faresituasjon foreligger. Følg videreførende informasjon i standarden EN ISO 12100, kap. 6.3.3.2.5.

Antall betjeningssykluser som 10 % av enhetene har sviktet etter.

En bekreftelse som baserer på en analyse av driftsmessige erfaringer for en bestemt konfigurering av et element. Sannsynligheten for farlige systematiske feil må være lav, slik at hver sikkerhetsfunksjon i elementet når sitt nødvendige sikkerhetsnivå.

På samme måte som INTERBUS-Safety bruker PROFIsafe også Black-Channel-prinsippet for å overføre sikre data via et standard nettverk. De sikre dataene, som består av de rent sikkerhetsrelevante nyttedataene og protokoll-overheaden som er nødvendig i forbindelse med sikkerheten, overføres sammen med ikke sikkerhetsrelevante data via Profibus eller PROFINET. På denne måten utveksler F-host i den sikre kontrolleren og F-device i I/O-modulen de sikre signalene. De integrerte sikkerhetsmekanismene beskytter mot følgende potensielle feil:

 • Gjentagelse av beskjeder
 • Tap av beskjeder
 • Tilføying av beskjeder
 • Feilaktig beskjedrekkefølge
 • Dataforfalskning
 • Forsinkelse av beskjeder
 • Gjentatte minnefeil i svitsjer
 • Forveksling av deltakere

Forkortelsen CE (Communauté Européenne) står for Den europeiske union. Produkter som faller inn under en eller flere EU-direktiver må være merket med CE-merket av den som har satt produktene i omløp, såfremt produktet imøtekommer alle relevante krav om sikkerhet og helsebeskyttelse. Eventuelt kan et teknisk kontrollorgan (notified body) måtte kobles inn. CE-merket er dermed inngangskortet for deltakelse i fri vareflyt innenfor det indre markedet i Europa.

Frekvens på … for sikkerhetsrelevante handlinger i SRP/CS (sikkerhetsrelevante deler av styresystemet)

Et mål på diagnostikkens effekt og som vises som forhold mellom sviktrate og oppdaget feilrate og rate for totale svikt.

Diagnostikkomfanget kan enten referere til det komplette systemet eller til bestemte komponenter, for eksempel for sensorer, logiske systemer eller finale elementer.

MTTF (Mean Time to Failure) beskriver tiden frem til første svikt i en maskin.

MTTFd (Mean Time To dangerous Failure) er forventet gjennomsnittlig tid frem til første farlige svikt i en maskin.

MTBF (Mean Time Between Failure) beskriver tiden mellom to tilfeller av svikt.

Programvaren er en del av det komplette systemet og stilles til disposisjon av produsenten. Den kan ikke tilpasses eller endres av maskinoperatøren. Disse programvarene er vanligvis skrevet i FVL.

Dette er analyse av bruksklarheten til en bestemt konfigurasjon av et element. Den sørger for at sannsynligheten for en farlig systematisk feil er så minimal at sikkerhetsfunksjonen når nødvendig effektnivå PLr.

Tidsrommet for korrekt bruk av sikkerhetsrelevante deler av styresystemer (SRP/CS).

Programmet er en del av det komplette systemet og kan ikke tilpasses eller endres av maskinoperatøren. Disse programvarene er vanligvis skrevet i FVL.

Performance Level (PL) brukes for å oppnå nødvendig risikoreduksjon for alle sikkerhetsfunksjoner.

Status på et objekt som kjennetegnes ved at det ikke er i stand til å utføre en tiltenkt funksjon. Utelukket fra dette er feiltilstander som oppstår under forebyggende vedlikehold, planlagte tiltak eller mangel på driftsmidler.

En feiltilstand oppstår ofte fordi objektet selv forårsaker feilen og ingen forutgående feil forelå.

Feilmaskering er en serie med flere ukjente feil i et sikkerhetsrelatert system som oppstår uavhengig av hverandre på en slik måte at konsekvensene kan være en farlig tilstand for personer. Ved logisk seriekobling av beskyttelsesdørbrytere med potensialfrie kontakter kan effekten av feilmaskeringen skyldes at forskjellige beskyttelsesdører åpnes uavhengig. Dermed kan det oppstå farlige situasjoner, som deaktivering av beskyttelsesdørsikringer.

Potensielle feil betraktes på komponentnivå og mulige konsekvenser for kunden evalueres med et referansetall. Ved pålitelighetsteknikk dreier det seg også om å analysere sannsynligheter for at noe oppstår og oppdages.

FVL er et programmeringsspråk som åpner for muligheten til å ta i bruk et høyt antall funksjoner og applikasjoner (f.eks. C, C++, Assembler).

Sannsynligheten for farlig hendelse pr. time. PFHD betyr probability of danger-bringing failure per hour.

De potensielle kildene for farlige situasjoner kan inndeles i sin opprinnelse (f.eks. mekanisk eller elektrisk fare) eller i sin egenskap (f.eks. elektrisk støt, toksiske farer, brannrisiko).

Farer kan defineres på følgende måte: De oppstår enten permanent mens maskinen er i drift (f.eks. bevegelse i farlige komponenter, høye temperaturer) eller de oppstår uventet (f.eks. eksplosjoner, utslipp av farlige stoffer eller elementer).

Situasjoner der en person utsettes for minst én fare. Det betyr at konsekvensene kan oppstå enten umiddelbart eller etter en bestemt tid.

Feil som har potensiale til å sette SRP/CS i en farlig tilstand eller i en tilstand med svikt. I hvilken grad denne tilstanden oppnås, er avhengig av systemets konstruksjon. I redundante systemer fører maskinvaresvikt heller sjelden til svikt i komplette systemer.

Low-Demand-applikasjoner i sikkerhetsteknikken kjennetegnes av at sikkerhetskrav forekommer én gang i året eller sjeldnere. Tilhørende sikkerhetskarakteristikk er PFD-verdien (Probability of a dangerous failure on demand).

Sikker hastighetsovervåking i roterende akser kan være nødvendig kombinert med ytterligere tiltak, som for eksempel steppmodus ved justeringsmodus i verktøymaskiner. Hvis en definert hastighet overskrides, innledes sikker tilstand.

Med dette forstår man feil som ikke kan tilbakeføres til en felles årsak, men svikt som oppstår i forskjellige enheter på grunn av en enkelthendelse.

Harmoniserte standarder er et begrep for europeiske standarder for produkter. De er blant det nye konseptet ("New Approach") fra EU-kommisjonen, der de grunnleggende kravene til produkter utformes gjennom organisasjonene CEN og CENELEC. De harmoniserte standardene publiseres i Official Journal fra EU. Kun varer og tjenesteytelser som er i henhold til grunnleggende krav, kan bli en del av markedet. De gjenkjennes i form av attester eller CE-merker.

Med utgangspunkt i en maskin som produseres i henhold til spesifiserte harmoniserte standarder, kan man gå ut ifra at de imøtekommer de grunnleggende kravene om sikkerhet og helsevern i maskindirektivet.

Forkortelsen HAZOP står for Hazard and Operability Study, med dette forstår man dermed en risikoanalyse som blant annet benyttes i forbindelse med funksjonell sikkerhet innen prosessteknikk. Det tyske synonymet til HAZOP er PAAG (Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkungen und Gegenmaßnahmen (prognose, lokalisering av årsak, evaluering av konsekvenser og mottiltak)).

Med definisjonen av såkalte nøkkelord eller ledeord som "over", "more than" og lignende kan parametere fastsettes for å gjenkjenne og forebygge mulige modifikasjoner og gi anbefalinger.

Som grunnlag fungerer P&ID-tegningen (piping & instrumentation diagram) for å undersøke hele prosessen, hvilke obligatoriske parametere som foreligger og hvilke konsekvenser avvik fra disse ville kunne få. Til slutt utvikles potensielle tiltak for å forhindre eller redusere parameterenes avvik. Det kan referere til enten hele systemet eller til spesifikke komponenter.

En virkemåte der frekvensen til instruksene i en sikkerhetsrelatert del i et styresystem (SRP/CS) er større enn én pr. år, eller der maskinens sikkerhetsrelaterte kontrollfunksjon har sikker tilstand som normal driftstilstand.

En virkemåte der hyppigheten til sikkerhetskravene i en sikkerhetsrelatert del i et styresystem (SRP/CS) er større enn én pr. år, eller der maskinens sikkerhetsrelaterte kontrollfunksjon har sikker tilstand som normal driftstilstand.

Som sektorstandard i IEC 61508 beskriver standardserien IEC 61511 kravene til funksjonell sikkerhet for anlegg innen prosessindustrien. Den består av tre deler.

Del av en berøringsfri verneanordning (BWS) som er koblet til maksinstyresystemet og som skifter til AV-modus dersom sensoren aktiveres under korrekt drift.

Fysiske skader eller andre helseskader.

Lysgitre er sikkerhetsanordninger som består av flere parallelle lysporter. De utløses straks minst én sensor registrerer avbrudd i lysportstrålen. Sikker utløsing er kun gitt straks objektet som skal registreres, er større enn to parallellkoblede lysporter.

Programmeringsspråket LVL gjør det mulig å kombinere predefinerte og applikasjonsspesifikke funksjoner for slik å implementere sikkerhetsspesifikke krav.

Typiske eksempler på LVL finner man i standarden IEC 61131–3, og typisk for et benyttet system er PLC (programmable logic controller).

Low-Demand-applikasjoner i sikkerhetsteknikken kjennetegnes av at sikkerhetskrav forekommer én gang i året eller sjeldnere. Tilhørende sikkerhetskarakteristikk er PFD-verdien (Probability of a dangerous failure on demand).

En funksjon i styresystemenes (SRP/CS) sikkerhetsrelevante deler som benyttes for å gjenopprette en eller flere sikkerhetsfunksjoner manuelt før maskinen må startes på nytt.

Systemer som reagerer på inngangssignalene i forskjellige deler i maskinelementer, operatører, eksternt kontrollutstyr eller andre kombinasjoner som genererer utgangssignaler.

Maskinkontrollsystemet fungerer kombinert med enhver teknologitype eller kombinasjoner av forskjellige teknologier (f.eks. elektroniske, hydrauliske, pneumatiske eller mekaniske teknologier).

Et europeisk direktiv for standardisering av minimumkrav med hensyn til sikkerhet og helsevern med mål om fri vareflyt for maskiner og sikkerhetskomponenter innenfor det indre marked i Europa.

Klassifisering av de sikkerhetsrelevante delene i et styresystem SRP/CS med referanse til deres motstandsdyktighet mot feil og påfølgende egenskaper ved feil. Egenskapsklassen velges med utgangspunkt i delenes strukturelle utforming, registrering av feil og pålitelighet.

Midlertidig automatisk oppheving av en eller flere sikkerhetsfunksjoner gjennom SRP/CS (sikkerhetsrelevante deler i styresystemet).

Nødstans er viktig for å aktivt innlede sikker tilstand i en nødsituasjon og for å beskytte personer. Ved å betjene nødstoppinstruksapparatet kan skaden forebygges eller reduseres. Hvis operatøren eller en tredjeperson betjener nødstoppinstruksanordningen, blir sikker tilstand innledet (f.eks. stans av farlig bevegelse i en maskin).

Performance Level (PL) er en kvalitativ inndeling av de enkelte SRP/CS (sikkerhetsrelevante deler av styresystemer) med referanse til yteevnen til de enkelte sikkerhetsfunksjonene i uforutsigbare situasjoner).

PROFIsafe er en sertifisert profil for Profibus og PROFINET. Med SIL 3 eller kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1 oppfyller PROFIsafe de strengeste sikkerhetskravene for prosess- og produksjonsindustrien. Både den sikkerhetsrelevante og standardkommunikasjonen kan overføres med en og samme kabel. PROFIsafe-systemet er en utvidelse av Profibus- og PROFINET-systemet. Med systemet kan programmerbare sikkerhetsfunksjoner utføres, og alle sikre inn- og utganger som er nødvendige i denne sammenheng kan overføres til og fra de sikre I/O-enhetene. Kommunikasjonen mellom den sikre kontrolleren og de sikre bussdeltagerne foregår via PROFIsafe-protokollen, som overlagres standard Profibus- hhv. PROFINET-protokollen og som inneholder de sikre inn- og utgangsdataene samt informasjon om sikkerhetskopi.

PES er systemer for kontroll, beskyttelse og overvåking av en eller flere programmerbare elektroniske apparater, inkludert alle systemkomponenter samt energiforsyning, sensorer og andre inngangsapparater, koblinger og utgangsapparater.

En krysskoblingsmonitor sørger for at en elektrisk krysskobling mellom to eller flere sensorsignaler ved mekanisk skade i en ledning ikke fører til tap av sikkerhetsfunksjonen, og da ved at sikker tilstand aktiveres. I den forbindelse finnes det forskjellige teknologiske prinsipper, blant annet forsyning av signalgiverne via testimpulser.

Tiden som går fra en sikkerhetsanordning utløser (f.eks. åpning av en beskyttelsesdør) til sikker tilstand (f.eks. stans i den farlige bevegelsen). Reaksjonstiden brukes for å fastsette nødvendig minsteavstand for en beskyttelsesanordning til farepunktet.

Beskyttelsesanordningens minimale avstand fra faren er avhengig av følgende faktorer:

 • Sensorens forsinkelsestid
 • Sikkerhetsprogrammets bearbeidingstid i sikkerhetskontrolleren, inkludert nettverksoverføringene
 • Bearbeidings- og filtertider i inn- og utgangsmodulene
 • Aktuatorens forsinkelses- hhv. etterløpstid

Funksjonell redundans refererer til sikkerheten i systemene for å ta i bruk en uavhengig ytterligere ut- eller også innkoblingskanal ved svikt i en kanal, for slik å aktivere sikker tilstand. I den forbindelse kan både komponent- og systemredundanser benyttes.

Tidsperioden fra farlig svikt registreres, enten gjennom en onlinetest eller en åpenbar feilfunksjon i systemet og gjenopptatt drift etter en reparasjon eller utskiftning av et system eller en komponent.

Reparasjonsraten inneholder ikke tidsperioden som kreves for å registrere feilen.

Resterende risiko som fortsatt består etter at beskyttende tiltak er iverksatt.

RFID står for Radio-Frequency-Identifikation og betyr at objekter kan identifiseres kontaktløst og uten visuell kontakt. I eksempelet med sikkerhetsbryteren PSRswitch sørger RFID-teknologien for kodet utskiftning av signaler mellom sensor og operatør. Grunnet beskyttelse mot manipuleringer forutsetter standarden EN ISO 14119 en koding av RFID-sikkerhetsbrytere.

Kombinasjonen av sannsynligheter for at en skade oppstår og denne skadens alvorlighet.

Samlet prosess, består av risikoanalyse og risikoevaluering.

En kombinasjon av spesifikasjonen for de naturlige maskingrensene, registrering av farer og evaluering av risiko.

En avslutningsvis evaluering hvorvidt risikoreduksjonsmålene med utgangspunkt i forutgående risikoanalyse er nådd.

Tiden som ved sikkerhetsreleer forløper fra anmodning om en sikkerhetsfunksjon og til frigivelseskontaktene åpner. Ved sikre tidsreleer kan tilbakefallstiden forlenges via en manuell innstilling, for eksempel for å stenge ned drivenheter kontrollert.

SafetyBridge Technology gir en Safety-løsning som er uavhengig av nettverket og kontrolleren. Med denne teknikken kan sikkerhetsrettede signaler overføres og evalueres via standard automatiseringsnettverk. Dette fungerer helt uten sikkerhetskontrollere. På grunn av egenskapene til SafetyBridge-protokollen som brukes, kan teknologien benyttes for forskjellige bussystemer og er sertifisert for følgende nettverk: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP og Sercos.

Dette innebærer et tiltak for risikoreduksjon. Disse tiltakene kan brukes av forskjellige personkretser.

Implementert av utviklere: Spesiell design med beskyttelsestiltak og informasjon om bruk.

Implementert av brukere: Organisering (sikre arbeidsmetoder, overvåking, systemer for arbeidsgodkjenning), klargjøring og bruk av ytterligere beskyttelsestiltak, personlig verneutstyr og opplæringer.

Beskyttelsesdører er sikkerhetsanordninger, eksempelvis på et anlegg, for å forhindre at personer går inn på fareområder. Disse beskyttelsesdørene kan være satt opp på en slik måte at de først kan åpnes når maskinen stanser (lukking) eller kun bestemte personer har tilgang til maskinen (autorisering via nøkkel osv.).

Tilstanden til en drivenhet som ikke kan generere et dreiemoment. Ved anmodning om sikkerhetsfunksjon oppnås denne tilstanden ved å bryte energitilførselen.

For akselerasjonen foreligger en under- og overgrense, slik at sikker betjening er gitt. Hvis akselerasjonsverdiene overskrides, innledes sikker tilstand.

For hastigheten foreligger en under- og overgrense, slik at sikker betjening er gitt. Hvis verdiene under- eller overskrides, innledes sikker tilstand.

Overvåking av en sikker posisjon. Straks posisjonen forlates og ingen alternative sikkerhetsfunksjoner er aktive, innledes sikker tilstand.

For lastindikatoren foreligger en under- og overgrense, slik at sikker betjening er gitt. Hvis verdiene under- eller overskrides, innledes sikker tilstand.

Overvåking av bevegelsesretningen ved lineær- eller rotasjonsbevegelse. Hvis en retning som er deklarert som farlig, registreres, og ingen alternative sikkerhetsfunksjoner er aktive, innledes sikker tilstand.

Hvis øvre grenser for bestemte verdier overskrides, f.eks. akselerasjon eller hastighet, sikres det gjennom den sikre bremsestyringen at maskinen kjører langsommere helt til den har nådd en normal verdi eller kobler ut.

For hastigheten foreligger en under- og overgrense, slik at sikker betjening er gitt. Hvis verdiene under- eller overskrides, innledes sikker tilstand.

Et sikkert koblingsrelé gjør at et signal kan overføres sikkerhetsrettet mellom en programmerbar elektronisk kontroller (PES) og en aktuator. Ved feil, for eksempel en intern relefeil, innledes sikker modus. Vanligvis følger utkobling ved bruk av interne redundanser.

Hvis denne funksjonen i maskinen svikter, øker risikoen for farer.

Sikkerhetsreleer er en støtte ved implementering av sikkerhetstekniske tiltak. De gjør det mulig å betjene sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysgitre og beskyttelsesdører.

Sikkerhetsreleene fra Phoenix Contact kan settes sammen modulært, de har tvangsstyrte kontakter og TÜV-sertifisering for å oppnå optimal sikkerhet. I tillegg opptar de lite plass, og installeres raskt og enkelt.

Sikkerhetsbryter (låseanordning) brukes til posisjonsovervåking av beskyttelsesdører. Når en beskyttelsesdør åpnes, innledes sikker tilstand gjennom styreteknisk låsing.

Sikkerhetsbryteren PSRswitch er en elektronisk, kodet sikkerhetsbryter i kompakt byggform. Takket være integrert RFID-transponderteknologi og intelligens får du optimal beskyttelse mot manipulering og den beste sikkerheten i samsvar med EN ISO 14119. Med kompatible evalueringsenheter og SAC-kabling gir vi deg en økonomisk effektiv komplett løsning for fleksibel overvåking av beskyttelsesdører og posisjoner for den digitale fabrikken din.

En kontaktor/solid-state-relé i en maskinstyring sørger for at sikkerhetsrelevante sensorer og aktuatorer overvåkes i henhold til påkrevet PL eller SIL. En kontaktor/solid-state-relé kan være utformet både som enkelt sikkerhetsrelé for overvåking av enkeltfunksjoner og også overta overvåkingen av mer komplekse oppgaver.

SRP/CS står for sikkerhetsrelevante deler av styresystemet (Safety-Related Parts of Control Systems). Den er en del av et styresystem som reagerer på sikkerhetsrettede inngangssignaler og som genererer sikkerhetsrettede utgangssignaler.

De kombinerte sikkerhetsrelevante delene i et styresystem begynner på det punktet der de sikkerhetsrelevante inngangssignalene utløses (inkludert f.eks. betjeningskammen og posisjonsbryterens rolle), og avsluttes på utgangen av effektstyreelementene (inkludert f.eks. hovedkontaktene i et koblingsapparat)

Når overvåkingssystemer brukes for diagnostikken, betraktes de også som SRP/CS.

Sikkerhetsintegritetsnivået består av fire adskilte nivåer for fastsettelse av sikkerhetsfunksjonenes sikkerhetsintegritetskrav, som tilordnes de sikkerhetsrelaterte E/E/PE-systemene. Sikkerhetsintegritetstrinn 4 er det høyeste trinnet i sikkerhetsintegriteten, trinn 1 er det laveste trinnet. SIL-klassifiseringen refererer til en fullstendig sikkerhetsfunksjon.

SIL-kravgrensen beskriver den maksimale SIL-evnen til et delsystem innenfor en sikkerhetsfunksjon.

En funksjon som forhindrer at en drivenhet avviker mer enn én fast definert verdi fra holdeposisjonen.

Ved konkrete, praktiske omsettinger av sikkerhetsapplikasjoner er ikke bare alle standard krav et kompleks tema i seg selv, men også det å velge egnede sikkerhetskonsepter, inkludert styrings- og evalueringslogikkens systemarkitektur. Så lenge man tar i bruk den riktige teknologien, får man en enkel og økonomisk effektiv bruk i henhold til alle krav.

Feiltilstanden skal tilbakeføres til en bestemt årsak og kan kun oppheves ved å endre konstruksjonen, produksjonsprosessen, driftsforløpene, dokumentasjonen eller andre relevante faktorer.  Ved korrekt utført vedlikehold, uten at feiltilstanden utbedres, blir feilens årsak vanligvis ikke eliminert. En systematisk svikt kan fremkalles ved å simulere feilens årsak.

Eksempler på årsakene til systematiske svikt som følge av menneskelige handlinger er blant annet som følger:

 • Spesifikasjon i sikkerhetskravene
 • Design, produksjon, installasjon, drift av maskinvaren
 • Design og implementering av programmet

Testintervall mellom beskyttelsesfunksjonens funksjonstester (Proof Test).

Hyppigheten av automatiske tester for gjenkjenning av feil i en SRP/CS. Den fremgår av diagnostikktestintervallets verdi.

Dette er en sikkerhetsfunksjon som innledes straks en komponent eller et element ikke lenger er i stand til å utføre funksjonen korrekt. Eller betingelsene er endret, slik at risikoene stiger.

Med tilknytning til EN ISO 12100 er låseanordninger mekaniske, elektriske eller andre sikkehetsanordninger som, i kombinasjon med bevegelige, skillende beskyttelsesanordninger, reduserer farene ved tilgang til farlige områder. Så lenge beskyttelsesdøren ikke er igjen, vil bestemte maskinfunksjoner vanligvis ikke kunne utføres.

Begrepet "failure" står for svikt i et objekt, som deretter ikke lenger er i stand til å utføre en nødvendig funksjon. "fault" er betegnelsen på feilen som gjør at svikt oppstår.

Det gjelder ikke for gjenstander som kun består av programvare. Når en feil har oppstått, betegnes artikkelen som feilaktig. Feil som kun får konsekvenser for tilgjengeligheten til den kontrollerte prosessen, ligger utenfor gyldighetsområdet til ISO 13849-1.

Bruk av en maskin på en måte som ikke er tilsiktet fra konstruktørens side, men som kan være et resultat av lett forutsigbar menneskelig handling.

Låsemekanisme er en sperre- eller stengemekanisme som del av en låseanordning der tilgangen til det farlige området forhindres ved å holde igjen beskyttelsesdøren helt til sikker tilstand er nådd (f.eks. stillstand i de farlige bevegelsene).

Ved tvangsstyring er N/O- og N/C-kontakten i et elementærrelé mekanisk sammenkoblet. Dermed unngår man at N/O og N/C er lukket samtidig. I kombinasjon med en egnet kobling registreres svikt i åpnefunksjonen pålitelig. Dette er den mest pålitelige måten for å gi mennesker og maskin optimal sikkerhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00