To menn med varselvester i et elektrisk anlegg

Energioverføring og -distribuering Overvåking, styring og beskyttelse av delanlegg i energiomgivelser

Kraftverk for fornybar energi og foranderlige uttaksmengder fremtvinger endringer i de elektriske energiforsyningsnettene. I dag står dermed digitaliseringsløsninger for effektiv ut- og ombygging av nettverkene, i fokus. Dataene som utvinnes åpner for målrettet planlegging, sikker, desentral drift og forutseende vedlikehold av overførings- og distribusjonsnettene. Den stadig tiltagende elektrifiseringen åpner også for sektorkobling av strømforsyning med trafikk og varme.

Allerede i dag hjelper vi mange forskjellige nettoperatører med våre omfattende tjenestetilbud, fra planlegging og helt til prosjektene er komplett implementert. Våre pålitelige og innovative produkter, løsninger og servicetilbud står her alltid i fokus.

Med vår store portefølje med tjenester - fra forbindelsesteknikk og helt til automatisering av trafostasjoner - tilbyr vi skreddersydde produkter og løsninger for samtlige spenningsnivåer.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Trafostasjon i mørket foran en by

Stabile overføringsnett

Med vår store portefølje med forbindelses-, tilkoblings- og nettverksteknikk sørger vi for energiflyt og signal- og datakommunikasjon. Det store sortimentet med merke- og monteringsmateriell forenkler idriftsettingen og servicetiltak i etterkant. FAME-testteknikken gjør det f. eks. mulig å redusere testtidene i beskyttelsesutstyr. Vår portefølje med signalanordninger viser deg anleggs- og feiltilstander på stedet og i nettverket.

Trafostasjon sett ovenfra

Effektiv automatisering av distribusjonsnett

Tilkobling av kraftverk for fornybar enegi og nye forbrukere som ladeinfrastruktur for E-mobilitet stiller nye tekniske krav til operatørene av distribusjonsnett. I tillegg til utfordringer ved opprettholdelse av spenningen eller ved endring av effektflytretning hensyntas også temperaturområdene til enhetene og driftsmidlene som benyttes.

Vår store portefølje beskytter, overvåker og automatiserer anlegg i elektrisk energifordeling, slik at strømforsyningen er ivaretatt også ved vanskelige forhold.

Foranderlig administrering av forsyning med solcellepaneler, vindhjul og energiakkumulatorer.

Foranderlig administrering av forsyning

For å oppnå nettstabilitet må anleggets driftsansvarlige kunne styre den foranderlige forsyningen av kraftverk og energiakkumulatorer alt etter last- og genereringssituasjon. Administreringen av forsyningen er et spesielt regulert nettsikkerhetstiltak for avlastning av flaskehalser i nettet.
Det være seg i komponenter eller med vårt installasjonsklare automasjonskap, vi tilbyr alt som skaper en sikker og driftsøkonomisk administrering av forsyningen. I vår installeringsklare løsning er allerede alle nødvendige komponenter som f. eks. kommunikasjonstilknytning, kontroller og beskyttelsesteknikk som opsjon, hensyntatt. Med vår komplette løsning mater du strøm fra anlegget inn i strømnettet, i henhold til VDE-AR-N 4110/-20.

Sikre og moderne elektriske energiforsyningsnett Overvåking, styring og beskyttelse av anlegg i energiomgivelser

Driftsansarlige av overførings- og distribusjonsnett driver modernisering og utbygging av nettene stadig fremover. Med vår omfattende portefølje med tjenester hjelper vi nettoperatører med digitaliseringen og en optimal om- og utbygging av utstyr og driftsmidler. Forsyningssikkerheten står i fokus, med utgangspunkt i meget tilgjengelige og teknisk modne produkter og løsninger. Ved å ta i bruk velkjent og innovativ teknikk forenes aspektene pålitelighet og driftsøkonomi.

Bruk av moderne fjernstyre-, automatiserings- og beskyttelsesteknikk gir effektiv anleggsdrift i lav- og mellomspenningsnett. Sikker og økonomisk effektiv drift begynner allerede ved valg av mange passive komponenter som f. eks. anleggsmerking og -kabling. Produktene våre brukes fra generering av energi og helt frem til forbrukeren.