Den nya standarden

IO-Link Safety

Säker kommunikation till den sista metern
Logotyp IO-Link

Vad är IO-Link?

IO-Link är det första, globalt standardiserade I/O-gränssnittet. Tekniken har etablerat sig som kommunikationsstandard inom maskin- och anläggningsbyggnation. Antalet produkter som används med IO-Link-gränssnitt växer snabbt. Kommunikationsstandarden erbjuder en mängd fördelar, den skapar nya användningsmöjligheter och inkluderar viktiga teman såsom Industrial internet of things (IIoT). IO-Link är per definition ett öppet, seriellt punkt-till-punkt-kommunikationsprotokoll för anslutning av givare och ställdon till ett automationssystem.

Fördelar

 • IO-Link ökar produktiviteten
 • IO-Link förenklar installation, underhåll och utbytesprocesser
 • IO-Link ökar datatillgängligheten och -noggrannheten
 • IO-Link möjliggör åtgärdande av fel per fjärrdiagnos
Signallampa i produktionen

Produktivitet

IO-Link-enheter levererar detaljerade tillståndsdata till styrsystemet. Dessa data hjälper till vid planeringen av underhållet då problem snabbt kan upptäckas. När du som användare t.ex. får en varning om nedsmutsade givare var sjätte månad, kan du schemalägga en rengöring två gånger per år vid lämpliga tider. Genom att fel i enheterna detekteras i realtid kan även driftkostnaderna sänkas då oförutsedda driftstopp minimeras.

Installation i apparatskåpet

Enkelhet

IO-Link är som helhet mycket enkelt. Installationen är enkel då man kan använda standardkablar och -kontakter. Eftersom du övervakar dina system och kan utföra ändringar i inställningarna är underhållet enkelt. Felsökningen via IO-Link-enheter gör att du snabbt och enkelt kan fastställa orsaken till ett problem. Baserat på de parameterdata som lagrats i styrsystemet är utbytesprocessen också enkel. Om en IO-Link-enhet måste bytas ut, överförs de lagrade parametrarna automatiskt till IO-Link-enheten utan att en programmeringsenhet används. Anläggningen blir på så sätt snabbt driftklar igen.

Dataanalys på bildskärmen

Ökad datatillgänglighet och -noggrannhet

Analoga givare utan IO-Link genomgår ofta flera A/D-omvandlingar innan deras data når styrsystemet, vilket kan leda till fel. För IO-Link-enheter görs bara en A/D-omvandling. Det ökar mätnoggrannheten och på så sätt hela processens noggrannhet.

Fjärrkonfigurering på PC:n

Fjärrkonfigurering

Parametrarna för IO-Link-enheter kan ändras från skrivbordet genom att du reagerar på statusmeddelanden. För att åtgärda fel behöver produktionslinjen inte längre frånkopplas för fysisk åtkomst till enheterna.

IO-Link Safety

IO-Link Safety implementerar säker kommunikation hela vägen. Detta innebär att användarna också kan dra nytta av de typiska IO-Link-fördelarna inom funktionell säkerhet, t.ex. enkel inställning av parametrar genom IODD eller snabbt utbyte av enheter.

Utökningen av IO-Link-tekniken möjliggör kontinuerlig kommunikation från styrsystemsnivån till anslutning av säkerhetsrelaterade givare och ställdon. Samspelet mellan IO-Link och IO-Link Safety utlovar nya, tillverkaroberoende maskin- och anläggningskoncept.

IO-Link-systemets komponenter

Arkitekturen i ett IO-Link-system består av ett styrsystem, en IO-Link-master och en eller flera IO-Link-enheter. De ansluts via en enkel tretrådig, oskärmad kabel, vilket förenklar installationen och gör den mer prisvärd.

Interaktiv bildkarta: Komponenter i ett IO-Link-system
IO-Link-master
Mastern tillhandahåller gränssnittet till det överordnade styrsystemet, styr kommunikationen med anslutna IO-Link-enheter och sparar parameterdata samt IODD-filen (IO Device Description). Denna fil innehåller en enhetsbeskrivning och parameterinformation om IO-Link-enheten, inklusive tillverkare, artikelnummer, funktion osv.
PLC (programmerbart styrsystem)
Styrsystemet används för att övervaka ingångarnas tillstånd och styra utgångarnas tillstånd. Ett säkerhetsstyrsystem krävs för behandling av säkerhetsdata.
IO-Link-enheter
Avser alla intelligenta givare eller ställdon som är anslutna till systemet, t.ex. I/O-enheter, omvandlare, säkerhetsreläer, motorstartare eller säkringar. Intelligent innebär, med avseende på IO-Link, att en enhet har identifieringsdata, t.ex. en typbeteckning, ett serienummer eller parameterdata. Dessa data kan läsas av via IO-Link-protokollet. Dessutom kan IO-Link-enheten tillhandahålla detaljerade diagnosdata som kan användas för förebyggande underhåll och service.
Ställdon
Ett ställdon är en utgångsenhet som omvandlar elektriska signaler och ström till mekanisk rörelse och på så sätt styr mekaniska anordningar.
Givare
En givare är en anordning som mäter en fysikalisk storhet (t.ex. temperatur, tryck eller position), och som registrerar och indikerar värdena eller skickar en retursignal.
IO-Link Safety-Master
Utöver de uppgifter som en klassisk IO-Link-master har, möjliggör IO-Link Safety-Master säker kommunikation för funktionell säkerhet. Förutom klassiska icke-säkra IO-Link-enheter kan säkerhetsrelaterade IO-Link-enheter anslutas här, t.ex. säkerhetsgivare, säkra givare via OSSDe, säkra ställdon samt även blandade säkerhetsenheter (t.ex. mekatroniska enheter).

Vad kan en IO-Link-enhet göra som en standardgivare inte kan?

IO-Link-enheter erbjuder tre datatyper:

 • Processdata: Tillståndsinformation som IO-Link-enheten läser och skickar till IO-Link-mastern eller information som IO-Link-mastern skickar till IO-Link-enheten. I denna process överförs även statusinformation. På så sätt kan du testa om processdata är giltiga. Ett exempel på processdata: avståndet som uppmätts av en avståndsgivare.

 • Servicedata: Information som skrivits på IO-Link-enheten eller som kan läsas från IO-Link-enheten. Exempel: Givarens modell- och tillverkarnummer som kan hjälpa till att identifiera en enhet eller användas för att konfigurera en ny enhet.

 • Händelsedata: Meddelanden (t.ex. felmeddelanden) som skickas från IO-Link-enheten till IO-Link-master så snart som händelsen inträffat, t.ex. överhettning.

IO-Link-produkter

IO-Link-master och -enheter för apparatskåp och fältinstallation

IO-Link-produkter

Vår produktportfölj för kommunikation hela vägen:

 • IO-Link Safety Master och Device
 • IO-Link-master för IP20 och IP67
 • Säkra I/O-boxar och standard-I/O-boxar
 • IO-Link ENGINEER
 • Analogomvandlare
 • Säkerhetsreläer
 • Hybridmotorstartare
 • Säkringar
 • Strömförsörjningar