Flygfoto av en uppkopplad stad

Intelligent miljöledning Lösning för smart miljöövervakning

För att bibehålla vår miljö behövs vatten, mark och luft med bra kvalitet, men även behaglig ljudmiljö är viktigt. Särskilt i städer och tättbebyggda regioner måste man ha permanent övervakning, analys och optimering av miljöförhållandena.

Att samla in och utnyttja miljödata är av stor betydelse i samband med intelligent miljöledning. Med Environmental IoT-lösningar från Phoenix Contact kan övervakningen av miljödata göras via Internet of Things, eller sakernas internet som det även kallas.

Miljöövervakning med IoT

I och med att städer och regioner växer sig allt större ökar även kraven på hållbar miljöledning. Åtgärder som effektiv skötsel av park- och grönområden och målmedveten avledning från utjämningsytor är viktiga för att skydda miljön och öka livskvaliteten i städerna.

Data om vattenkvalitet, koldioxiden i luften, markfuktighet och en rad olika klimatparametrar kan samlas in av sensorer i Internet of Things. Databehandling med moderna informationssystem ger ledtrådar om hur miljön håller på att förändras.

Gröna blad i naturen

Environmental IoT-lösning Lösning för enkel insamling av miljödata

För att aktivt kunna arbeta med frågor som klimatförändringar och partikelutsläpp i städer och kommuner har Phoenix Contact utvecklat ett system för intelligent miljöövervakning.

Vårt Environmental IoT-system samlar in miljödata med hjälp av ett antal olika sensorer och givare. Med våra styrsystem, som bygger på den öppna plattformen Ecosystems PLCnext Technology, länkas dessa data samman, komprimeras och överförs sedan till urbana dataplattformar via ett kommunikationsnätverk.

Det intelligenta systemet visualiserar miljöinformation som bidrar till att ge stads- och landsbygdsplanerare viktiga beslutsunderlag. Detta ger minskade kostnader för tjänster och processer, bland annat genom behovsstyrd bevattning av växter och grönområden.

Förutom ett stort användningsområden inom hållbar miljöledning kan systemet även leverera grundläggande data till varningssystem för oväder och översvämningsrisker.

Transparenta miljödata

Environmental IoT-systemet ger faktabaserat underlag för att hantera klagomål och anmälningar i samband med miljöproblem som människor känner av och uppmärksammar. Miljödataportaler ger medborgarna information direkt i telefonen, till exempel om bullernivåer i städer. Tack vare den transparenta tillgången till information och data behöver diskussionerna inte längre bygga på en enstaka, punktuell mätning eller personliga upplevelser.

Fördelar

  • Framtagning av effektiva åtgärder för hållbart miljöskydd
  • Tidig reaktion på risksituationer som oväder och översvämningar
  • Sensibilisering för miljöproblem genom att göra kunskapen om miljön mer transparent
  • Minskade kostnader för tjänster och processer genom behovsorienterad optimering

Intelligent miljöledning med Smart City Box

VI HJÄLPER GÄRNA TILL
Tillsammans hittar vi lösningen
Förbättringar av vatten- och miljöledning, stadsplanering samt infrastruktur för försörjning och avfallshantering – vi assisterar dig med koncept för hållbar miljö med hög livskvalitet.
Kontakta oss nu
En affärsman sträcker ut handen mot naturen