En stads skyline där den digitala uppkopplingen visualiseras

Intelligent gatubelysning Digitalisering av urban belysning

Intelligent styrd gatubelysning ökar säkerheten för vägtrafiken och gör underhållet enklare. Samtidigt sparar den mycket energi och skyddar miljön.
Med vår lösning för smart ljusstyrning kan du göra stadsbelysningssystemen effektivare och ta det första viktiga steget mot en smart stad.

Utmaning

Gata som lyses upp med intelligent gatubelysning

Utöver omställningen till LED-teknik erbjuder den intelligenta gatubelysningen en enorm potential för energieffektivitet

Effektivare styrning av offentlig belysning

Belysningen av allmänna trafikområden garanterar en säker och attraktiv miljö för alla medborgare. Men även belysningssystemen på gator och torg förbrukar mycket energi. Dessutom saknas ofta transparens när det gäller fel eller flexibilitet vad gäller belysningsinfrastrukturens anpassningsförmåga.
En intelligent hantering av belysningsinfrastrukturen förlänger lampornas livslängd och minskar underhållsbehovet. Den målinriktade belysningsaktiviteten förbättrar avsevärt både säkerhet och synlighet i stadsbebyggelse. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen och ljusföroreningar begränsas.

Lösning

Smart Street Lighting

Med vår lösning för smart ljusstyrning kan du göra stadsbelysningssystemen effektivare och ta det första viktiga steget mot en smart stad. Använd Smart Street Lighting för att uppgradera befintliga installationer eller för att genomföra nya projekt. Den intelligenta belysningslösningen stöds av modern kommunikationsteknik som LoRaWAN och med mobilnätet.
Genom att kombinera smarta styrsystems- och kommunikationskomponenter samt utnyttja ett öppet och säkert ljushanteringssystem får du full kontroll över stadens hela infrastruktur för belysning. Du kan på så sätt digitalisera infrastrukturen för belysning med de universella belysningsstyrenheterna – utan att begränsa dig till en leverantör.

Fördelar

  • Kostnadsminskning genom energibesparing
  • Minskning av koldioxidutsläpp och ljusföroreningar
  • Mer bekvämlighet och effektivitet vid administration och underhåll
  • Datatransparens genom platsoberoende övervakning och diagnostik
  • Kompatibel och framtidssäker tack vare öppenhet och modern kommunikationsteknik
Illustration av en uppkopplad stad

Vår öppna IoT-lösning samlar information från olika Smart City-applikationer.

Smart City och IoT-integration

Nätverket av intelligenta belysningssystem fungerar som en idealisk plattform för Smart City- och IoT-tillämpningar. I framtiden kommer multifunktionella gatlampor att fylla viktiga uppgifter i en stad med nätverksbunden kommunikation. Förutom offentlig WLAN tillhandahåller de data om luftkvalitet och trafikflöde eller fungerar som en laddstolpe.

Gatlampor som är utrustade med miljösensorer kan samla in data, t.ex. om rörelser, väder och trafikvolym. Med hjälp av ljushanteringssystemet överförs dessa data via det öppna gränssnittet (API) till vår IoT-plattform eller till kommunala och institutionella dataplattformar, där de sammanlänkas och analyseras på ett ändamålsenligt sätt.

Mer än att bara tända och släcka lampor

Smartphone med service-app för idrifttagning av belysningsstyrenheter
Styrning av ljusnivån i gatubelysning
En person vid en dator använder programvara för intelligent gatubelysning
Smartphone med service-app för idrifttagning av belysningsstyrenheter

Håll koll på infrastrukturen för belysning under hela dess livscykel. Som systemintegrator eller installationspersonal kan du dra nytta av fullständig fjärrövervakning, -hantering och -styrning av belysningen via en enda webbportal. Via service-appen får du enkelt fjärråtkomst till belysningsstyrenheterna.

Styrning av ljusnivån i gatubelysning

Flexibla dimprofiler för enskilda gatlampor eller en grupp optimerar ljusets tillgänglighet. Beroende på när och var ljuset behövs kan du anpassa ljusnivån dynamiskt – beroende på ljusstyrka, trafik eller närvaro av människor.

En person vid en dator använder programvara för intelligent gatubelysning

Få omfattande status- och prestandainformation om mätningar och beräkningar av varje enskild lampa – när helst du önskar. Det ger dig en viktig inblick i energiförbrukning och energibesparingspotential. Tack vare systemets diagnosfunktion kan servicepersonal direkt lokalisera defekta lampor i gatubelysningsnätet.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna på vägen mot en effektiv Smart City-belysning.

Referens