Parallell drift av radiosignalløsninger

Parallell drift av radiosignalløsninger

Pålitelig kommunikasjon

Feilfri sameksistens av radiosignalløsninger i industrielle omgivelser.

Radiosignalkommunikasjonens store fordel ligger i bruk av den ledige plassen som tilgjengelig, offentlig overføringsmedium. Sammenlignet med kabelført installering oppstår slik ingen ekstra kostnader eller installeringsarbeid. Man kan bevege seg fritt i rommet, og overføringsmediet utsettes ikke for slitasje.

Ved dette overføringsmediet dreier det seg likevel om en begrenset ressurs. Det er ikke tilgjengelig kun for en bestemt anvendelse, men benyttes for samtlige anvendelser som genererer elektromagnetiske bølger. Fordi det i industrielle anlegg finnes stadig flere anvendelser med radiosignalkommunikasjon, er en koordinert håndtering av denne ressursen en absolutt nødvendighet.

Gjensidig påvirkning av radiosignalanvendelser

Gjensidig påvirkning av radiosignalanvendelser  

Gjensidig påvirkning av radiosignalanvendelser

Med felles bruk av overføringsmediet kan det under bestemte forutsetninger oppstå konflikter og gjensidige forstyrrelser. Dette skjer likevel kun dersom radiosignalene til to eller flere radiosignalsystemer overlapper på ett sted, på samme frekvens og på samme tid.

Konsekvensene i praksis er avhengig av arbeidsmåten og støysikkerheten til de involverte radiosignalteknologiene. I tillegg til radiosignalteknologien fastsettes den fysiske og frekvensrelaterte overlappingen av radiosignalplanleggingen, og den tidsmessige overlappingen planlegges av anvendelsen.

Konsekvenser

Eksempel på tidsegenskaper med og uten radiosignalpåvirkning  

Eksempel på tidsegenskaper med og uten radiosignalpåvirkning

I praksis fører ikke den gjensidige radiosignalpåvirkningen til svikt i kommunikasjonen. I første rekke fører den til forlengede overføringstider (latenstid) og tiltagende jitter. Forsinkelsen og svingningsbredden (jitter) er i stor grad avhengig av radiosignalteknologien henholdsvis radiosignalsystemets støysikkerhet.

For likevel å oppnå god pålitelighet tar samtlige radiosignalteknologier i bruk mest mulig robuste modulasjonsmetoder samt interne mekanismer for korrigering av feil og gjentagelse av telegrammer. Spesielt for tidskritiske anvendelser er en sentral koordinering av radiosignalplanleggingen derfor absolutt nødvendig for å unngå gjensidige forstyrrelser og påvirkninger helt fra start.

Sameksistensstyring

Fagmessig planlegging og utforming av radiosignalanvendelsene samt manuell planlegging av frekvenser henholdsvis radiosignalkanaler åpner for en pålitelig parallell drift av mange radiosignalanvendelser på ett sted.

Trusted Wireless 2.0 og de industrielle Bluetooth-løsningene fra Phoenix Contact støtter den manuelle frekvensplanleggingen ytterligere ved hjelp av spesielle funksjoner. Sameksistensstyringens enkelte forløp er nærmere forklart i VDI-direktiv 2185 og IEC EN 62657-2. Disse trinnene, og spesielt minimeringen av radiosignalenes påvirkning, skal i tvilstilfeller alltid følges eller gjennomføres av en fagkyndig på området.

Sameksistens er mulig i form av dekobling på minst ett av områdene sted, frekvens og tid:

Dekobling på stedet

  • Tilpasning av sendeeffekten
  • Valg av antenner
  • Plassering henholdvis posisjonering av antennene

Dekobling på frekvensområdet

  • Kanalvalg
  • Blacklisting av frekvensområder hhv. kanaler

Minimalisering av tidsmessig frekvenstilordning

  • Lavest mulig gjennomsnittlig utnyttelse av alle enkeltsystemer

Andre industrielle elektromagnetiske støykilder

Pålitelig bruk av trådløs kommunikasjon innen industrien innebærer å utelukke elektromagnetiske forstyrrelser absolutt pålitelig. Det finnes mange elektromagnetiske feilkilder, for eksempel sveiseprosesser, koblingsforløp og frekvensomformere. De elektromagnetiske feltene som de utstråler kommer likevel kun opp i lave frekvenser på kilohertz- eller nedre megahertz-området.

Dataoverføringen foregår likevel vanligvis ved 868/900 MHz eller over 2,4 GHz og ligger dermed langt over frekvensene til vanlige industriforstyrrelser. Påvirkninger som følge av elektromagnetiske støykilder som er vanlige i industrien er dermed utelukket.

Støyspektre ved typiske anvendelser på industrielle områder

Støyspektre ved andre typiske anvendelser på industrielle områder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger