Assistentsystemet clipx WIRE assist för effektiv preparering av ledare

Assistentsystem

Preparera ledare effektivt med assistentsystemet clipx WIRE assist. Det mjukvarustödda systemet hjälper användaren vid processen för den delautomatiserade ledarbearbetningen, styr automatiskt relevanta utmatningsenheter och tillhandahåller nödvändig information som bygger på CAE-data.

Mer information
Assistentsystem clipx WIRE assist för effektiv preparering av ledare

Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist

Inom den industriella apparatskåpstillverkningen präglas processerna precis som tidigare av många manuella arbetssteg. Särskilt gällande preparering och bearbetning av ledare finns det potential att automatisera. Detta tidsintensiva arbete utgör mer än hälften av arbetstiden för apparatskåpstillverkare.

Assistentsystemet clipx WIRE assist från Phoenix Contact är ett verktyg för att på bästa möjliga sätt utnyttja denna potential gällande kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Fördelar

 • Smidig att använda tack vare intuitiva användargränssnitt och enkel integrering av data från CAE-program
 • Hög processäkerhet eftersom ledare förbereds med stöd av programvara och direkt enhetsstyrning
 • Högre effektivitet och flexibilitet eftersom systemet kan flyttas och handverktyg, verktygsautomater och trycksystem kan placeras optimalt

Nya produkter

Basarbetsbänken clipx WIRE assist

clipx WIRE assist-landsvarianter och tillbehör

Landsspecifika varianter av arbetsbänken

clipx WIRE assist är ett ergonomiskt assistentsystem för digitalt stöd vid konfektionering av ledare och kablar. De nya landsvarianterna av basarbetsbänken förfogar över uttag för kontaktgeometrierna "AB" för t.ex. USA, "G" för England, "E" för Frankrike och "L" för Italien. Dessutom utökar nytt tillbehör för clipx WIRE assist som finns tillgängligt redan nu systemets funktionsomfång.

Huvudegenskaper

 • Kompakt arbetsplatslösning
 • Individuell konfiguration
 • Arbetsbord med elektrisk höjdinställning
 • Utökas modulärt med hållsystem, enhetsbärare och brickor

Fördelar

 • Den bästa ergonomin genom höjdinställbart arbetsbord och enheter med individuell inriktning
 • Modulär utrustning med tillbehör som ökar användningsområdenas flexibilitet
 • Hög effektivitet genom korta åtkomstvägar och snabb åtkomst till handverktyg enligt 5S-principen
 • Används mobilt tack vare hjul med låsanordning

Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist

Video: assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist MovingImage
Det programvarubaserade Assistentsystem clipx WIRE assist för effektiv preparering av ledare

Programvarustödd ledarförberedelse

Processäkert eftersom ledare förbereds med stöd av programvara

Den kabeldragningsinformation som behövs för att med stöd av programvara arbeta igenom processerna exporteras från konventionella CAE-program till clipx WIRE assist. Informationen matas in i clipx WIRE assist. Med hjälp av en integrerad redigeringsfunktion går det dessutom att samla in data manuellt.

Med dessa data som grund guidar clipx WIRE assist-programvaran operatören genom processen för den delvis automatiserade ledartillverkningen. Systemets enheter styrs direkt och information som behövs för att fortsätta bearbetningen och kabeldragningen visas automatiskt på ett översiktligt och lättförståeligt sätt på monitorn.

Ergonomi hos assistentsystemet clipx WIRE assist

Ergonomisk utformning av arbetsplatsen

Flexibelt tack vare ergonomisk utformning och mobilitet

Arbetsbordet till clipx WIRE assist kan höjas och sänkas och uppfyller de ergonomiska kraven. Systemet erbjuder möjligheten att välja om man vill stå eller sitta när man arbetar, och det kan anpassas efter kroppsstorleken och/eller till arbetet som ska utföras. Märkningsapparater och verktygsautomater som placerats optimalt i arbetsområdet förbättrar ergonomin genom att operatören slipper sträcka sig för att nå utrustningen.

Assistentsystemet för tillverkning står på fyra industriella styrrullar med broms, vilket innebär att det kan flyttas. Systemet kan med andra ord placeras där arbetet ska utföras, vilket reducerar eller helt eliminerar tidsödande förflyttningar.

Assistentsystem för tillverkning baserat på Lean-principerna

Assistentsystem för tillverkning baserat på Lean-principerna

Strukturerat i enlighet med 5S-principen

Systemets koncept bygger på Lean-principerna, som t.ex. 5S. Dessa gör att det blir enklare att hålla ordning. Genom att använda inlägg av hård skumplast i flera skikt där varje verktyg och hjälpmedel har en på förhand definierad plats, kan man rekordsnabbt hitta och ta fram det som behövs. Verktyg som används oftare placeras så att de är inom optimalt räckhåll, medan verktyg som används mer sällan placeras lite längre bort.

Modulär och individuell utformning av assistentsystemet

Systemets modulära konstruktion gör att användaren har en hög grad av frihet vid utformningen av arbetsplatsen.

Modulär och individuell konstruktion hos assistentsystemet clipx WIRE assist

Verktygsautomater och märkningsapparater kan placeras på bordsplattans yta. Tillbehör som t.ex. eluttag, hyllor eller behållare som ska rymma restmaterial kan vid behov fästas direkt vid systemets arbetsbord.

Tillbehör till assistentsystem clipX WIRE assist

Verktygsautomater och märksystem kan monteras på ett platsbesparande sätt direkt vid systemets arbetsbord med motsvarande tillbehör. På bärarmarna och pelarna finns styrguider så att ytterligare tillbehör kan fästas.

Individuell placering och inriktning av enheter på assistentsystemet

Enheterna kan ytterst flexibelt positioneras på höjden och i arbetets riktning. De kan även anpassas efter egna behov och de krav som gäller för det aktuella arbetet. Styrsystemet för ledare kan användas för att fästa ledarna direkt vid kapningsautomaten.

Assistentsystem för tillverkning – för en effektiv ledarförberedelse
clipx WIRE assist
Användning av assistanssystem för tillverkning ökar produktiviteten och processäkerheten samt säkerställer ett tillverkningsförlopp utan friktion. Med clipx WIRE assist tillhandahåller Phoenix Contact ett programvarubaserat verktyg för effektiv ledarförberedelse och kabeldragning.
Till flyer
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist
Planerings- och märkningsprogramvara PROJECT complete

Planerings- och märkningsprogramvara PROJECT complete

Digitala tillverkningsunderlag

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete tillhandahåller all nödvändig information för tillverkning av plintrader, antingen som ett digitalt tillverkningsdokument för manuell montering av radplinten eller som export i AutomationML-format för att styra automatiska tillverkningssystem för produktion av plintrader.