Assistentsystemet clipx WIRE assist för effektiv preparering av ledare

Assistentsystem för tillverkning för ledarförberedelse

Preparera ledare effektivt med assistentsystemet clipx WIRE assist. Det mjukvarustödda systemet hjälper användaren vid processen för den delautomatiserade ledarbearbetningen, styr automatiskt relevanta utmatningsenheter och tillhandahåller nödvändig information som bygger på CAE-data.

Mer information

Fördelar

 • Smidig att använda tack vare intuitiva användargränssnitt och enkel integrering av data från CAE-program
 • Hög processäkerhet eftersom ledare förbereds med stöd av programvara och direkt enhetsstyrning
 • Högre effektivitet och flexibilitet eftersom systemet kan flyttas och handverktyg, verktygsautomater och trycksystem kan placeras optimalt

Nya produkter

Basarbetsbänken clipx WIRE assist

clipx WIRE assist-landsvarianter och tillbehör

Landsspecifika varianter av arbetsbänken

clipx WIRE assist är ett ergonomiskt assistentsystem för digitalt stöd vid konfektionering av ledare och kablar. De nya landsvarianterna av basarbetsbänken förfogar över uttag för kontaktgeometrierna "AB" för t.ex. USA, "G" för England, "E" för Frankrike och "L" för Italien. Dessutom utökar nytt tillbehör för clipx WIRE assist som finns tillgängligt redan nu systemets funktionsomfång.

Huvudegenskaper

 • Kompakt arbetsplatslösning
 • Individuell konfiguration
 • Arbetsbord med elektrisk höjdinställning
 • Utökas modulärt med hållsystem, enhetsbärare och brickor

Fördelar

 • Den bästa ergonomin genom höjdinställbart arbetsbord och enheter med individuell inriktning
 • Modulär utrustning med tillbehör som ökar användningsområdenas flexibilitet
 • Hög effektivitet genom korta åtkomstvägar och snabb åtkomst till handverktyg enligt 5S-principen
 • Används mobilt tack vare hjul med låsanordning

Assistentsystem för tillverkning – för effektiv ledarförberedelse

Inom den industriella apparatskåpstillverkningen präglas processerna precis som tidigare av många manuella arbetssteg. Särskilt gällande ledarförberedelse och bearbetning av ledare finns det potential att automatisera. Detta tidsintensiva arbete utgör mer än hälften av arbetstiden inom apparatskåpstillverkningen. Assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist från Phoenix Contact är ett verktyg för att på bästa möjliga sätt utnyttja denna potential gällande kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Det programvarubaserade Assistentsystem clipx WIRE assist för effektiv preparering av ledare

Programvarustödd ledarförberedelse

Processäkert eftersom ledare förbereds med stöd av programvara

Den kabeldragningsinformation som behövs för att med stöd av programvara arbeta igenom processerna exporteras från konventionella CAE-program till clipx WIRE assist. Informationen matas in i clipx WIRE assist. Med hjälp av en integrerad redigeringsfunktion går det dessutom att samla in data manuellt.

Med dessa data som grund guidar clipx WIRE assist-programvaran operatören genom processen för den delvis automatiserade ledartillverkningen. Systemets enheter styrs direkt och information som behövs för att fortsätta bearbetningen och kabeldragningen visas automatiskt på ett översiktligt och lättförståeligt sätt på monitorn.

En kvinna arbetar sittande med assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist

Ergonomisk utformning av arbetsplatsen

Flexibelt tack vare ergonomisk utformning och mobilitet

Arbetsbordet till clipx WIRE assist kan höjas och sänkas och uppfyller de ergonomiska kraven. Systemet erbjuder möjligheten att välja om man vill stå eller sitta när man arbetar, och det kan anpassas efter kroppsstorleken och/eller till arbetet som ska utföras. Skrivare och verktygsautomater som placerats optimalt i arbetsområdet förbättrar ergonomin genom att operatören slipper sträcka sig för att nå utrustningen.

Assistentsystemet för tillverkning står på fyra vridbara robusta hjul med broms, vilket gör det lätt att flytta. Systemet kan med andra ord placeras där arbetet ska utföras, vilket reducerar tidsödande förflyttningar.

Assistentsystem för tillverkning baserat på lean-principerna

Assistentsystem för tillverkning baserat på lean-principerna

Strukturerat i enlighet med 5S-principen

Systemets koncept bygger på lean-principerna, som t.ex. 5S.
Dessa principer gör det enklare att hålla ordning.

Genom att använda inlägg av hård skumplast i flera skikt där varje verktyg och hjälpmedel har en på förhand definierad plats, kan man snabbt hitta och ta fram det som behövs. Verktyg som används ofta placeras så att de är inom optimalt räckhåll, medan verktyg som används mer sällan placeras lite längre bort.

Modulär och individuell utformning av assistentsystemet för tillverkning Systemets modulära konstruktion gör att användaren har en hög grad av frihet vid utformningen av arbetsplatsen.

Placering av automater på arbetsbordet med assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist
Modulbaserad utformning av assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist i fullt utförande
Placering av automater på arbetsbordet med assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist

Verktygsautomater och skrivare kan placeras på bordsplattans yta. Tillbehör som t.ex. eluttag, hyllor eller behållare som ska rymma restmaterial kan vid behov fästas direkt vid systemets arbetsbord.

Modulbaserad utformning av assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist

Verktygsautomater och skrivare kan med passande tillbehör monteras på ett platsbesparande sätt direkt på arbetsbordet i assistentsystemet för tillverkning. På bärarmarna och pelarna finns styrskenor så att ytterligare tillbehör kan fästas.

Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist i fullt utförande

Enheterna kan placeras ytterst flexibelt i höjdled och i arbetsriktningen. De kan även anpassas efter egna behov och de krav som gäller för det aktuella arbetet.

Med hjälp av kabeldragningssystemet kan ett stort antal olika ledare lagerhållas och göras tillgängliga direkt vid den automatiska skär- och kapautomaten.

Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist

Video: assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist MovingImage
Assistentsystem för tillverkning – för en effektiv ledarförberedelse
clipx WIRE assist
Användning av assistanssystem för tillverkning ökar produktiviteten och processäkerheten samt säkerställer ett tillverkningsförlopp utan friktion. Med clipx WIRE assist tillhandahåller Phoenix Contact ett programvarubaserat verktyg för effektiv ledarförberedelse och kabeldragning.
Till flyer
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist