Grunder för kvalitetstester av radplintar

Har du frågor om de nämnda grunderna gällande kvalitetstesterna för radplintar?
Inget problem. Skriv till oss – vi hjälper dig gärna!


Medarbetare i laboratorium vid ett kvalitetstest för radplintar

Grunder Grunder för kvalitetstesterna

För att i grunden säkerställa våra produkters kvalitet lägger Phoenix Contact stort värde på att ha en genomgående hög kvalitet inom alla tillverkningsområden. En mycket viktig faktor för att säkerställa kvaliteten är våra laboratorier som följer produkterna genom hela tillverkningsprocessen. Av detta skäl står våra laboratorier alltid i fokus vid det fortlöpande optimeringsarbetet och har en mängd olika ackrediteringar och certifieringar.

På den här sidan hittar du olika standarder för grunderna. För en bättre och snabbare översikt visas nedan standarder och ackrediteringar som den här sidan innehåller:

Ackreditering laboratorium CE

Forskningslaboratorierna hos Phoenix Contact har ackrediterats av oberoende ackrediteringsorgan för att kunna genomföra miljörelaterade och elektromekaniska tester i enlighet med olika miljö- och produktstandarder. Testrapporter från dessa laboratorier erkänns över hela världen, t.ex. hos kunder, certifieringsorgan och statliga myndigheter.

Standard/Internt tillvägagångssätt/Versioner

Namn på standarden eller det interna tillvägagångssättet (ange vid behov avvikelser, modifieringar från standardtillvägagångssättet)

Ämnesområde
Elektroteknik DIN EN 60947-1(VDE 0660-100):2015-09; EN 60947-1:2007-07+A1:2011+A2:2014; IEC 60947-1:2007-06+A1+A2 Lågspänning-omkopplare – Del 1 Allmänna fordringar
Elektroteknik DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1):2010-03; EN 60947-7-1:2009-06; IEC 60947-7-1:2009-04 Lågspänning-omkopplare del 7-1: Övrig hithörande materiel – Radplintar för kopparledare
Elektroteknik DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3):2010-03; EN 60947-7-2:2009-06; IEC 60947-7-2:2009-04 Lågspänn... del 7-2: Övrig hithörande materiel – Skyddsledarplintar för kopparledare
Elektroteknik DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3):2010-03; EN 60947-7-2:2009-06; IEC 60947-7-2:2009-04 Lågspänn... - del 7-3: Övrig hithörande materiel – Säkerhetskrav för säkringsplintar

Ackreditering laboratorium UL (1059)

UL LLC har listat Phoenix Contacts utvecklingslaboratorier som tillverkarlaboratorier. Det innebär att de är ackrediterade för att genomföra erkända UL-tester inom ramen för deltagandet i Client-Test-Data-programmet. De interna testresultaten används och erkänns sedan för certifieringsprocesser.

CENELEC-Certification-Agreement(CCA)-protokoll

Dokumentationen av testresultaten är resultatet av tester som utförts på prover av produkten som lämnats in. Dokumentationen måste utföras av ett ackrediterat institut i enlighet med kraven i de relevanta standarderna för att kunna åstadkomma ett ömsesidigt erkännande mellan myndigheter och organisationer på europeisk nivå. Grunden för radplintar är IEC 60947-7-1/-2/-3. Den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) antog den 11 september 1973 ett CENELEC Certification Agreement (CCA) som senast reviderades den 29 mars 1983 och som fortfarande är giltigt. I detta avtal dokumenteras testresultaten i ett standardiserat protokoll (CCA-protokoll), som i sin tur kan lämnas in för att därpå erhålla en stor rad godkännanden och nationella överensstämmelsemärken. Phoenix Contact använder CCA-protokollet inom ramen för produktgodkännanden och certifieringar.

IECEE (CB Scheme)

Tillverkare av elektrotekniska produkter genomför en rad olika tester innan produkterna lanseras. Dessa tester utförs och dokumenteras av certifierade laboratorier. Många godkännanden och frisläppningar bygger på globala standarder och tester. CB Scheme (CB = Certified Body, certifierat organ) är ett internationellt program som togs fram av IECEE. Inom ramen för detta program åtar sig alla deltagande laboratorier och certifieringsorganisationer att ömsesidigt erkänna resultaten från provningarna och testerna över hela världen. Det innebär att alla tillverkare som deltar i programmet genom ett förenklat förfarande kan erhålla flera nationella certifikat och godkännanden för sina produkter. Dokumentationen för de önskade testerna sker i ett testprotokoll som uppfyller kraven i CB-Scheme (TRF) och innehåller antingen enskilda värden eller en uppgift om testet godkändes eller inte. Phoenix Contacts forskningslaboratorier har motsvarande certifiering.

Testsekvens (IEC 60947-7-1/-2/-3)

Radplintsstandarden IEC 60947-7-1/-2/-3 definierar testerna på radplintar för kopparledare. Testerna syftar till att säkerställa de mekaniska (§8.3), elektriska (§8.4) och termiska (§8.5) egenskaperna. Alla tester genomförs som enskilda tester på radplintar i nyskick. Endast böj- och dragtestet sker i direkt anslutning till detta. Åldringstestet utförs endast på skruvlösa anslutningspunkter. Standarden är uppdelad på följande sätt:

  1. Genomgångsplintar
  2. Skyddsledarplintar
  3. Säkringsplintar

Skyddsledarplintar kontrolleras tre gånger i rad med ett kortslutningsströmstest.

Ämne

Kategori

Kapitel
8.3.2 Radplintens fastsättning Mekaniska tester
8.3.3.1 Mekanisk hållfasthet (sammankoppling) Mekaniska tester
8.3.3.2 Böjningstest flexionstest Mekaniska tester
8.3.3.3 Ledarutdragningstest Mekaniska tester
8.3.3.4/5 Anslutningskapacitet Mekaniska tester
8.4.2.2 Luftsträckor Elektriska tester
8.4.2.3 Krypsträckor Elektriska tester
8.4.3 Stötströmsprovning och test av isolationsspänning-växelspänning Elektriska tester
8.4.4 Spänningsfallstest Elektriska tester
8.4.5 Temperaturstegringstest Elektriska tester
8.4.6 Kortslutningsströmstest Elektriska tester
8.4.7 Åldringstest Elektriska tester
8.5 Nålflamtest Materialprovning

Testsekvens (UL 1059)

UL 1059 åtskiljer radplintar efter tillämpning (Use-Group) och märkspänning.

• Part I – Upp till 600 V
• Part II – 601 V upp till 1500 V
• Part III – Dragfjäderplintar
• Part IV – IPC- eller IDC-plintar
• Part V – Skyddsledarplintar

Testuppställningen för för radplintar beskrivs i UL 486A-486B. Dragfjäderplintar samt både IPC- och IDC-plintar måste klara av ytterligare ett temperaturstegringstest (30 dagar) direkt följt av ett test av isolationsspänning-växelspänningen. Dessutom måste ytterligare ett cykliskt eluppvärmningstest med 150 % av märkströmmen (åldrande) genomföras. Därutöver måste kontakten mellan skyddsledarplintar och DIN-skenan vara korrosionsfri. Verktyg måste användas för demonteringen. En grön-gul märkning är obligatorisk. Dessutom gäller särskilda värden för spänningsfall och kortslutningsströmstestet.

Ämne

Kapitel
11 Temperaturstegringstest
12 Test av isolationsspänning-växelspänning
13 Sammankopplingstest böjd ögla
14 Utdragstest för kabelsko
15 Mekanisk hållfasthet (sammankoppling på nytt)
16 Plast-värme-deformations-test
17 Anslutningskapacitet

Testsekvens enligt UL 486A-486B

 

Ämne

Kapitel
7.1 Allmänna krav
7.2 Cyklisk eluppvärmning
7.3 Statisk eluppvärmning
7.4 Ledarutdragnings- och böjningstest
7.5 Test av isolationsspänning-växelspänning och stötspänningsprovning
7.6 Ledarutdragningstest
7.7 Falltest (höjd 914 mm)
7.8 Isolationstest i samband med falltest
7.9 Böjningstest för rörliga radplintsdelar
7.10 Sammankoppling för kallt klimat (endast för Kanada)
7.11 Fuktighetsupptagning
7.12/7.13 Spänningskorrosionstest

Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)

Produktutvecklingsprocessen inom Phoenix Contact-gruppen avslutas med laboratorietester och en frisläppning av produkten. Frisläppningen sker efter att alla tester som är relevanta för produkten har godkänts. Testerna beskrivs med hjälp av produkten i lastspecifikationerna och i de tekniska specifikationerna och antecknas i ett testschema. Våra ackrediterade laboratorier ansvarar för testet. I en europeisk kontext testas t.ex. radplintar med hjälp av lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och IEC 60947-7-1/-2/-3. UL-kontexten med hjälp av UL 1059 och NEC 508. Dessa testresultat dokumenteras i sin helhet i en Type Test Report. Själva rapporten innehåller omfattande information om testlaboratoriet, utrustningen som användes och testresultaten. Därför hanteras Type Test Reports alltid med försiktighet eftersom informationen betraktas som konfidentiell. Med Type Test Report som grund går det att ansöka om ytterligare godkännanden. Type Test Report gäller också som juridiskt bindande bevis på produktegenskaperna. Phoenix Contact använder Type Test Reports för att rättsligt säkra produkternas egenskaper och för produkternas frisläppande.

Kompetens inom anslutningsteknik – CLIPLINE quality
Broschyr
Radplintarna från Phoenix Contact utsätts för kontroller och omfattas av standarder som är strängare än kraven i den vanliga standarden för standardplintar. Tack vare deras konstruktion och användningen av kvalitetsmaterial, överträffar radplintarna avsevärt standardkraven.
Ladda ner kostnadsfritt!
Kvalitetstest av en radplint i testlaboratoriet