Jording og skjerming

Jording og skjerming

Aldri mer feil

Beskytt anleggene. Med egnet jording og skjerming unngår du skader som følge av støypåvirkninger.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

Søk i Jording og skjerming

Vis alle produktene i denne kategorien

Forstyrrelser fra elektroniske komponenter oppstår ofte innen automatisert industri. Disse elektromagnetiske forstyrrelsene kan føre til feilfunksjoner eller svikt i komplette anlegg. Phoenix Contact tilbyr et stort produktspekter for alt som har med jording og skjerming av elektronikkomponenter å gjøre.

Dine fordeler

 • Komponenter som er i henhold til standard skaper nødvendig sikkerhet
 • Produkter i høy kvalitet gir pålitelige funksjoner
 • Alt fra en og samme produsent – på grunn av stort produktsortiment

SCC-skjermtilkoblingsklemmer

Produktportefølje SCC-skjermtilkoblingsklemmer  

Høy fleksibilitet grunnet forskjellige monteringsvarianter

SCC-skjermtilkoblingsklemmene muliggjør enhåndsmontering uten bruk av verktøy.
På grunn av den praktiske klembøylen og det at kontaktfjæren ikke står under trykk, får man en trygg og enkel skjermtilkobling som ikke gjør arbeidet unødig krevende. Kontaktfjærenes design gir reproduserbar og langtidsstabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige setningsforekomster i lederne.

For å oppnå fleksibilitet i skjermtilkoblingen finnes klemmene for direktemontering, NLS-montering og for skinnemontering.
For bedre oversikt og tilordning av de forskjellige skjermtilkoblingsklemmene har klemmene store merkeflater på klembøylen. Det blir dermed lettere å tilordne kabelen i henhold til koblingsskjemaet.

SK-skjermtilkoblingsklemmer

Produktportefølje SK-skjermtilkoblingsklemmer  

Skjermtilkoblingsklemmene SK har en rifleskrue for fastklemming av lederne

Skjermtilkoblingsklemmene SK klemmer fast lederne ved hjelp av rifleskrue. For å oppnå optimal skjerming har klemmene et fjærende trykkstykke med stor flate. For montering i automatikkskapet finnes det skjermtilkoblingsklemmer for direkte- og samleskinnemontering.

Ex-sertifisering

Ex-merke  

Ex-sertifisering - skjermtilkoblingsklemmer kan ikke sertifiseres.

I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Skjermtilkoblingsklemmer montert på en opplagsbukk, inkludert leder.  

Skjermtilkoblingsklemmer for oppfyllelse av EMC-standard

Mellom lederne i elektronisk utstyr foreligger det spenningsdifferanser som fører til at hvert enkelt elektronisk apparat sender ut støystråling. På grunn av overlagringen av de forskjellige støystrålingene økes støyens samlede nivå. Derfor er det særdeles viktig at utstyr blir skjermet mot elektromagnetisk støystråling.
Konsekvensene som følge av støystråling kan føre til store skader, og da spesielt innen industriell prosessteknikk. For elektriske måle-, styre- og reguleringstekniske innretninger kreves det derfor spesielt stor støysikkerhet. For at dette skal ivaretas, må utstyrsprodusenter levere en samsvarserklæring for produktene sine. Kun utstyr som oppfyller EMC-kravet kan etableres på markedet.

Hvordan oppstår feltforstyrrelser?

Forenklet visning av et elektrisk felt  

Spenningsdifferanser påvirker funksjonen til andre elektroniske komponenter.

Feltforstyrrelser oppstår som følge av spenningsdifferanser mellom pluss- og minusledere.
Som eksempel forsynes en forbruker fra en spenningskilde. Mellom pluss- og minuslederne oppstår det spenningsdifferanser, og som følge av disse bygges det opp et elektrisk felt mellom lederne. Ved lederne, som det flyter strøm gjennom, oppstår det i tillegg et magnetisk felt. Som følge av strømavhengigheten utsettes dette magnetiske feltet for tidsmessige svingninger. Fordi det kun i de aller færreste anvendelser foreligger tidskonstant strøm, fører dette til uregelmessige, magnetiske vekselfelter. Disse feltene blir til elektromagnetiske signaler til en type "minisendere", og samtidig til mottakere. Hver av lederne har dermed potensiale til å påvirke funksjonen til andre elektriske og elektroniske komponenter negativt.

Typer påvirkning

Eksempel på skjermoppbygging med SCC-skjermtilkoblingsklemmer  

Skjerming mot støypåvirkninger

I praksis oppstår som regel flere støymekanismer samtidig. I tillegg til selve komponentene påvirkes selvsagt også forbindelsesledninger. Man skiller mellom fem forskjellige typer påvirkning:

 • Galvanisk støypåvirkning
  Når to strømkretser bruker et felles ledningsstykke.
 • Kapasitiv støypåvirkning
  Når to ledninger som er lagt parallelt over lengre avstand får egenskapene til to motstående konsensatorplater, danner disse egenskapene en kortslutning for høyfrekvente signaler.
 • Induktiv støypåvirkning
  Når en strømendring fører til endring i magnetfeltet, som igjen fører til at en spenning induseres i tilgrensende ledere.
 • Bølgestøypåvirkning
  Når ledningsbundne bølger eller impulser strekker seg over til tilgrensende DÜ- og måle-, styre- og reguleringsledninger fra en ledningskrets til en annen krets innenfor en kabel.
 • Strålingspåvirkning
  Når elektromagnetiske bølger fra en støyfaktor virker inn på anlegg og ledninger. Forstyrrende faktor er her den frie bølgen.

Skjermtilknytning

Grafisk visning av skjermoppbygg  

Skjermingsmuligheter for forskjellige typer støypåvirkninger

Type skjermtilkobling bestemmes først og fremst av forventet støypåvirkning.
For å undertrykke elektriske felter må skjermen jordes (1) på den ene siden. Feil som følge av et magnetisk vekselfelt undertrykkes derimot kun dersom skjermen pålegges på begge sider. Ved skjermunderlag på begge sider (2) oppstår det likevel en jordsløyfe, med alle kjente ulemper. Spesielt de galvaniske løsningene langs referansepotensialet er med på å påvirke nyttesignalet. Skjermeffekten blir dårligere. Bruk av triaksialkabler (4) er her til hjelp, den indre skjermen kobles til på én side, den ytre skjermen kobles til på begge sider. For å redusere galvaniske støypåvirkninger ved ledningsskjermen som er tilkoblet på begge sider kobles en av sidene også ofte til referansepotensialet via en kondensator (3). Dette avbryter jordsløyfen, spesielt for likestrøm og lavfrekvent strøm.

Jordsløyfe:
Med jordsløyfe menes en anordning der referansepotensialet er lukket til en ring.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00