Applikasjonsingeniører ved idriftsetting av tunnelbelysningen

Tunnelbelysning Smarte belysningsløsninger for tunneler og underganger

Operatører, planleggere og installasjonsbedrifter for lystekniske anlegg må tilrettelegge lysene jevnt i tunnelene i henhold til standardene som gjelder, og styre belysningens intensitet avhengig av situasjon. For å oppnå tunnelbelysning med optimalisert energibruk og i henhold til CIE88 må de enkelte lysgruppene styres fleksibelt og absolutt pålitelig.

Tunnelbelysningsløsninger fra Phoenix Contact som er klare til å installeres, og som helt enkelt implementeres i styresystemet via Ethernet-nettverket, sparer mye tid, penger og energi.

Tunnelinnkjøring og -utkjøring med belysning

Riktig belysningsnivå

God synlighet og jevn belysning er helt essensielt for sikkerheten i tunnelen. Trafikksituasjon og potensielle nødsituasjoner er faktorer som vil påvirke belysningsnivået. For å motvirke farer for ulykker er det spesielt ved innkjøring i tunnelen viktig at lysforholdene tilpasses sensibelt som forberedelse på det tiltakende mørket.
Behovstilpassede belysningsscenarier gjør at øynene ved inn- og utkjøring tilvenner seg lysforholdene raskere, og ulykker kan forhindres. Lamper med spesiell optikk som optimaliserer lystettheten i tunnelomgivelser sørger i tillegg for optimal bruk av energien i tunnelen.

Prinsippene bak tunnelbelysning

Prinsippene bak tunnelbelysning

Programskjermer Tunnel Functions

Tunnel Lighting Advanced Spar energi ved tunnelbelysningen

Implementer en energibesparende og behovstilpasset tunnelbelysning med Tunnel Lighting Advanced. Med de forhåndsdefinerte automasjonskapløsningene konfigurerer du det komplette belysningsanlegget både raskt og enkelt, helt uten programmeringsarbeid. Sammen med det fleksible og robuste installeringssystemet QPD gir Tunnel Lighting Advanced tidseffektiv installering og vedlikehold. Vedlikeholdsintervallene blir lengre, og driftskostnader spares inn.
Det smarte styresystemet sørger for ideelt belysningsnivå gjennom hele tunnelen ved at det implementerer parametere som virker inn på lysstyrken. I tillegg til målt lystetthet på tunnelinngangen hensyntas også bl. a. den aktuelle trafikkhastigheten og trafikktettheten. Fordi det kun genereres så mye lys som det er behov for til enhver tid, spares det inn energikostnader, og LED-lampenes levetid forlenges.
Styresystemet tilbys i to varianter: Den klassiske DALI-styringen, og en utvidet Lumgate-styring fra Phoenix Contact. Integreringen i styresystemet følger etter behov via forskjellige standardprotokoller.

Monitorer i tunnelens kontrollrom

Oversikt over tunnelen Tilkobling og styring av tunnelprosesser

For å automatisere tunnelapplikasjonene dine kan du bruke programvarebiblioteket Tunnel Functions. Funksjonsblokker som er utviklet spesielt for tunnelbransjen forenkler tilkoblingen og integreringen av komplekse tunnelløsninger fra Phoenix Contact i styresystemet.

Oppbygging og elementer i belysningsløsningen

Oppbygging og elementer i belysningsløsningen i en tunnel

Rask idriftsetting og effektivt management av belysningsnettverket i tunnelen med Tunnel Lighting Advanced

Smart belysning i tunnelanlegg

Pluggsystem for tunnelbelysning
Automasjonskap for styring av tunnelbelysningen
Applikasjonsingeniør ved visualisering av Tunnel Lighting Advanced
Tunnelgjennomkjøring med belysning
Pluggsystem for tunnelbelysning

I tunneler er det spesielt viktig at belysning og nødstyresystemer fungerer absolutt pålitelig. Ved hjelp av Plug-and-Play-konsepter kan installasjons- og vedlikeholdsarbeid utføres raskt og enkelt.

Phoenix Contact leverer effekt- og bussledninger prekonfigurert til byggeplassen. På forhånd blir hver kabel i tunnelprosjektet tilpasset, påmontert nødvendige plugger, og merket.
Det fleksible og robuste QPD-installasjonssystemet med velkjent QUICKON-hurtigkoblingsteknikk sørger for rask og feilfri installasjon av belysningen. De tre fasene i effekttilkoblingen belastes jevnt, ettersom QPD-systemet er utstyrt med en fasedreining.

Muligheten for prekonfeksjonering i kombinasjon med autoadressering av LED-driverne reduserer installasjonstiden betraktelig.

Automasjonskap for styring av tunnelbelysningen

Med våre automasjonskapløsninger som er klare til å installeres, konfigurerer du det komplette belysningsanlegget veldig enkelt og sparer samtidig tid. De forhåndsprogrammerte løsningene kan integreres fleksibelt i allerede eksisterende automatiseringssystemer. Slik reduserer du programmeringsarbeidet med opptil 75 %.

Applikasjonsingeniør ved visualisering av Tunnel Lighting Advanced

Operatører av tunneler må kunne stole på systemene sine. Svikt i belysningen og sperringer som oppstår i den forbindelse, får betydelige økonomiske konsekvenser. Kontinuerlig analyse av lampene prognostiserer risikoer tidsnok, og reduserer nedetider som ikke er planlagt.

Diagnostikkfunksjonen til Tunnel Lighting Advanced hjelper deg med en forutseende planlegging av vedlikeholdsarbeidet. Potensielle feil eller tidlig svikt i tunnellamper registreres ved hjelp av kontinuerlig energimåling av hvert enkelt lyspunkt. Systemet lærer strømkarakteristikkene i den komplette tunnelbelysningen med kun ett tastetrykk, og kan informere operatøren ved alle avvik.

Tunnelgjennomkjøring med belysning

Generer kun så mye lys som det er behov for til enhver tid. Styringen av koblingselektronikken og LED-driverne er forhåndsdefinert i 50 forskjellige scenarier. Videre er de 15 spesialscenariene lagret som benyttes med høyere prioritet ved spesielle situasjoner, f eks. i nødstilfeller eller ved farlige hendelser.

I tillegg til applikasjonsprogrammet flyter også spesifikasjonene fra en fotometrisk analyse inn i systemet. Den enkelte konfigurasjonsfilen, som innleser det intelligente styresystemet automatisk, danner sammen med ytterligere rammeparametere selve grunnlaget for belysningsstyringen i henhold til CIE88. På denne måten er det sørget for at tunneloperatørens spesifikasjoner henholdsvis lovbestemte forskrifter imøtekommes.

Dine fordeler

  • Fleksibel reaksjon på de ulike situasjonene i trafikken til forskjellige tider på døgnet.
  • Enkel installering og oppstart via plug-and-Play og autoadressering av driverne
  • Effektivt vedlikehold takket være utvidet diagnostikkstatus og driftsruntime
  • Kompensasjon av aldrings- og smusstap takket være Constant Light Output
Logo samarbeid mellom Phoenix Contact og Schréder

Samarbeid med Schréder

I fellesskap med den mangeårige samarbeidspartneren Schréder driver Phoenix Contact utviklingen av innovative teknologier for sikker og effektiv tunnelbelysning fremover. Schréder, eksperten på lys, og Phoenix Contact, som bringer kunnskap rundt tunnelautomatisering, har et tett samarbeid. I tillegg til tidlig implementering ved nyutviklinger av produkter og løsninger drar også sluttkundene nytte av samarbeidet, med adskillig raskere installering.
Ekspertisen hos bedriftene Schréder og Phoenix Contact supplerer hverandre helt ideelt, og gjør dem til kompetente bransjepartnere ved gjennomføring av krevende tunnelprosjekter over hele verden.

Tunnel Vierarmen

Sammen med Schréder, VSE, ENGIE Fabricom og Tein Technology har Phoenix Contact modernisert den komplette belysningen i den belgiske tunnelen Vierarmen. En dynamisk tunnelbelysning sørger heretter for maksimale energibesparelser. For å oppnå bedre sikt i tunnelen og optimal sikkerhet for alle trafikanter styres hver lampe i samsvar med de ytre lysforholdene.
Belysningsløsningen er integrert i den overordnede managementplattformen til samtlige tunneler i Flandern. Takket være prekonfigurerte kabler og autoadressering av LED-driverne ble installasjonstiden kraftig redusert. Tunnelstyringen kunne settes i drift raskt og enkelt, uten noen form for programmeringsarbeid. Lampekonfigurasjonen ble lastet direkte i kontrolleren.

Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel