Høy signalintegritet

Vi optimaliserer signalintegritet gjennom simuleringer og målinger

Oppnå høy signalintegritet gjennom innovative produkter og omfattende Design-In-støtte: Hver dag jobber våre spesialister og ingeniører her hos Phoenix Contact for å optimalisere datapluggforbindere for Industrie 4.0. Aller helst i direkte dialog med deg. Vi presenterer drivkreftene bak optimalisert signalintegritet og hvordan de jobber med det hver eneste dag.

Send forespørsel om simulering nå
Sebastian Stamm og Arndt Schafmeister i laboratoriet til Phoenix Contact
Arndt Schafmeister, utvikler hos Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Utviklingsingeniør hos Phoenix Contact

"Min oppgave er å utvikle kort-til-kort-pluggforbindere. I den sammenheng må jeg tilpasse de elektromekaniske kravene etter kravene som foreligger for målapplikasjonen. Fokuset ligger derfor ikke nødvendigvis på signalintegritet, men på brukstilpassede pluggforbindere som hensyntar ytterligere spesifikasjoner som kostnader, monteringsplass og produserbarhet.

På denne måten hjelper jeg kundene med å velge den pluggforbindelsen som er best egnet. Og jeg gir veiledning i hvordan denne pluggforbindelsen kan integreres optimalt i de forskjellige systemene."

Sebastian Stamm, utvikler hos Phoenix Contact

Sebastian Stamm Utviklingsingeniør hos Phoenix Contact

"Mitt arbeidsområde ligger i grensesnittet mellom mekanisk og elektrisk utvikling av datapluggforbindere. Oppgavene mine er blant annet å utvikle konsepter og optimalisere pluggforbindere med høy signalintegritet samt simulere og måle overføringsegenskapene og tilpasse dem etter standardkrav."

Intervju med våre drivkrefter

Medarbeider med produkter for signalintegritet

White paper signalintegritet

I White paper får du vite signalintegritetens rolle ved effektkapasiteten og hvilke faktorer som påvirker pluggforbinderimpedansen.

Slik optimaliserer vi signalintegritet i praksis

Sebastian Stamm, utviklingsingeniør hos Phoenix Contact, viser en datakurve

Industrie 4.0 trenger nettorganiserte enheter og dermed også flere grensesnitt

Kravene til yteevnen i tilkoblingsteknikk øker kontinuerlig. Med en stadig sterkere nettorganisering av moderne enheter øker også antall grensesnitt. Målet: Dataoverføring som påvirkes i minst mulig grad. Den er i stor grad avhengig av samspillet mellom samtlige kabler og pluggforbinderdeler.

En pluggforbinderegenskap som har en direkte sammenheng med signalintegriteten, er impedansen. Skal-impedansen til en pluggforbinder er avhengig av pluggforbinderapplikasjonens overføringsteknologi. Avvik fra skal-impedans reflekterer datasignalet tilbake til senderen. Hvis refleksjonene blir for høye, overlagrer de signalene som reflekteres, og de som er sendt, hverandre. Konsekvensen er at dataoverføringen blir påvirket. Oppgaven til Arndt Schafmeister og Sebastian Stamm er nettopp å forhindre dette.

Pluggforbinder i hendene

Pluggforbinderimpedansen er avhengig av mange forskjellige faktorer

Impedansen til en pluggforbinder påvirkes av faktorer som materialvalg, geometri og plassering av komponentene som leder signalene. En ytterligere faktor er frekvensen, det vil si nivåovergangstiden for overføringsteknologien som benyttes. Den er applikasjonsavhengig, og kan ikke påvirkes av produsenten av pluggforbindelsen.

Når det gjelder pluggforbinderimpedansen er det så og si ikke mulig å gi entydige utsagn om hvilken geometri, materialer eller komponentanordninger som er best egnet, da generelt også overføringsteknologienes nominelle impedanser samt nivåovergangstider må hensyntas. Det som kan være en fordel ved konstruksjon av en Single Pair Ethernet-pluggforbinder, kan ved kort-til-kort-pluggforbindere være en dealbreaker.

En tilnærmet ideell dataoverføring er alfa og omega ved Industrie 4.0. Er du kjent med hvilke potensialer hos deg som ikke utnyttes?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, Utviklingsingeniør
Arndt Schafmeister, utviklingsingeniør hos Phoenix Contact
Insertion-Loss-sammenligning med kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8 skjermet og uskjermet

Insertion-Loss-sammenligning med kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8 skjermet og uskjermet

Omfattende erfaring med individuelle optimaliseringsrutiner

Ved simulering av kort-til-kort-pluggforbindere benyttes som regel impedansomgivelser på 100 Ω ved differensielle signaler og 50 Ω ved Single-Ended-signaler. Høy signalintegritet er gitt dersom komponentenes impedansegenskaper avviker minst mulig fra denne skal-impedansen. Våre simuleringer er tilrettelagt for slike vanlige parameterinnstillinger og kontakttilordninger – resultatene mottar du i løpet av kort tid.

I forbindelse med vår Design-in-support utfører vi simuleringer med utgangspunkt i individuelle parametere, vi veileder deg når du skal velge den beste pluggforbinderkombinasjonen og foreslår egnede kontakttilordninger. Her kan de impedansene og nivåovergangstidene som er egnet, hensyntas i like stor grad som støypåvirkninger i form av krysstale som følge av andre signaler i samme pluggforbindelse eller forstyrrelser gjennom andre komponenter på kretskortet. Ved støypåvirkninger som følge av andre komponenter er det fordelaktig å betrakte eller simulere de elektriske og magnetiske feltene. Skjermede pluggforbindere bidrar til å redusere, eller komplett eliminere slike støypåvirkninger.

Design-in-support arbeid ved datamaskin

Individuell support for optimale løsninger og produkter

Med utgangspunkt i verdiene som du stiller til rådighet igangsetter vi simuleringer, og ut ifra dette avleder vi forslag til egnede artikkelkombinasjoner og kontakttilordninger. Vi informerer om resultatene, svarer på spørsmålene dine og stiller deretter tilsvarende dokumentasjon til rådighet for deg.

Disse individuelle simuleringene kan vanligvis implementeres i løpet av få dager. For å gjøre dette trenger våre ingeniører opplysninger om bruksområdet ditt, f. eks. anordningen av kretskortene i enheten, type dataoverføring eller systemets skal-impedans. Spesielt ved kretskortanordningene gir kort-til-kort-pluggforbinderne høy fleksibilitet. Dermed er mesanine, koplanare og Backplane-anordninger med forskjellige kretskortavstander samt forbindelser med prefabrikkerte flatbåndkabler mulig.

I den forbindelse legger vi stor vekt på direkte kommunikasjon. Innenfor denne rammen har det ved signalintegriteten for tidligere prosjekter stadig vist seg uventede optimaliseringspotensialer, f. eks. gjennom en alternativ kontakttilordning eller bruk av skjermede pluggforbindere. Vi hjelper deg gjerne når du skal utvikle enhetene dine.

 

 

Ta kontakt med oss
Lag din helt individuelle simulering med oss
Send oss en forespørsel om individuell simulering dersom det ikke foreligger egnede standarder. Vi har hjulpet et høyt antall kunder allerede, og har plassert egnede pluggforbindere i applikasjonene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.
Send forespørsel om simulering nå
Arndt Schafmeister i laboratoriet til Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Førsteklasses dataforbindelser for smarte nettverk

Phoenix Contact er din hovedpartner når du trenger absolutt pålitelige dataforbindelser. Velg pålitelige datapluggforbindere for fremtidssikker nettorganisering av samtlige kommunikasjonsenheter.