Testausinsinööri testaa suurvirtaläpivientiliitintä

Laboratoriotestit pistoliittimille ja elektroniikkakoteloille Testattua laatua ja parasta turvallisuutta

Korkealaatuista liitäntätekniikkaa laitevalmistajille – laadukkaasti, luotettavasti, kestävästi ja turvallisesti. Se on Phoenix Contactin tavoite piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden suhteen, jotka ovat laitevalmistuksen avainelementtejä. Samalla se on myös lupaus asiakkaillemme. Laatua ei tarkasteta ainoastaan jälkikäteen valmiista tuotteista, vaan laatua valvotaan kattavasti jo tuotekehitysprosessin aikana. Jokaisen johdinliitäntätekniikan tulee täyttää määrätyt standardit, sertifioinnit sekä maakohtaiset määräykset.

Laboratoriotestit ovat avain testattuun laatuun. Teknisissä laboratorioissamme, jotka on akkreditoitu standardin DIN EN ISO 17025 (DAkkS) mukaan, tehdään intensiivisiä laaduntarkastuksia ennen sarjan vapautusta sekä kaikkien tärkeiden parametrien prosessinaikaisia tarkastuksia tuotannon aikana. Prosessilähtöinen, integroitu laadunhallintajärjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin ISO 9001 ja ISO 14001, takaa, että asiakkaan tarpeet, lait ja standardit otetaan huomioon tuotteidemme kehittämisessä ja valmistamisessa.

Suurvirtaläpivientiliittimen kolmiulotteinen simulaatio väreissä

Esitestaukset Laatua jo tuotekehityksen aikana

Kuluttajahyödyn ja laadun optimoimiseksi alusta lähtien Phoenix Contactin laboratorioissa käytetään nykyaikaisia simulaatiotyökaluja. Koska tietokoneavusteisessa simulaatiossa ympäristöolosuhteet voidaan määrittää halutulla tavalla, esitestauksilla voidaan luoda optimaaliset edellytykset tuotteiden kestävyyden testaamiseen jo tuotekehitysvaiheessa. Näihin kuuluvat esim. 

 • Laadun ennakkosuunnitelma: Kehitettävien tuote- ja prosessiominaisuuksien räätälöinti standardien ISO 9001, TS 16949 ja VDA mukaisesti, testauskonseptien kehittäminen ottaen huomioon testausmenetelmät ja tarkastusmerkinnät sekä tuotevaatimusten määrittäminen tarvittavan valmistusohjeiston muodossa.

 • Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA): Mahdolliset haavoittuvuudet ja riskit tulee tunnistaa ja eliminoida sekä määrittää toimenpiteet jatkotoimien pohjaksi.

 • Tietokonetuettu simulaatio (FEM): FEM-laskennalla (Finite Elemente Methode) voidaan jo tuotekehitysvaiheessa arvioida, täyttävätkö valitut materiaalit ja geometriat teollisen käytön asettamat vaatimukset.

 • Tuotteen ja prosessin vapautus: Tuotteen ja prosessin vapautusmenetelmä todistaa sovittujen asiakkaan vaatimusten sekä asianomaisten lakien ja normien täyttämisen sarjatuotantoa varten.

Phoenix Contactin piirikorttiliittimeen puristetaan hehkulanka

Aineenkoetus Testauserä A: korkea laatu testaamalla materiaalien optimaalinen kestävyys

Käytettäville materiaaleille tehdään tietokonetuetun simulaation lisäksi muita kattavia testejä, joilla voidaan arvioida materiaalien soveltuvuus ja kestävyys. Muuttuuko materiaali määrätyissä olosuhteissa? Kuinka pitkään sitä voidaan kuormittaa äärimmäisissä lämpötiloissa? – Testausinsinöörimme tutkivat tämänkaltaisia kysymyksiä, jotta käytettävät materiaalit täyttävät niiden luotettavuudelle ja kestävyydelle asetetut suuret vaatimukset. Testauserä A ensimmäisenä osana tuotteen vapautusprosessia sisältää mm. nämä testaukset:

 • Hehkulankatesti
 • Lämpökuvaus
 • Pyyhkäisyelektronimikroskopia
 • Röntgen-CT
Pistokkeeseen liitetty johdin viedään pyörivän levyn läpi. Johdinta liikutetaan oman akselinsa ympäri ja kuormitetaan samanaikaisesti akselinsuuntaisella vedolla.

Mekaaniset testaukset Testauserä B: korkea laatu fyysisen ulkoisen vaikutuksen optimaalisen kestävyyden ansiosta

Näissä laaduntarkastuksissa keskitytään tuotteen kestävyyteen, kun niihin kohdistetaan mekaanisia ulkoisia vaikutuksia. Piirikorttiliittimet, pistoliittimet tai elektroniikkakotelot testataan kotelon, johdinlähtöjen ja kosketinpintojen lujuuden, muodonmuutos- ja murto-ominaisuuksien osalta. Testauserä B muodostaa laboratoriotestien toisen osan tuotteidemme vapautusprosessissa:

 • Taivutuskokeet (IEC 60999-1)
 • Johtimen vetolujuustesti (IEC 60998-2-1)
 • Pudotustesti
 • Iskutesti (UL 746C)
 • Kylmäiskutesti
 • Syttyvyys- ja palontorjuntatesti (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Johdinliitäntäkyky
 • Sähkökoskettimien lukittuminen
 • Pisto- ja irrotusvoima
 • Liitäntäsyklien määrä
 • Monikertakytkentä
 • Kosketussuoja (IEC 60529)
 • Vaihtumisen suojaus ja koodaus
 • Hiekuvat
Sarjaan kytkettyjä pistokkeita Phoenix Contactin testauslaboratoriossa

Sähköiset testaukset Testauserä C: korkea laatu suuntaamalla virrankulku ja jänniteominaisuudet optimaalisesti

Sähköisissä laaduntarkastuksissa tutkitaan piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden virta- ja jänniteominaisuuksia. Testauslaboratoriossa insinöörimme testaavat materiaalit esim.  niiden eristysominaisuuksien ja virrankuormituskyvyn suhteen. Testaukseen kuuluu myös kosketinresistanssin mittaaminen ennen testisarjaa ja sen jälkeen. Kolmanteen osaan, testauserään C kuuluvat mm.  seuraavat testaukset:

 • Jaksoittainen ylikuormitustesti (Heat Cycling Test standardin UL 1059 mukaan)
 • Jaksoittainen vanhenemistesti
 • Lämpövarmuus
 • Eristysvastus (UL 1703, UL 27)
 • Virrankuormituskyvyn kuormitettavuuskäyrä (IEC 60512-5-2)
 • Kosketinresistanssin mittaus (ICE 6998-2-1)
 • Suurjännitetesti
 • Syöksykestojännitetesti (IEC 60664-1)
 • Ilma- ja pintavälit
 • Vastusmittaus
Useita pistokkeita asetetaan määrätyksi ajaksi alttiiksi nopealle tärinälle

Ympäristö- ja elinikätesti Testauserä D: korkea laatu suurimmalla kuormitettavuudella äärimmäisten ulkoisten vaikutusten alaisena

Piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja koteloiden kestävyys testataan asettamalla ne alttiiksi äärimmäisille ilmasto-olosuhteille, kuten lämpöshokeille. Myös tärinänkestävyys ja IP-kotelointiluokat testataan. Tuotteen vapautusta edeltävän neljännen osan, testauserän D tavoitteena ja haasteena on korkea laatu, kestävyys ja luotettavuus vaativissakin ympäristöolosuhteissa. Tämän alueen testauksia ovat:

Piirikortti ja siihen kiinnitettyjä piirikorttiliittimiä ja muuta elektroniikkaa

Hyväksymis- ja erikoistestaukset Testauserä E: korkea laatu paikallisten tai alakohtaisten standardien ja sertifiointien ansiosta

Phoenix Contactin testattu laatu tarkoittaa, että piirikorttiliittimiemme, pistoliittimiemme ja koteloidemme tulee olla myös erityisten ala- ja maakohtaisten standardien ja hyväksyntöjen mukaisia. Laboratoriotestien viimeiseen osaan, testauserään E kuuluvat muun muassa:

 • Juotettavuustesti; DIN EN 60068-2-69
 • Viiksilangattomuus; DIN EN IEC 60068-2-82
 • RoHS-vaatimustenmukaisuus
 • Ala- ja maakohtaiset hyväksynnät
Esite
Testattua laatua – turvallisesti
Piirikorttiliittimet ja pistoliittimet ovat keskeisiä elementtejä laitevalmistuksessa. Niiden on oltava paitsi luotettavia, myös laitekokojen jatkuvan pienentymisen vuoksi entistä pienikokoisempia ja kestävämpiä. Lue lisää siitä, mitä testejä ja tarkastuksia Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikalle tehdään ennen sarjatuotantoon hyväksymistä.
Avaa ja lataa PDF
Laitekehittäjä tekee suurvirtaläpivientiliittimen hyväksyntätestausta