Základní kameny udržitelného řízení podniku

Naše udržitelné jednání

Jako výrobní průmyslový podnik jsme si plně vědomi své zodpovědnosti v oblasti udržitelnosti. Proto společnost Phoenix Contact orientuje své obchodní modely na udržitelné podnikání.

Jednáme podle kritérií ESG a stejnou měrou zohledňujeme ekologické (E jako Environmental), sociální (S jako Social) i ekonomické aspekty a uvádíme je do souladu s právními a sociálními požadavky (G = Governance) - to vše s cílem zajistit udržitelné řízení podniku.

Náš cíl je jasný: Do roku 2030 chceme být CO₂ neutrální v celém našem hodnotovém řetězci.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Výkonný provozní ředitel a prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory
Dobré nápady pro budoucnost
Globální projekty v oblasti udržitelnosti
Existují dobré nápady, jak společně opět o něco zlepšit zítřejší svět.
K projektům
Větrné turbíny před zelenou krajinou
Montáž fotovoltaického konektoru

Energie

Energie je klíčem k udržitelnému světu a pro nás představuje důležitý nástroj, který nám umožňuje jednat ještě udržitelnějším způsobem.

S úspěchem: V oblasti zásobování energií jsme ve společnosti Phoenix Contact již na všech stanovištích CO₂ neutrální! Nevyhnutelné zbytkové emise přitom kompenzujeme investicemi do mezinárodních projektů zaměřených na ochranu klimatu. Nadále se však snažíme důsledně snižovat vlastní emise i energetickou náročnost. V rámci naší fotovoltaické ofenzívy získáváme solární energii na stále větším počtu stanovišť po celém světě za použití nových technologií. Všude tam, kde to nestačí, odebíráme ekologickou elektrickou energii od provozovatelů rozvodných sítí.

Takto snižujeme emise CO₂

Údaje o udržitelnosti ve společnosti Phoenix Contact: Snižování emisí CO₂
Včela na květu

Ochrana životního prostředí a zdrojů

Jako výrobní podnik považujeme za svůj závazek využívat zdroje co nejšetrněji. Používáním recyklovaných materiálů a vyvíjením inteligentních recyklačních koncepcí se nepřetržitě snažíme maximalizovat ochranu zdrojů po jednotlivých krocích. Totéž platí i pro používání ekologicky šetrných materiálů v našich obalech.

Abychom šetřili cenné zdroje, mezi které patří voda, nebo se vyhýbali používání nebezpečných látek, kontrolujeme obecně všechny kroky pracovních postupů a všechny výrobní procesy, abychom zjistili, jak je můžeme dále optimalizovat a zefektivňovat. V této souvislosti je naším hlavním cílem zavést efektivní cyklické hospodaření, které je ekologicky i ekonomicky výhodné pro všechny.

Nákladní vlak projíždí krajinou

Udržitelné dodavatelské řetězce

Jsme partnery našich zákazníků i partnery společností, které jsou našimi dodavateli. Společně se snažíme vyrábět inteligentněji, optimalizovat hodnotový řetězec a udržovat produkty co nejdéle v oběhu. Byla již zahájena realizace řady projektů a procesů, jejichž cílem je důsledně snižovat energetickou náročnost a zvyšovat účinnost využívání zdrojů u všech zúčastněných stran. Přitom jsme se také důsledně zaměřili na implementaci zákona o povinnostech dodavatelského řetězce.

Diskutující zaměstnanci společnosti Phoenix Contact

Společenská udržitelnost

Jako rodinný podnik jsme vždy nahlíželi na udržitelnost také ze sociálního hlediska. Proto se ke všem zúčastněným chováme s uznáním a respektem: ke kolegům, obchodním partnerům, zákazníkům i všem ostatním osobám. Jsme si vědomi své společenské zodpovědnosti a bereme ji vážně. Proto aktivně podporujeme sociální a ekologické projekty.

Postoj vyžaduje jednání. Společně se svými zaměstnanci utváříme udržitelné, zdravé, rozmanité a celkově prospěšné pracovní prostředí. Soustřeďujeme se přitom především na témata rozmanitosti, udržitelného myšlení a společenské angažovanosti.

Děláme vše pro to, aby se u nás všichni cítili vítáni, a utváříme prostředí, ve kterém spolupracují lidé s různými vlastnostmi, různým původem a různými postoji. Prostřednictvím našich příspěvků a akcí podněcujeme své zaměstnance k tomu, aby se ve svém profesním i osobním prostředí chovali ohleduplně k životnímu prostředí. Při realizaci našich sociálních projektů spojujeme společenskou angažovanost, technické know-how a další osobní rozvoj našich zaměstnanců.

Zaměstnanci při udržitelné výrobě a produkci

Udržitelná výroba a produkce

Udržitelnost je založena na důslednosti a kontinuitě: Dbáme na udržitelnost ve všech fázích procesů výroby našich produktů a navrhování našich řešení - od vývoje přes výrobu a logistiku až po recyklaci. Dlouhá životnost, oprava namísto úplné výměny a opětovné využití - to jsou pouze tři z mnoha vlastností produktů, na které se stále více zaměřujeme. A to vždy v souladu s přáními a požadavky našich zákazníků.

V budoucnu chceme ještě více přihlížet k ekologické bilanci našich produktů obsažené v naší „Environmentální stopě produktu“ (PEF), kterou budeme u svých produktů vykazovat od roku 2023. Pomocí PEF tak zajišťujeme maximální transparentnost - např. informovanost o emisích CO₂ vznikajících v souvislosti s produktem v průběhu celého jeho životního cyklu. Každého zákazníka proto podporujeme v tom, aby sám přijímal udržitelná rozhodnutí. Současně ukládáme svým partnerům a dodavatelům povinnost zařazovat téma udržitelnosti jako rozhodující kritérium pro budoucí spolupráci.

Šest cílů pro lepší budoucnost Společnost Phoenix Contact prostřednictvím svého portfolia produktů a svých inovací přímo podporuje šest ze 17 cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů.

SDG 7 - Dostupná a čistá energie
SDG 8 - Důstojná práce a ekonomický růst
SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura
SDG 11 - Udržitelná města a obce
SDG 12 - Udržitelná výroba spotřeba
SDG 13 - Opatření k ochraně klimatu
SDG 7 - Dostupná a čistá energie

Pro realizaci All Electric Society je nejdůležitější cíl číslo 7: čistá a dostupná energie. Energie je také již od roku 1923 základem veškerého sortimentu produktů společnosti Phoenix Contact.

SDG 8 - Důstojná práce a ekonomický růst

Jako celosvětově působící podnik přispívá skupina Phoenix Contact v mnoha zemích významnou měrou k naplňování cíle č. 8 ze skupiny cílů definovaných OSN a týkajících se udržitelného rozvoje – „Důstojná práce a ekonomický růst“. Zaměstnanci podniku se mohou spolehnout na spravedlivé pracovní podmínky, čestnost ve vzájemném jednání a podporu všech zaměstnanců.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

S cílem podpořit úspěšnou realizaci digitální transformace společnost Phoenix Contact nepřetržitě vyvíjí nové produkty, k čemuž využívá své rozsáhlé technologické znalosti a vysokou inovační úroveň, a díky svým technologickým řešením je v této oblasti významným průkopníkem.

SDG 11 - Udržitelná města a obce

Požadavky na ochranu životního prostředí v městských oblastech zahrnují mj. rozšiřování a rekonstrukci infrastruktury v souvislosti s přechodem na využívání energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Společnost Phoenix Contact umožňuje žít udržitelněji díky uceleným řešením, dalekosáhlé digitalizaci a propojení sektorů ve městech a obcích prostřednictvím sítí.

SDG 12 - Udržitelná výroba spotřeba

Společnost Phoenix Contact z vlastní iniciativy a s přesvědčením uplatňuje hospodárné a šetrné využívání zdrojů. Na podporu cíle 12, jímž je udržitelná spotřeba a produkce, se zaměřuje naše současné konání a jednání. V oboru strojírenství je věnována pozornost hospodárnému využívání stlačeného vzduchu, přičemž výroba se sníženým obsahem olova a recyklace opakovaně použitelných materiálů snižují zatěžování životního prostředí a zaměstnanci to vše chápou jako svoji osobní zodpovědnost. Všechny oblasti výroby, stejně jako provozní technologie, údržba a servis se nacházejí v nepřetržitém procesu zlepšování.

SDG 13 - Opatření k ochraně klimatu

Pro společnost Phoenix Contact, která je rodinným podnikem, je důležité zachovat to, co bylo vytvořeno, i pro budoucí generace. Pro společnost Phoenix Contact je důležitý cíl 13, který spočívá v přijímání opatření v oblasti boje proti změnám klimatu a jejich dopadům. Při vývoji nových produktů, při výrobě a hospodaření vždy dbáme na šetrnost ke zdrojům a na ochranu životního prostředí a klimatu.