Power-to-X Společně vstříc CO2 neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem

Power-to-X: Větrné, solární zařízení a přístroj pro elektrolýzu

S technologií Power-to-X ke společnosti All Electric Society

S klíčovou technologií Power-to-X lze obnovitelné zdroje, např. větrnou nebo solární energii, ve velkých množstvích distribuovat, uskladnit a na vyžádání učinit dostupnou.

Postup Power-to-X
Díky postupu Power-to-X přeměníme primární energii na jiné nositele energie YouTube

Energie podle potřeby s Power-to-X

Součástí principu All Electric Society je elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, např. ze sluneční energie. Technologie procesů tuto energii přeměňují na skladovatelnou energii. K tomu se používají tzv. technologie Power-to-X.

Přebytek elektrické energie vzniká při silném slunečním záření, větrném počasí nebo přebytku vody v solárních, větrných nebo vodních elektrárnách. Tento přebytek se využívá při výrobě pohonných hmot (Power-to-Fuel), vodíku a metanu (Power-to-Gas), amoniaku a metanolu (Power-to-Liquid) nebo jiných chemikálií. V rámci All Electric Society se mnohé z takto vyráběných látek využívají opět pro výrobu elektrické energie. Sehrávají tedy roli akumulátoru energie, který vyrovnává výkyvy uvedených obnovitelných zdrojů energie a zajišťuje plynulé zásobování energií. Například technologie pro Power-to-X podporují propojení odvětví, díky kterému jsou síťově propojeny oblastí elektřiny, tepla, plynu a mobility.

Diskuze odborníků „All Electric Society enabled by Power-to-X“

Na Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation diskutujeme o možnostech klimaticky neutrální společnosti. Tohoto veletrhu se účastní i Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker a Mathias Füller ze společnosti Phoenix Contact.

Podívejte se, jak naše řešení digitalizace a inovativní produkty pomáhají při přechodu zpracovatelského průmyslu na Power-to-X a All Electric Society.

Inteligentní řešení

Naše otevřená a bezpečná řešení digitalizace se již dnes používají v tradičním zpracovatelském průmyslu. Podívejte se, jak mnoho našich aplikací splňuje i požadavky vodíkového průmyslu.

Ekosystém PLCnext Technology

Perspektivní automatizační systémy

Abyste mohli zařízení využívající Power-to-X efektivně používat i v budoucnu, je nezbytné připojit nové koncepty automatizace. V rámci digitalizace hraje důležitou roli otevřenost konceptů automatizace a využití nových průmyslových standardů.

Základ pro naši otevřenost a naše standardizovaná řešení digitalzace tvoří ekosystém PLCnext Technology. S ním můžete vytvořit koncepty, jako je Open Process Automation (OPA), a modulární části zařízení integrovat pomocí Module Type Package (MTP) do velkých zařízení. MTP zrychluje konstrukci, výstavbu a uvedení zařízení do provozu. PLCnext Technology kromě toho podporuje koncept otevřené architektury NAMUR (NOA). Tak budete využívat výrobní data jednoduše a bezpečně, průběžně optimalizovat procesy a umožníte prediktivní údržbu. Platforma Open Source PLCnext Technology tvoří perspektivní základ automatizace aktuálně vznikajících zařízení. Využijte speciální vlastnosti, např. cloudový modem, bezpečnostní řídicí jednotky a přístup k AppStore.

Zařízení pro elektrolýzu

Řídicí jednotka a monitorování zařízení pro elektrolýzu

Umožňujeme monitorování, automatizaci a digitalizaci elektrolýzy s příslušnými procesy a zařízeními. K nim patří např. úprava vody, manipulace s elektrolytem, nádrže na plyn a kapalinu a chladicí zařízení. Kromě toho monitorujeme a automatizujeme kompresory. Abychom i u elektrolyzéru zajistili vysokou dostupnost, a tím i konkurenceschopnost, nabízíme potřebné technologie a dlouholeté zkušenosti v automatizační technologii pro chemická procesní zařízení.

Pro další snížení nákladů na zařízení jsou důležité zásady jako Design to Cost a navyšování kapacit. Digitalizace navíc nabízí další možnosti, např. využití digitálního dvojčete pro optimalizaci a modernizaci procesu. Digitální transformace je tou správnou cesou k vytvoření co nejvýkonnějších elektrolyzérů a dalších zařízení Power-to-X i cenově nejvýhodnějších produktů.

Potrubí se znakem vodíku

Monitorování potrubí

Průmysl Power-to-X potřebuje kromě potrubí pro přepravu různých plynů také potrubní systémy pro zásobování budov.

Nabízíme efektivní systém rozpoznání netěsností potrubí, který rozpozná velmi malé netěsnosti a přesně vypočítá polohu každé z nich. Náš monitorovací systém je možné použít u potrubí pro syntetickou ropu nebo syntetický plyn, ale i u vodíkových potrubí.

Nádrž na vodík

Monitorování zásobních nádrží

Jako součást dodavatelského řetězce Power-to-X vznikají další zásobní nádrže. Zásobní nádrže nejsou jen mezisklady např. pro vodík pro palivové články. Velké zásobárny průmyslových areálů poskytují vodík jako surovinu pro procesy Power-to-Gas nebo Power-to-Liquid.

Pro efektivní regulaci hladiny nabízíme širokou paletu produktů s technikou s certifikací SIL pro funkční bezpečnost, jiskrově bezpečné signální oddělovače a modulární řídicí jednotky. K regulaci hladiny se navíc instaluje ochrana před přeplněním, která pomocí příslušného přepínání ventilu zabraňuje přeplnění nádrže.

Loď s palivovými články

Řídicí jednotka a monitorování palivových článků a blokových tepelných elektráren

Blokové tepelné elektrárny generují již dnes elektřinu a teplo ze zemního plynu. Tento zemní plyn je možné nahradit i ekologickými palivy průmyslu Power-to-X. Díky tomu je tento vysoce efektivní proces ještě šetrnější ke klimatu.

Dalším způsobem přeměny ekologických zdrojů energie na elektrickou energii jsou vodíkové palivové články, které se stále častěji uplatňují v automobilové technice i v jiných zařízeních.

Společnost Phoenix Contact podporuje oba koncepty svými automatizačními a digitalizačními řešeními, např. díky otevřené platformě automatizace PLCnext Technology.

Technologie

Přečtěte si více o našich otevřených a bezpečných technologiích pro udržitelnou budoucnost.

Solární pole s větrnými elektrárnami
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou
Muž před procesním zařízením
Ochrana před výbuchem
Solární pole s větrnými elektrárnami

Nové technologie 5G, APL, TSN a OPC UA tvoří společně komunikaci budoucnosti. Tyto nové koncepty jsou také součástí nového průmyslu Power-to-X. Jedině tak je možné bezpečně, jednoduše a rychle propojit datové body do sítě.

Angažujeme se ve všech důležitých normalizačních orgánech. Tam pro vás vytváříme nový komunikační standard pro automatizaci vhodný pro produkty od každého výrobce.

Více informací o komunikačních a přenosových technologiích
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou

Instalace firewallů na některých místech kritické infrastruktury nestačí ke splnění vysokých požadavků na bezpečnost IT. Pro minimalizaci veškerých rizik kybernetické bezpečnosti je důležitá definice cílů ochrany. Tyto cíle ochrany jsou založeny na běžné normě IEC 62443 „IT bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řešení“.

Jako certifikovaný servisní poskytovatel ICS zabezpečení vám udržitelně pomáháme. Komplexní přístup zahrnuje bezpečný vývoj produktu.

Více informací o průmyslové bezpečnosti
Muž před procesním zařízením

Zvládání rizik není důležité jen kvůli ochraně člověka a životního prostředí. Dalším důvodem je zachování efektivity zařízení, a tím zajištění investic. Kromě úrovně integrity zabezpečení (SIL) hraje významnou roli při použití automatizovaných bezpečnostních systémů i jakostní stupeň (PL). Decentrální, flexibilně konfigurovatelná řešení jako technika SafetyBridge se již dnes používají v různých aplikacích SIL3. Lze je snadno integrovat do řídicí jednotky.

Buďte napřed díky našim bezpečnostním řídicím jednotkám pro komplexní aplikace, které umožňují připojení do sítí PROFIsafe a PROFINET. Bezpečné odpojení nebo bezpečné rozpoznání plynu a jiné funkce funkční bezpečnosti můžete provést u zařízení kteréhokoli výrobce. Naše komponenty navíc zajišťují přepěťovou ochranu. Kamery dohlížejí na decentralizovanou infrastrukturu a bezpečnost. Kromě toho nabízíme rozsáhlý školicí program.

Více informací o funkční bezpečnosti ve zpracovatelském průmyslu
Ochrana před výbuchem

Riziko představují hořlavé plyny, které se vyrábí, přepravují a uskladňují v rámci aplikací pro Power-to-X. Pokud uniknou bez povšimnutí, může vzniknout výbušné nebo toxické prostředí. Aby bylo možné před takovými případy varovat personál, je nutná příslušná senzorika nebo detektory plynů. Těmito oblastmi také nesmí projíždět tovární doprava. Pro regulaci dopravy propojíme vaše světelné signalizační systémy s detektory plynu pomocí vhodné přenosové technologie.

Pro splnění požadavků v prostředí s nebezpečím výbuchu s různými zónami vám nabízíme ucelený výběr řešení a produktů. Sortiment našich výrobků sahá od svorek a konektorů pro desky plošných spojů přes svorky Ex, oddělovací zesilovače Ex a měřicí převodníky až po přepěťové ochrany a I/O systémy.

Více informací o ochraně před výbuchem

Produkty

Prohlédněte si naše produkty pro vodíkový průmysl zabezpečené proti výbuchu a vibracím a odolné vůči různě vysokým teplotám.

Pilotní projekty

Kromě přenosu know-how z podobných aplikací do průmyslu Power-to-X se již věnujeme specifickým novým aplikacím.

Chemický park

Automatizace, elektrifikace a digitalizace ve vodíkovém průmyslu

Kvůli zvýšení efektivity montážní linky jsme v rámci prvních projektů mj. vybavili palivové články automatizační technologií. Pro diskuzi o speciálních požadavcích na takové aplikace pracujeme na pilotních projektech týkajících se procesu elektrolýzy. Za tímto účelem jsme převzali kompletní automatizaci pilotního zařízení s cílem významně zvýšit výkon.

Chcete se dozvědět více o našich řešeních pro automatizaci, elektrifikaci a digitalizaci v průmyslu Power-to-X? Kontaktujte nás.

Kooperace

Společně s našimi partnery umožňujeme transformaci v oblasti energetiky a klimatu.

Molekula vodíku s vlaječkou EU

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Evropskou platformu ECH2A pro vodíkové projekty založila Evropská unie v červenci 2020. Cílem je podpora rozvoje a rozšíření vodíkového hospodářství v Evropě.

Aby se urychlilo vytvoření vodíkového hospodářství v Evropě a dohodla realizace výroby, přepravy a distribuce, spojuje aliance ECH2A aktéry z oblasti hospodářství, politiky a občanské společnosti. K více než 800 členům patří evropské průmyslové společnosti, výrobci energie, investoři, nevládní organizace, spolky, výzkumné instituce, místní orgány, města a ministerstva. S projektem ECH2A a jeho partnery chceme společnými silami dosáhnout v Evropě stanovených klimatických cílů.

All Electric Society

Řešeními pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci přispíváme světu, v němž může obnovitelnou energii využívat každý.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Technická řešení pro skvělou budoucnost

All Electric Society popisuje svět, v němž je cenově výhodně a téměř neomezeně dostupná energie z obnovitelných zdrojů jako hlavní forma energie. Klíčem k uskutečnění této vize je rozsáhlá elektrifikace, síťové propojení a automatizace všech sektorů hospodářství a infrastruktury.

Naše důmyslné produkty a inovativní řešení z oblasti automatizace, elektrifikace a digitalizace pomáhají průmyslu a společnosti při této transformaci do udržitelného světa.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Automatizace procesů Stát se členem naší komunity nyní

Vše o zpracovatelském průmyslu a technologii Power-to-X – ať už jde o aktuální novinky a trendy, poznatky, které stojí za to znát, nebo zajímavé reference z celého světa. Sledujte nás nyní na LinkedIn a staňte se součástí naší komunity!

Osobní kontakt
Máte zájem o technická řešení, která přispějí k lepší budoucnosti?
Kontaktujte nás! Rádi s vámi budeme sdílet další myšlenky a informace o vizi All Electric Society.
Kontaktujte nás
Dva muži s tabletem diskutují