Zkušební technik testuje průchodkové svornice pro velký proud

Laboratorní zkoušky konektorů a pouzder elektroniky Testovaná kvalita pro maximální bezpečnost

Technologie připojení nejvyšší kvality pro výrobce přístrojů – vysoce kvalitní, spolehlivá a bezpečná s dlouhou životností: to je cíl společnosti Phoenix Contact u svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky, klíčových prvků ve výrobě přístrojů, a zároveň příslib našim zákazníkům. Kvalita se při tom nekontroluje až následně u hotových produktů. Obsáhlé řízení kvality probíhá již v procesu vývoje. Každá technika připojení vodiče musí totiž splňovat určité normy, certifikace a zadání specifická pro danou zemi.

Klíčem k testované kvalitě jsou laboratorní zkoušky. V našich technologických laboratořích akreditovaných dle DIN EN ISO 17025 DAkkS se během výroby provádějí intenzivní zkoušky kvality před schválením výrobní řady a celoprocesní kontroly všech důležitých parametrů. Procesně zaměřený integrovaný systém řízení kvality opírající se o mezinárodní normy ISO 9001 a ISO 14001 zajišťuje, aby byla při vývoji a výrobě našich produktů zohledňována přání zákazníků, zákony a normy.

Trojrozměrná simulace průchodkové svornice pro velký proud v barevném provedení

Předběžné zkoušky Kvalita již během procesu vývoje

V laboratořích společnosti Phoenix Contact se používají moderní simulační nástroje, aby bylo možné hned od začátku optimalizovat užitek pro zákazníka a kvalitu. Vzhledem k tomu, že u počítačové simulace lze libovolně definovat okolní podmínky, poskytují předběžné zkoušky optimální předpoklady pro testování dlouhodobé stability produktů již ve fázi vývoje. Mimo jiné sem patří:

 • Předběžné plánování kvality (QVP): V souladu s ISO 9001, TS 16949 a VDA jsou vzájemně přizpůsobovány vyvíjené vlastnosti produktů a procesů, s ohledem na zkušební metodu a zkušební označení vypracovány zkušební koncepce a také stanovovány specifikace produktu v podobě nezbytných výrobních podkladů.

 • Analýza možných chyb (FMEA): Jako základ pro další činnosti musí být identifikovány a eliminovány potenciální slabiny a rizika a definována opatření.

 • Počítačová simulace (FEM): Pomocí výpočtu FEM (Finite Elemente Methode) lze již ve vývojovém stadiu určit, zda zvolené materiály a geometrie splňují požadavky průmyslového použití.

 • Schválení produktu a procesu (PPF): Proces PPF potvrzuje splnění dohodnutých požadavků zákazníků a příslušných zákonů a norem pro sériovou výrobu.

Na svorku desky plošných spojů od společnosti Phoenix Contact se nalisuje rozžhavený drát

Zkoušky materiálu Zkušební dávka A: vysoká kvalita díky testům materiálu pro optimální dlouhodobé chování

Aby bylo možné posoudt vhodnost a dlohodobé chování použitých materiálů, podrobuje je společnost Phoenix Contact vedle počítačové simulace také dalším rozsáhlým testům. Mění se materiál za určitých podmínek? Jak dlouho jej lze zatěžovat za extrémních teplot? – Naši zkušební technici hledají odpověď na tyto a podobné otázky proto, aby se používaly pouze takové materiály, které splňují nejvyšší požadavky na spolehlivost a trvanlivost. Zkušební dávka A jako první modul v procesu vedoucímu ke schválení produktu zahrnuje mj. tyto zkoušky:

 • Zkouška žhavým drátem
 • Termografické záznamy
 • Elektronová rastrovací mikroskopie
 • Rentgenové CT
Vodič připojený ke konektoru je veden přes rotující kotouč. Vodičem se pohybuje kolem vlastní osy a při tom je zatěžován v axiálním tahu.

Mechanické zkoušky Zkušební dávka B: vysoká kvalita díky optimální odolnosti při vnějším fyzikálním působení

Tyto testy kvality jsou zaměřeny na odolnost produktu při vnějším mechanickém působení. Svorky desek plošných spojů, konektory nebo pouzdra elektroniky jsou testovány mj. na pevnost, chování při deformaci, ohybu a na lomové chování pouzdra, výstupů vodičů a kontaktních ploch. Zkušební dávka B je v rámci laboratorních zkoušek druhým modulem v procesu vedoucímu ke schválení našich produktů:

 • Zkouška pružnosti a zkouška ohybem (IEC 60999-1)
 • Zkouška vytažení vodiče (IEC 60998-2-1)
 • Pádová zkouška
 • Rázová zkouška (UL 746C)
 • Pádová zkouška za studena
 • Zkouška hořlavosti a protipožární ochrany (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Připojovací kapacita vodičů
 • Zajištění elektrických kontaktů
 • Zásuvná a tažná síla
 • Počet zásuvných cyklů
 • Vícenásobné zapojování
 • Ochrana proti dotyku prstem (IEC 60529)
 • Nezaměnitelnost a kódování
 • Mikrosnímky
Konektory zapojené do série v laboratoři společnosti Phoenix Contact

Elektrické zkoušky Zkušební dávka C: vysoká kvalita díky optimálnímu vyrovnání toku proudu a vlastností napětí

V rámci elektrických zkoušek kvality se zkoumají vlastnosti proudu a napětí svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky. Ve zkušební laboratoři naši technici testují materiály např. z hlediska jejich izolace a proudové zatížitelnosti nebo měří jejich průchozí odpor před sledem zkoušek a po něm. Zkušební dávku C jako třetí modul tvoří mj. tyto zkoušky:

 • Zkouška cyklickým přetížením (Heat-Cycling-Test podle UL 1059)
 • Cyklická zkouška odolnosti proti stárnutí
 • Tepelná bezpečnost
 • Izolační odpor (UL 1703, UL 27)
 • Proudová zátěžová křivka proudové zatížitelnosti (IEC 60512-5-2)
 • Měření vnitřního odporu (ICE 6998-2-1)
 • Vysokonapěťová zkouška
 • Zkouška rázovým zkušebním napětím (IEC 60664-1)
 • Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
 • Měření odporu
Několik konektorů je po definovanou dobu vystaveno rychlým vibracím

Zkouška okolním prostředím a zkouška životnosti Zkušební dávka D: vysoká kvalita díky vysoké zatížitelnosti při extrémních vnějších vlivech

Za účelem testování životnosti našich svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder jsou tyto součásti vystaveny extrémním klimatickým podmínkám, jako jsou teplotní šoky. Přezkušována je také odolnost proti vibracím nebo třídy ochrany IP. Cílem a požadavkem u zkušební dávky D, která je čtvrtým modulem před schválením produktů, je vysoká kvalita, životnost a spolehlivost i v náročných podmínkách životního prostředí. Vybrané zkoušky v této oblasti jsou:

Deska plošných spojů a na ní upevněné svorky desky plošných spojů a další elektronika

Schvalovací a zvláštní zkoušky Zkušební dávka D: vysoká kvalita díky místním normám a certifikacím specifickým pro obor

Testovaná kvalita u  polečnosti Phoenix Contact znamená, že naše svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra musí rovněž splňovat speciální normy a schválení ve specifických průmyslových odvětvích a zemích. Spektrum zkušební dávky E, která je finálním modulem laboratorních zkoušek, zahrnuje mimo jiné:

 • Zkoušku pájitelnosti; DIN EN 60068-2-69
 • Zkoušení whiskerů; DIN EN IEC 60068-2-82
 • Shodu RoHs
 • Schválení platná pro daný obor nebo zemi
Brožura
Ověřená kvalita – s jistotou
Svorky a konektory desek plošných spojů patří k základním prvkům ve výrobě přístrojů. Musí být nejen spolehlivé, ale v duchu miniaturizace i stále menší a robustnější. Zjistěte, které testy a kontroly musí zvládnout technika připojení přístrojů od společnosti Phoenix Contact předtím, než je schválena pro sériovou výrobu.
Otevřít a stáhnout PDF
Vývojář přístrojů posuzuje průchozí svornici pro velký proud