Powrót do przegladu

Ochrona przeciwporażeniowa

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Instalacje i urządzenia elektryczne muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa personelowi obsługi technicznej wykonującemu czynności serwisowe, pomiarowe i kontrolne.

Test ochrony przeciwporażeniowej za pomocą próbnika palcowego o średnicy 12,5 mm  

Test ochrony przeciwporażeniowej za pomocą próbnika palcowego o średnicy 12,5 mm

Wydane przez branżowe towarzystwo ubezpieczeniowe branży mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom BGV A3 są skierowane do użytkowników instalacji elektrycznych. Dzięki określeniu specjalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa mają one na celu przyczynić się do zapobiegania wypadkom spowodowanym przez energię elektryczną. Przepisy te określają bezpieczne odstępy podczas prac, obsługi i okazjonalnych czynności w pobliżu części niebezpiecznych w przypadku dotknięcia, tak zwanych „części czynnych” instalacji niskiego napięcia do 1000 V ~ lub 1500 V –. Praca przy częściach czynnych, tzn. grożących niebezpieczeństwem w razie dotknięcia, jest dozwolona tylko po odłączeniu napięcia. Obsługa w pobliżu części czynnych dozwolona jest tylko wówczas, gdy części te są odłączone od napięcia lub zabezpieczone przed dotykiem bezpośrednim (§ 6). Do środków bezpieczeństwa w czasie pracy w pobliżu części czynnych zalicza się odłączenie napięcia na czas prowadzenia prac lub ochrona przed dotknięciem przez zakrycie albo odgrodzenie podczas prac lub zagwarantowanie, że minimalne odstępy nie zostaną przekroczone (§ 7).

Test ochrony przeciwporażeniowej za pomocą próbnika kulowego o średnicy 50 mm  

Test ochrony przeciwporażeniowej za pomocą próbnika kulowego

Praca przy częściach czynnych, tzn. grożących niebezpieczeństwem w razie dotknięcia, jest dozwolona tylko po odłączeniu napięcia. Obsługa w pobliżu części czynnych dozwolona jest tylko wówczas, gdy części te są odłączone od napięcia lub zabezpieczone przed dotykiem bezpośrednim (§ 6). Do środków bezpieczeństwa w czasie pracy w pobliżu części czynnych zalicza się odłączenie napięcia na czas prowadzenia prac lub ochrona przed dotknięciem przez zakrycie albo odgrodzenie podczas prac lub zagwarantowanie, że minimalne odstępy nie zostaną przekroczone (§ 7). Dla obsługi elementów, np. przycisków, dźwigni lub pokręteł w pobliżu części stanowiących zagrożenie w przypadku ich dotknięcia, wprowadzono pojęcie „obsługa okazjonalna”. Według VDE 0105-1 chodzi o „obsługę z częściowym zabezpieczeniem przed dotykiem bezpośrednim”. Szczegółowe przepisy dotyczące „obsługi okazjonalnej” określa norma DIN EN 50274. Określają one między innymi, w jakim zakresie należy zabezpieczyć części czynne przed dotykiem bezpośrednim. Podstawę stanowi definicja „strefy chronionej w przypadku obsługi okazjonalnej“. Jest to przestrzeń, do której użytkownik musi sięgać podczas obsługi urządzenia. Obszar wokół części czynnych wyznaczony przez łuk o promieniu 30 mm musi być wykonany jako zabezpieczony przed dotykiem palcem, tzn. części urządzenia elektrycznego niebezpieczne w przypadku dotknięcia nie można dotknąć prostym próbnikiem palcowym VDE według IEC 60529/DIN VDE 0470-1.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410