Směrnice o měřicích přístrojích MID

Směrnice představuje jednotné celoevropské předpisy pro prodej a uvádění měřicích přístrojů do provozu. Měřicí přístroje jsou důležité pro obchod, spotřebitele a průmysl, protože zajišťují přesnost měření a přispívají k transparentnosti a férovosti v obchodním jednání.

Zde přejdete na stránku produktu
Rozvaděč s přímým měřením proudu EMpro elektroměrem MID

Směrnice o měřicích přístrojích (Measuring Instruments Directive) Právní pozadí

Směrnice MID 2014/32/EU vstoupila v platnost dne 20. 4. 2016 a nahradila směrnici 2004/22/ES. Tím jsou státy EU a EFTA (+ Turecko) povinny tuto směrnici začlenit do vnitrostátních zákonů.

Logo Zákon MID

Regulace Co směrnice MID upravuje

Části článku 1–54 definují povinnosti hospodářských subjektů, aby byly zaručeny minimální požadavky pro zákonné používání. Od zavedení směrnice MID jsou v rámci EU jsou jednotně regulovány různé typy měřicích zařízení, např. elektroměry k měření činné energie. Hlavní požadavky jsou popsány v příloze I Směrnice o měřicích přístrojích.

Hlavní požadavky popisují mj. požadavky na stabilitu, přesnost reprodukce a označení přístrojů. Navíc platí specifické požadavky v dalších přílohách. U elektroměrů je např. zahrnuto, že činná energie musí být na displejích uváděna vždy v kWh nebo MWh.

Oblast platnosti Ve kterých regionech se MID uplatňuje?

Interaktivní obrazová mapa: Evropská vlajka
Státy EU
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.
Státy EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) ​
Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko
Přidružený stát
Turecko
Budova zvenčí

Oblasti použití Soukromé domácnosti, živnostenské podnikání a lehký průmysl

Směrnice o měřicích přístrojích (MID) tvoří jednotný základ pro vyúčtování. Jednotné standardy se vztahují na první kalibraci ve výrobním procesu, uvedení na trh a na první uvedení do provozu. Poté platí vnitrostátní zákony o době platnosti kalibrace a poplatcích za rekalibraci. Při vyúčtování spotřeby činné energie pomáhají elektroměry MID v soukromých domácnostech, živnostenském podnikání a lehkém průmyslu.

Pozor: MID neplatí pro vyúčtování v těžkém průmyslu nebo jalové a zdánlivé energie!

Rozvaděč s různými typy meřicích přístrojů

Produktová oblast Na jaké produkty se vztahuje Směrnice o měřicích přístrojích

Mezi deset typů měřicích zařízení upravovaných touto směrnicí patří mj. plynoměry, měřiče tepla, vodoměry a elektroměry pro činnou spotřebu.

Typ měřicího přístroje „elektroměr k měření činné energie“ zahrnuje různá provedení. Měření se může provádět elektronicky (včetně displeje) nebo elektromechanicky (Ferrarisův elektroměr).

Kromě toho lze elektroměry provozovat s měřicím převodníkem nebo bez něj. Důležité: Směrnice MID se nevztahuje na měřicí převodníky!

Logo Paragrafy

Proces posuzování shody Výrobci mají různé možnosti

V procesech posuzování shody se obecně rozlišuje mezi kombinacemi modulů B+D, B+F a H1. Výsledek různých postupů je rovnocenný a výrobce jej musí dosáhnout. Modul B: zkouška konstrukčního vzorku EU (shoda konstrukčního vzorku se směrnicí), modul D: systém řízení kvality pro výrobní proces (sériová výroba, finální výrobek), modul F: první kalibrace finálního výrobku, modul H1: komplexní systém řízení kvality (doplněno o kontrolu návrhu). Audity a kontroly provádí notifikovaný orgán.

Označení MID Jak se pozná zařízení, které vyhovuje směrnici?

Interaktivní obrazová mapa: Elektroměry MID
Označení MID
Zleva doprava: označení CE, metrologické označení a rok zavedení [Mxx], identifikační číslo notifikovaného orgánu [xxxx] a číslo certifikátu o zkoušce.
Označení MID