Správa energie podle normy ISO 50001

Společnosti v současné době stojí před podnikatelskou výzvou snížit svou spotřebu energie a náklady vydávané za energii tak, aby zůstaly ekonomicky ziskové. Po stránce zákona došlo v posledních letech k mnohým změnám. Navíc se do centra zájmu společnosti stále více posouvají aspekty ochrany klimatu a udržitelnosti. Tento trend se odráží také ve výhledu do budoucnosti – zaměření na ochranu životního prostředí a udržitelnost je dlouhodobě stále v popředí.
Zavedení systému správy energie vám pomůže reagovat na rostoucí tlak ze strany vlády a společnosti a jednat udržitelně a zodpovědně pro budoucnost.

Přejít na stránku produktu
Muž představuje cyklus PDCA normy ISO 50001
Poznámkový lístek s nápisem Energy a Management

Co je to správa energie podle normy ISO 50001?

Slovo správa energie se skládá ze slov „energie“ a „správa“. Správa se zde vztahuje na řízení a ovládání provozních procesů za účelem dosažení firemních cílů. Patří sem také realizace firemní politiky zaměřená na zlepšování energeticky podmíněného výkonu. Pojem „energeticky podmíněný výkon“ v této souvislosti označuje tři parametry – spotřebu energie, energetickou účinnost a využití energie. Posledním zmíněným je myšlen např. přechod z konvenční energie na obnovitelné energie, tedy změna používané energie.

Jaké jsou cíle a přínosy správy energie?

Muž drží v ruce tři kostky s ikonami a nápisem „Compliance“
Znázornění snížení nákladů pomocí mincí
Ruku v ruce s přírodou: Lidská ruka a zelená ruka s lístky
Muž drží v ruce tři kostky s ikonami a nápisem „Compliance“

Vaše společnost může získat státní podporu, slevy a daňové úlevy, když prokážete certifikovaný systém správy energie.

Znázornění snížení nákladů pomocí mincí

Snižujte své náklady cíleným nepřetržitým snižováním spotřeby energie, zvyšováním energetické účinnosti a změnami využívání energie pomocí cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) v rámci správy energie.

Ruku v ruce s přírodou: Lidská ruka a zelená ruka s lístky

Udělejte první kroky k udržitelnějšímu způsobu hospodaření, a aktivně tak přispějte k ochraně klimatu. Navíc tak posílíte image své společnosti.

Jak funguje správa energie podle standardu ISO 50001? A co je to cyklus PDCA?

Základem všech moderních systémů řízení je cyklus PDCA. PDCA představuje jednotlivé fáze iteračního systematického způsobu přístupu: Plan, Do, Check, Act (plánování, provedení, kontrola, jednání).

Fáze plánování (Plan-Phase)

Klíčovým prvkem fáze plánování je stanovení oblasti s významným využíváním energie, tzv. Significant Energy Use (SEU) Areas. Základem je výrazná spotřeba energie nebo vysoký potenciál ke zlepšení energeticky podmíněného výkonu.

Můžete si například položit otázky ohledně vlastní spotřeby energie, případného plýtvání energií a účinnosti jednotlivých zařízení a systémů. K tomuto bodu rovněž patří posuzování činností a procesů z provozní praxe.

Pro měřitelné vyhodnocení jednotlivých oblastí s významným využíváním energie definujete Energy Performance Indicators (EnPI, ukazatele energetického výkonu) a jako referenční hodnoty stanovíte příslušnou odpovídající Energy Baseline (EnB, energetická výchozí základna).

Cyklus PDCA: Plan, Do, Check, Act

Do-Phase – fáze provedení

Na základě zaznamenání aktuálního stavu a vaší vnitropodnikové analýzy poté vyvodíte opatření nutná k optimalizaci využívání energie a odstranění neefektivnosti.

Poté posunete naplánovaná opatření ve společnosti do fáze provedení (Do-Phase).

Check-Phase – fáze kontroly

Ve fázi kontroly musíte nyní zkontrolovat, zda provedená opatření skutečně vedla k plánovanému výsledku. Za tímto účelem se použijí definované EnPIs v porovnání s EnBs a se stanoveným energetickým cílem.

Pokud tato kontrola odhalí, že nebylo dosaženo plánovaného cíle, musíte stanovit odpovídající nápravná opatření.

Act-Phase – fáze jednání

Tato nápravná opatření provedete ve fázi jednání (Act-Phase), aby se vám podařilo dosáhnout původních cílů.Splníte tak své stanovené energetické cíle ke zlepšení energeticky podmíněného výkonu.

Po této fázi začne cyklus znovu od začátku, díky čemuž dosáhnete iteračního kontinuálního zlepšování energeticky podmíněného výkonu, a tím i udržitelného způsobu hospodaření.

Formy energie znázorněné v zeleném kruhu kolem zeměkoule

Jaké formy energie se posuzují v rámci správy energie?

Tento proces se provádí se všemi významnými nositeli energie ve vaší společnosti. S těmi, které nakupujete, i s těmi, které sami vyrábíte.

Ve většině případů se jedná o elektrickou energii, kterou např. odebíráte jako externí mix elektrického proudu. Týká se to ale také energie, kterou např. sami vyrábíte ve vlastním výrobním zařízení, jako je fotovoltaická elektrárna nebo bloková tepelná elektrárna.

Patří sem také tepelná energie k vytápění a chlazení, např. z konvenčních systémů vytápění budov, klimatizačních zařízení, z blokových tepelných elektráren, nebo pára jako prostředek procesního tepla. V některých firmách sem spadá také výroba pneumatické energie v podobě stlačeného vzduchu pomocí kompresorů.

Pokud převádíte zakoupený nositel energie na jinou formu energie, je navíc důležitá efektivita této přeměny. Jako např. při použití elektrické energie k výrobě stlačeného vzduchu – a tedy pneumatické energie – pomocí kompresoru.

Co jsou to ukazatele energetického výkonu, jejich energetická výchozí základna a energetické cíle z toho vyplývající?

Schéma: Ukazatele energetického výkonu a jejich energetická výchozí základna

Pojem Key Performance Indicator (KPI, ukazatel výkonu) pochází z nauky o ekonomice podniku. Pomocí ukazatelů výkonu lze kvantifikovat různé faktory, které mají rozhodující význam pro úspěch podniku. 

To platí rovněž v oblasti řízení energie v podobě Energy Performance Indicators (EnPI, ukazatele energetického výkonu), které slouží k měření, kontrole, analýze a vyhodnocování energeticky podmíněného výkonu ve vašem podniku. Měřítkem energeticky podmíněného výkonu je právě ukazatel energetického výkonu. Jedná se o relativní veličinu, u které můžete např. na úrovni stroje určit absolutní množství elektrické energie spotřebované strojem v poměru k počtu vyrobených jednotek, abyste tak získali měrnou spotřebu energie.

Energy Baseline (EnB, energetická výchozí základna) je naproti tomu kvantitativní referenční hodnota ke stanovenému časovému úseku, která tvoří základ pro porovnání energeticky podmíněného výkonu. Zaznamenali jste např. měrnou spotřebu energie starého stroje po určité časové období, která zohledňuje mj. sezónní výkyvy.

Chcete-li zkontrolovat úspěšnost přijatých opatření, porovnáte nyní hodnotu aktuální v době podání zprávy s energetickou výchozí základnou ukazatele energetického výkonu a dříve definovaným energetickým cílem. Jako opatření jste provedli např. výměnu starého stroje za účinnější modernější stroj. Při stejném počtu vyrobených jednotek jako v referenčním období můžete nyní zkontrolovat, zda jste úspěšně snížili měrnou energii pomocí efektivního opatření.

Naproti tomu u benchmarkingu jde v zásadě o to, pomocí ukazatelů energetického výkonu vzájemně porovnat podobná zařízení, stroje, procesy atd. V případě potřeby můžete získat poznatky k vyvození optimalizačních opatření ke zvýšení energetické účinnosti ve vaší společnosti. Zlepšení lze dosáhnout buď krátkodobě na základě stanovených případů osvědčené praxe, nebo střednědobě až dlouhodobě prostřednictvím kontinuálního procesu učení v podniku.