Toiminnallinen turvallisuus prosessiteollisuudessa

Prosessiteollisuuden kumppani

Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia liitäntä- ja automaatiotekniikan ratkaisuja ja on avainkumppanisi, joka auttaa saavuttamaan erityisen hyvän käytettävyyden prosessiteollisuudessa.

Tarjontamme:

 • Turvalliset komponentit prosessijärjestelmien turvasovelluksiin, sertifiointi standardien IEC 61508 ja IEC 61511 mukaan

 • ATEX-sertifioitu, kestävä turvatekniikka räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

 • Varma diagnostiikka ja helppo kelpuutustestaus IEC 61508 -standardin mukaisesti

Katso lisätietoa!
Mies suojakypärä päässään prosessiteollisuuden laitteiston luona

Turvallisten prosessiteknisten järjestelmien ja koneiden suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa nykyiset direktiivit ja lait määrittävät noudatettavat kehykset. Niihin nojautuen standardit määrittävät vähintään noudatettavan tekniikan tason. Standardisarja IEC 61511 säätelee prosessiteollisuuden järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden soveltamista.

Laitteistojen suunnittelijat, valmistajat ja ylläpitäjät ovat vastuussa toteutuksesta yhtä lailla kuin järjestelmäintegroinnin ala, joka toteuttaa toiminnallisen turvallisuuden. Muutokset ja vaatimukset edellyttävät todisteasiakirjojen, prosessien ja henkilöstön koulutusten säännöllistä päivittämistä. Myös muokkaukset ja osayksiköiden integrointi olemassa oleviin järjestelmiin tekee jatkuvista testauksista välttämättömiä.

Sovellukset

Prosessiteollisuudessa ihmisiä, esineitä ja ympäristöä uhkaavat hyvin erilaiset riskit. Jotta nämä vaarat voidaan minimoida, käyttö- ja säätelytoiminnot mahdollistavat prosessinohjausteknisen toiminnan. Laitteistot suojataan integroiduilla turvateknisillä järjestelmillä.

Hätäsammutuksen (ESD) turvareleet
Hätäsammutuksen (ESD) turvareleet YouTube

Hätäsammutus (ESD) Turvallinen poiskytkentä vaaratilanteessa

Kun prosessijärjestelmissä tapahtuu hätätilanne, ihmisten ja ympäristön suojaaminen on ensimmäisellä sijalla. Jotta voidaan minimoida vaaroja, asianomaiset järjestelmät on kytkettävä välittömästi pois päältä. Tässä tilanteessa käytetään hätäsammutusjärjestelmää (Emergency Shutdown System, ESD).

Phoenix Contactin kytkentäreleet kytkevät asianomaiset sovellukset hätätilanteessa pois päältä turvallisesti.

Poltin ja kaasu (F&G) - turvareleet
Poltin ja kaasu (F&G) - turvareleet YouTube

Tulipalo ja kaasu Varoitusjärjestelmien varhainen päällekytkentä

Hätäsammutusjärjestelmän lisäksi prosessiteollisuudessa tarvitaan myös tulipalo- ja kaasuvaroitusjärjestelmä. Tulipalon tai räjähtävien kaasujen yhteydessä on tarpeen varhainen varoitus vaarasta.

Phoenix Contactin turvalliset kytkentäreleet kytkevät hätätilanteessa äänimerkit ja varoitusvalot päälle luotettavasti.

Videosarja
Toiminnallinen turvallisuus prosessiteollisuudessa
Mitä HAZOP tarkoittaa, ja mikä on interlock-toiminto? Manuel Ungermann, Phoenix Contactin turvallisuustuotteiden tuotepäällikkö kertoo prosessiteknisten järjestelmien turvalliseen päälle- ja poiskytkentään liittyvistä käsitteistä, teemoista ja tuotteista.
Tutustu nyt
Toiminnallinen turvallisuus prosessiteollisuudessa

Tuotteet

Prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin Phoenix Contact tarjoaa suuren valikoiman SIL-sertifioituja tuotteita, turvallisesta kytkentäreleestä turvaohjaukseen saakka.

Standardit ja direktiivit Suojaustoimintojen suunnittelulle asetetut vaatimukset prosessiteollisuudessa

Prosessiteollisuuden järjestelmien turvallista käyttöä koskevien perusvaatimusten osalta on olemassa erityisiä suunnittelun suuntaviivoja toiminnallisen turvallisuuden suhteen. Kansainvälisesti yhdenmukaistettu menettely PLT-turvalaitteille on kuvattu standardissa IEC 61511. Siinä olennainen osa on toiminnallisen turvallisuuden hallintaan liittyvä turvallinen elinkaari. Yksittäiset vaiheet kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa ja mahdollistavat kaikkien vaatimusten huomioon ottamisen varolaitteiden koko elinkaaren ajan.

Turvallinen elinkaari Tietoa suunnittelusta, järjestelmäintegraatiosta, käytöstä

Turvallinen elinkaari järjestelmän suunnittelijaa varten
Turvallinen elinkaari järjetelmäintegraattoreita varten
Turvallinen elinkaari järjestelmän haltijalle
Turvallinen elinkaari järjestelmän suunnittelijaa varten

 • Turvallisuussuunnittelu
  Järjestelmän toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseen vaadittavien toimenpiteiden suunnittelu, mm. vahvistus ja validointi.

 • Riskien arviointi
  Kaikkien riskien systemaattinen tunnistaminen ja arviointi ja riittävään riskien hallintaan vaadittavien toimenpiteiden määrittäminen.

 • Suojaustason määritys
  Suunniteltujen toimenpiteiden kohdistaminen eri suojaustasoihin ja tarvittavan turvallisuuden eheystason määrittäminen turvatoiminnoille.

 • Toiminnallisen turvallisuuden hallinta
  Hallintajärjestelmän määrittäminen turvallisen elinkaaren ohjausta ja resurssien suunnittelua varten.

 • Toiminnallisen turvallisuuden arviointi
  Arvioidaan toistuvasti, sovelletaanko turvallisuussuunnitelmaa ja toiminnallisen turvallisuuden hallintaa asianmukaisesti.

Turvallinen elinkaari järjetelmäintegraattoreita varten

 • Turvallisuusvaatimusten erittely
  Turvajärjestelmälle asetettujen vaatimusten erittely, turvatoiminnot mukaan lukien.

 • Validointisuunnitelma
  Eriteltyjen turvatoimintojen testaukseen tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu.

 • Turvallisuusjärjestelmän suunnittelu ja suunnitelma
  Yksityiskohtainen suunnitelma turvallisuusvaatimusten ja turvatoimintojen toteutuksesta, turvallisuuden eheyden osoittaminen.

 • Asennus ja käyttöönotto
  Turvajärjestelmän asennus ja käyttöönotto.

 • Validointi
  Toimintatestin suorittaminen validointisuunnitelman perusteella ja riittävän riskinhallinnan osoittaminen riskien arvioinnin mukaisesti.

Turvallinen elinkaari järjestelmän haltijalle

 • Käyttö ja muokkaaminen
  Toiminnallisen turvallisuuden mahdollistaminen käytön ja laitteiston muutosten aikana

 • Käytöstäpoisto
  Tarpeettomien turvatoimintojen deaktivointi ja poistaminen kokonaan