IoT-pohjainen energianhallinta

Tie tulevaisuuteen

IoT-pohjaisessa energianhallinnassa yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut.

Energianhallinnasta vastaavat henkilöt hyötyvät mittaustietojen helposta saatavuudesta, automaattisesta tietojen tallennuksesta sekä paikasta ja ajasta riippumattomasta pääsystä energia- ja suorituskykytietoihin.

Tuotesivu Energianvalvonta
Proficloud.io-käyttöliittymä näkyvissä kannettavalla tietokoneella

Energianhallinta ja ilmastonsuojelu

Kaaviokuva: neljä vaihetta matkalla ilmastoneutraaliuuteen

Kun resurssit ovat niukkoja, energian hinnat nousevat ja ilmastonsuojelu on tärkeää, kattava energianhallinta on yksi keskeisistä teemoista tämän päivän yrityksissä.
CO2-päästöjen vähentämistä, koko tuotantoprosessin läpinäkyvyyttä ja valmistetun tuotteen konkreettisen hiilijalanjäljen arviointia koskevat vaatimukset asettavat energianhallinnasta vastaavat henkilöt uusien haasteiden eteen.
Jotta voidaan ryhtyä oikeisiin energianhallintatoimenpiteisiin, on energiatietoja kerättävä, valvottava, analysoitava ja arvioitava. Räätälöity ja helposti integroitava energianseuranta muodostaa perustan energianhallintastandardin ISO 50001 vaatimusten täyttämiselle.

Energianhallintastandardi ISO 50001

Viittaus ISO 50001 -standardiin ja mahdollisiin asiakkaiden kysymyksiin

Kansainvälinen standardi ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) toimii ohjenuorana yrityksille ja tukee niitä energianhallintajärjestelmän toteuttamisessa. Standardissa kuvataan energianhallintajärjestelmä systemaattisena lähestymistapana energiatehokkuuden parantamiseen, ja tämä voi merkitä sertifioiduille yrityksille kustannushyötyjä.
Toteutettujen energiatehokkuutta koskevien toimenpiteiden arviointia ja prosessien jatkuvaa valvontaa varten energianhallinnasta vastaavien on määritettävä oikeat tunnusluvut, niin kutsutut Key Performance Indicators (KPI) tai Energy Performance Indicators (EnPI).
Hallinnon katselmusten tai sisäisten ja ulkoisten katselmusten yhteydessä nämä tunnusluvut kertovat siitä, miten hyvin energianhallinta toimii ja noudatetaanko kansallisia ja/tai standardinmukaisia määräyksiä.

Energianhallinnasta vastaava henkilö työpöydän ääressä

Miten energianhallinnasta vastaavat toimivat tänä päivänä? Asian ydin on tiedonkeruu ja tiedon analysointi

Energianhallinnasta vastaavilla henkilöillä on oltava aina yleiskuva yrityksen sisäisistä prosesseista ja resurssien käytöstä. Tätä varten olennaiset mittaustiedot kerätään käsin jaetuista datalähteistä (energiamittarit) ja tuodaan esimerkiksi CSV-tiedostoina energiatietojen keruujärjestelmiin.
Analysointi ja arviointi tapahtuu usein itse luotujen MS Excel -taulukoiden avulla, joista laaditaan sen jälkeen tarvittavat kaaviot. Tässä käytetään myös muita ohjelmistotyökaluja, joilla tiedot valmistellaan graafisesti.
Tyypilliset topologiat sisältävät tänä päivänä useita mittauskohtia, jotka on yhdistettävä keskenään verkoksi. Standardinmukaisten järjestelmien asennus tai täydentäminen on usein hyvin työlästä ja vaatii monimutkaisten verkkojen kattavaa tuntemusta. Tämä vaatii koulutettua henkilöstöä, ja järjestelmän ylläpito voi aiheuttaa suuria kustannuksia.
Mikä ohjelmistosta ja laitteistosta koostuva järjestelmä on oikea vaadittavien mittaussuureiden keräämiseen ja käsittelyyn? Ja mitä IT-infrastruktuuria siihen käytetään?

Työntekijä käyttää energianhallintasovellusta

IoT-pohjaisen energianhallinnan edut

  • Mittaustietojen nopea saatavuus ilman monimutkaisia verkkoja koskevaa erikoisosaamista helpolla IoT-yhteensopivien mittauslaitteiden Plug & Play -liitännällä pilvijärjestelmään
  • Koska tiedot tallennetaan automaattisesti suoraan Proficloud.io-alustalle, omien IT-resurssien ylläpitoa tai kattavaa IT-tuntemusta ei vaadita
  • Nopeat raportit paikasta ja ajasta riippumattoman energia- ja tehotietoihin pääsyn ansiosta
  • Säännölliset, automaattiset turvallisuuspäivitykset pitävät tietojen turvallisuuden aina viimeisimmällä tasolla
  • Aina ajantasainen ja nopea pääsy uusiin toimintoihin IoT-alustan (pilviympäristö) ja älypalveluiden dynaamisten juIkaisusyklien avulla

IoT-pohjaisen energianhallinnan topologia

IoT-pohjaisen energianhallinnan topologia EMpro-sovelluksella Ethernet-yhteys pilveen

IoT-kykyiset mittauslaitteet (älylaitteet) yhdistetään Ethernet-liitännän ja MQTT-protokollan kautta Plug & Play -tekniikalla suoraan pilvialustaan. Pilviympäristössä mittauslaitteet voidaan yhdistää Device Management Servicen kautta helposti ja nopeasti uuteen tai olemassa olevaan järjestelmään. Valitut mittausarvot siirretään ja tallennetaan automaattisesti. Energianhallinnasta vastaavat tahot pääsevät älypalvelun kautta välittömästi tarkastelemaan tietoja ja käyttämään niitä suoraan. Perinteisten teollisten verkkojen (esim. Modbus tai PROFINET) työläät konfiguroinnit ovat siten historiaa.

Proficloud.io:n EMpro ja EMMA-palvelu näyttöruudulla

EMMA-energianhallintapalvelu Proficloudissa

Energian seuranta, hallinta, analysointi: EMMA on Phoenix Contactin älykäs energianhallintapalvelu. EMMA keskittyy energian hallinnasta vastaavien henkilöiden tarpeisiin ja on räätälöity juuri heidän käyttöönsä. EMMA on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se tuo monipuolisen toimintovalikoiman sähköiseen energia- ja tehotietojen visualisointiin, jota käytetään näiden tietojen valvontaan, analysointiin ja arviointiin.
Siten EMMA tukee energian hallinnasta vastaavia, jotka osallistuvat niin kutsutun PDCA-mallin (Plan, Do, Check, Act) Check-vaiheeseen kansainvälisen standardin ISO 50001:2018 (Energian hallintajärjestelmät – Vaatimukset ja soveltamisohjeet) mukaan.

Älykkään EMMA-energianhallintajärjestelmän tuomat edut

  • Kokonaiskonsepti, johon kuuluu intuitiivinen valikko-ohjaus ja automaattinen tietojen siirto Proficloud.io-alustalle, tekee palvelusta erittäin helppokäyttöisen
  • Energia- ja suorituskykytietojen tarkastelu ajasta ja paikasta riippumatta tarkoituksenmukaisten visualisointien avulla
  • Jatkuvasti kasvava arvolupaus energianhallinnallesi jatkuvan, käyttäjäkeskeisen kehitystyön avulla
  • Turvattu tiedonsiirto laitteen ja pilven välillä TLS-salauksen avulla
  • Laitehallinnalla selkeä yleiskuva sovelluksista