Räjähdyssuojaus tiivistetysti

Laitevalikoima ATEX- ja IECEx-hyväksyntöjen mukaan

Räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä lähes kaikissa teollisissa sovelluksissa. Jotta räjähdykset voidaan välttää luotettavasti, räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäviin sähkölaitteisiin sovelletaan erityisvaatimuksia, -direktiivejä ja -standardeja. Tästä yleiskatsauksesta löydät kriteerit, joiden perusteella voit valita sopivan laitteen käyttökohteesi mukaan.

Lataa Räjähdyssuojauksen perusteet
Kemianteollisuuden järjestelmä
Esitys räjähdyksen muodostumiseen tarvittavista komponenteista

Räjähdyksen aiheuttavat tekijät: palavat aineet, happi, syttymislähde

Räjähdyssuojauksen perusteet

Räjähdys on eksoterminen reaktio, jossa vapautuu yhtäkkiä suuri määrä energiaa ja joka aiheuttaa voimakkaan paineaallon.
Räjähdys tapahtuu, kun palava aine, happi ja syttymislähde ovat läsnä. Jos yksi komponentti puuttuu, eksotermistä reaktiota ei tapahdu.

Jotta räjähdykset voidaan estää turvallisesti, on olemassa erilaisia räjähdyssuojaustoimenpiteitä. Kun primäärisellä räjähdyssuojauksella estetään räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syntyminen, sekundäärisellä räjähdyssuojauksella estetään räjähdys turvallisesti välttämällä rakenteellisesti vaikuttavat syttymislähteet. Tehokkaita syttymislähteitä ovat esimerkiksi sähkökipinät ja sähkölaitteiden kuumat pinnat tai valokaaret, staattinen sähkö jne. Käyttökohteesta riippuen on sekundääristä räjähdyssuojausta varten olemassa erilaisia suojaustapoja, joilla on erilaiset suojausperiaatteet. Lisäksi on olemassa tertiäärinen räjähdyssuojaus. Tässä on kyse rakenteellisestä toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää räjähdyksen seurauksia hyväksyttävälle tasolle.

Laitteiden valinta sekundääristä räjähdyssuojausta varten

Seuraavassa yleiskatsauksessa keskitytään sekundääriseen räjähdyssuojaukseen. Kun käyttäjä valitsee laitteita suojaustavan mukaan, hänen on analysoitava vaaran laji sekä vaaran kesto ja esiintymistiheys. Vaaran laji viittaa syttymislähteen tarkasteluun syttymislämpötilan ja syttymisenergian mukaan. Vaaran keston ja esiintymistiheyden osalta muodostetaan vyöhykejaon sekä laiteluokan ja laitesuojaustason yhteys.

Lämpötilaluokat Syttymislähde: kuuma pinta

Ryhmän II (kaasut) räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävät laitteet on jaettu lämpötilaluokkiin (T1–T6), jotka ilmoittavat laitteen suurimman esiintyvän pintalämpötilan. Pintalämpötila koskee kaikkia sähkölaitteen osia,
jotka voivat joutua kosketuksiin räjähtävän kaasuseoksen kanssa.
Laitetta saa käyttää vain, jos lämpötilaluokalle määritetty lämpötila on alhaisempi kuin kaasuseoksen syttymislämpötila. Korkeammalla lämpötilaluokalla eli alhaisemmalla pintalämpötilalla merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös kaasuseosten yhteydessä, joiden syttymislämpötila on korkeampi. T6-merkinnällä varustettua laitetta voidaan siis käyttää kaikille kaasuille.

Pölyjen osalta ei tehdä eroa lämpötilaluokkien (T1–T6) välillä. Ryhmän III (pölyt) laitteisiin on merkitty enimmäispintalämpötila. Lisäpölykertymät on otettava huomioon. Lisätietoja lämpötilarajoista on Räjähdyssuojauksen perusteissa (katso lataus).

Pinnan enimmäislämpötila °C

Syttymislämpötila-alue °C

Esimerkkejä

Lämpötilaluokka
T1 450 > 450 hiilimonoksidi, metaani, vety
T2 300 > 300...≤ 450 asetyleeni, butaani, eteeni
T3 200 > 200...≤ 300 bensiini, rikkivety, sykloheksaani
T4 135 > 135...≤ 200 asetaldehydi, dietyylieetteri (ei muita aineita)
T5 100 > 100...≤ 135 ei aineita
T6 85 > 85...≤ 100 rikkihiili

Ryhmät syttymisenergioiden mukaan Syttymislähde: kipinät (energia)

Ryhmän II (kaasut) ja III (pöly) räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet on jaettu ryhmiin (IIA–IIC, IIIA–IIIC), jotka ilmoittavat laitteen suurimman syttymisenergian.
Laitetta saa käyttää vain, jos laitteen suurin syttymisenergia on pienempi kuin aineen (kaasun tai pölyseoksen) pienin syttymisenergia. IIC-merkinnällä varustettua laitetta voidaan käyttää kaikille kaasuille ja IIIC-merkinnällä varustettua laitetta kaikille pölyille.

Kaasut ovat räjähdysalttiimpia kuin pölyt, esim. IIB-luokan laitteet soveltuvat IIIC-luokkaan.

Tarvittava syttymisenergia

Aineiden vaarallisuus

Esimerkkejä aineista

Ryhmä
IIA +++ + Asetoni, etaani, ammoniakki, hiilimonoksidi Propaani, butaani, bensiini, dieselpolttoaine, asetaldehydi
IIB ++ ++ Metaani, eteeni, etyylieetteri, etyylialkoholi, rikkivety
IIC + +++ Vety, asetyleeni, rikkihiili
IIIA +++ + Syttyvät nukat, esim. puuvillakuidut
IIIB ++ ++ Ei-johtava pöly, esim. jauhot, puu
IIIC + +++ Johtava pöly, esim. alumiinipöly

Vyöhykejako (pölyt)

 • Vyöhyke 20:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti tai pitkäaikaisesti tai usein.
 • Vyöhyke 21:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti
 • Vyöhyke 22:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä, ja sitä esiintyy joka tapauksessa vain lyhytaikaisesti
Piirrosesimerkkejä vyöhykejaosta kaasusovelluksessa
Vyöhyke 1
Tila, johon normaalitoiminnassa voi satunnaisesti muodostua räjähdyskelpoista ilmaseosta. Tähän kuuluvat vyöhykkeen 0 lähiympäristö sekä täyttö- ja tyhjennyslaitteistoja ympäröivät lähialueet.
Vyöhyke 0
Tila, jossa räjähdyskelpoista ilmaseosta esiintyy jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. Yleensä tällaisia olosuhteita on säiliöiden, putkistojen, laitteiden ja tankkien sisäosissa.
Vyöhyke 2
Tila, jossa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen on normaalitoiminnassa epätodennäköistä. Joka tapauksessa sitä esiintyy vain harvoin ja lyhytaikaisesti.

Vyöhykejako (pölyt)

 • Vyöhyke 20:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti tai pitkäaikaisesti tai usein.
 • Vyöhyke 21:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti
 • Vyöhyke 22:
  Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä, ja sitä esiintyy joka tapauksessa vain lyhytaikaisesti

Laiteluokat tai laitesuojaustaso

Laiteluokat ja laitesuojaustaso kuvaavat laitteiden turvallisuus- tai suojaustasoa. Se, mitkä laitteet soveltuvat millekin vyöhykkeelle, käy ilmi ATEX-direktiivistä 2014/34/EU laiteluokan avulla (luokat 1, 2, 3). Standardissa IEC/EN 60079-0 laitteiden käyttökelpoisuus kyseisille vyöhykkeille kuvataan laitesuojaustason (Equipment Protection Level – EPL: a, b, c) avulla. G (engl. gas) tarkoittaa "kaasua" ja D (engl. dust) tarkoittaa "pölyä" sekä laiteluokan merkinnässä että laitesuojaustason yhteydessä. Esimerkiksi kaasualalla laite, jossa on 1G- ja Ga-merkintä eli erittäin korkea turvallisuus- ja suojaustaso, soveltuu räjähdysvaaralliselle vyöhykkeelle 0 ja siten myös kaikille muille kaasuvyöhykkeille. Rakenteellisesti tämä laite on suunniteltu niin, että se on turvallinen myös kahden toisistaan riippumattoman vian sattuessa.

Turvallisuus- tai suojaustaso

Laiteluokka:

ATEX RL 2014/34/EU

Laitesuojaustaso (EPL)

Standardi IEC/EN 60079-0

Vyöhykejako
Direktiivi 1999/92/EY
Kaasuvyöhykkeet
Vyöhyke 0 Erittäin korkea – laite on edelleen turvallinen, jos siinä on kaksi toisistaan riippumatonta vikaa 1G Ga
Vyöhyke 1 Korkea – yhden itsenäisen vian sattuessa laite on edelleen turvallinen 2G Gb
Vyöhyke 2 Normaali – ei vikaturvaa 3G Gc
Pölyvyöhykkeet
Vyöhyke 20 Erittäin korkea – laite on edelleen turvallinen, jos siinä on kaksi toisistaan riippumatonta vikaa 1D Da
Vyöhyke 21 Korkea – yhden itsenäisen vian sattuessa laite on edelleen turvallinen 2D Db
Vyöhyke 22 Normaali – ei vikaturvaa 3D Dc

Ex-tuotteiden merkintä

Euroopassa standardin IEC/EN 60079-0 mukaisen merkinnän lisäksi on oltava ATEX-direktiivin 2014/EU/34 mukainen merkintä.

ATEX-direktiivi edellyttää, että laitteet jaetaan ryhmiin ja luokkiin. Laiteryhmään I kuuluvat kaivoslaitteistot, joissa vaaraa aiheuttavat kaivoskaasu ja/tai pöly. Laiteryhmään II kuuluvat kaikki muut kaivostoiminnan ulkopuoliset Ex-alueet, esim. kemianteollisuus, öljyn ja kaasun käsittely, räjähdysvaaralliset pölyt myllyissä ja siiloissa jne.

IEC/EN 60079-standardisarjan merkintä sisältää tiedot suojaustavasta, kaasu- ja pölyryhmistä, lämpötilaluokasta ja laitesuojaustasosta (EPL).

Luontaisesti turvallisten laitteiden merkitseminen käytettäväksi kaasuympäristössä
Luonnostaan turvallisten laitteiden merkintä pölyisissä ilmaseoksissa käytettäväksi
Kaasuilmakehässä käytettävien liitännäislaitteiden merkintä
Esimerkki pölyisessä ilmaseoksessa käytettävien laitteiden merkinnöistä
Luontaisesti turvallisten laitteiden merkitseminen käytettäväksi kaasuympäristössä

ATEX

II – laiteryhmä: I = kaivostoiminta | II = kaikki räjähdysvaaralliset alueet kaivostoiminnan ulkopuolella
1 – laiteluokka: 1 = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
G – ilmakehä: G = kaasu

IEC/EN

i – suojaustapa: i = luontainen turvallisuus
a – suojaustaso: a = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
II – ryhmät: II = kaasu
C – alaryhmät: C = vety, asetyleeni, rikkihiili
T6 – lämpötilaluokka: T6 = 85 °C
Ga – laitesuojaustaso: G = kaasu | a = soveltuu vyöhykkeelle 0

Luonnostaan turvallisten laitteiden merkintä pölyisissä ilmaseoksissa käytettäväksi

ATEX

II – laiteryhmä: I = kaivostoiminta | II= kaikki räjähdysvaaralliset alueet kaivostoiminnan ulkopuolella
1 – laiteluokka: 1 = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
D – ilmaseos: D = pöly

IEC/EN

i – suojaustapa: i = luontainen turvallisuus
a – suojaustaso: a = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
III – ryhmät: III = pöly
C – alaryhmät: C = johtava pöly, esim. alumiinipöly
125 °C – maksimipintalämpötila: 125 °C = maksimipintalämpötila 125 °C
Da – laitesuojaustaso: D = pöly, a = soveltuu vyöhykkeelle 20

Kaasuilmakehässä käytettävien liitännäislaitteiden merkintä

ATEX

II – laiteryhmä: I = kaivostoiminta | II = kaikki räjähdysvaaralliset alueet kaivostoiminnan ulkopuolella
1 - laiteluokka: 1 = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
( ) – sulkeet: Liitännäislaitteet (esim. luonnostaan turvallinen erotusvahvistin – sijaitsee turvallisella alueella, mutta Ex i -virtapiiri johdetaan räjähdysvaaralliselle alueelle)
G – ilmakehä: G = kaasu

IEC/EN

i – suojaustapa: i = luontainen turvallisuus
a – suojaustaso: a = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
Ga – laitesuojaustaso: G = kaasu, a = soveltuu vyöhykkeelle 0
[ ] – sulkeet: Liitännäislaitteet (esim. luonnostaan turvallinen erotusvahvistin – sijaitsee turvallisella alueella, mutta Ex i -virtapiiri johdetaan räjähdysvaaralliselle alueelle)
II – ryhmät: II = kaasu
C – alaryhmät: C = vety, asetyleeni, rikkihiili

Esimerkki pölyisessä ilmaseoksessa käytettävien laitteiden merkinnöistä

ATEX

II – laiteryhmä: I = kaivostoiminta | II = kaikki räjähdysvaaralliset alueet kaivostoiminnan ulkopuolella
1 – laiteluokka: 1 = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
( ) – sulkeet: Liitännäislaitteet (esim. luonnostaan turvallinen erotusvahvistin – sijaitsee turvallisella alueella, mutta Ex i -virtapiiri johdetaan räjähdysvaaralliselle alueelle)
D – ilmaseos: D = pöly

IEC/EN

i – suojaustapa: i = luontainen turvallisuus
a – suojaustaso: a = soveltuu vyöhykkeelle 0 / vyöhykkeelle 20
Da – laitesuojaustaso: D = pöly, a = soveltuu vyöhykkeelle 20
[ ] – sulkeet: Liitännäislaitteet (esim. luonnostaan turvallinen erotusvahvistin – sijaitsee turvallisella alueella, mutta Ex i -virtapiiri johdetaan räjähdysvaaralliselle alueelle)
III – ryhmät: III = pöly
C – alaryhmät: C = johtava pöly, esim. alumiinipöly

Suojaustavat (ote) Seuraavassa kuvassa selitetään ote suojaustavoista.

Graafinen esitys Ex d – paineenkestävä kotelointi
Graafinen esitys Ex e – korotettu turvallisuus
Graafinen esitys Ex p – ylipainekapselointi
Graafinen esitys Ex m; Ex o; Ex q - valu-, hiekka- tai öljykapselointi
Graafinen esitys Ex i – luontainen turvallisuus
Graafinen esitys Ex n – suojaustapa "n"
Graafinen esitys Ex d – paineenkestävä kotelointi

Periaate:
Syttymislähde mahdollinen, räjähdys turvallisesti hallittu

Suojauskonsepti:
Massiivinen kotelorakenne, tyyppitestit

Soveltamisalue:
Moottorit, kytkentälaitteet, tehoelektroniikka

Graafinen esitys Ex e – korotettu turvallisuus

Periaate:
Syttymislähteiden turvallinen poissulkeminen

Suojauskonsepti:
Ei toiminnassa olevia syttymislähteitä, toimintahäiriöiden poissulkeminen erityistoimenpiteiden avulla

Soveltamisalue:
Moottorit, muuntajat, valaisimet, liittimet, koontikiskokotelot

Graafinen esitys Ex p – ylipainekapselointi

Periaate:
Räjähdysherkän ilmakehän turvallinen poissulkeminen

Suojauskonsepti:
Pidä kotelo ylipaineen alaisena syttymissuojakaasun avulla

Soveltamisalue:
Koneet, moottorit, kytkentäkaapit (elektroniikka)

Graafinen esitys Ex m; Ex o; Ex q - valu-, hiekka- tai öljykapselointi

Periaate:
Syttymislähde on olemassa, mutta turvallisesti hallinnassa

Suojauskonsepti:
Laitteen upottaminen valumassaan, mineraaliöljyyn tai hiekkaan

Soveltamisalue:
Elektroniikka, muuntajat, kondensaattorit, releet

Graafinen esitys Ex i – luontainen turvallisuus

Periaate:
Kipinät tai lämpövaikutukset mahdollisia, mutta eivät sytyttäviä

Suojauskonsepti:
Turvallinen energian rajoittaminen ottaen huomioon virheet ja energian varastoitumisvaikutukset

Soveltamisalue:
Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka, anturit, toimilaitteet, mittarit

Graafinen esitys Ex n – suojaustapa "n"

Kaikkien suojaustapojen yksinkertaistaminen vyöhykkeen 2 / vyöhykkeen 22 suppeampia vaatimuksia varten. EU-tyyppitarkastustodistusta ei tarvita. Suojaustapoja ovat seuraavat:

 • nA: kipinöimättömät laitteet (siirrettiin 60079-7:ään Ex ec -suojaustapana, mutta on edelleen voimassa)
 • nC: kipinöivät laitteet tai laitteet, joissa on suojatut koskettimet
 • nR: höyrytiivis kotelo
 • nL: energiarajoitetut laitteet (siirrettiin 60079-11:een Ex ic -suojaustapana)
 • nZ: yksinkertaistettu ylipainekapselointi (siirrettiin 60079-2:een Ex pzc -suojaustapana)

Kaavamainen esitys luontaisesta turvallisuudesta vyöhykkeeltä 0 turvavyöhykkeelle

Ex i – luontainen turvallisuus

Räjähdysvaarallisten tilojen järjestelmien mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa on maailmanlaajuisesti vakiintunut suojaustapa Luontainen turvallisuus (Ex i). 
Luonnostaan turvallinen virtapiiri koostuu yleensä seuraavista komponenteista:

 • luonnostaan vaaraton laite, eli Ex-alueelle asennettu kulutuslaite (esim. Ex i -lämpötilalähetin)
 • liitännäislaite, jolloin on kyseessä muulle kuin Ex-alueelle asennettu lähde (Ex i -erotin)
 • liitäntäjohto (kaapeli).

Ex i -suojaustavan suojausperiaate perustuu räjähdysvaaralliselle alueelle johdetun ja sinne varastoituneen energian rajoittamiseen. Mahdollisen kipinän energian on aina oltava pienempi kuin ympäröivän räjähdyskelpoisen ilmaseoksen vähimmäissyttymisenergia.
Varmistaakseen, että kyseinen kytkentä ei voi aiheuttaa syttyviä kipinöitä ja kuumia pintoja, käyttäjän tai järjestelmän haltijan on toteutettava ja dokumentoitava "luontaisen turvallisuuden todentaminen" standardin EN/IEC 60079-11 ja asentajastandardin EN/IEC 60079-14 mukaisesti. Tämä menetelmä tarjoaa käyttäjälle sen edun, että Ex i -kenttälaitteet ja Ex i -erottimet voidaan valita ja niitä voidaan yhdistää erityisvaatimusten mukaisesti valmistajasta riippumatta.

Luontaisen turvallisuuden soveltamiskaavio vyöhykkeeltä 0 vyöhykkeen 1 ja vyöhykkeen 2 kautta turvavyöhykkeelle

Kaikista muista suojaustavoista poiketen IEC/EN 60079-11:n mukainen Ex i -suojaustapa ei koske vain yksittäistä laitetta vaan koko luonnostaan turvallista virtapiiriä.

Suojaustavan "Ex i – luontainen turvallisuus" edut:

 • Muuntaminen käytön aikana
 • Kustannustehokkaampi kuin muut suojaustavat
 • Yksinkertaisten laitteiden käyttö
 • Käyttö vyöhykkeellä 0 / vyöhykkeellä 20
Lataa
Räjähdyssuojauksen perusteet
Asiakirja on suunnattu räjähdysvaarallisilla alueilla toimiville järjestelmänrakentajille ja -suunnittelijoille. Siinä käsitellään kansainvälisiä normeja, standardeja ja direktiivejä. Sähkölaitteiden haltijat räjähdysvaarallisilla alueilla saavat tietoa siitä, mitä räjähdyssuojauskriteereitä heidän järjestelmiensä tulee täyttää. Lisäksi saat teknistä perustietoa ryhmästä I ja ryhmästä II, Ex-vyöhykkeistä, mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikasta ja toiminnallisesta turvallisuudesta.
Tutustu nyt
Räjähdyssuojauksen perusteet -asiakirjan kansikuva