Stínění v oboru automatizace

Stínění

Stínění je nejúčinnější ochranné opatření proti zdrojům elektromagnetického rušení. Rušení způsobené elektronickými konstrukčními díly se vyskytuje zejména v automatizovaných průmyslových odvětvích. Toto elektromagnetické rušení může bez odborně provedeného stínění v nejhorším případě způsobit výpadek celých zařízení. Proto je obzvláště důležité zajistit propojení v souladu s předpisy týkajícími se elektromagnetické kompatibility. Abychom vám pomohli zabránit výpadku vašeho zařízení nebo zhoršení jeho stavu, nabízíme vám rozsáhlé vědomosti i široké produktové portfolio pro oblast stínění.

Rušivá elektromagnetická pole

Počátkem našeho elektronického věku byly u bezdrátových přenosů často pozorovány tzv. poruchy šíření rádiových vln a rušení příjmu. Odborně navržené stínění bylo tehdy prakticky neznámé. Během posledních desetiletí, kdy se významně zrychlilo šíření elektronických přístrojů, bylo zároveň pozorováno také zvyšování rozsahu a intenzity výše uvedených rušení. Tato okolnost vedla ke vzniku podezření, že inciátory těchto rušení jsou samotné přístroje. Při zkoumání sousedících vodičů, jimiž prochází proud (+/-), bylo zjištěno, že mezi těmito vodiči panují rozdíly ve velikosti napětí. Právě tyto rozdíly způsobují, že každý elektronický přístroj vysílá rušivé záření. Vlivem superpozice rozdílných rušivých záření, jejichž původci jsou různé přístroje, se celková hladina rušivého záření zvyšuje. Zajištění ochrany všech přístrojů před elektromagnetickým rušivým zářením se stalo nezbytností. Ovlivňování rušivým zářením může zejména v průmyslové procesní a výrobní technice způsobit velké škody. Pro elektrickou měřicí, řídicí a regulační techniku je proto vyžadována obzvlášť vysoká odolnost proti rušení. Aby byla zajištěna, musejí výrobci přístrojů předkládat pro své produkty prohlášení o shodě. Pouze v případě, že přístroje odpovídají normě regulující elektromagnetickou kompatibilitu, je možné je uvést na trh.

Co je elektromagnetická kompatibilita?
Evropská legislativa týkající se elektromagnetické kompatibility uvádí:
Elektromagnetická kompatibilita je schopnost přístroje uspokojivě pracovat v elektromagnetickém okolním prostředí. Při tom nesmí ani samotný přístroj způsobovat elektromagnetická rušení, která jsou pro ostatní přístroje nacházející se v tomto okolním prostřední nepřijatelná.