Normy a standardy průmyslového značení

Bezpečně a dlouhodobě

Ověřený postup popisování od společnosti Phoenix Contact

Přejít k produktům
Zkouška koroze ve střídavé kondenzaci vody
Zkouška stárnutí: časové a teplotní charakteristiky

Zkouška stárnutí: časové a teplotní charakteristiky

Zkouška odolnosti proti stárnutí podle normy IEC 60947-7-1/-2

Řadové svornice se vyznačují mj. dlouhými životními cykly a bezpečně odolávají trvalým provozním teplotám +125 °C. Aby těmto nárokům odpovídal i popis svornic, popř. jejich potisk, jsou popisovací materiály společnosti Phoenix Contact vybaveny tepelnými stabilizátory.

Pro simulaci víceletého použití jsou označovací materiály v klimatizační skříni spolu se svornicemi, popř. vodiči vystaveny stanovenému teplotnímu cyklu. Spodní hranice teploty v klimatizační skříni je nastavena na +20 °C a horní hranice teploty na +120 °C (+80 °C u PVC).

Během zahřívací fáze a desetiminutové stálé fáze dosahují zkušební kusy maximální přípustné provozní teploty. Poté následuje fáze ochlazení. Zkouška obsahuje celkem 192 cyklů.

Veškeré označovací materiály Phoenix Contact jsou zkoušeny podle normy IEC 60947-7-1/-2. Všechny použité plasty kromě toho disponují dostatečnými bezpečnostními rezervami.

Odolnost proti olejům a chemikáliím podle normy DIN EN ISO 175

Přes vnější média, jako jsou tekutiny nebo plyny, mohou probíhat fyzikální, popř. chemické procesy nebo reakce. To může mít za následek změnu vlastností plastu. Plast může být poškozen nebo i zničen.

V důsledku toho mohou být touto změnou postiženy i potisky a popisy. Aby k tomu nedocházelo, používá společnost Phoenix Contact výlučně plasty a materiály pro potisk a popis, které jsou vyzkoušeny podle normy DIN EN ISO 175.

Světelná stálost UV plastů

Světelná stálost UV plastů

Světelná stálost UV podle norem DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN ISO 60068-2-5

Podíly UV-B vedou u plastů k omezením mechanických vlastností. To způsobuje, že v závislosti na typu plastu může dojít k různě silnému poškození potisků a popisů.

Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact jsou skladovány jak v suché, tak ve vlhké atmosféře pod UV zářením a kontrolovány podle výše uvedených norem.

Zkouška koroze

Zkouška koroze

Zkouška koroze podle normy DIN 50018

Extrémní vlivy prostředí kladou vysoké nároky na konstrukční díly a jejich označení nebo popis. Následující zkušební postup popisuje v souladu s normou DIN 50018 zkoušku koroze ve střídavé kondenzaci vody s atmosférou s obsahem oxidu siřičitého.

Do klimatizační skříně jsou zavedeny dva litry destilované vody a jeden litr plynného SO2. Při zkušební teplotě +40 °C se v průběhu testu tvoří atmosféra s obsahem kyselin, která narušuje povrchy materiálů zkušebních kusů. Po 8 hodinách testovací doby schnou zkušební vzorky 16 hodin při otevřených dveřích.

Poté probíhá mikroskopická vizuální zkouška. Všechny použité označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tuto náročnou normu a odolávají agresivním médiím.

Produkt se testuje pomocí solné mlhy v korozivní atmosféře

Solná mlha

Solná mlha podle normy IEC 60068-2-11/-52

Speciálně v konstrukci lodí musí být technické komponenty označeny a zůstat trvale čitelné v korozivní atmosféře. Obsah soli ve vzduchu, ve spojení se zvýšenou vlhkostí, klade vysoké nároky na použité potisky a materiály.

Na základě normy IEC 60068-2-11/-52 lze simulovat zatížení v mořském podnebí. Odolnost materiálů se testuje pomocí solné mlhy v korozivní atmosféře. Zkušební kusy jsou vloženy do zkušební komory a jemným dávkováním stříkány 5% roztokem chloridu sodného (NaCl; hodnota pH 6,5–7,2) při teplotě +35 °C po dobu 96 hodin.

Po ukončení zkoušky probíhá mikroskopická zkouška. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké požadavky a jsou použitelné i za extrémních klimatických podmínek.

Odolnost proti rozpouštědlům podle normy EN 60464-2:2001

Označení a popisy musí odolat parám různých rozpouštědel. V souladu s výše uvedenou normou se potisky a popisy skladují po dobu 10 dnů v acetonové, n-hexanové a etanolové atmosféře a poté musí být čitelné.

Popisky a potisky: test na otěr a otěruvzdornost

Otěr a otěruvzdornost

Otěr a otěruvzdornost podle normy DIN EN 61010-1 / DIN EN 61439-1

Potisky a popisy musí být odolné vůči čisticím prostředkům používaným v průmyslu. Výše uvedená norma stanovuje, že popisky a potisky jsou otíratelné pomocí měkkého hadříku napuštěného vodou, isopropanolem, čisticím benzínem a n-hexanem. Poté musí být čitelné.

Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují vysoké požadavky na otěr a otěruvzdornost a jsou použitelné ve všech aplikacích.

Test odolnosti proti poškrábání popisků a potisků

Odolnost proti poškrábání

Odolnost proti poškrábání podle normy DIN EN ISO 1518

Potisky a popisy musí být odolné vůči bodovým, resp. liniovým mechanickým zatížením. Z tohoto důvodu testuje společnost Phoenix Contact všechny popisy a potisky z hlediska odolnosti proti poškrábání podle výše uvedené normy.

Rydlo s polokulatou špičkou (průměr 1 mm) zatěžuje zkušební kusy v závislosti na postupu potisku silou 2 N až 6 N. Poté probíhá vizuální a mikroskopické zkoumání zkušebních kusů. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké mechanické požadavky.

Odolnost proti vibracím podle normy IEC 60068-2-6

Tato zkouška slouží jako důkaz odolnosti vůči vibracím a pevného uložení označovacích materiálů za stálého působení vibrací. Na zkušební kus se přenášejí harmonické sinusové kmity k simulaci rotujících, pulzujících nebo oscilujících sil.

Test probíhá ve všech třech prostorových osách (x, y, z). Pro tuto zkoušku probíhá frekvenční rozsah od 3 Hz do 150 Hz rychlostí jedné oktávy za minutu. Efektivní hodnota zrychlení činí až 50 m/s2.

Zkušební kusy se testují ve třech osách každé dvě hodiny. Na označovacích materiálech se nesmí projevit žádné poškození, které by omezilo jejich další použití. Všechny označovací materiály od společnosti Phoenix Contact odpovídají normě a hodí se především pro aplikace, v nichž jsou vystaveny vysokým vibracím.

Testování vibračního zatížení v průběhu vibrační zkoušky

Širokopásmový šum

Vibrační zkouška podle DIN EN 61373 – širokopásmové šumy (zkušební úroveň podle normy DIN EN 50155)

V mnoha aplikacích, zejména v dopravní technice, jsou popisovací materiály vystaveny vibracím a otřesům. Pro praktické napodobení vibračního zatížení jsou zkušební kusy testovány z hlediska odolnosti vůči vibracím stoupajícími a klesajícími frekvencemi a amplitudami.

Při zkoušce dochází k frekvenčnímu rozsahu 5 Hz až 150 Hz. Efektivní hodnota zrychlení činí až 42,5 m/s2. Zkušební kusy se testují ve třech osách (x, y, z) vždy po pěti hodinách. Na komponentách a označovacích materiálech se nesmí vyskytnout žádné poškození, které by omezilo jejich další použití. Všechny označovací materiály od společnosti Phoenix Contact splňují tyto vysoké požadavky na odolnost vůči vibracím.

Mřížková zkouška popisku

Mřížková zkouška

Mřížková zkouška podle normy DIN EN ISO 2409

V tomto případě se provádí test pomocí tesafilmu. Transparentní samolepicí páska s lepivostí 10 ± 1 N je nanesena na testovaný potisk nebo popis. Poté se páska z povrchu odtrhne pod úhlem 60° ke směru tahu rychlostí cca 1 cm/s.

Po zkoušce nesmí být na lepicí pásce viditelný žádný zbytek potisku. Označovací materiály od společnosti Phoenix Contact odpovídají této normě, jsou odolné a nelze je odlepit.

Zkouška lepivosti štítků

Zkouška lepivosti

Zkouška lepivosti podle testovací metody FINAT č. 2

Tato zkouška slouží pro srovnání lepivosti štítků na různé základní materiály. Za tímto účelem se proužky etiket (25 x 175 mm) aplikují definovanou silou na příslušný základní materiál.

Po definované době skladování se proužek odtrhne pod úhlem 90° rychlostí 300 mm/min od základního materiálu. Udávaná lepivost je N/25 mm. Zkouška tak umožňuje výběr nejvhodnějšího štítku pro danou aplikaci.