Laitteet ilman CE-merkintää

EY-konedirektiivin mukainen CE-merkintä

Käytössä on edelleen koneita ja järjestelmiä, joissa ei ole CE-merkintää. EY-konedirektiivi säätelee yksiselitteisesti koneiden markkinoille saattamista, niiden tuontia kolmansista maista ja käyttöönottoa.

Ovatko ilman CE-merkintää olevat koneet turvallisia EY-konedirektiivin 2006/42/EY määritelmän mukaan? Onko niiden käyttö turvallista?

Hanki tietoa
CE-merkintä koneessa

Käytössä on edelleen koneita ja järjestelmiä, joissa ei ole CE-merkintää, vaikka EY-konedirektiivin mukaan sellainen olisi pitänyt olla 1. tammikuuta 1995 lähtien. Kyseisestä päivämäärästä lähtien EY-konedirektiivi on säädellyt yksiselitteisesti koneiden markkinoille saattamista, niiden tuontia kolmansista maista sekä käyttöönottoa.
Epäselvää siis on, ovatko nämä ilman CE-merkintää olevat koneet EY-konedirektiivin 2006/42/EY määritelmän mukaan turvallisia ja onko niiden käyttö turvallista.

Tarvitseeko näiden koneiden vastuullisen haltijan ryhtyä toimenpiteisiin?

Saksan työturvallisuusasetuksen §5 06/2015 mukaan työnantaja saa antaa käyttöön vain työvälineitä, jotka ovat yhteisön direktiivien mukaisia, ja näihin lukeutuu myös EY-konedirektiivi. Näihin yhteisödirektiiveihin kuuluu myös EY-konedirektiivi.

Olisi hyvä, että toiminnanharjoittaja pyrkisi jälkikäteen hakemaan koneelle CE-vaatimustenmukaisuutta. Vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei kuitenkaan voida laatia jälkikäteen. CE-vaatimustenmukaisuus voidaan suorittaa vain nykyisten EY-direktiivien ja (yhdenmukaistettujen) standardien mukaisesti. Lisäksi toiminnanharjoittajan on määrätyissä tapauksissa toteutettava uusi vaatimustenmukaisuus. Tämä vaaditaan, kun koneeseen, jossa ei ole CE-merkintää, tehdään olennainen muutos (BMAS 04/2015 tulkintajulkaisu) tai kootaan koneita kokonaisuudeksi. Vanhoissa koneissa, jotka on tuotu markkinoille ennen 1.1.1995, ei tarvitse olla CE-merkintöjä. Tämä pätee kuitenkin vain, kun ne noudattavat työturvallisuusasetusten mukaista turvallisuutta.

Konekanta, robotti

Ilman CE-merkintää olevia koneita voi esiintyä myös koneyhdistelmissä

Uusi CE-vaatimustenmukaisuus

Lain mukaan paras ratkaisu on uuden CE-vaatimustenmukaisuuden laatiminen nykyisten EY-direktiivien ja (yhdenmukaistettujen) standardien mukaisesti. Mikäli toiminnanharjoittaja päättää ryhtyä tähän menettelyyn, hän ottaa valmistajana itselleen kaikki valmistajan velvollisuudet. Tämän jälkeen tulee suorittaa kattava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely nykyisen käyttöönoton ajankohtana. Jos koneesta ei kuitenkaan ole saatavilla kaikkia asiakirjoja, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen toteuttaminen voi olla vaikeaa. Riskien arviointia koskeva menettely on kuvattu selkeästi. Riskien arvioinnin lisäksi tulee laatia muita teknisiä asiakirjoja tai ne tulee tarvittaessa voida esittää (katso myös EY-konedirektiivi 2006/42/EY, liite VII). Niihin kuuluvat myös käyttöohje ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Kone ja siihen merkityt vaarakohdat

Riskinarvioinnilla etsitään koneen vaarakohtia

Mitä muita mahdollisuuksia toiminnanharjoittajalla on?

Toiminnanharjoittaja voi riskien arvioinnin avulla (esimerkiksi standardin EN ISO 12100 pohjalta) havaita tähän asti tunnistamattomia riskejä ja dokumentoida ne eri käyttötapoja varten. Työturvallisuusasetuksen 06/2015 perusteella on mahdollisuus pienentää riskejä teknisin, organisatorisin ja henkilöön kohdistuvin keinoin. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa EY-konedirektiivin mukaan ensin rakenteellisia, sitten teknisiä ja lopuksi ohjeistavia toimenpiteitä. EN ISO 13849 -standardin perusteella mitataan tarvittava suoritustaso (PLr, required performance level) turvatoimintoa kohti. Tämän jälkeen tämä tarvittava suoritustaso (PLr) on tarkastettava asennettujen suojatoimenpiteiden suorituskykyyn (PL) verrattuna. Siinä mitataan tähän asti havaitsemattomia riskejä ja arvioidaan asennetut tekniset suojatoimet. Tästä toiminnanharjoittaja saa kokonaiskuvan. Toiminnanharjoittaja voi päättää, kannattaako kone päivittää turvallisuusteknisesti vai hankkia uusi kone.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että ilman CE-merkintää olevia koneita koskeviin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Jokainen tapaus on arvioitava erikseen. Viranomaispuolelta odotetaan lähitulevaisuudessa mielipidettä tai tulkintaa asiaa koskien.

Kaksi miestä suorittamassa koneen tarkastusta vaaran arviointia varten

Koneen tarkastus vaaran arviointia varten

Toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen

Jotta koneita, joissa on CE-merkintä tai ei ole sitä, voidaan käyttää turvallisesti, koneen tarkastus on aiheellinen. Koneen tarkastus pitää sisällään työturvallisuusasetuksen ja sen muodollisten edellytysten tarkastamisen. Lisäksi tutkitaan tekniikan taso, suojauskonsepti ja turvatoiminnot. Tarkastettavia kohteita ovat myös sähkölaitteisto, pneumaattiset, hydrauliset ja muut varusteet. Koneen tarkastuksen tärkeänä osana ovat lisäksi vaaran arvioinnissa tehdyt mittaukset. Kokonaistuloksesta saadaan selville, mitä koneita on muokattava ja missä tärkeysjärjestyksessä, ja mitä kustannuksia tästä on odotettavissa.