Patlamaya karşı koruma için kompakt kılavuz

ATEX ve IECEx'e uygun cihaz seçimi

Patlayıcı ortamlar hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalarda meydana gelebilir. Patlamaları güvenli şekilde önlemek için, potansiyel olarak patlayıcı alanlardaki elektrikli cihazlar özel gerekliliklere, direktiflere ve standartlara tabidir. Burada uygulamanıza göre uygun cihaz seçimine yönelik kriterleri bulacaksınız.

Patlamaya karşı koruma ilkelerini indirin
Kimya tesisi
Patlama yaratan bileşenlerin gösterimi

Patlama yaratan bileşenler: yanıcı maddeler, oksijen, tutuşma kaynağı

Patlamaya karşı koruma prensipleri

Patlama, büyük miktarda enerjinin aniden salınmasıyla oluşan ekzotermik bir reaksiyondur ve güçlü bir patlama dalgasına neden olur.
Yanıcı bir madde, oksijen ve bir tutuşma kaynağı mevcut olduğunda patlama meydana gelir. Herhangi bir bileşen eksikse ekzotermik reaksiyon oluşmaz.

Patlamaları güvenli şekilde önlemek için patlamaya karşı farklı koruma önlemleri mevcuttur. Birincil patlama koruması, patlayıcı atmosferin varlığını engellerken, ikincil patlama koruması, tasarım gereği etkili tutuşma kaynaklarından kaçınılarak patlamanın güvenli şekilde önlenmesini sağlar. Örneğin, etkin tutuşma kaynakları arasında elektrik kıvılcımları ve elektrikli ekipmanın sıcak yüzeyleri veya elektrik arkları, statik elektrik vb. yer alır. Uygulamaya bağlı olarak, ikincil patlama koruması için farklı koruma prensiplerine sahip çeşitli koruma türleri mevcuttur. Üçüncül patlama koruması da mevcuttur. Bu, bir patlamanın sonuçlarını kabul edilebilir düzeye indirecek tasarım önlemlerini içerir.

İkincil patlama koruması için cihazların seçimi

Aşağıdaki genel bakış ikincil patlama korumasına odaklanmaktadır. Kullanıcı, koruma türlerine göre cihaz seçerken tehlikenin türünü, süresini ve sıklığını analiz etmelidir. Tutuşma sıcaklığı ve tutuşma enerjisine göre tutuşma kaynağı incelenerek tehlikenin türü belirlenir. Tehlikenin süresi ve sıklığı durumunda bölge sınıflandırması ile ekipman kategorisi ve ekipman koruma seviyesi arasında ilişki kurulur.

Sıcaklık sınıfları Tutuşma kaynağı: Sıcak yüzey

Grup II (gazlar) potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanıma yönelik cihazlar, oluşabilecek maksimum cihaz yüzey sıcaklığını gösteren sıcaklık sınıflarına (T1 - T6) bölünmüştür. Yüzey sıcaklığı, elektrikli ekipmanın patlayıcı
gaz karışımıyla temas edebilecek tüm parçaları için geçerlidir
Bir cihaz yalnızca sıcaklık sınıfına atanan sıcaklığın gaz karışımının tutuşma sıcaklığından düşük olması durumunda kullanılabilir. Daha yüksek sıcaklık sınıfıyla, yani daha düşük yüzey sıcaklığıyla işaretlenen cihazlar, daha yüksek tutuşma sıcaklığına sahip gaz karışımlarıyla da kullanılabilir. Bu nedenle T6 işaretli bir cihaz tüm gazlar için kullanılabilir.

Tozlar için sıcaklık sınıfları (T1 - T6) arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Grup III'e (tozlara) yönelik cihazlar maksimum yüzey sıcaklığıyla işaretlenmiştir. Ek toz birikintileri dikkate alınmalıdır. Patlamaya karşı koruma ilkelerinde sıcaklık sınırları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız (indirilebilir dosyalar kısmına bkz.).

°C cinsinden maksimum yüzey sıcaklığı

°C cinsinden tutuşma sıcaklığı aralığı

Örnekler

Sıcaklık sınıfı
T1 450 >450 Karbon monoksit, metan, hidrojen
T2 300 >300 ... ≤450 Asetilen, bütan, etilen
T3 200 >200 ... ≤300 Benzin, hidrojen sülfür, sikloheksan
T4 135 >135 ... ≤200 Asetaldehit, dietil eter (başka madde yok)
T5 100 >100 ... ≤135 Madde yok
T6 85 >85 ... ≤100 Karbon disülfat

Tutuşma enerjilerine göre gruplar Tutuşma kaynağı: Kıvılcımlar (enerji)

Grup II (gazlar) ve III (toz) potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik cihazlar, cihazın maksimum tutuşma enerjisini gösteren gruplara (IIA - IIC, IIIA - IIIC) ayrılır.
Bir cihaz yalnızca, cihazın maksimum tutuşma enerjisinin maddenin (gaz veya toz karışımı) minimum tutuşma enerjisinden düşük olması durumunda kullanılabilir. IIC işaretli bir cihaz tüm gazlar için, IIIC işaretli bir cihaz ise tüm tozlar için kullanılabilir.

Gazlar tozlardan daha patlayıcıdır; örneğin IIB'li cihazlar IIIC için uygundur.

Gerekli tutuşma enerjisi

Maddelerden kaynaklanan tehlike

Madde örnekleri

Grup
IIA +++ + Aseton, etan, amonyak, karbon monoksit. Propan, bütan, benzin, dizel yakıt, asetaldehit
IBB ++ ++ Metan, etilen, etil eter, etil alkol, hidrojen sülfür
IIC + +++ Hidrojen, asetilen, karbon disülfür
IIIA +++ + Havada uçuşan yanıcılar, ör: pamuk lifleri
IIIB ++ ++ İletken olmayan toz, ör: un, ahşap
IIIC + +++ İletken toz, ör: alüminyum toz

Bölge sınıflandırması (tozlar)

 • Zone 20:
  Havada yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin sürekli veya uzun süre veya sık sık mevcut olduğu alan
 • Zone 21:
  Havada taşınan yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin normal çalışma sırasında ara sıra meydana gelme ihtimalinin olduğu alan
 • Zone 22:
  Normal çalışma sırasında havadaki yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin oluşmasının muhtemel olmadığı, ancak oluşursa sadece kısa bir süre devam edeceği alan
Bir gaz uygulamasında bölge sınıflandırmalarının açıklayıcı örnekleri
Zone 1
Normal çalışma sırasında ara sıra patlayıcı gaz atmosferinin oluşmasının muhtemel olduğu alan. Bu bölgenin hemen çevresini zone 0 ve ekipman dolum ve boşaltım bölgesine yakın bölgeleri kapsar.
Zone 0
Patlayıcı gaz atmosferinin sürekli veya uzun süre mevcut olduğu alan. Bu koşullar çoğunlukla konteynerlar, boru hatları ve tanklarda bulunur.
Zone 2
Patlayıcı gaz atmosferinin normal çalışma sırasında oluşmasının muhtemel olmadığı, ancak oluşması durumunda yalnızca kısa bir süre devam edeceği alan.

Bölge sınıflandırması (tozlar)

 • Zone 20:
  Havada yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin sürekli veya uzun süre veya sık sık mevcut olduğu alan
 • Zone 21:
  Havada taşınan yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin normal çalışma sırasında ara sıra meydana gelme ihtimalinin olduğu alan
 • Zone 22:
  Normal çalışma sırasında havadaki yanıcı toz bulutu şeklinde patlayıcı bir atmosferin oluşmasının muhtemel olmadığı, ancak oluşursa sadece kısa bir süre devam edeceği alan

Ekipman kategorileri veya ekipman koruma seviyeleri

Ekipman kategorileri ve ekipman koruma seviyeleri, cihazların güvenlik seviyesini ve koruma seviyesini tanımlar. Hangi cihazların hangi bölge için uygun olduğu ATEX Direktifi 2014/34/EU'da ekipman kategorisi (kategori 1, 2, 3) aracılığıyla gösterilmektedir. IEC/EN 60079-0 standardında, cihazların ilgili bölgelere uygulanabilirliği ekipman koruma seviyesi (EPL: a, b, c) aracılığıyla açıklanmaktadır. Hem ekipman kategorisi işaretlemesi hem de ekipman koruma seviyesi için G "gaz" ve D "toz" anlamına gelir. Örneğin gaz uygulamalarında, 1G ve Ga işaretli, yani çok yüksek düzeyde güvenlik ve korumaya sahip bir cihaz, tehlikeli bölge 0 ve dolayısıyla diğer tüm gaz bölgeleri için de uygundur. Yapısal olarak bu cihaz iki bağımsız arıza durumunda hala güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvenlik seviyesi veya koruma seviyesi

Ekipman kategorisi

ATEX Direktifi 2014/34/EU

Ekipman koruma seviyesi (EPL)

Standart IEC/EN 60079-0

Bölge sınıflandırması
Direktif 1999/92/EC
Gaz bölgeleri
Zone 0 Çok yüksek – iki bağımsız arıza durumunda cihaz hâlâ güvendedir 1G Ga
Zone 1 Yüksek – tek bir bağımsız arıza durumunda cihaz hâlâ güvendedir 2G Gb
Zone 2 Normal – hata emniyetli değil 3G Gc
Toz bölgeleri
Zone 20 Çok yüksek – iki bağımsız arıza durumunda cihaz hâlâ güvendedir 1D Da
Zone 21 Yüksek – tek bir bağımsız arıza durumunda cihaz hâlâ güvendedir 2D Db
Zone 22 Normal – hata emniyetli değil 3D Dc

Ex ürünlerin işaretlenmesi

Avrupa'da IEC/EN 60079-0 standardına uygun işaretlemeye ek olarak ATEX Direktifi 2014/EU/34'e uygun bir işaretlemenin de olması gerekir.

ATEX Direktifi, ekipmanın gruplara ve kategorilere göre sınıflandırılmasını gerektirir. Ekipman grubu I, grizu ve/veya toz nedeniyle tehlikeye maruz kalabilecek madencilik ekipmanlarını içerir. Ekipman grubu II, kimya endüstrisi, petrol ve gaz işleme, değirmen ve silolardaki potansiyel olarak patlayıcı tozlar vb. gibi madencilikle ilgili olmayan tüm diğer Ex bölgeleri içerir.

IEC/EN 60079 standart serisine ilişkin işaretler, koruma tipi, gaz ve toz grupları, sıcaklık sınıfı ve ekipman koruma düzeyi (EPL) hakkında bilgiler içerir.

Gaz ortamda kullanıma yönelik kendinden güvenli ekipmanların işaretlenmesi
Tozlu ortamlarda kullanıma yönelik kendinden güvenlikli ekipmanların işaretlenmesi
Gaz ortamlarda kullanıma yönelik ilgili ekipmanın işaretlenmesi
Tozlu ortamlarda kullanıma yönelik ilgili ekipmanın örnek işaretlenmesi
Gaz ortamda kullanıma yönelik kendinden güvenli ekipmanların işaretlenmesi

ATEX

II – ekipman grubu: I = madencilik | II = madencilik dışı tüm Ex bölgeler
1 – ekipman kategorisi: 1 = zone 0/zone 20 için uygun
G – ortam: G = gaz

IEC/EN

i – koruma tipi: i = kendinden güvenli
a – koruma seviyesi: a = zone 0/zone 20 için uygun
II – gruplar: II = gaz
C – alt gruplar: C = hidrojen, asetilen, karbon disülfit
T6 – sıcaklık sınıfı: T6 = 85°C
Ga – ekipman koruma seviyesi: G = gaz | a = zone 0'a uygun

Tozlu ortamlarda kullanıma yönelik kendinden güvenlikli ekipmanların işaretlenmesi

ATEX

II – ekipman grubu: I = madencilik | II = madencilik dışı tüm Ex bölgeler
1 – ekipman kategorisi: 1 = zone 0/zone 20 için uygun
D – ortam: D = toz

IEC/EN

i – koruma tipi: i = kendinden güvenli
a – koruma seviyesi: a = zone 0/zone 20 için uygun
III – gruplar: III = toz
C – alt gruplar : C = iletken toz, ör: alüminyum toz
125°C – maks. yüzey sıcaklığı: 125°C = 125°C maks. yüzey sıcaklığı
Da – ekipman koruma seviyesi: D = toz, a = zone 20 için uygun

Gaz ortamlarda kullanıma yönelik ilgili ekipmanın işaretlenmesi

ATEX

II – ekipman grubu: I = madencilik | II = madencilik dışı tüm Ex bölgeler
1 – ekipman kategorisi: 1 = zone 0/zone 20 için uygun
( ) – parantezler: İlgili ekipman (örneğin, kendinden güvenli bir sinyal koşullayıcı – güvenli alanda bulunur, ancak Ex i devresi Ex alanına yönlendirilir)
G – ortam: G = gaz

IEC/EN

i – koruma tipi: i = kendinden güvenli
a – koruma seviyesi: a = zone 0/zone 20 için uygun
Ga – ekipman koruma seviyesi: G = gaz | a = zone 0'a uygun
[ ] – parantezler: İlgili ekipman (örneğin, kendinden güvenli bir sinyal koşullayıcı – güvenli alanda bulunur, ancak Ex i devresi Ex alanına yönlendirilir)
II – gruplar: II = gaz
C – alt gruplar: C = hidrojen, asetilen, karbon disülfit

Tozlu ortamlarda kullanıma yönelik ilgili ekipmanın örnek işaretlenmesi

ATEX

II – ekipman grubu: I = madencilik | II = madencilik dışı tüm Ex bölgeler
1 – ekipman kategorisi: 1 = zone 0/zone 20 için uygun
( ) – parantezler: İlgili ekipman (örneğin, kendinden güvenli bir sinyal koşullayıcı – güvenli alanda bulunur, ancak Ex i devresi Ex alanına yönlendirilir)
D – ortam: D = toz

IEC/EN

i – koruma tipi: i = kendinden güvenli
a – koruma seviyesi: a = zone 0/zone 20 için uygun
Da – ekipman koruma seviyesi: D = toz, a = zone 20 için uygun
[ ] – parantezler: İlgili ekipman (örneğin, kendinden güvenli bir sinyal koşullayıcı – güvenli alanda bulunur, ancak Ex i devresi Ex alanına yönlendirilir)
III – gruplar: III = toz
C – alt gruplar : C = iletken toz, ör: alüminyum toz

Koruma tipi (alıntı) Aşağıdaki çizimde bazı koruma türleri açıklanmaktadır.

Ex d – aleve dayanıklı muhafazanın grafiksel gösterimi
Ex e'nin grafiksel gösterimi – artırılmış güvenlik
Ex p – basınçlı muhafazanın grafiksel gösterimi
Ex m, Ex o, Ex q – kalıplanmış kapsülleme, kum doldurma veya yağa batırmanın grafiksel gösterimi
Ex i' - kendinden güvenliğin grafiksel gösterimi
Ex n – koruma tipi “n”nin grafiksel gösterimi
Ex d – aleve dayanıklı muhafazanın grafiksel gösterimi

Prensip:
Tutuşma kaynağı olası, patlama güvenli şekilde kontrol ediliyor

Koruma konsepti:
Sağlam gövde yapısı, tip testleri

Uygulama alanı:
Motorlar, anahtarlama cihazları, güç elektronikleri

Ex e'nin grafiksel gösterimi – artırılmış güvenlik

Prensip:
Tutuşma kaynaklarının güvenli şekilde hariç tutulması

Koruma konsepti:
Operasyonel tutuşma kaynaklarının olmaması, özel önlemlerle arızanın ortadan kaldırılması

Uygulama alanı:
Motorlar, transformatörler, armatürler, klemensler, bara kutuları

Ex p – basınçlı muhafazanın grafiksel gösterimi

Prensip:
Patlayıcı atmosferin güvenli şekilde hariç tutulması

Koruma konsepti:
Tutuşma koruma gazıyla muhafazayı yüksek basıncın altında tutun

Uygulama alanı:
Makineler, motorlar, kontrol panoları (elektronik)

Ex m, Ex o, Ex q – kalıplanmış kapsülleme, kum doldurma veya yağa batırmanın grafiksel gösterimi

Prensip:
Tutuşma kaynağı mevcut ancak güvenli şekilde kontrol ediliyor

Koruma konsepti:
Ekipmanın kalıp bileşiğine, mineral yağa veya kuma gömülmesi

Uygulama alanı:
Elektronikler, trafolar, kapasitörler, röleler

Ex i' - kendinden güvenliğin grafiksel gösterimi

Prensip:
Kıvılcım veya termal etkiler mümkündür ancak tutuşma olmaz

Koruma konsepti:
Arızaları ve enerji depolama etkilerini dikkate alan güvenli enerji sınırlaması

Uygulama alanı:
Ölçme ve kontrol teknolojisi, sensörler, aktüatörler, enstrümantasyon

Ex n – koruma tipi “n”nin grafiksel gösterimi

Zone 2/Zone 22'nin azaltılmış gereksinimleri için her türlü korumanın basitleştirilmesi. EU tip test sertifikasına gerek yoktur. Aşağıdaki koruma tipleri mevcuttur:

 • nA: kıvılcım çıkarmayan ekipman (Ex ec olarak 60079-7'ye aktarılmıştır ancak hâlâ geçerlidir)
 • nC: kıvılcım çıkaran ekipman veya korumalı kontaklara sahip ekipman
 • nR: kısıtlı hava alan muhafaza
 • nL: enerjisi sınırlı ekipman (60079-11'e Ex ic olarak aktarılmıştır)
 • nZ: basitleştirilmiş basınçlı muhafaza __ (60079-2'ye Ex pzc olarak aktarılmıştır)__

Zone 0'dan güvenli bölgeye kadar kendinden güvenliğin şematik gösterimi

Ex i – kendinden güvenli

Kendinden güvenli (Ex i) tipi koruma, potansiyel olarak patlayıcı bölgelere sahip sistemlerde ölçü ve kontrol teknolojisi alanında dünya çapında yerleşik hale gelmiştir. 
Kendinden güvenli devreler genellikle aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Kendinden güvenli ekipman, yani Ex bölgeye monte bir yük (ör: bir Ex i sıcaklık vericisi)
 • İlgili ekipman, yani Ex olmayan bölgeye monte bir kaynak (Ex i izolatör)
 • Bağlantı kablosu.

Ex i tipi korumanın ardındaki prensip, potansiyel olarak patlayıcı bölgeye iletilen ve orada depolanan enerjinin sınırlandırılmasına dayanır. Bu, herhangi bir potansiyel kıvılcımdan kaynaklanan enerjinin her zaman çevredeki potansiyel patlayıcı atmosferin minimum tutuşma enerjisinden daha az olması gerektiği anlamına gelir.
İlgili bağlantının yangın çıkarıcı kıvılcımlar veya sıcak yüzeyler üretemeyeceğinden emin olmak için kullanıcı veya sistem operatörü, EN/IEC 60079-11 ve EN/IEC 60079-14 yapım standardına uygun olarak "kendinden güvenli kanıtı" göstermeli ve belgelemelidir. Bu süreç kullanıcıya, özel gereksinimlere uygun olarak farklı üreticilerin Ex i saha cihazlarını ve Ex i izolatörlerini seçip kombine edebilme avantajı sunar.

Zone 0'dan zone 1'e ve zone 2'den güvenli bölgeye kadar kendinden güvenliğin uygulama şeması

Diğer tüm koruma türlerinin aksine Ex i, IEC/EN 60079-11'e uygun olarak yalnızca tek bir ekipman öğesini değil aynı zamanda kendinden güvenli devrenin tamamını ifade eder.

“Ex i – kendinden güvenli” tip korumanın avantajları:

 • Operasyon sırasındaki değişiklikler
 • Diğer koruma türlerine göre daha ucuz
 • Basit ekipman kullanımı
 • Zone 0/zone 20'de kullanım
İndir
Patlamaya karşı koruma prensipleri
Bu belge, potansiyel olarak patlayıcı alanlardaki tesis mühendisleri ve planlamacılar için hazırlanmıştır. Uluslararası standart ve direktifleri kapsamaktadır. Patlama riskli bölgelerdeki elektrikli ekipman operatörlerine kendi tesislerinin hangi patlama koruması kriterlerini karşılaması gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Ayrıca Grup I ve Grup II, Ex bölgeleri, MCR teknolojisi ve işlevsel güvenlik hakkında temel teknik bilgiler de bulunmaktadır.
Şimdi görüntüleyin
“Patlamaya karşı koruma ilkeleri” belgesi kapak resmi