Duurzaamheid

Wij staan voor duurzaam handelen en werken. Een overzicht van de onderwerpen decarbonisatie, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en maatschappelijke betrokkenheid is te vinden in het duurzaamheidsverslag.
Groen landschap vanuit vogelperspectief
Modulen van duurzame bedrijfsleiding

Ons duurzame handelen

Als producerend industrieel bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Daarom stemt Phoenix Contact diens businessmodellen af op duurzaam ondernemen.

Wij handelen volgens ESG-criteria en houden in gelijke mate rekening met ecologische (E voor Environmental), sociale (S voor Social) en economische aspecten en brengen deze in overeenstemming met de wettelijke en maatschappelijke vereisten (G = Governance) – dit alles met het oog op een duurzaam bedrijfsbeheer.

Goede ideeën voor de toekomst
Wereldwijde duurzaamheidsprojecten
Er zijn goede ideeën om samen de wereld van morgen een beetje beter te maken.
Naar de projecten
Windturbines voor een groen landschap
Montage van een fotovoltaïsche connector

Energie

Energie is de sleutel tot een duurzame wereld en is voor ons een belangrijke hefboom om nog duurzamer te handelen.

Met succes: in de energievoorziening zijn we bij Phoenix Contact al CO₂-neutraal op alle locaties! Wij compenseren onvermijdelijke restemissies door te investeren in internationale klimaatbeschermingsprojecten. Wij werken echter aan een consequente vermindering van onze emissies en onze energiebehoeften. In het kader van ons PV-offensief produceren wij met behulp van nieuwe technologieën op steeds meer plaatsen in de wereld zonne-energie. Waar en wanneer dit niet voldoende is, maken wij gebruik van groene stroom van netaanbieders.

Bij op een bloem

Milieubescherming en bescherming van ressources

Als producerend bedrijf zijn wij verplicht om ressources zo bewust mogelijk te gebruiken. Door het gebruik van gerecyclede materialen en de ontwikkeling van slimme recyclingconcepten proberen wij voortdurend het behoud van ressources stap voor stap te maximaliseren. Hetzelfde geldt voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen in onze verpakkingen.

Om waardevolle ressources zoals water te besparen of het gebruik van gevaarlijke stoffen te vermijden, controleren wij in het algemeen alle werkstappen en productieprocessen om na te gaan hoe wij deze kunnen optimaliseren en efficiënter kunnen maken. In dit verband is ons hoofddoel de totstandbrenging van een effectieve circulaire economie die voor iedereen ecologisch en economisch voordelig is.

Goederentrein rijdt door het landschap

Duurzame leveringsketens

Wij zijn partners van onze klanten en partners van de bedrijven die aan ons leveren. Samen werken we eraan om slimmer te produceren, de waardeketen te optimaliseren en producten zo lang mogelijk in de kringloop te houden. Er zijn al talrijke projecten en processen opgestart om de energiebehoefte consequent te verminderen en de efficiëntie van ressources bij alle betrokkenen te verbeteren. Daarbij richten wij ons ook op de uitvoering van de wet inzake de zorgvuldigheidsplicht in de leveringsketen.

Medewerkers bij de duurzame productie en fabricage

Duurzame productie en fabricage

Duurzaamheid gedijt bij consistentie en continuïteit: wij letten op duurzaamheid bij alle processtappen van onze producten en oplossingen – van ontwikkeling, productie en logistiek tot en met recycling. Duurzaamheid, reparatie in plaats van volledige vervanging en hergebruik – dit zijn slechts drie van de vele productkenmerken, waarop wij ons steeds meer richten. En altijd in overeenstemming met de wensen en eisen van onze klanten.

In de toekomst zullen wij de ecobalans van onze producten opnemen in onze "Product Environmental Footprint" (PEF), die vanaf 2023 op onze producten wordt weergegeven. Met de PEF creëren we dus maximale transparantie – bijv. over de CO₂-uitstoot van een product gedurende de gehele levenscyclus. Zo ondersteunen wij iedere klant bij het zelf nemen van duurzame beslissingen. Tegelijkertijd verplichten wij onze partners en leveranciers om duurzaamheid als doorslaggevend criterium voor toekomstige samenwerking te aanvaarden.

Gegevens transparant aantonen
Ecologische voetafdruk
De impact van een product op het milieu wordt weergegeven door de Product Environmental Footprint, PEF genoemd.
Meer over de Footprint
TWIN design-voetafdruk
Medewerkers van Phoenix Contact in gesprek

Maatschappelijke duurzaamheid

Als familiebedrijf hebben wij duurzaamheid altijd bekeken vanuit een maatschappelijk perspectief. Daarom behandelen wij iedereen met respect en waardering: onze collega's, zakenpartners, klanten en al onze medemensen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen deze serieus. Daarom ondersteunen wij actief maatschappelijke en ecologische projecten.

Houding vereist actie. Samen met onze medewerkers creëren wij een duurzame, gezonde, diverse en algemeen ondersteunende werkomgeving. Daarbij richten wij ons vooral op de thema's diversiteit, duurzame mentaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Wij doen er alles aan om iedereen zich welkom te laten voelen en een omgeving te creëren, waarin mensen met verschillende eigenschappen, achtergronden en perspectieven samenwerken. Met bijdragen en campagnes stimuleren wij onze medewerkers om in hun professionele en persoonlijke omgeving milieubewust te handelen. Bij onze sociale projecten combineren wij maatschappelijke betrokkenheid met technische kennis en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Sustainable Development Goals Samen voor een betere toekomst: met ons product- en innovatieprogramma ondersteunen wij bij Phoenix Contact al zes van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

SDG 7 – Betaalbare en schone energie
SDG 8 – Menswaardig werk en economische groei
SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 – Duurzame steden en gemeentes
SDG 12 – Duurzame consumptie en productie
SDG 13 – Maatregelen voor klimaatbescherming
SDG 7 – Betaalbare en schone energie

Voor de verwezenlijking van de All Electric Society ligt de nadruk op doelstelling 7: schone en betaalbare energie. Energie is ook de kern waar het productenprogramma van Phoenix Contact al sinds 1923 om draait.

SDG 8 – Menswaardig werk en economische groei

In veel landen in de wereld levert Phoenix Contact een belangrijke bijdrage aan doelstelling 8: menswaardig werk en economische groei. In het bedrijf kunnen medewerkers rekenen op eerlijke arbeidsomstandigheden, respectvolle omgang met elkaar en ondersteuning voor alle medewerkers.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Om de digitale transformatie succesvol te realiseren, ontwikkelt Phoenix Contact met brede technologische expertise en hoog innovatief vermogen voortdurend nieuwe producten en is een kartrekker dankzij de technologische oplossingen.

SDG 11 – Duurzame steden en gemeentes

De eisen die aan stedelijke milieubescherming worden gesteld, zijn onder andere de uitbreiding en ombouw van infrastructuur in het kader van de energietransitie.

Phoenix Contact maakt het mogelijk om duurzamer te leven met integrale oplossingen, vergaande digitalisering en het verbinden van sectoren in steden en gemeentes.

SDG 12 – Duurzame consumptie en productie

Phoenix Contact gaat op eigen initiatief en met overtuiging zuinig en zorgvuldig om met ressources. Het ondersteunen van doelstelling 12, duurzame consumptie en productie, wordt in de praktijk gebracht. In de machinebouw wordt gelet op zuinige omgang met perslucht, de loodarme productie en recycling van materialen verminderen de belasting van het milieu en worden door de medewerkers als een persoonlijke verantwoordelijkheid gezien. Alle onderdelen van de productie en de bedrijfstechniek, het onderhoud en de service worden voortdurend verbeterd.

SDG 13 – Maatregelen voor klimaatbescherming

Als familiebedrijf is het voor Phoenix Contact belangrijk om voor de volgende generaties te bewaren wat gecreëerd is. Doelstelling 13, maatregelen voor het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen ervan, is belangrijk voor Phoenix Contact. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bij de productie en bij het economisch handelen wordt rekening gehouden met het behoud van ressources en de bescherming van het milieu en het klimaat.