USLKG 3 - 接地端子
0441083

接地端子, 当与同样规格的直通端子对齐排置时,必须插入一个端板以隔离大于 690 V 的电压。, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: PE支脚及安装螺钉,M2.5, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间


产品详情

适配产品