Tilbake til oversikten

Brannvern

Brannbeskyttelse i henhold til DIN EN 45545-2:2013-08

DIN EN 45545-2:2013-08, som er utledet fra den tekniske spesifikasjonen DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 og som har vært ratifisert siden mars 2013 og omsatt til nasjonal rett, definerer kravene som stilles til brannegenskapene til materialer og komponenter.

For å kvalifisere kunststoff for bestemte drifts- og konstruksjonsklasser for skinnegående kjøretøyer definerer standarden testmetoder for fastsettelse av faretrinn, såkalte Hazard Levels (HL), med utgangspunkt i forskjellige Requirement Sets (R). HL 3 tilsvarer de høyeste kravene.
 
Følgende tester foretas for å kvalifisere kunststoff for elektrotekniske applikasjoner:

 • Surstoffindeks i henhold til DIN EN ISO 4589-2
 • Røykgassutvikling i henhold til EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
 • Røykgasstoksisitet NF X70-100-2 (600 °C)
 • Glødetrådtest i henhold til EN 60695-2-11
 • Vertikal testing av mindre brennere i henhold til EN 60695-11-10

Polyamidene som benyttes i rekkeklemmene fra Phoenix Contact med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0 opfyller de høyeste krav til HL3, i samsvar med testene som er definert i Requirement Sets R22, R23, R24, R25 og R26.

Tilbake oppover

Brannegenskaper i henhold til DIN 5510-2

DIN 5510-2, som omhandler forebyggende brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer, brannegenskaper og brannsidevirkninger ved material og komponenter, forutsetter i kapittel 5.2.2.4 for isolasjonsstoffer som holder strømførende deler i sin posisjon og som ikke er innkapslet i tette omslag, krav V0 i henhold til DIN EN 60695-11-10, som kan sammenlignes med UL 94. Som alternativ forutsettes for områder som ikke er tilgjengelig for passasjerer en surstoffindeks OI ≥ 30 % i henhold til DIN EN ISO 4589-2.

For uforsterket polyamid som benyttes i rekkeklemmene fra Phoenix Contact oppfylles begge kravene med flammebeskyttelsesklasse UL 94 V0.

Tilbake oppover

Brannegenskaper i henhold til NF F 16-101 / NF F 16-102

NF F 16-101 beskriver kunststoffenes brannegenskaper ved hjelp av to indikatorer (I og F). Følgende tester foretas i den sammenheng:

 • Glødetrådtest (NF EN 60695-2-10 og NF EN 60695-2-11)
 • Surstoffindeks (NF EN ISO 4589-2)
 • Røykgasstoksisitet (NF X 70-100)
 • Røykgassopasitet (NF X 10-702)

Indeks I fastsettes ved hjelp av tabellen med resultatene fra glødetrådtesten
og surstoffindeksen. Her tilsvarer I0 beste klassifisering og I4
dårligste klassifisering.

 • I0 - surstoffindeks 70 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I1 - surstoffindeks 45 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I2 - surstoffindeks 32 % - glødetråd 960 °C, ingen flammedannelse
 • I3 - surstoffindeks 28 % - glødetråd 850 °C, ingen flammedannelse
 • I4 - surstoffindeks 20 % - glødetråd 850 °C, flammen slukner raskt

 

F-indeks fastsettes etter måling av røykgassopasitet og røykgasstoksisitet. For røykgasstoksisitet betraktes følgende stoffkonsentrasjoner i mg/m³ som kritiske:

 • Karbonmonoksid (CO) 1750
 • Karbondioksid (CO2) 90 000
 • Saltsyre (HCl) 150
 • Hydrogenbromid (HBr) 170
 • Blåsyre (HCN) 55
 • Flussyre (HF) 17
 • Svoveldioksid (SO2) 260

På bakgrunn av testresultatene noteres en røykindeks som tilordnes klassene F0-F5, avhengig av verdien den innehar. Verdien F0 fremstiller beste klassifisering, mens verdien F5 fremstiller dårligste klassifisering. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact oppnår klassifisering I2 / F2.

Tilbake oppover

Overflatebrennbarhet i henhold til ASTM E 162 (NFPA 130)

Testing av overflatebrennbarhet  

Testing av overflatebrennbarhet

For å kunne evaluere kunststoffenes overflatebrennbarhet fastsettes en såkalt Flame Spread Index i henhold til ASTM E 162. Den sier noe om flammenes utbredelse ved forsøksbetingelser som er gitt på forhånd.
 
I den forbindelse utsettes et testobjekt (152 x 457 x 25,4 mm) for en varmekilde (815 °C) i form av en stråle i en vinkel på 30°. På den øverste enden antennes objektet med en åpen flamme. Under testen, som varer i 15 minutter, fastsettes tiden som går til flammefronten når to målepunkter som ligger 76 mm fra hverandre. Produktet av denne flammeutbredelsestiden og en beregnet varmeutviklingsfaktor gir Flame Spread Index.

I amerikansk skinnegående trafikksystem er maksimal grenseverdi 35. Ved testen overvåkes og evalueres også kunststoffenes dryppegenskaper. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact når en Flame Spread Index på 5, drypper ikke brennende og ligger dermed langt under tillatte maksimalverdier fra Federal Railroad Administration (FRA), U.S. Departments of Transportation.

Tilbake oppover

Røykgassutvikling i henhold til ASTM E 662 (NFPA 130)

Røykgassutvikling ASTM E 662  

Røykgassutvikling ASTM E 662

I standard ASTM E 662 er en metode for evaluering av røykens spesifikke optiske tetthet under åpen brann eller ulmebrann angitt. I den forbindelse observeres prosentuell lysgjennomtrengelighet relativt til brennkammervolum.

Her føres et testobjekt (76 x 76 x 25 mm) inn i et røyktetthetskammer som er definert av NBS (National Bureau of Standards) Testobjektet utsettes for en varme på 2,5 W/cm². Til slutt simuleres følgende prosesser i 20 minutter:

 • Forbrenning ved åpen flamme
 • Ulmebrann, unngåelse av åpen flamme

For begge prosesser finnes det spesielle grenseverdier for den optiske røyktettheten som registreres etter 1,5 og 4 minutter:

 • Spesifikk optisk røyktetthet (Ds1,5) – grenseverdi 100
 • Spesifikk optisk røyktetthet (Ds4) – grenseverdi 200
 • Maksimal røyktetthet (Dm) i løpet av de 20 minuttene

Polyamidene som benyttes i rekkeklemmene til Phoenix ‍Contact oppfyller i henhold til ASTM E 662 alle krav som stilles i Federal Railroad Administration (FRA), U.S. Departments of Transportation.

Tilbake oppover

Røykgasstoksisitet SMP 800 C

SMP 800 C definerer maksimalt tillatte verdier for giftig røykgass ved forbrenning av kunststoff. Sammenlignet med BSS 7239 (Boeing Standard) angir denne standarden mer nøyaktige målemetoder for kvalitativ og kvantitativ fastsettelse av toksisk røykgass som oppstår under fullstendig forbrenning av testobjektet. I den forbindelse hentes seks liter røykgass ut av NBS-kammeret under ASTM°E°662 testingen mellom 4. og 19. minutt, og tilføres analysen.

SMP 800 C grenseverdier for toksisk røykgass i ppm:

 • Karbonmonoksid (CO) 3500
 • Karbondioksid (CO2) 90 000
 • Nitrogenoksid (NOX) 100
 • Svoveldioksid (SO2) 100
 • Saltsyre (HCl) 500
 • Hydrogenbromid (HBr) 100
 • Flussyre (HF) 100
 • Blåsyre (HCN) 100

Polyamidene som benyttes av Phoenix Contact underskrider de kritiske konsentrasjonene betraktelig.

Tilbake oppover

Halogenfri flammebeskyttelse

Blant halogener finner vi blant annet de kjemiske elementene fluor, klor, brom og jod. En
egenskap spesielt ved alle bromholdige halogenforbindelser refererer til redusert brennbarhet ved bruk i kunststoffer. Ved brann oppstår her likevel giftige korrosive røykgasser som også kan føre til sekundærskader.

Av denne grunn har Phoenix Contact valgt å ikke bruke halogenholdige flammebeskyttelsessystemer som additiver. Både polyamid, polykarbonat, polykarbonat / Acrylnitril Butadien Styrol (PC/ABS) og polyolefinene har halogenfrie flammebeskyttelsessystemer.

Rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet er fremstilt i polyamid 6.6 (PA 6.6) med brannvernklassifisering UL 94 V0. Disse polyamidene benyttes i henhold til dagens tekniske status, som innebærer at de er halogenfrie og har melamincyanurat som flammebeskyttelsesmiddel.

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact er derfor halogenfrie på alle måter.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00