Företagsansvar

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Phoenix Contact betraktar företagsansvar och vad vi aktivt gör på detta område? Har du frågor eller funderingar som du vill dela med dig av? Skriv till oss – vi inleder gärna en dialog med dig.Företagsansvar – gröna blad i solen

Hållbarhet och klimatet är vår tids globala utmaningar. Med innovationer och tekniska lösningar vill vi bidra till att göra framtiden till en bättre plats att leva i.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, VD
Frank Stührenberg, VD Phoenix Contact
Illustration ekonomi, ekologi, socialt engagemang

Aktivt ansvarstagande sedan 1923

Phoenix Contact omsätter hållbarhet i praktiken. Vi tar hänsyn till en skonsam användning av resurser och att minimera påverkan på miljö och klimat vid utvecklingen av nya produkter, vid tillverkningen och i vårt företagande.

Phoenix Contact har funnits på marknaden i nästan 100 år. Familjeföretaget är numera en etablerad global aktör. Företagsmässigt oberoende, kontinuitet och ett respektfullt umgänge präglar företagsgruppen.

Harmoni mellan ekonomi, ekologi och socialt engagemang bildar handlingsramen för hållbart företagande och företagsansvar hos Phoenix Contact. För oss som familjeföretag är det viktigt att bevara det som skapats för framtida generationer och samtidigt kontinuerligt utveckla produkter och lösningar för våra kunder.

Ansvarsfullt agerande och ekonomisk framgång utesluter inte varandra. Detsamma gäller även innovation och hållbarhet.

Medarbetare skruvar på solpaneler

Vår produktportfölj möjliggör klimat- och energiomvandlingen

Ekonomi Produkter och lösningar för effektivitet och hållbarhet

Med bred teknikkompetens och hög innovationsförmåga utvecklar Phoenix Contact kontinuerligt nya produkter som hjälper användaren att utnyttja energin effektivt, spara tid och utrymme samt att använda nya material.

Digitaliseringen är av avgörande betydelse för att i Tyskland fortsatt kunna säkra en effektiv produktion, kommunicera direkt med kunderna och samtidigt minska CO2-förbrukningen. Med sina tekniska lösningar är Phoenix Contact en föregångare när det gäller att framgångsrikt genomföra den digitala omvandlingen och samtidigt ge ett betydande bidrag i kampen mot klimatförändringarna.

En kvinna laddar ID.3 vid en HPC-snabbladdstation

Maximalt miljöskydd på alla platser, inklusive mobilitet

Ekologi Miljövänlig produktion

För våra grundare och aktieägare har en skonsam användning av resurser varit ledstjärnan vid det dagliga arbetet i flera generationer. Att nyttja regnvatten, spillvärme, geotermisk och förnybar energi vid våra anläggningar är lika självklart som den nästan helt blyfria produktionen, återvinningen av plastmaterial och en klimatneutral mobilitet.

Den miljövänliga produktionen inkluderar även att undvika resursslöseri, vilket naturligtvis även gäller administration och driftteknik. Ett integrerat energiledningssystem intygar att de vidtagna åtgärderna är ansvarsfulla i enlighet med internationella standarder.

Flicka med teckning på den nya byggnaden för Kinderzentrum Bethel

Samhällsansvar är en tradition i vårt företag

Socialt engagemang Främjande av våra anställda och regionerna där våra anläggningar ligger

Hos Phoenix Contact ser vi det som vårt företagsansvar att skydda naturen och klimatet i samma utsträckning som vi ansvarar för våra anställda, deras familjer, våra anläggningar och regionerna där vi är verksamma. Vårt samhällsansvar återspeglas i vår breda sponsring. Vi stöder sociala institutioner som förskolor eller fritidsanläggningar för ungdomar, konst och kultur som inbegriper allt från landsortsteater till poesifestivaler, idrott på gräsrotsnivå som innefattar allt mellan Bundesliga och den nedersta divisionen. Dessutom har vi en donationsbudget för sociala projekt och inrättningar som barnsjukhuset i Bielefeld-Bethel. Vi värdesätter våra anställdas ideella engagemang och stöder deras föreningar och initiativ – utan deras engagemang skulle vårt civilsamhälle gå miste om mycket.

Företagets ledning och aktieägare främjar även initiativ från de anställda för aktiviteter som äger rum på fritiden. Det kan röra sig om fotbolls- eller tennisturneringar, drakbåtstävlingar eller körsång – initiativtagarna får finansiellt stöd för att kunna realisera projekt som stärker känslan av gemenskap bortom hierarkier och ursprung.

Som anställd på företaget kan medarbetarna räkna med rättvisa arbetsvillkor, att arbetssäkerhet och dataskydd tas på största allvar samt att umgänget med varandra är respektfullt. Våra Corporate Principles utgör grunden för detta. Välutrustade arbetsplatser, flexibla arbetstider och största möjliga mobilitet vid arbetet ger goda arbetsvillkor och att arbetet uppfattas som tillfredsställande. Sedan 2004 erbjuder företagsledningen alla våra anställda förmåner inom fitness- och friskvård.

Helmut Conrad (2:a från höger) var 1957 vår första lärling – han stannade till pensionen

Helmut Conrad (2:a från höger) var 1957 vår första lärling – han stannade till pensionen

Livslångt lärande inom ramen för utbildning och vidareutbildning

Traditionen att internt erbjuda utbildningar inom över tio olika yrken började på 1950-talet. Samtidigt startade företaget sin verksamhet inom maskinbyggnation och påbörjade egen produktion av metall och plastmaterial. Under lång tid utgjordes 10 % av arbetsstyrkan på anläggningen i Blomberg av lärlingar. Sedan dess har vi hjälpt generationer av kvalificerad arbetskraft och dubbelstuderande att komma igång med sina karriärer.

Sedan i slutet av 1980-talet erbjuder företagets avdelning för personalutveckling omfattande interna vidareutbildningsprogram som redan vid ett tidigt skede sätter det livslånga lärandet i fokus. Anställda i alla generationer tar del av våra program som främjar yrkes- och ledarskapskompetens samt sociala och metodologisk färdigheter. Sedan 2016 är utbildningscentrumet platsen för vår utbildningsverkstad. Det rymmer även seminarierum, utbildningslokaler och gemensamma arbetsutrymmen.

Främjande av initiativ och projekt För teknikintresse och yrkesmässig framtid

För både aktieägare och ledningen har det alltid varit viktigt att finansiellt stödja initiativ och projekt som främjar både människors och yrkens framtid samt intresset för teknik och innovation. Målet att intressera unga människor för yrken som rör vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap återspeglas även i interna projekt från Phoenix Contact som konsekvent har genomförts eller genomförs utan offentlig finansiering.

Priser för projekt från Phoenix Contact

Mellan 2008 och 2012 belönades Phoenix Contact fyra med gånger titeln ”En plats med idéer“. Initiativet ”Deutschland – Land der Ideen“ (Tyskland – ett land med idéer) sjösattes 2006 av den tyska regeringen och det tyska industriförbundet BDI. Phoenix Contact deltog fyra gånger i denna idétävling och belönades för alla åtgärder som lämnades in:

  • 2008 tilldelades utbildningstävlingen xplore ett pris
  • 2010 belönades användningen av geotermisk energi vid anläggningen i Blomberg
  • 2012 tilldelades ”Frauenpowertag“ ett pris – ett evenemang som visade tjejer i skolåldern vilka möjligheter tekniska yrken erbjuder
  • 2014 belönades projektet ”Aubikom“ som hjälpte elever med inlärningssvårigheter att förbereda sig på yrkeslivet
Logotyp Globala målen för hållbar utveckling – FN-åtagande om hållbarhet

FN-åtagande om hållbarhet

Vi stöder FN-åtagandet om hållbarhet

2030 kommer jordens befolkning att ha växt till 8,5 miljarder människor. För fem år sedan formulerade FN:s 193 medlemsstater 17 hållbarhetsmål med detta som fokus. De globala målen för hållbar utveckling måste uppnås för att möjliggöra en värdig levnadsstandard, en resurseffektiv hushållning samt för att skydda planeten och klimatet.

Det är inte bara politiken som ansvarar för att de globala hållbarhetsmålen uppnås – även samhället, vetenskapen och näringslivet behöver bidra. Som familjeföretag har Phoenix Contact alltid förstått sin roll på följande sätt: hållbart företagande, sparsam användning av resurser, innovativ produktutveckling och socialt engagemang är både ett värdefullt åtagande och grunden för att kunna säkra en framgångsrik tillväxt.

Phoenix Contacts produkt- och innovationsportfölj stöder direkt fem av de globala målen för hållbar utveckling. Vårt fokus ligger på mål 7 – energi är nämligen kärnan som produktportföljen från Phoenix Contact rört sig kring ända sedan 1923. Men det gäller även Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, mål 8, Industri, innovation och infrastruktur, mål 9, Hållbara städer och samhällen, mål 11 samt Ansvarsfull konsumtion och produktion, mål 12 – utveckling, produktion och distribution som utförs under namnet Phoenix Contact bidrar på ett betydelsefullt sätt till dessa mål.

Illustration Phoenix Contact på väg mot klimatneutralitet

Aktiv utformning av omvandlingen inom klimat och energi

Anta utmaningen nu: aktiv utformning av omvandlingen inom klimat och energi

Under detta århundrade fokuserar Phoenix Contact ännu mer intensivt på hållbar utveckling inom områdena elektrifiering, nätverksteknik och automation. Portföljen med produkter, teknik och lösningar återspeglar i alla aspekter visionen ”All Electric Society“. Phoenix Contact ser sig själv som föregångare och som partner till både våra kunder och samhället när det gäller att stoppa den globala uppvärmningen, skydda klimatet och respektera naturen genom att tillhandahålla lösningar inom digitalisering och elektrifiering.

För att bli helt klimatneutrala är målet med företagets strategi att i slutet av 2021 vara CO2-neutralt på alla anläggningar globalt.

Redan under årets första kvartal hade företagsgruppens samtliga anläggningar i Tyskland uppnått detta mål. I det andra steget kommer alla företag och anläggningar i Europa vara CO2-fria, och i det tredje steget kommer det samma även att gälla för hela företagsgruppen globalt.

Vårt stora mål är att hela vår värdeskapandekedja ska vara klimatneutral. Detta fjärde steg ska uppnås detta årtionde, före 2030.

4 steg för att aktivt utforma omvandlingen inom klimat och energi
Hand med blad, jorden och klimatikoner som kretslopp

Vårt mål: vara helt klimatneutrala globalt i slutet av 2022

Vårt åtagande för hållbarhet

Corporate Principles är riktlinjer för det dagliga arbetet som gäller för alla Phoenix Contact-anställda världen över. Våra kunder och partner kan lita på att vi följer kraven i FN:s Global Compact (sedan 2005), uppförandekoden från det tyska branschförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin ZVEI (sedan 2009) och kraven från Verband der Klimaschutz-Unternehmen som är en sammanslutning av tyska företag som genom modellprojekt visar hur energianvändning och klimatskydd kan optimeras (2011).

På området elektroteknik är Phoenix Contact det första företaget i förbundet som för redan tio år sedan tydligt gjorde åtaganden för att minska klimatförändringarna och öka energieffektiviteten.

Sedan början av 2021 är Phoenix Contact en av tio deltagare i projektet Wege zum klimaneutralen Unternehmen där målet är att nu nå klimatneutralitet på de platser i Tyskland där företagen är verksamma.

Ännu ett exempel som visar engagemanget hos Phoenix Contact: sedan början av 2021 är vi officiell sponsor av stiftelsen Stiftung 2° som har som åtagande att främja företagsansvar och minska den globala uppvärmningen. Stiftelsen är en sammanslutning inom den privata sektorn och för en dialog med politiker med syftet att kombinera effektiva ramvillkor för företagens klimatskyddsarbete med framgångsrikt företagande.