Odpowiedzialność biznesu

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się więcej, jak w Phoenix Contact rozumiemy odpowiedzialność biznesu i jak działamy aktywnie w tym zakresie? Masz pytania lub przemyślenia, którymi chcesz się z nami podzielić? Napisz do nas, z przyjemnością porozmawiamy na te tematy.


Odpowiedzialność biznesu – zielone liście w słońcu

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu to globalne wyzwania naszych czasów. Poprzez innowacje i rozwiązania technologiczne chcemy przyczynić się do stworzenia lepszej przyszłości.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO
Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Schemat ekonomii, ekologii i kwestii społecznych

Od 1923: odpowiedzialne działanie

Zrównoważony rozwój w firmie Phoenix Contact wyraża się w codziennych działaniach. Ochrona zasobów oraz ochrona środowiska i klimatu są uwzględniane przy tworzeniu nowych produktów, w produkcji i w zarządzaniu firmą.

Phoenix Contact działa na rynku od blisko 100 lat. Rodzinna firma stała się globalnym graczem. Nasza grupę wyróżnia niezależność biznesowa, solidność oraz kultura współpracy oparta na wzajemnym szacunku.

Równowaga między ekonomią, ekologią i kwestiami społecznymi stanowi podstawę zrównoważonego działania i odpowiedzialności Phoenix Contact. Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie naszych dokonań dla przyszłych pokoleń, a jednocześnie stały rozwój produktów i rozwiązań dla naszych klientów.

Odpowiedzialność i sukces ekonomiczny nie wykluczają się. Innowacyjność i zrównoważony rozwój również.

Pracownik przykręca panele słoneczne

Nasze produkty umożliwiają transformację klimatyczno-energetyczną

Ekonomia Produkty i rozwiązania dla efektywności i zrównoważonego rozwoju

Phoenix Contact dzięki szerokim kompetencjom technologicznym i dużej innowacyjności tworzy ciągle nowe produkty, które pomagają użytkownikom efektywnie wykorzystywać energię, oszczędzać miejsce i czas oraz stosować nowe materiały.

Cyfryzacja to klucz to tego, aby móc kontynuować produkcję w Niemczech, mieć bezpośrednie kontakty z klientami, a jednocześnie zmniejszyć emisję CO2. Phoenix Contact ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi jest prekursorem skutecznej transformacji cyfrowej, wnoszącym znaczący wkład w transformację klimatyczną.

Kobieta ładuje ID.3 na stacji szybkiego ładowania HPC

Maksymalna ochrona środowiska we wszystkich zakładach, elektromobilność w komplecie

Ekologia Produkcja przyjazna dla środowiska

Oszczędne wykorzystywanie zasobów już od pokoleń determinuje codzienne działania naszych założycieli i wspólników. Wykorzystanie wody deszczowej, ciepła odpadowego, energii geotermalnej i energii odnawialnej w naszych zakładach jest równie oczywiste, jak niemal całkowita eliminacja ołowiu w produkcji, recykling tworzyw sztucznych i mobilność neutralna z punktu widzenia emisji CO2.

Produkcja przyjazna dla środowiska obejmuje również unikanie marnotrawstwa, zarówno w działach administracyjnych, jak i produkcyjnych. Zintegrowany system zarządzania potwierdza odpowiedzialne działanie zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Dziewczynka z narysowanym przez siebie nowym budynkiem szpitala dziecięcego Bethel

Odpowiedzialność społeczna to tradycja firmy

Kwestie społeczne Wspieranie naszych pracowników i regionów naszych zakładów

Firma Phoenix Contact traktuje ochronę przyrody i klimatu na równi z odpowiedzialnością za pracowników i ich rodziny, zakłady i regiony. Nasza odpowiedzialność społeczna przejawia się w szerokim finansowaniu różnych instytucji społecznych, takich jak świetlice dla dzieci i ośrodki młodzieżowe, placówek i wydarzeń artystycznych i kulturalnych, od teatrów wiejskich po wielkie festiwale, sportu masowego od Bundesligi po najniższą ligę regionalną, a także w budżecie przeznaczonym na darowizny na rzecz projektów i instytucji społecznych, takich jak hospicjum dla dzieci w Bielefeld-Bethel. Cenimy zaangażowanie naszych pracowników i wspieramy ich stowarzyszenia i inicjatywy, ponieważ bez wolontariatu nasze społeczeństwo obywatelskie byłoby o wiele uboższe.

Zarząd firmy oraz jej wspólnicy wspierają finansowo również inicjatywy pracowników spędzania wolnego czasu po pracy, np. turnieje piłkarskie i tenisowe, wyścigi smoczych łodzi czy chór zakładowy, aby doświadczyć poczucia wspólnoty ponad hierarchią i pochodzeniem.

W samej firmie pracownicy mogą liczyć na uczciwe warunki pracy, zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ochronę danych oraz wzajemny szacunek. Podstawą są nasze Corporate Principles. Dobrze wyposażone stanowiska pracy, elastyczne godziny pracy i maksymalna mobilność zapewniają dobrą i satysfakcjonującą pracę. Od 2004 r. w firmie działa program zarządzania zdrowiem, oferujący każdemu pracownikowi możliwość uprawiania sportu i utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

Helmut Conrad (drugi od prawej) był w 1957 roku pierwszym uczniem i pracował w firmie do emerytury

Helmut Conrad (drugi od prawej) był w 1957 roku pierwszym uczniem i pracował w firmie do emerytury

Nauka i doskonalenie przez całe życie

Tradycja prowadzenia własnej szkoły przyzakładowej kształcącej w ponad dziesięciu zawodach ma swoje początki w latach 50., jednocześnie z rozpoczęciem produkcji elementów z metalu i tworzyw sztucznych oraz budowy maszyn. Przez długi czas 10% załogi zakładu w Blombergu stanowili uczniowie. Od tego czasu umożliwiliśmy wielu pokoleniom pracowników i studentów studiów dualnych rozpoczęcie kariery zawodowej.

Od końca lat 80. mamy własny dział rozwoju zasobów ludzkich, który oferuje różne wewnętrzne programy edukacyjne, koncentrujące się na nauce przez całe życie. Kolejne pokolenia naszych pracowników doceniają kompetencje fachowe i menedżerskie oraz umiejętności społeczne i metodyczne. Od 2016 roku działa Training Center, w którym mieści się warsztat szkolny, sale szkoleniowe oraz pomieszczenia coworkingowe.

Wsparcie inicjatyw i projektów dla zamiłowania do techniki i przyszłości zawodowej

Wspieranie finansowe inicjatyw i projektów, które służą przyszłości ludzi i zawodów oraz zainteresowaniu technologią i innowacją, zawsze było przedmiotem troski wspólników i zarządu firmy. Cel popularyzacji zawodów technicznych wśród młodych ludzi znajduje również odzwierciedlenie w inicjatywach Phoenix Contact, które były i są realizowane konsekwentnie bez finansowania publicznego.

Nagrody za projekty Phoenix Contact

W latach 2008 – 2012 firma Phoenix Contact czterokrotnie została wyróżniona jako „Miejsce pomysłów“. Inicjatywa „Niemcy – kraj pomysłów“ została powołana do życia w 2006 roku przez rząd niemiecki i Federację Przemysłu Niemieckiego (BDI). Firma Phoenix Contact czterokrotnie brała udział w tym konkursie pomysłów i została nagrodzona za wszystkie zgłoszone działania:

  • W 2008 roku nagrodzono konkurs edukacyjny xplore
  • W 2010 roku nagrodzono wykorzystanie energii geotermalnej w zakładzie w Blombergu
  • W 2012 roku nagrodzono inicjatywę „Dzień Siły Kobiet“, której celem było pokazanie uczennicom szans zawodów technicznych
  • W 2014 nagrodzono projekt „Aubikom“ zwiększający szanse edukacyjne uczennic i uczniów
Napis Sustainable Development Goals – Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Wspieramy Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Do 2030 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 8,5 mld. W związku z tym 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych sformułowały pięć lat temu 17 celów zrównoważonego rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) muszą zostać osiągnięte, aby zapewnić godne życie i oszczędność zasobów oraz ochronę planety i klimatu.

Zapewnienie globalnego zrównoważonego rozwoju nie jest tylko zadaniem polityki, lecz również społeczeństwa, nauki i gospodarki. Phoenix Contact jako firma rodzinna zawsze kierowała się zasadą, że zrównoważone zarządzanie, oszczędzanie zasobów, tworzenie innowacyjnych produktów i zaangażowanie społeczne należą do obowiązków każdej firmy oraz stanowią podstawę sukcesu i rozwoju.

Pięć celów zrównoważonego rozwoju jest realizowalnych bezpośrednio przez produkty i innowacyjne rozwiązania firmy Phoenix Contact. Najważniejszy jest cel 7, ponieważ energia jest głównym tematem, na którym koncentruje się oferta produktów firmy Phoenix Contact już od 1923 roku. Lecz również cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca, cel 9: innowacyjność, przemysł i infrastruktura, cel 11: zrównoważone miasta i społeczności oraz cel 12: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – tutaj również firma Phoenix Contact ma swój znaczący wkład poprzez swoją działalność badawczą, produkcyjną i handlową.

Schemat drogi Phoenix Contact do neutralności klimatycznej

Wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną

Podejmij wyzwanie: wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną

W XXI wieku firma Phoenix Contact jeszcze intensywniej skupia się na zrównoważonym rozwoju w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji. Wizja „All Electric Society“ znajduje odzwierciedlenie w produktach, technologiach i rozwiązaniach. Phoenix Contact postrzega się jako prekursora i partnera swoich klientów i społeczeństwa w powstrzymywaniu globalnego ocieplenia, ochronie klimatu i poszanowaniu przyrody poprzez cyfryzację i elektryfikację.

Celem strategii korporacyjnej było osiągnięcie neutralności CO2 w zakresie dostaw energii we wszystkich głównych lokalizacjach na świecie do końca 2021 roku.
Cel ten osiągnęliśmy dzięki czterem strategicznym obszarom działania w naszym zarządzaniu energią.

W przyszłości będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju własnych źródeł energii odnawialnej i osiągnięciu do 2030 roku neutralności CO2 całego naszego łańcucha wartości.

4 kroki do transformacji energetyczno-klimatycznej
Ręka z liśćmi, ziemią i ikonami klimatu jako cyklu

Nasz cel: neutralność klimatyczna do końca 2022 roku

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Corporate Principles to wytyczne dla codziennych działań wszystkich pracowników Phoenix Contact na całym świecie. Nasi klienci i partnerzy mogą polegać na naszym zaangażowaniu w inicjatywę Global Compact ONZ (od 2005 r.), Code of Conduct ZVEI (od 2009 r.) oraz Stowarzyszenie firm na rzecz ochrony klimatu (od 2011 r.).

Phoenix Contact jest pierwszym członkiem stowarzyszenia z branży elektrotechnicznej, który już dziesięć lat temu tak wyraźnie zobowiązał się do ochrony klimatu i zwiększenia efektywności energetycznej.

Od początku 2021 roku Phoenix Contact jest jedną z dziesięciu firm biorących udział we wspólnym projekcie Drogi do firmy neutralnej dla klimatu, którego celem jest osiągnięcie przez niemieckie oddziały grupy neutralności w zakresie emisji CO2.

Kolejny krok dowodzi zaangażowania Phoenix Contact: od początku 2021 roku wspieramy jako oficjalny sponsor Fundację KlimaWirtschaft, która angażuje się w działania w celu redukcji globalnego ocieplenia. Fundacja ta jest stowarzyszeniem sektora prywatnego, które prowadzi dialog z politykami, aby połączyć dobre warunki dla zaangażowania firm na rzecz ochrony klimatu ze skutecznym biznesem.