Lexikon

Lexikon

Terminologie funkční bezpečnosti

Pro lepší pochopení pojmů týkajících se funkční bezpečnosti a bezpečnosti strojů.

Nenašli jste daný pojem? – Sdělte nám to!

Pokud se nám dosud nepodařilo najít odpověď na vaši otázku, vyplňte prosím náš kontaktní formulář. V takovém případě jsme vám rádi k dispozici pro dotazy a podněty týkající se funkční bezpečnosti.

Míra požadavků na akce související s bezpečností SRP/CS (zabezpečených dílů systému řízení).

V normě IEC 61508 je pojem „Safe Failure Fraction“ (SFF) definován jako souhrn potenciálně nebezpečných poruch spolu s těmi, které vedou k bezpečným provozním podmínkám.

Tento typ softwaru je přesně přizpůsoben dané aplikaci. Je zabudován výrobcem stroje a zpravidla obsahuje logické posloupnosti, limity a výrazy, které řídí vstupy, výstupy, výpočty a rozhodnutí, aby byly splněny bezpečnostní požadavky SRP/CS (zabezpečených dílů systému řízení).

Tím se rozumí provozní výpadek různých prvků, které vyplývají ze společných jednotlivých událostí a u nichž nedošlo k vzájemnému upřednostnění.

Podle normy ISO 12100:2010, 3.36, se rozlišuje mezi Common Cause Failures (CCF, výpadky na základě společné příčiny) a Common Mode Failures (CMF, výpadky na základě chyb podobného typu).

Opětovné spuštění může proběhnout automaticky pouze tehdy, není-li přítomna ohrožující situace. K tomuto viz další pokyny uvedené v normě EN ISO 12100, kap. 6.3.3.2.5.

Počet ovládacích cyklů, po nichž vypadlo 10 % přístrojů.

Důkaz založený na analýze provozních zkušeností pro konkrétní konfiguraci prvku. Pravděpodobnost nebezpečných systematických chyb musí být nízká, aby jakákoli bezpečnostní funkce prvku dosáhla požadované úrovně zabezpečení.

PROFIsafe používá stejně jako INTERBUS-Safety princip černého kanálu (Black Channel) za účelem přenosu zabezpečených dat přes standardní síť. Zabezpečená data, sestávající z čistě uživatelských dat souvisejících s bezpečností a overhead protokolu potřebného pro zálohování, jsou přenášena společně s daty, která nejsou pro bezpečnost relevantní, přes Profibus nebo PROFINET. F-Host v zabezpečené řídicí jednotce a F-Device v modulu V/V si tímto způsobem vyměňují zabezpečené signály. Integrované ochranné mechanismy chrání před následujícími možnými chybami:

 • opakování zpráv,
 • ztráta zpráv,
 • vkládání zpráv,
 • chybná posloupnost zpráv,
 • falšování dat,
 • opoždění zpráv,
 • opakující se chyby paměti ve spínačích,
 • záměna účastníků.

Zkratka CE (Communauté Européenne) znamená Evropskou unii. Výrobky, na které se vztahuje jedna nebo více směrnic EU, musí být distributorem označeny CE za předpokladu, že daný výrobek splňuje všechny příslušné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. V případě potřeby může být vyžadováno zapojení oznámeného subjektu (notified body). Označení CE tak představuje vstupenku pro volný pohyb zboží na evropském vnitřním trhu.

Četnost ... pro akce související s bezpečností SRP/CS (zabezpečených dílů systému řízení)

Míra účinnosti diagnostiky, představovaná jako poměr mezi počtem výpadků zjištěných chyb a počtem celkových výpadků.

Diagnostický rozsah se může vztahovat buď na celý systém, nebo na určité komponenty, například senzory, logické systémy nebo koncové prvky.

MTTF (Mean Time to Failure) znamená průměrnou dobu do prvního výpadku (poruchy) stroje.

MTTFd (Mean Time To dangerous Failure) představuje očekávanou průměrnou dobu do prvního nebezpečného výpadku (poruchy) stroje.

MTBF (Mean Time Between Failure) popisuje průměrnou dobu mezi dvěma výpadky (poruchami).

Software přináleží celému systému a je poskytován výrobcem. Obsluha stroje ho nemůže upravovat ani měnit. Tyto softwarové programy jsou většinou napsány ve FVL.

Jde o analýzu použitelnosti konkrétní konfigurace prvku. Tím je zaručeno, že pravděpodobnost výskytu nebezpečné systematické chyby je tak nízká, že bezpečnostní funkce dosáhne požadované úrovně výkonu PLr.

Doba zamýšleného použití zabezpečených dílů systémů řízení (SRP/CS).

Software přináleží celému systému a je poskytován výrobcem. Obsluha stroje ho nemůže upravovat ani měnit. Tyto softwarové programy jsou většinou napsány ve FVL.

Performance Level (PL) se používá k dosažení nutné minimalizace rizika u každé bezpečnostní funkce.

Stav objektu, který se vyznačuje neschopností vykonávat určenou funkci. Vyloučeny jsou chybové stavy, které se vyskytnou během preventivní údržby v důsledku plánovaných akcí nebo chybějících provozních prostředků.

Chybový stav se vyskytuje často, protože objekt způsobil samotnou chybu a žádná předchozí chyba neexistovala.

Při maskování chyb se jedná o posloupnost několika nerozpoznaných chyb v systému souvisejícím s bezpečností, které se vyskytují nezávisle na sobě způsobem, který může mít za následek vznik nebezpečného stavu pro osoby. V logickém sériovém zapojení spínačů ochranných dveří s bezpotenciálovými kontakty může být efekt maskování chyb způsoben nezávislým otevřením různých ochranných dveří. To může vést k nebezpečným situacím, jako je deaktivace ochranných dveří.

Možné chyby jsou zvažovány na úrovni stavebních součástí a jejich možný dopad na zákazníka je vyhodnocen v podobě indexu. V případě spolehlivostního inženýrství jde mj. o analýzu pravděpodobnosti výskytu a detekce.

FVL je programovací jazyk, který umožňuje používat širokou škálu funkcí a aplikací (např. C, C++, Assembler).

Pravděpodobnost nebezpečného výpadku na hodinu. PFHD znamená probability of danger-bringing failure per hour.

Potenciální zdroje nebezpečných situací lze rozdělit podle jejich původu (např. mechanické nebo elektrické nebezpečí) nebo vlastnosti (např. elektrický šok, toxické ohrožení, nebezpečí požáru).

Nebezpečí/ohrožení lze definovat následovně: Buď se vyskytují během používání stroje trvale (např. pohyb nebezpečných součástí, vysoké teploty), nebo se vyskytují neočekávaně (např. výbuchy, úniky nebezpečných látek nebo prvků).

Situace, kdy je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí/ohrožení. To znamená, že účinky se mohou dostavit buď okamžitě, nebo až po určité době.

Chyby schopné uvést SRP/CS (zabezpečený díl systému řízení) do nebezpečného nebo vadného stavu. Do jaké míry lze tohoto stavu dosáhnout, závisí na konstrukci daného systému. V redundantních systémech vede selhání hardwaru zřídkakdy k úplnému selhání systému.

Aplikace s malými požadavky (Low Demand) v bezpečnostní technice se vyznačují tím, že k požadavku na zabezpečení dochází jednou za rok nebo ještě méně. Přidruženým bezpečnostním parametrem je hodnota PFD (PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

Bezpečnou kontrolu rychlosti rotujících os může být nutné kombinovat s dalšími opatřeními, jako je například impulsový provoz při nastavování u obráběcích strojů. Při překročení definované rychlosti je nastolen bezpečný stav.

Tím se myslí chyby, které nejsou způsobeny společnou příčinou, nýbrž výpadky různých jednotek v důsledku jediné události.

Pod pojmem „harmonizované normy“ se rozumí evropské normy pro výrobky. Patří do „New Approach“ (nové koncepce) Evropské komise, v jejímž rámci základní požadavky na výrobky stanovují organizace CEN a CENELEC. Harmonizované normy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku EU. Na trh lze uvést pouze zboží a služby splňující tyto základní požadavky. Rozpoznatelné jsou podle certifikátů nebo označení CE.

Například stroj vyrobený podle předepsaných harmonizovaných norem lze považovat za stroj splňující základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice o strojních zařízeních.

Zkratka HAZOP znamená Hazard and Operability Study, což je analýza rizik, která se používá například u funkční bezpečnosti v technologických procesech. Německým synonymem pro zkratku HAZOP je zkratka PAAG (Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkungen und Gegenmaßnahmen), což v překladu znamená prognóza, nalezení příčiny, odhad účinků a protiopatření).

Nadefinováním tzv. klíčových slov, jako jsou „over“, „more than“ atd., lze nastavit parametry pro rozpoznávání možných modifikací a jejich předcházení a také vydávat doporučení.

Jako podklad slouží výkres P&ID (piping & instrumentation diagram), umožňující prozkoumat každý detail celého procesu, určit povinné parametry a možné rozsahy odchylek. Následně jsou vytvořena možná opatření za účelem zabránit odchylce parametrů nebo ji minimalizovat. Může se vztahovat buď na celý systém, nebo jen na specifické komponenty.

Způsob působení, při němž je četnost příkazů zabezpečeného dílu systému řízení (SRP/CS) větší než jeden rok nebo řídicí funkce stroje související s bezpečností zajišťuje bezpečný stav jako normální provozní stav.

Způsob působení, při němž je četnost bezpečnostních požadavků zabezpečeného dílu systému řízení (SRP/CS) větší než jeden rok nebo řídicí funkce stroje související s bezpečností zajišťuje bezpečný stav jako normální provozní stav.

Řada norem IEC 61511 jakožto sektorová norma IEC 61508 popisuje požadavky na funkční bezpečnost systémů v procesním průmyslu. Sestává ze tří částí.

Součást bezdotykově působícího ochranného zařízení (BWS), které je připojeno k řídicímu systému stroje a které se přepne do stavu VYP, jakmile během určeného provozu sepne senzor.

Tělesná zranění nebo újmy na zdraví.

Světelné mříže jsou bezpečnostní zařízení skládající se z několika paralelních světelných závor. Spustí se, jakmile alespoň jeden ze senzorů zaregistruje přerušení paprsku světelné závory. Bezpečné spuštění lze zaručit pouze tehdy, je-li objekt, který má být registrován, větší než vzdálenost mezi dvěma souběžnými světelnými závorami.

Programovací jazyk LVL nabízí možnost kombinovat předdefinované funkce a funkce specifické pro danou aplikaci s cílem implementovat požadavky specifické pro zabezpečení.

Typické příklady LVL jsou uvedeny v normě IEC 61131-3 a typický pro použitý systém je PLC (programmable logic controller).

Aplikace s malými požadavky (Low Demand) v bezpečnostní technice se vyznačují tím, že k požadavku na zabezpečení dochází jednou za rok nebo ještě méně. Přidruženým bezpečnostním parametrem je hodnota PFD (PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

Funkce zabezpečených dílů systému řízení (SRP/CS), která se používá k ručnímu obnovení jedné nebo více bezpečnostních funkcí před restartováním stroje.

Systémy, které reagují na vstupní signály od různých částí prvků stroje, operátorů, externího ovládacího zařízení nebo jiných kombinací vytvářejících výstupní signály.

Řídicí systém stroje funguje ve spojení s jakýmkoli typem technologie nebo kombinací různých technologií (např. elektronických, hydraulických, pneumatických nebo mechanických technologií).

Evropská směrnice pro harmonizaci minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví s cílem zajistit u strojních zařízení a bezpečnostních komponent volný pohyb zboží v rámci evropského vnitřního trhu.

Klasifikace zabezpečených dílů systému řízení SRP/CS s ohledem na jejich odolnost vůči chybám a jejich následné chování v případě chyb. Kategorie je vybrána na základě konstrukčního vzhledu součástí, detekce chyb a její spolehlivosti.

Dočasné automatické odstranění jedné nebo více bezpečnostních funkcí zabezpečenými díly systému řízení (SRP/CS).

Nouzové zastavení je důležité, aby bylo možné aktivně vytvořit bezpečný stav v nebezpečné situaci, a zajistit tak ochranu osoby. Stisknutím nouzového vypínače lze poškození zabránit nebo je snížit. Jakmile obsluha stroje nebo jiná osoba stiskne nouzový vypínač, je nastolen bezpečný stav (např. ustane nebezpečný pohyb stroje).

Performance Level (PL) je kvalitativní klasifikace jednotlivých SRP/CS (zabezpečených dílů systémů řízení) z hlediska výkonu jednotlivých bezpečnostních funkcí v nepředvídatelných situacích.

PROFIsafe je certifikovaný profil pro Profibus a PROFINET. Díky SIL 3, respektive kategorii 4 podle normy EN ISO 13849-1 splňuje PROFIsafe nejvyšší bezpečnostní požadavky pro procesní a zpracovatelský průmysl. Jak bezpečnostní, tak i standardní komunikace probíhá prostřednictvím téhož kabelu. Systém PROFIsafe představuje rozšíření systémů Profibus a PROFINET. Systémem lze provádět volně programovatelné bezpečnostní funkce a požadovaná zabezpečená vstupní a výstupní data lze přenášet ze/do zabezpečených přístrojů V/V. Komunikace mezi bezpečným řízením a bezpečnými účastníky sběrnice probíhá užitím protokolu PROFIsafe, který je nadřazený standardnímu protokolu Profibus nebo PROFINET a který obsahuje bezpečná vstupní a výstupní data a informace o zabezpečení dat.

PES jsou systémy pro řízení, ochranu a sledování jednoho nebo několika programovatelných elektronických zařízení, včetně všech systémových komponent, dále napájecích zdrojů, senzorů a dalších vstupních zařízení, obvodů a výstupních zařízení.

Detekce příčného zkratu zajišťuje, že v případě mechanického poškození vedení elektrický příčný zkrat mezi dvěma nebo více signály senzoru nemá za následek ztrátu bezpečnostní funkce, v důsledku čehož dojde k zavedení bezpečného stavu. Existují různé technologické principy, např. napájení generátoru signálu prostřednictvím testovacích cyklů.

Čas od spuštění bezpečnostního zařízení (např. otevření ochranných dveří) do nastolení bezpečného stavu (např. zastavení nebezpečného pohybu stroje). Doba odezvy se používá k určení požadovaného minimálního odstupu bezpečnostního zařízení od nebezpečného místa.

Minimální odstup bezpečnostního zařízení od místa nebezpečí závisí na těchto faktorech:

 • doba zpoždění senzoru,
 • doba zpracování bezpečnostního programu v bezpečnostní řídicí jednotce včetně síťových přenosů,
 • doba zpracování a filtrování ve vstupních a výstupních modulech,
 • doba zpoždění nebo doba doběhu aktoru.

Funkční redundance se vztahuje na bezpečnost systémů, které v případě výpadku kanálu používají nezávislý druhý vypínací nebo zapínací kanál s cílem nastolit bezpečný stav. K tomuto účelu lze použít jak redundanci komponent, tak i systému.

Doba mezi detekcí nebezpečného výpadku – buď online testem, nebo zjevnou poruchou systému – a obnovením provozu po opravě nebo výměně systému/komponenty.

Rychlost opravy nezahrnuje dobu potřebnou k detekci poruchy.

Zbytkové riziko, které přetrvává i po použití ochranných opatření.

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identifikation a znamená, že objekty lze identifikovat bezkontaktně a bez vizuálního kontaktu. Například v případě bezpečnostního spínače PSRswitch zajišťuje technologie RFID kódovanou výměnu signálů mezi senzorem a akčním členem. Norma EN ISO 14119 vyžaduje kódování bezpečnostních spínačů RFID z důvodu ochrany proti manipulaci.

Kombinace pravděpodobností vzniku škody a závažnosti této škody.

Celkový proces analýzy a hodnocení rizik.

Kombinace specifikace přirozených limitů stroje, rozpoznání nebezpečí a posouzení rizik.

Konečné posouzení toho, zda bylo cílů minimalizace rizika dosaženo na základě předchozí analýzy rizik.

Doba, která u bezpečnostních relé uplyne od vyžádání bezpečnostní funkce do otevření povolovacích kontaktů. U zabezpečených časových relé lze dobu povolování prodloužit ručním nastavením, například pro možnost řízeného vypnutí pohonů.

Technologie SafetyBridge nabízí bezpečnostní řešení nezávislé na síti a řízení. Tato technologie umožňuje přenos a vyhodnocování bezpečnostních signálů ve standardních automatizačních sítích. Funguje to bez aplikace bezpečnostní řídicí jednotky. Technologii SafetyBridge lze díky vlastnostem použitého protokolu používat na různých systémech sběrnic a je certifikována pro tyto sítě: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP a Sercos.

Jedná se o opatření k minimalizaci rizika. Tato opatření mohou být použita různými skupinami osob:

Realizováno vývojářem: speciální konstrukce s ochrannými opatřeními a informacemi pro použití.

Implementováno uživatelem: organizace (bezpečné pracovní postupy, monitorování, systémy pracovních povolení), poskytování a používání dodatečných ochranných opatření, osobních ochranných pomůcek a školení.

Ochranné dveře jsou bezpečnostní zařízení (například v rámci nějakého systému), která slouží k ochraně osob před vstupem do nebezpečné oblasti. Tyto ochranné dveře lze nastavit tak, aby je bylo možné otevřít pouze po zastavení stroje (zamykací zařízení) nebo aby ke stroji měly přístup pouze určité osoby (autorizace pomocí klíče atd.).

Stav pohonu, který nemůže vytvořit žádný točivý moment. Při požadavku na bezpečnostní funkci je tohoto stavu dosaženo odpojením od elektrického napájení.

Aby byl zaručen bezpečný provoz, je pro zrychlení nastavena dolní a horní mez. Pokud jsou tyto hodnoty zrychlení překročeny, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Aby byl zaručen bezpečný provoz, je pro rychlost nastavena dolní a horní mez. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Sledování bezpečné polohy. V případě, že je tato poloha opuštěna a nejsou aktivní žádné alternativní bezpečnostní funkce, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Aby byl zaručen bezpečný provoz, má přírůstek nastavenou dolní a horní mez. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Sledování směru pohybu během lineárního nebo rotačního pohybu. V případě, že je rozpoznán směr, který je deklarovaný jako nebezpečný, a nejsou aktivní žádné alternativní bezpečnostní funkce, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Při překročení horních mezí určitých hodnot, např. zrychlení či rychlosti, je řízeným brzděním zajištěno, že stroj bezpečně zpomalí natolik, že dosáhne normální hodnoty nebo se vypne.

Aby byl zaručen bezpečný provoz, je pro rychlost nastavena dolní a horní mez. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, dojde k nastolení bezpečného stavu.

Bezpečné spojovací relé umožňuje přenos bezpečnostně orientovaného signálu mezi programovatelnou elektronickou řídicí jednotkou (PES) a akčním členem. V případě výskytu chyby, např. interní chyby relé, je nastolen bezpečný stav. Obvykle se vypíná pomocí interních redundancí.

Pokud tato funkce stroje selže, zvyšuje se riziko ohrožení.

Bezpečnostní relé napomáhají při provádění bezpečnostně technických opatření. Umožňují ovládání bezpečnostních funkcí, jako jsou nouzová zastavení, světelné mříže a ochranné dveře.

Bezpečnostní relé od společnosti Phoenix Contact jsou modulárně sestavitelná, disponují nuceně vedenými kontakty a certifikací TÜV, a zaručují tak maximální bezpečnost. Kromě toho se vyznačují výraznou prostorovou nenáročností i snadnou a rychlou instalací.

Bezpečnostní spínače (blokovací zařízení) se používají ke sledování polohy ochranných dveří. Při otevření ochranných dveří je zablokováním řídicích technologií nastolen bezpečný stav.

Bezpečnostní spínač PSRswitch je elektronický kódovaný bezpečnostní spínač v kompaktním provedení. Díky integrované technologii a inteligenci transpondéru RFID získáte maximální ochranu proti nedovoleným zásahům a maximální bezpečnost dle normy EN ISO 14119. S kompatibilními vyhodnocovacími jednotkami a kabeláží SAC vám nabízíme cenově výhodné kompletní řešení pro flexibilní ochranné dveře a monitorování polohy pro vaši digitální továrnu.

Bezpečnostní spínač v řízení stroje zajišťuje, aby bezpečnostní senzory a akční členy byly monitorovány podle požadované PL (Performance Level) nebo SIL (úrovně integrity zabezpečení). Bezpečnostní spínač může být koncipován jako jednoduché bezpečnostní relé pro monitorování jednotlivých funkcí, ale může také převzít sledování složitějších úkolů.

Zkratka SRP/CS znamená zabezpečené díly systému řízení (anglicky Safety-Related Parts of Control Systems). Je součástí systému řízení, který reaguje na vstupní signály zaměřené na bezpečnost a generuje výstupní signály zaměřené na bezpečnost.

Kombinované části řídicího systému související s bezpečností začínají v bodě, v němž jsou spuštěny vstupní signály související s bezpečností (včetně např. ovládací vačky a role polohového spínače), a končí na výstupu prvků řízení výkonu (včetně např. hlavních kontaktů spínacího přístroje).

Pokud se monitorovací systémy používají pro diagnostiku, považují se také za zabezpečené díly systému řízení (SRP/CS).

Úroveň integrity zabezpečení sestává ze čtyř samostatných úrovní pro stanovení požadavků na integritu zabezpečení bezpečnostních funkcí, které mají být přiřazeny k bezpečnostním systémům E/E/PE. Bezpečnostní integrita úrovně 4 je nejvyšší úrovní bezpečnostní integrity, zatímco úroveň 1 je úrovní nejnižší. Klasifikace SIL označuje úplnou bezpečnostní funkci.

Mez nároků SIL popisuje maximální schopnost SIL určitého subsystému v rámci bezpečnostní funkce.

Funkce, která zabraňuje pohonu odchýlit se od polohy zastavení o více než jednu specifikovanou položku.

Při konkrétní implementaci bezpečnostní aplikace se vedle dodržení všech normativních požadavků ukazuje také výběr vhodné bezpečnostní koncepce včetně systémové architektury řídicí a vyhodnocovací logiky jako složitý. Je-li použita správná technologie, lze aplikaci zacílenou na bezpečnost provést snadno, ekonomicky šetrně a v souladu s normami.

Poruchový stav je způsoben konkrétní příčinou a lze jej odstranit pouze změnou konstrukce, výrobního procesu, provozního postupu, dokumentace nebo jiných souvisejících faktorů.Správnou údržbou bez změny poruchového stavu zpravidla nedochází k odstranění příčiny poruchy. Systematický výpadek může být způsoben simulací příčiny poruchy.

Mezi příklady příčin systematických výpadků způsobených lidským zásahem patří mj.:

 • Specifikace bezpečnostních požadavků
 • Návrh, výroba, instalace a provoz hardwaru
 • Návrh a implementace softwaru

Zkušební interval mezi funkčními testy ochranné funkce (Proof Test).

Četnost automatických testů pro detekci poruch v zabezpečeném dílu systému řízení (SRP/CS). Vyplývá z hodnoty intervalu diagnostického testu.

Jedná se o bezpečnostní funkci, která je spuštěna, jakmile některý komponent nebo prvek není dále schopen řádně vykonávat svou funkci. Anebo se podmínky změnily, takže rizika vzrostou.

Podle normy EN ISO 12100 jsou blokovací zařízení mechanická, elektrická nebo jiná bezpečnostní zařízení, která ve spojení s pohyblivými bezpečnostními přepážkami snižují riziko přístupu do nebezpečných oblastí. Pokud nejsou zavřené ochranné dveře, nelze zpravidla provádět některé funkce stroje.

Pojem „failure“ označuje selhání objektu, který již není schopen vykonávat požadovanou funkci. Pojem „fault“ označuje nastalou poruchu, která vede k výpadku.

Toto se nevztahuje na položky, které sestávají pouze ze softwaru. Po výskytu chyby/poruchy je daná položka označena za vadnou. Chyby/poruchy ovlivňující pouze dostupnost kontrolovaného procesu jsou mimo oblast působnosti normy ISO 13849-1.

Použití stroje jiným způsobem, než který konstruktér zamýšlel, ale který může vyplynout ze snadno předvídatelného lidského jednání.

Pod pojmem zamykacího zařízení se rozumí blokovací nebo uzavírací mechanismus jakožto součást blokovacího zařízení, do něhož je zamknutím ochranných dveří zabráněno v přístupu do nebezpečné zóny, dokud není dosaženo bezpečného stavu (například zastavením nebezpečných pohybů stroje).

U nuceného vedení jsou spínací a rozpojovací kontakty základního relé navzájem mechanicky spojeny. Tak se zamezí současnému zavření spínacího kontaktu a rozpojovače. Ve spojení s vhodným zapojením je selhání rozpojení spolehlivě rozpoznáno. To je nejspolehlivější cesta k zajištění maximální bezpečnosti pro člověka i stroj.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470