Spät´ na přehled

Normy a směrnice

Směrnice o strojních zařízeních ES

Spadají Vaše produkty do oblasti použití Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES? Budou Vaše produkty uváděny do oběhu na evropském vnitřním trhu? Potom je nutné dodržovat požadavky Směrnice o strojních zařízeních.

Označení strojů značkou CE je možné, pouze pokud jsou splněny všechny požadavky. V evropském hospodářském prostoru je toto označování nezbytné, aby bylo možné stroje bez omezení uvádět do oběhu a provozovat.

Cílem Směrnice o strojních zařízeních je snížení úrazů, které vznikají při používání strojů. Proto tato směrnice vyžaduje, aby aspekt bezpečnosti byl zohledněn při konstrukci a výrobě strojů.

Navíc je nutné zajistit, aby byla vypracována technická dokumentace vyžadovaná Směrnicí o strojních zařízeních. Na základě technické dokumentace stroje musí být možné posoudit shodu s požadavky Směrnice o strojních zařízeních.

Výrobce stroje nebo jeho zmocněný zástupce je odpovědný za vypracování technických dokumentů a za dodržení všech požadavků.

Důležité body obsažené ve Směrnici o strojních zařízeních

 • Popis oblasti použití Směrnice o strojních zařízeních
 • Vymezení vůči ostatním evropským směrnicím
 • Definice úplných a neúplných strojů
 • Požadavky na úplné a neúplné stroje
 • Požadavky na opatření při uvádění strojů do oběhu a do provozu
 • Význam harmonizovaných norem
 • Postupy při hodnocení shody strojů
 • Postupy u neúplných strojů
 • Označování CE
 • Základní požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při konstrukci a výrobě strojů
 • Postupy při posuzování rizik strojů
 • Nezbytná technická dokumentace
Spät´ na horu

Normy EN pro bezpečnost strojních zařízení

Bezpečnostní normy pro strojní zařízení  

Bezpečnostní normy pro strojní zařízení

Směrnice o strojních zařízeních obsahuje základní požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví.
V příslušném úředním věstníku Evropské unie jsou uvedeny normy harmonizované se Směrnicí pro strojní zařízení.

Stroj splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, pokud byl vyroben v souladu s těmito harmonizovanými normami.

Normy EN se dělí na různé typy:

 • Typ A - Základní bezpečnostní norma
 • Typ B – Skupinová bezpečnostní norma
 • Typ C – Produktová bezpečnostní norma

 

Rozdělení norem EN

Typ A

Základní bezpečnostní normy o základních pojmech, hlavních zásadách uspořádání a obecných aspektech (např. koncepce a způsob práce), které platí pro všechny stroje, přístroje a zařízení.

Typ B

Skupinové bezpečnostní normy o bezpečnostním aspektu nebo o druhu bezpečnostního zařízení, které lze použít pro celou řadu strojů, přístrojů a zařízení.

 • Typ B1 - Speciální bezpečnostní aspekty, jako například bezpečné odstupy, mezní hodnoty povrchových teplot
 • Typ B2 - Bezpečnostní zařízení, jako např. nouzový vypínač nebo obouruční zapínání

Typ C

Normy pro bezpečnost strojních zařízení s podrobnými bezpečnostními požadavky na všechna příznačná ohrožení u určitého stroje nebo skupiny strojů. Normy typu C jsou často označovány jako produktové normy.

Spät´ na horu

Harmonizované normy pro funkční bezpečnost

Srovnání PL a SIL  

Srovnání PL a SIL

Speciálně pro sektor strojírenství byly z normy EN 61508 odvozeny normy EN 62061 a EN ISO 13849-1. Obě tyto normy posuzují speciální požadavky bezpečnostních prvků ovládání strojů.

Obě normy byly harmonizovány podle Směrnice o strojních zařízeních a určují úroveň techniky. Na rozdíl od předcházející normy EN 954 lze tyto normy uplatnit také na komplexní a programovatelné systémy. Navíc obsahují všechny aspekty funkční bezpečnosti, které jsou odvozeny z normy EN 61508. Proto již nehrají roli pouze deterministické aspekty. Dále má význam také statistická pravděpodobnost výpadků systému a také opatření pro organizaci, předcházení chyb a rozpoznání chyb.

Mírou bezpečnosti je v obou normách integrita bezpečnosti.

Norma EN 62061 používá SIL 1 až SIL 3 a norma EN 13849 používá PL a až PL e jako diskrétní úroveň bezpečnostní integrity.

Spät´ na horu

Oblasti použití pro normu EN 62061 a EN ISO 13849-1

Proč existují dvě různé normy pro zdánlivě stejnou oblast použití? Odpovědi na tuto otázku naleznete v této tabulce.

EN 62061EN ISO 13849-1
Jednoduché elektromechanické systémy jako relé nebo jednoduchá elektronika.Jednoduché elektromechanické systémy jako relé nebo jednoduchá elektronika.
Komplexní elektronické systémy a programovatelné systémy se všemi architekturami.Komplexní elektronické systémy a programovatelné systémy s předpokládanými architekturami.
Požadavky jsou stanoveny specificky pro elektrické řídicí systémy. Přesto lze u ostatních technologií aplikovat stanovené rámce a metodiku.Přímo aplikovatelné pro technologie kromě elektroniky, jako je hydraulika a pneumatika.
Spät´ na horu

Bezpečnostní norma EN ISO 13849-1

Určení úrovně výkonu  

Určení úrovně výkonu

Norma EN ISO 13849-1 popisuje uspořádání bezpečnostních částí ovládání. Důležitou veličinou pro spolehlivost bezpečnostních funkcí je úroveň výkonu PL (Performance Level).

Pro stanovení požadované úrovně výkonu PL je nutné odhadnout různá kritéria: rozsah škody, četnost a dobu přítomnosti lidí a možnost odvrácení ohrožení.

Pomocí následujícího grafu na základě těchto tří kritérií stanovíte požadovanou úroveň výkonu (PLr).

 

Návrh a určení architektury ovládání

Úroveň výkonu (PL) bezpečnostní části ovládání (SRP/CS) se stanoví odhadem těchto parametrů:

 • Kategorie - je uvedena v normě jako definovaná struktura
 • Průměrný čas do nebezpečného výpadku (MTTFd) - je poskytován výrobcem komponenty
 • Stupeň diagnostického pokrytí (DC) – je uveden v normě
 • Výpadek v důsledku společné příčiny (CCF) - vyhodnocuje se jako bodový systém podle různých kritérií
 • Dosažená úroveň výkonu (PL) - zjišťuje se podle tabulky a musí být stejná nebo větší než požadovaná hodnota PLr
Určení úrovně výkonu
Spät´ na horu

Aplikace normy EN ISO 13849-1

Norma EN ISO 13849-1 nepopisuje pouze hardwarovou strukturu bezpečnostních částí ovládání, ale také návrh softwaru.

Norma klade požadavky na celý životní cyklus bezpečnostních funkcí a doporučuje metody pro realizaci s konfigurovatelnými bezpečnostními moduly.

Popis Jazyk Stav
Realizace normy EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Zde naleznete podrobné informace pro správnou aplikaci normy EN ISO 13849-1.
německy 01.11.2010
Spät´ na horu

Bezpečnostní norma EN 62061

Stanovení třídy SIL  

Stanovení úrovně bezpečnostní integrity

Norma EN 62061 popisuje aspekty funkční bezpečnosti bezpečnostních elektrických, elektronických a programovatelných řídicích systémů.

Důležitou veličinou pro spolehlivost bezpečnostních funkcí je úroveň bezpečnostní integrity (SIL).

Pro stanovení požadované úrovně SIL je nutné odhadnout různá kritéria:

 • Závažnost zranění (S)
 • Četnost a trvání expozice ohrožení (F)
 • Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události (W)
 • Možnost pro zabránění vzniku nebo omezení škody (P)

 

Návrh architektury ovládání a určení dosažené výkonnosti

Bezpečnostně technický ukazatel pro dílčí systémy je tvořen těmito hodnotami:

 • Tolerance chyb hardware (HFT), specifická pro aplikaci
 • Podíl bezpečných výpadků (SFF), údaj výrobce
 • Stupeň diagnostického pokrytí (DC), údaj výrobce nebo EN ISO 13849-1
 • Pravděpodobnost nebezpečného výpadku za hodinu (PFHd), vyplývá z dalších hodnot
 • Interval ověřovací zkoušky nebo životnost, údaj výrobce / specifický údaj
 • Interval diagnostické zkoušky, specifický pro aplikaci
 • Náchylnost k výpadkům v důsledku společné příčiny, údaj výrobce nebo EN ISO 13849-1
Stanovení úrovně bezpečnostní integrity
Spät´ na horu

Architektura bezpečnostní funkce (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
 • SRECS (safety-related electrical control system)
Architektura bezpečnostní funkce
Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť