Spät´ na přehled

Základy

Proudová přetížení a zkratové proudy často vznikají neočekávaně. Způsobují poruchy a přerušení běžícího provozu zařízení. Nepříjemným následkem může být výpadek výroby a náklady na opravu.

Minimalizujte škody odděleným zajištěním jednotlivých přístrojů nebo skupin přístrojů. Tímto způsobem jsou koncové přístroje optimálně chráněny před poškozením nebo zničením. Oblasti zařízení, které neleží v dotyčném proudovém obvodu, pracují bez přerušení dále, pokud to celkový proces umožňuje.

Jmenovité proudy spotřebičů

Elektrické spotřebiče  

Elektrické spotřebiče s rozdílnými jmenovitými proudy

U rozdílných jmenovitých proudů se doporučuje oddělené zajištění proudových obvodů. Pro každý jmenovitý proud jsou k dispozici vhodné přístrojové jističe.

Uvedeme několik příkladů:

 • Ventily: 0,5 až 4 A
 • Motory: 1 až 12 A
 • Relé: 0,5 až 5 A
 • Řídicí jednotky: 1 až 8 A
 • Senzory 0,5 až 2 A
Spät´ na horu

Proudová přetížení

Motor s indikací proudového přetížení  

Vypnutí proudového přetížení v sekundovém rozmezí až ke spodní hranici minutového rozmezí

Proudové přetížení vzniká, když koncový přístroj neočekávaně odebírá vyšší proud než plánovaný jmenovitý proud. K takovým situacím dochází například kvůli zablokovanému pohonu. I dočasné rozběhové proudy strojů jsou proudová přetížení. Sice je lze v zásadě předvídat, ale mohou v závislosti na zatížení stroje v okamžiku rozběhu kolísat.

Při výběru vhodných pojistek nebo jističe pro takové proudové obvody je třeba zohlednit tyto podmínky. K bezpečnému vypnutí by mělo dojít v sekundovém rozmezí až ke spodní hranici minutového rozmezí.

Spät´ na horu

Zkratové proudy

Motor s indikací zkratového proudu  

Odpojení zkratových proudů v rozmezí milisekund

Zkraty mohou vznikat při poškození izolace mezi vodiči, které vedou provozní napětí. Typické ochranné přístroje pro vypnutí zkratových proudů jsou tavné pojistky nebo jističe s různými mechanizmy vybavování.

Zkratové proudy by měly být bezpečně odpojeny v rozmezí milisekund.

Spät´ na horu

Parazitní proudy

Parazitní proudy vznikají u poškozené izolace a při zkratech mezi díly pod napětím a zemí. Takové poruchy mohou vést k život ohrožujícím dotykovým napětím pro lidi a zvířata.

Proudové chrániče během několika milisekund vypnou oblasti zařízení, ve kterých došlo k takové poruše. Taková ochranná zařízení zde nejsou posuzována.

Spät´ na horu

Vliv délky vedení na chování při vypnutí

Dlouhé trasy vedení omezí v případě poruchy potřebný rozběhový proud. Tím mohou zpozdit nebo zabránit vypnutí.

Maximálně použitelná délka vedení mezi elektrickým napájením a koncovým přístrojem závisí na následujících kritériích:

 • Maximální proud elektrického napájení
 • Vnitřní odpor jističe
 • Odpor vedení

Odpor vedení je závislý na délce vedení a průřezu vodiče. Z toho důvodu by měla být při instalaci ze zásady zvolena ta nejkratší dráha vedení.

Elektrické napájení a spotřebiče

Délku a průřez určují podmínky vypnutí pro přístrojový jistič

Odpor vedení působí proti zkratovému proudu. U málo výkonných napěťových zdrojů může být zkratový proud odporem vedení omezen tak, že ochranné zařízení nemůže již tento proud považovat za zkratový proud. Na příkladu u výkonových jističů s charakteristikou C leží horní mez vybavování výrazně nad jmenovitým proudem. Proto u těchto bezpečnostních zařízení může zejména v případě zkratu dojít k opožděnému vypnutí.

Optimalizované ochranné přístroje s charakteristikou SFB nebo aktivním omezením proudu včas rozpoznají překročení jmenovitého proudu.

Spät´ na horu

Výpočet vedení

K vypočítání maximálně použitelné délky vedení jsou potřebné následující údaje:

Rmaxmaximální celkový odpor
Ujmenovité napětí
ICBjmenovitý proud přístrojového jističe
xIfaktor vybavení podle proudové charakteristiky / násobek jmenovitého proudu
RLmaxmaximální odpor vedení
RCB1Avnitřní odpor přístrojového jističe 1A
Lmaxmaximální délka vedení
Aprůřez vodiče
ρspecifický odpor vedení Rho, (Cu 0,01786)
Spät´ na horu

Příklad

Pro následující příklad výpočtu byly použity tyto hodnoty:

U24 V DC
xI15 (z charakteristiky M1)
ICB1 A
RCB1A1,1 (z tabulky pro jmenovité proudy a vnitřní odpory termomagnetických jističů)
P0,01786 (měď)
A1,5 mm2 (přijato)
Spät´ na horu

Výpočet

Příklad výpočtu k délce vedení  

Příklad výpočtu k délce vedení

Zde vidíte vzorový výpočet ve třech krocích:

 1. Celkový odpor proudového obvodu
 2. maximální odpor vedení
 3. maximální délka vedení
Spät´ na horu

Hlavní a pomocné kontakty

Hlavní a pomocné kontakty přístrojových jističů  

Poloha pomocných kontaktů v závislosti na stavu sepnutí hlavního kontaktu

Mnohé přístrojové jističe mají dodatečné pomocné kontakty. Umožňují dálkové zjišťování spínacích stavů a hlášení poruch.

Legenda:

Power = hlavní kontakt
Signal = pomocný kontakt
NO = spínač (obvykle otevřený)
NC = rozpojovač (obvykle zavřený)
C = společný kontakt přepínače (common)

Spät´ na horu

Označení přípojek

KontaktyOznačení
Hlavní kontaktyjednotlivě: 1-2
 ve skupinách: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
Pomocné kontaktySpínače jednotlivě: 13-14
 Spínače ve skupinách: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Rozpojovače jednotlivě: 11-12
 Rozpojovače ve skupině: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť