Tillbaka till översikten

Brandskydd

Brandskydd enligt DIN EN 45545-2:2013-08

DIN EN 45545-2:2013-08 ratificerades i mars 2013 och har införlivats i nationell lagstiftning. Den utgår från den tekniska specifikationen DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 och innehåller krav på brandförhållanden hos material och komponenter.

För att plastmaterial ska godkännas för vissa drift- och konstruktionsklasser på järnvägsfordon beskriver standarden olika Requirement Sets (R), testmetoder för bestämning av risknivåer, så kallade Hazard Levels (HL). HL 3 motsvarar de högsta kraven.
 
Följande kontroller genomförs för kvalificering av plastmaterial för elektrotekniska tillämpningar:

 • Syraindex enligt DIN EN ISO 4589-2
 • Rökgasutveckling enligt EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
 • Rökgastoxicitet NF X70-100-2 (600 °C)
 • Glödtrådstest enligt EN 60695‑2‑11
 • Vertikalt småbrännartest enligt EN 60695-11-10

De oförstärkta polyamider som ingår i Phoenix Contacts radplintar har flamskyddsklass UL 94 V0 och uppfyller de högsta kraven i HL3 enligt de tester som beskrivs i Requirement Set R22, R23, R24, R25 och R26.

Tillbaka till ovan

Brandsäkerhet enligt DIN 5510-2

DIN 5510-2 för förebyggande brandskydd i rälsfordon – förbränningsförhållande och bifenomen för material och block – kräver i avsnitt 5.2.2.4 isoleringsmaterial som fixerar strömförande delar och de som inte sitter i täta behållare, krav V0 enligt DIN EN 60695-11-10 som är jämförbar med UL 94. Alternativt krävs ett syreindex OI ≥ 30 % enligt DIN EN ISO 4589-2 för områden som inte är tillgängliga för passagerare.

Båda kraven uppfylls av Phoenix Contacts radplintar av oförstärkt polyamid med flamskyddsklass UL 94 V0.

Tillbaka till ovan

Brandsäkerhet enligt NF F 16-101 / NF F 16-102

NF F 16-101 beskriver enligt två olika index (I och F) brandsäkerheten hos plastmaterial. Följande tester genomförs för indexklassificeringen:

 • Glödtrådstest (NF EN 60695-2-10 och NF EN 60695-2-11)
 • Syreindex (NF EN ISO 4589-2)
 • Rökgastoxicitet (NF X 70-100)
 • Rökgasopacitet (NF X 10-702)

Index I beräknas med hjälp av följande tabell samt resultaten av glödtrådstestet
och syreindex. I0 motsvarar den högsta och I4 den
lägsta klassificeringen.

 • I0 - syreindex 70 % - glödtråd 960 °C, ingen flamma
 • I1 - syreindex 45 % - glödtråd 960 °C, ingen flamma
 • I2 - syreindex 32 % - glödtråd 960 °C, ingen flamma
 • I3 - syreindex 28 % - glödtråd 850 °C, ingen flamma
 • I4 - syreindex 20 % - glödtråd 850 °C, flamman slocknar snabbt

 

F-index bestäms från mätning av rökgasopacitet och rökgastoxicitet. För rökgastoxicitet anses följande materialkoncentrationer i mg/m³ som kritiska:

 • Kolmonoxid (CO) 1 750
 • Koldioxid (CO2) 90 000
 • Saltsyra (HCl) 150
 • Bromvätesyra (HBr) 170
 • Cyanvätesyra (HCN) 55
 • Fluorvätesyra (HF) 17
 • Svaveldioxid (SO2) 260

Enligt testresultaten noteras ett rökindex som beroende på värdet inordnas i klasserna F0–F5. F0 motsvarar den högsta och F5 den lägsta klassificeringen. Radplintarna från Phoenix Contact har klassificeringen I2/F2.

Tillbaka till ovan

Ytbrännbarhet enligt ASTM E 162 (NFPA 130)

Kontroll av ytbrännbarhet  

Kontroll av ytbrännbarhet

För utvärdering av ytbrännbarheten hos plastmaterial används enligt ASTM E 162 ett ”Flame Spread Index” som beskriver flamspridningen under förutbestämda testförhållanden.
 
Testobjektet (152 x 457 x 25,4 mm) bestrålas i 30° vinkel med en värmekälla (815 °C) och tänds med en öppen låga i övre änden. Under de 15 minuter som testet pågår beräknas tiden för när flamfronten når två mätpunkter 76 mm från varandra. Flamspridningsindexvärdet utläses av flamspridningstiden och en kalkylerad värmeutvecklingsfaktor.

Inom den amerikanska järnvägsindustrin är det maximala gränsvärdet 35. Dessutom utvärderas plastmaterialets droppbeteende under testet. Våra radplintar har ett flamspridningsindex på 5, producerar inga brinnande droppar och ligger därigenom långt under de tillåtna maxvärdena enligt USA:s järnvägsmyndighet Federal Railroad Administration (FRA) under det amerikanska kommunikationsdepartementet.

Tillbaka till ovan

Rökgasutveckling enligt ASTM E 662 (NFPA 130)

Rökgasutveckling ASTM E 662  

Rökgasutveckling ASTM E 662

I standarden ASTM E 662 beskrivs en process för utvärdering av den specifika optiska tjockleken hos rök under en öppen brand eller en pyrande brand. Den procentuella ljusgenomsläppligheten betraktas i förhållande till brandkammarens volym.

I testet sätts ett prov (76 x 76 x 25 mm) in i en brandkammare definierad enligt NBS (National Bureau of Standards). Provet utsätts för 2,5 W/cm² värme. Under minst 20 minuter simuleras sedan följande processer:

 • Förbränning vid öppen låga
 • Pyrbrand, undvikande av öppen låga.

Det finns särskilda gränsvärden för den optiska röktätheten för båda processerna. Dessa värden testas efter 1,5 och 4 minuter:

 • Specifik optisk röktäthet (Ds1,5) – gränsvärde 100
 • Specifik optisk röktäthet (Ds4) – gränsvärde 200
 • Maximal röktäthet (Dm) under 20 minuter

De polyamidmaterial som används i Phoenix Contacts radplintar uppfyller alla krav i ASTM E 662 enligt USA:s järnvägsmyndighet Federal Railroad Administration (FRA) under det amerikanska kommunikationsdepartementet.

Tillbaka till ovan

Rökgastoxicitet enligt SMP 800 C

SMP 800-C beskriver de maximalt tillåtna värdena för giftiga rökgaser under förbränning av plastmaterial. I jämförelse med BSS 7239 (Boeing Standard) ger denna standard en noggrannare mätmetod för kvalitativ och kvantitativ bestämning av giftiga rökgaser som uppstår under förbränning av testobjektet. När ASTM E 662-testet pågår så hämtas mellan den 4:e och 19:e minuten rökgas motsvarande 6 liter ur NBS-kammaren och tillförs i analysen.

SMP 800 C­Gränsvärden för toxiska rökgaser i ppm:

 • Kolmonoxid (CO) 3 500
 • Koldioxid (CO2) 90 000
 • Kväveoxid (NOX) 100
 • Svaveldioxid (SO2) 100
 • Saltsyra (HCl) 500
 • Bromvätesyra (HBr) 100
 • Fluorvätesyra (HF) 100
 • Cyanvätesyra (HCN) 100

De polyamidmaterial som används av Phoenix Contact underskrider kraftigt de kritiska koncentrationerna.

Tillbaka till ovan

Halogenfritt flamskydd

Till halogenerna hör bland annat fluor, klor, brom och jod. En
egenskap hos framför allt bromhaltiga halogenföreningar är att brännbarheten minskar när den förekommer i plastmaterial. Men vid brand uppstår giftiga och korrosiva rökgaser som kan orsaka sekundära skador.

På grund av detta undviker Phoenix Contact halogenhaltiga flamskyddssystem med extra tillsatser. Polyamid, polykarbonat, polykarbonat/akrylnitrilbutadienstyren (PC/ABS) och polyolefin är utrustade med halogenfria flamskyddssystem.

Radplintarna i systemet CLIPLINE complete är tillverkade av polyamid 6.6 (PA 6.6) med brandskyddsklassificeringen UL 94 V0. Dessa polyamider saknar halogen; istället används melamincyanurat som flamskyddsmedel.

Samtliga Phoenix Contacts radplintar är därför helt halogenfria.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng