Direktiv och standarder

Direktiv och standarder

Regler för överspänningsskydd

De beskriver allmänt vedertagen bästa teknisk praxis och dess genomförande. Både vid tillverkning och användning av skyddsenheterna.

Här hittar du en översikt över viktiga standarder och bestämmelser för området överspänningsskydd.

Allmänna standarder för blixtskydd, konstruktionsbestämmelser och produktval av överspänningsskydd

I de olika standarderna beskrivs kraven på installationen och säkerheten samt användning av produkterna i olika applikationer i detalj. Nedan är de enskilda huvudämnesområdena listade. Länkarna leder till den tillhörande internationella standardens konkreta benämning.

 

Åskskydd del 1: Allmänt
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 och VDE 0185-305-1

Åskskydd del 2: Riskhantering
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 och VDE 0185-305-2

Åskskydd del 3: Skydd mot skador på byggnader och personer
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 och VDE 0185-305-3

Åskskydd del 3: Skydd mot skador på byggnader och personer –
bilaga 5: Blixt- och överspänningsskydd för solcells-strömförsörjningssystem

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 bilaga 5 (VDE 0185-305-3 bilaga 5)

Åskskydd del 4: Skydd av elektriska och elektroniska system i byggnader
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 och VDE 0185-305-4

Överspänningsskydd för lågspänning - del 12: Överspänningsskydd för användning i lågspänningsanläggningar - urval och användningsprinciper
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) "IEC-modifierad"

Överspänningsskydd för lågspänning - del 22: Överspänningsskydd för användning i telekommunikations- och signalbearbetande nätverk - urval och användningsprinciper
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Överspänningsskydd för lågspänning - Överspänningsskydd för särskilda applikationer inklusive likspänning - del 12 urval och användningsriktlinjer - överspänningsskydd för användning i sollcellsinstallationer
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Överspänningsskydd för lågspänning - Överspänningsskydd för särskilda applikationer inklusive likspänning - del 22 urval och användningsgrunder - överspänningsskydd för användning i vindkraftsanläggningar
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Överspänningsskydd för lågspänningslikström- för bansystem med lågspänningslikström- urval och användningsregler för mellanskydd
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
CLC/TS 50544

Vindkraftsanläggningar – del 24: åskskydd
Wind turbines –Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

I bland annat USA, Kina, Norge och Frankrike finns fler nationella regleringar som ska efterlevas. Inom området solceller är Frankrike för tillfället mycket framåtsträvande.

Bestämmelser för installation av starkströmsanläggningar med märkspänningar upp till 1000 V
DIN VDE 0100 /  IEC 60364

Elektriska installationer av byggnader, del 5-53: Urval och konstruktion av elektriska produkter - isolering, koppling och styrning - avsnitt 534: Överspänningsskyddsanordningar
Electrical installations of buildings - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation switching and control - clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Installation av lågspänningsanläggningar del 4: Skyddsåtgärder, kapitel 44: Skydd vid överspänningar, huvudavsnitt 443: Skydd vid överspänningar på grund av atmosfärisk påverkan eller kopplingsförlopp
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Installation av starkströmsanläggningar med märkspänningar upp till 1000 V, del 540: Urval och konstruktion av elektriska produkter, jordning, skyddsledare och  potentialutjämningsledare
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Installation av starkströmsanläggningar med märkspänningar upp till 1000 V, del 4: Skyddsåtgärder, kapitel 41: Skydd mot elektriska stötar
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem - Del 1: Principer, krav och test
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Elektriska installationer av byggnader -  del 7-712: Krav för speciella driftsställen, lokaler och anläggningar - solceller (PV) försörjningssystem
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Överspänningsskydd för lågspänning - Del 11: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät - Prestanda och provningsmetoder
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) * Ny: IEC 61643-11:2011

Överspänningsskydd för lågspänning - Del 21: Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Prestanda och provningsmetoder
Low-voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Överspänningsskydd för lågspänning - Överspänningsskydd för särskilda applikationer inklusive likspänning - del 11: Krav och provningsmetoder - överspänningsskydd för användning i sollcellsinstallationer
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Klassificering av mellanskydd

Överspänningsskydd är produkter vars väsentliga komponenter är varistorer, suppressordioder och/eller gnistgap. Överspänningsskydd används för att skydda elektronik och elektriska anläggningar mot otillåtet höga överspänningar och för att åstadkomma potentialutjämning.

Överspänningsskydd delas in efter sin tillämpning och sin skyddsfunktion:

 • Överspänningsskydd för användning i lågspänningsanläggningar upp till 1000 V märkspänning. Vid produktval och installation ska nationella konstruktionsbestämmelser som IEC 60634-5-53 del 534 respektive VDE 0100 del 534 iakttas. Produktstandarden är EN(IEC) 61643-11. Denna indelar utrustningen i tre avledartestklasser:

  Typ 1:Åskledare för att skapa åskskyddspotentialutjämning vid direkta eller närliggande blixtnedslag för att skydda anläggningar och utrustning i övergångarna mellan åskskyddszonerna LPZ 0 och 1 (byggnadsingång). Avledare av typ 1 är alltid att rekommendera när byggnaden har ett yttre åskskydd.

  Typ 2:Avledare för att skapa överspänningsskydd vid överspänning på grund av fjärrblixtnedslag, induktiva eller kapacitiva omkopplingar, och överspänningar vid omkoppling för att skydda anläggningen, utrustning och förbrukare i övergången mellan åskskyddszonerna LPZ 1 och 2 (strömfördelning och undercentral).

  Typ 3:Extra överspänningsavledare för att skydda särskilt känslig utrustning i åskskyddszon 1 eller 2, för att minska spänningsnivån ytterligare. Detta kan vara utrustning för fast installation i elcentral eller flyttbara överspänningsskydd på eluttag direkt vid förbrukningsenheten som ska skyddas.

  Allmän information hittar du i Application Guide IEC 61643-12. Grunder för åskskydd, åskskyddskoncept och för riskanalys finns i de fyra delarna av EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Överspänningsskydd för användning i växelspänningsnät upp till över 200 kV märkspänning. Produktstandard är EN (IEC) 60099 med delarna 1…5. Applikationer huvudsakligen i mellanspännings- och högspänningssystem. Del 5 beskriver allmänna regler för produktval.
 • Överspänningsskydd anslutna till tele- och singalledningar för skydd mot indirekta och direkta effekter av åsknedslag och andra övergående överspänningar. Till detta räknas även lågspänningsdatasystem, mät-, styr- och reglerströmkretsar och nätverk för talöverföring med märkspänningar upp till 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

  Produktstandarden är EN 61643-21 VDE 0845 del 3-1. Denna delar upp produkterna i kategorierna A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 och D1, D2 för att fastställa testkraven för de olika effektklasserna.. Skyddsutrustning kan vara med i och vara testad för flera kategorier och effektklasser.

  Allmän information hittar du i Application Guide IEC (TS) 61643-22 zu finden. Kompletterande information finns i de olika delarna av VDE 0800… och VDE 0845… . Även andra nationella bestämmelser ska efterlevas.

Passiva avstörningsfilter - Del 1: Artspecifikation
Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passiva avstörningsfilter - Del 2: Gruppspecifikation för passiva filter för vilka provning avseende säkerhet är lämplig - Allmänna krav och testmetoder
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Fasta induktorer för avstörning - Del 2: Gruppspecifikation
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14: Gruppspecifikation för fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Elektromagnetiska störningsfilter
UL 1283

Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 7-1: Övrig hithörande materiel - Kopplingsplintar för kopparledare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Kopplingsmateriel - Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare - Säkerhetskrav - Del 1: Allmänna krav och särskilda krav för klämmor för ledare med area från 0,2 mm2 till 35 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Kopplingsmateriel - Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare - Säkerhetskrav - Del 2: Allmänna krav och särskilda krav för klämmor för ledare med area från 35 mm2 till 300 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) - Del 1: Allmänna regler
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) - Del 1: Allmänna regler
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Installationsdvärgbrytare - Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande - Del 1: Dvärgbrytare för växelström (AC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Installationsdvärgbrytare - Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande - Del 2: Dvärgbrytare för växelström (AC) och likström (DC)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Kapslingsklasser för elektriskt material (IP-beteckning)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 1: Allmänna bestämmelser
Low-voltage switchgear and controlgear assemlies - Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Kopplingsutrustningar för högst 1000 V – del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure "d"
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 7: Utförande med höjd säkerhet "e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Explosiv atmosfär - Del 11: Egensäkert utförande "i"
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Apparater för jordfelsövervakning i bostadsinstallationer och liknande (RCM)
Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Mättransformatorer - Del 1: Strömtransformatorer
Instrument transformers - Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) - Del 1: Allmänna krav och säkerhetskrav
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-krav
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) - Del 3: Egenskaper och provning
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-föreskrifter

Störutsändningar och störsäkerhet är de väsentliga utvärderingsparametrarna för EMC. Här hittar du förteckningen över de viktigaste standarderna inom detta område.

Störutsändningar för… / Emission for...:
bostäder …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
industrimiljö…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

EMC-tålighet för… / Immunity for …:
bostäder…/ residentials…:  DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
industrimiljö…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Övertoner
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Spänningsfluktuationer och flimmer
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Provning av immunitet mot elektrostatiska urladdningar
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Provning av immunitet mot utstrålade radiofrekventa elektromagnetiska fält
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Provning av immunitet mot stötpulser
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Immunitet mot ledningsbundna störningar orsakade av radiofrekventa fält
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Provning av immunitet mot kraftfrekventa magnetiska fält
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot kortvariga spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng