Tillbaka till översikten

Standarder & direktiv

EG-maskindirektiv

Faller dina produkter inom användningsområdet för maskindirektivet 2006/42/EG? Ska de användas på den inre europeiska marknaden? Då ska maskindirektivets krav följas.

CE-märkning av maskinerna är bara tillåten om alla kraven uppfylls. Märkningen krävs på den europeiska marknaden, för att maskinerna ska kunna användas obegränsat.

Maskindirektivet har som målsättning att reducera antalet olyckor till följd av maskinhantering. Därför kräver direktivet, att säkerhetsaspekten påverkar konstruktionen och byggnationen av maskiner.

Dessutom måste det sörjas för, att de tekniska underlagen som maskindirektivet kräver tas fram. Det måste vara möjligt att bedöma överensstämmelsen med maskindirektivets krav baserat på maskinens tekniska underlag.

Maskinens tillverkare eller dess auktoriserade företrädare ansvarar för framtagandet av de tekniska dokumenten samt för att alla specifikationer följs.

Maskindirektivets väsentliga innehåll:

 • Beskrivning av maskindirektivets användningsområde
 • Avgränsning gentemot andra europeiska direktiv
 • Definition av fullständiga och ofullständiga maskiner
 • Krav på fullständiga och ofullständiga maskiner
 • Krav och åtgärder för och för försäljning och idrifttagning av maskiner
 • Betydelse av harmoniserade standarder
 • Konformitetsvärderingsprocedur för maskiner
 • Procedur för ofullständiga maskiner
 • CE-märkning
 • Grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav för konstruktion och byggnation av maskiner
 • Tillvägagångssätt för riskbedömning av maskiner
 • Nödvändig teknisk dokumentation
Tillbaka till ovan

EN-standarder för maskinsäkerhet

Säkerhetsstandarder för maskiner  

Säkerhetsstandarder för maskiner

Maskindirektivet innehåller grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav för konstruktion och byggnation av maskiner.
I Europeiska unionens officiella tidning anges maskindirektivets harmoniserade standarder.

En maskin uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven, om den tillverkats enligt harmoniserade standarder.

EN-standarder delas in i olika typer:

 • Typ A – säkerhetsgrundstandard
 • Typ B – säkerhetsgruppstandard
 • Typ C – säkerhetsproduktstandard

 

Underindelning av EN-standarder

Typ A

Säkerhetsgrundstandarder är grundbegrepp, designprinciper och allmänna aspekter (t.ex. upplägg och arbetsmetoder), som gäller för alla maskiner, instrument och anläggningar.

Typ B

Säkerhetsgruppstandarder om en säkerhetsaspekt eller typ av säkerhetsrelaterade anordningar, som kan användas för en hel serie av maskiner, instrument och anläggningar.

 • Typ B1 – speciella säkerhetsaspekter som till exempel säkerhetsavstånd, gränsvärden för yttemperaturer
 • Typ B2 – säkerhetsrelaterade arrangemang som till exempel nödstopp eller tvåhandskopplingar

Typ C

Maskinsäkerhetsstandarder med detaljerade säkerhetskrav för alla signifikanta risker för en bestämd maskin eller en grupp av maskiner. Typ C-standarder betecknas ofta som produktstandarder.

Tillbaka till ovan

Harmoniserade standarder för funktionell säkerhet

Jämförelse mellan PL och SIL  

Jämförelse mellan PL och SIL

EN 62061 och EN ISO 13849-1 härleddes ur EN 61508 speciellt för maskintekniksektorn. Båda dessa standarder betraktar speciellt kraven på säkerhetsrelaterade delar av styrsystem i maskiner.

Båda standarderna är harmoniserade och skildrar teknikens aktuella nivå. I motsats till den föregående standarden EN 954 kan dessa standarder även användas för komplexa och programmerbara system. Dessutom innehåller de alla aspekter för funktionell säkerhet, som härleds ur EN 61508. På så sätt spelar inte enbart deterministiska aspekter längre någon roll. Även statiskisk sannolikthet för bortfall, felundvikande och feldetekterande åtgärder är av betydelse.

Måttet för säkerhet i båda standarderna är säkerhetsintegritet.

EN 62061 använder SIL 1 till SIL 3 och EN 13849 använder PL a till PL e som diskret nivå för säkerhetsintegriteten.

Tillbaka till ovan

Användningsområden för EN 62061 och EN ISO 13849-1

Varför finns det två olika standarder för förutsatt lika användingsområden? Svaren på dessa frågor finns i tabellen här.

EN 62061EN ISO 13849-1
Enkla elektromekaniska system såsom reläer eller enkel elektronik.Enkla elektromekaniska system såsom reläer eller enkel elektronik.
Komplexa elektromekaniska system såsom programmerbara system med alla sorters arkitektur.Komplexa elektromekaniska system såsom programmerbara system med den angivna arkitekturen.
Kraven är dimensionerade specifikt för elektriska styrsystem. Trots detta kan de fastställda ramarna och metoderna användas vid andra tekniker.Direkt användbar för tekniker utöver elektrotekniken såsom hydraulik och pneumatik.
Tillbaka till ovan

Säkerhetsstandard EN ISO 13849-1

Fastställande av Performance Levels  

Fastställande av Performance Levels

EN ISO 13849-1 beskriver designen av säkerhetsrelaterade styrsystemsdelar. Performance Level (PL) är en viktig parameter för tillförlitligheten hos säkerhetsrelaterade funktioner.

För att fastställa den erforderliga PL:n, måste olika kriterier uppskattas: skademängden, frekvensen och tidslängden samt möjligheter till undvikande av fara.

Med följande diagram fastställer du den erforderliga Performance Level (PLr) genom följande tre kriterier.

 

Utkast och bestämmande av styrsystemsarkitekturen

Performance Level (PL) hos den säkerhetsrelaterade delen av styrsystem (SRP/CS) bestäms genom uppskattning av följande parametrar:

 • Kategori – är standarden angiven som definierad struktur
 • Genomsnittlig tid till ett farligt fel (MTTFs) – tillhandahålles av komponenttillverkaren
 • Diagnostisk täckningsgrad (DC) – hämtas från standarden
 • Fel till följd av en gemensam orsak (CCF) - fastställs som poängsystem enligt olika kriterier
 • Uppnådd Performance Level (PL) - fastställs med en tabell, och måste vara lika eller större än den erforderliga PLr.
Fastställande av Performance Levels
Tillbaka till ovan

Införande av EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1 beskriver inte bara hårdvarans uppbyggnad i styrsystemets säkerhetsrelaterade delar, utan även mjukvarans utformning.

Standarden ställer krav på säkerhetsfunktionernas totala livscykel och rekommenderar metoder för omsättning med konfigurerbara säkerhetsmoduler.

Beskrivning Språk Daterad
Införande av EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Här finns utförlig information, såsom hur du korrekt inför EN ISO 13849-1.
svenska 2010-11-01
Tillbaka till ovan

Säkerhetsstandard DIN EN 62061

Bestämning av SIL-klass  

Bestämning av säkerhetsintegritetsnivån

DIN EN 62061 beskriver de funktionella säkerhetsaspekterna för säkerhetsrelaterade elektriska, elektroniska och programmerbara styrsystem.

Säkerhetsintegritetsnivån (SIL) är en viktig parameter för tillförlitligheten hos säkerhetsrelaterade funktioner.

Olika kriterier uppskattas för att fastställa erforderlig SIL:

 • Skadornas svårighet (S)
 • Frekvens och exponeringstid för risk (F)
 • Sannolikhet att det uppträder en riskfylld händelse (W)
 • Möjlighet att undvika eller begränsa skadan (P)

 

Utkast över styrsystemarkitekturen och bestämmande av den uppnådda produktiviteten

De säkerhetstekniska parametrarna för delsystem resulterar ur följande värden:

 • Hårdvarufeltolerans (HFT), applikationsspecifik
 • Andel säkra fel (SFF), tillverkarens information
 • Felövervakning (DC), tillverkarens information eller EN ISO 13849-1
 • Sannolikhet för ett farligt fel per timme (PFHd) resulterar ur de andra värdera
 • Bekräftelseintervall eller brukstid, tillverkarens information/specifikation
 • Diagnostikintervall, applikationsspecifikt
 • Känslighet mot fel till följd av gemensamma orsaker, tillverkarens information eller EN ISO 13849-1
Bestämning av säkerhetsintegritetsnivån
Tillbaka till ovan

Säkerhetsfunktionens arkitektur (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
 • SRECS (safety-related electrical control system)
Säkerhetsfunktionens arkitektur
Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng