PLCnext

Nisses skola

PLCnext Technology

PLCnext revolutionerar automationen

 

PLCnext är namnet på Phoenix Contacts nya plattform av styrsystem för automation. En av de stora skillnaderna mellan PLCnext plattformen och de existerande lösningarna på marknaden idag, är öppenheten i form av valfrihet i utvecklingsmiljön. Innebörden är att utvecklaren/utvecklarna inte längre är låsta att utveckla sin kod i hårdvaruleverantörens mjukvara (t.ex. TIA-Portal om man valt Siemens, GX-Developer om man valt Mitsubishi hårdvara etc.). En av PLCnexts storheter är att här kan utvecklaren/programmeraren fritt välja att utveckla koden i t.ex PLCnext Engineer, CodeSys, C#, C++ allt efter vad man föredrar och känner sig bekväm med.
Självklart är PLCnext plattformen designad med mängder av olika möjligheter att kunna kommunicera med omvärlden oberoende om behovet är Profinet, OPC UA, Modbus, MQTT eller anslutning till en molntjänst. I det s.k. ”Eco-systemet” som skapats till plattformen (bestående av hårdvara, utvecklingsmjukvara, handelsplattform, forum och molnlösning) finns på handelsplattformen även färdiga lösningar för att slå samman/länka produktionen med det administrativa systemet t.ex. genom läsning och skrivning till olika databaser.

PLCnext plattformen har även integrerat moderna säkerhetsmekanismer som vi till vardags tar som en självklarhet, som de klassiska styrsystemen på marknaden totalt har valt att ignorera. Du skulle väl inte välja att lämna din ytterdörr till ditt hus/lägenhet, inte bara olåst, utan vidöppen när du går ut, för att sedan bygga en stor mur runt hela huset. Detta är faktiskt vad du gör idag när ditt enda skydd är att ev. installera en extern brandvägg/router mellan intelligensen i produktionsnätverket och det överliggande fabriksnätverket.

Tillbaka till ovan

OPC UA

OPC UA

OPC UA har tagits fram för leverantörs- och plattformsoberoende kommunikation.

OPC UA

Kommunikation är oerhört viktigt idag och kommer bli ändå viktigare imorgon.

I PLCnext används bl.a. OPC UA OLE för Process Control. Detta är det nya standardiserade öppna kommunikationsprotokollet inom industrin som till skillnad från OPC DA (kallas ofta OPC-Classic) inte är beroende av Microsoft miljö. 
OPC UA kan användas oberoende av OS plattform (Linux, Apple, Microsoft etc.).
OPC UA kan precis som den klassiska OPC DA överföra värden på variabler, men kan även användas för att skapa ”historians” och ftp för filöverföringar.

Tillbaka till ovan

Nyttan med ”historian” är att OPC UA blir helt enkelt ett bra alternativ om du vill ha tidsstämplade I/O-data med buffring lokalt i styrsystemet (t.ex är detta ett krav i energibranchen där man ofta använder -104 protokollet eller IEC 61850), men med innebörden att man inte tappar viktiga mätvärden även om uppkopplingen är instabil (mätvärdena är självklart tidsstämplade). Med integrerad FTP funktionalitet i OPC UA blir det även möjligt att t.ex. hämta data automatiskt, men även att skicka ner recept till styrsystemet etc. Det pågår även ett framtida arbete inom NAMUR gruppen, där man arbetar på en objektsbaserad OPC-UA standard, vilket i framtiden innebär ytterligare förenklingar vid visualisering, programmering etc. för att snabbt kunna bygga upp färdiga lösningar med mer eller mindre ”färdiga” kretsar.

PLCnext kan agera såväl server (att det kan leverera OPC variabler/taggar till andra klienter som SCADA-system etc.) samt klient (att det kan samla in OPC-data från andra OPC kompatibla komponenter). Detta är en idag viktig pusselbit för att i större sammansatta system säkert och krypterat (https, ssl med x509 certifikat) kunna sköta den fabrikatsoberoende/systemneutrala kommunikationen mellan olika enheter.  Denna kommunikationstyp kan även användas för att knyta samman styrsystemen till olika molnlösningar, t.ex. Azure från Microsoft har färdiga lösningar för att agera OPC UA klient

Datalista

I ovanstående fall är word variabeln ”Controlword” satt som en global variabel men även som OPC, samma för bool variabeln ”Linkstate1”.

OPC UA inställning

Säkerhetsinställningar för OPC. Ska man köra säkerheten ”self signed” eller en faktiskt fil med certifikatet? För att säkerställa att ingen manipulerat data. Under filesystem kan man även ställa in vilka mappar/filer som skall vara åtkomliga över den integrerade ftp-delen i OPC-UA.

Rent praktiskt för att skapa en OPC UA variabel från PLCnext som skall vara åtkomlig för t.ex. ett överordnat SCADA system eller en M2M kommunikation, räcker det med att man klickar man i en ”tickbox” i utvecklingsmjukvaran PLCnext Engineer.

Profinet/Modbus/EIP och övriga ”fältbussar”

Profinet/Modbus/EIP

Värden består tyvärr inte av en enda standard för kommunikation till IO, frekvensomformare, paneler, ventiler, givare etc. även om OPC UA är ett viktigt steg på vägen.

För att universellt kunna kontrollera automationen har vi ett behov av att enkelt kunna hantera olika enheter. PLCnext är redan från designstadiet utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna hantera olika typer av fältbussar/automationsnätverk.

Tillbaka till ovan

Det naturliga är självklart att börja med den största fältbussen på marknaden Profinet, men med en fullständig integrering av de industrioptimerade funktionerna som finns, med t.ex. stöd för redundanta ringar (MRP), GSDML filer för enkel konfigurering av I/O´n, motionscontrollers, ventiler etc. samt för att få diagnostiken av de anslutna enheterna. Styrsystemen kan agera master/scanner för underliggande noder, men även agera slavar till överliggande styrsystem för att fungera som ”Edge datorer” med decentraliserad intelligens.

PLCnext har egentligen inga begränsningar på vilken standard man väljer, utan detta är bara en fråga om tycke och smak.  För närvarande kan kommunikationen med Phoenix utvecklingsmjukvara ske över Profinet, IEC 61850, Modbus TCP/UDP, Modbus RTU, EIP, EtherCat, IOL, HART, CAN, mBus, Interbus (men väljer man t.ex. CodeSys är det ju de bussar som CodeSys stödjer). Mer och mer stöd kommer hela tiden.

Moln/Cloud lösningar

I och med industri 4.0 och IoT kommer ofta krav att såväl presentera, men även att kunna styra produktionen, länka samman olika nätverk över långa avstånd, mellan städer och länder. Självklart med målet att öka lönsamheten. För detta krävs ytterligare en möjlighet till kommunikation. PLCnext är direkt vid leverans förberedd för anslutning till Phoenix Contact´s molntjänst som heter Proficloud.  Det är egentligen en ”dashboard” där användaren kan lägga upp valifria variabler från PLCnext (kallas metrics) och presentera där. Mätvärdena kan även om så önskas exporteras från Proficloud till t.ex. Excel för vidare bearbetning. Allt som krävs för att få denna tjänst är ett inloggningskonto på Proficloud. Efter registreringen kan man sedan knyta sin/sina controllers eller andra enheter till kontot genom att uppge styrsystemets UUID (Universal Unique Identifier) som är individuellt för varje enskilt styrsystem)

Konfigurering
Tillbaka till ovan

Styrsystemet måste få tillgång till Internet för att kopplingen till Proficloud skall ske. Därför måste även styrsystemet ställa in IP-adressen till routern med Internet access (default gateway). Vill man ha tidsstämplade mätningar är det även viktigt att ställa in klockan (finns även stöd för NTP). Anslutningen mellan PLCnext och Proficloud sker säkert med TLS.
Du måste aktivt välja i webgränsnittet på styrsystemet om uppkopplingen skall ske till Proficloud, samt aktivt välja vilka variabler/taggar (ut eller ingångsportar) som skall finnas tillgängliga för Proficloud, precis som när du väljer vilka OPC-UA variabler du vill publicera.

Vissa större företag väljer att skapa egna molnlösningar efter exakt deras behov.
Därför finns även färdiga ”funktionsblock” att ladda ner för att förenkla för användaren. Där finns det färdiga lösningar för t.ex MQTT clienter/broker (pubslisher/subscriber) eller för anslutningar till AWS, Ixon etc

Olika cloudlösningar

Industrial Cyber Security

I traditionella styrsystem ansluter man enkelt sin dator med utvecklingsmjukvaran till PLC´n med en kabel och sedan har tillgång till allt. Detta är inte ok idag. Innan du ringer från din telefon, slår du inte in en kod? Anger en PIN-kod till SIM-kortet? Eller skriver in ett lösenord innan du loggar in i datorn/mailen?

Självklart har PLCnext en autensieringsdel, och är uppbyggd för att få användaren att automatiskt generera ett intuitivt säkerhetstänk för applikationen. För att få logga in i PLCnext såväl i ”dos” miljö som i utvecklingsmjukvarorna måste man ange ett användarnamn och ett lösenord (kallas skalskydd). Default lösenordet är individuellt för varje enhet och skrivet på CPU´n vid leverans och är individuellt för varje enhet (inte som normalt där du har användare ”admin” och lösenord ”admin” som ingen någonsin ändrar), men kan självklart bytas ut till vad som önskas

Konfigurering

I Web gränssnittet på PLCnext kan du även precis som i en ”vanlig” brandvägg styra den kommunikation du vill tillåta på det anslutna nätverket genom att öppna och stänga olika portar för olika tjänster på nätverket. Du kan även skapa olika användarprofiler med olika rättigheter till filsystemet (åtkomst till mappar, läs och skrivrättigheter etc.). Du kan även styra trafiken genom att du får möjlighet att t.ex. definiera hur många broadcast, multicast eller unicast frames som du tillåter (kallas ofta ”Delimiter” eller ”Stormcontrol” i nätverkssamanhang).

Tillbaka till ovan

Öppen programmering

En stor fördel med PLCnext är öppenheten och möjligheten att använda olika utvecklingsmiljöer. Den stora fördelen med det är att man kan optimera programspråket efter applikationen som skall skapas (även efter kompetensen som finns på företaget).

T.ex. vill man att styrsystemet skall publicera ett mätvärde på Facebook är detta mycket komplicerat (om det ens är möjligt) att göra i CodeSys miljö. Här passar Node Red mycket bättre eller kanske C++. Ofta kan det även var lämpligt att kombinera t.ex. Node Red med den kostnadsfria PLCnext Engineer utvecklingsmjukvaran för att på ett enkelt sätt kunna hantera industriella protokoll som Profinet, men kombinationen med Node Red ger möjligheten att enkelt skapa IT-funktioner! Vad sägs t.ex om möjligheten att använda Google´s taltjänst för att starta en rengöringsprocess i en maskin, hur många av dina konkurrenter på marknaden kan göra detta, eller kanske mer önskvärt att automatiskt skriva ner hur många enheter din maskin tillverkat under dagen direkt till din kunds administrativa system?

Länken mellan den cykliska fabriksautomationen (t.ex. Profinet etc.) och Node Red kan t.ex. vara med en lokal OPC UA server (förslagsvis skapad i PLCnext Engineer), som är relativt enkelt att implementera och låta båda systemen köras parallellt på en och samma enhet (PLCnext). Enkelt och effektivt om det inte rör sig om tidskritiska applikationer som cykliskt måste köras.

Tillbaka till ovan

ESM/GDS är hemligheten

Är behovet en cyklisk och deterministisk programkod är dock OPC UA lösningen ovan inte ett bra alternativ. För att lösa detta har Phoenix Contact en patenterad integrerad lösning i PLCnext plattformen.

ESM som står för Execution & Syncronisation Managment tillsammans med GDS (Global Data Space) är Phoenix Contact´s patenterade lösning för att hantera synkroniseringen mellan olika programdelar samt skapa en ”gemensam” och programoberoende variabeldatabas (länkar mellan olika program).
Uppgiften för ESM är att se till så att alla program/taskar/trådar jobbar med samma värden. Ta t.ex en position från ett rörligt objekt i en modern maskin, denna position ändras ofta väldigt snabbt.
Skall värdet för positionen användas i olika delar av programmet vill vi ju inte att ”programdel 1” skall göra sin beräkning då rörelsen har position x och ”programdel2” som är mycket större och kräver mer tid för att exekveras skall använda position x i början av sin beräkning och sedan längre ner i koden använda värdet då rörelsen nått position y några ms senare. Denna problematik kallas data inconsistency.

GDS är helt enkelt namnet på den gemensamma variabeldatabasen på operativsystemet (kan liknas med vad OLE är i windowsmiljö). Förenklat kan du ju t.ex. klippa och klistra in text och siffror mellan excel, word eller wordpad, även om det är helt olika program. PLCnext kallar denna sammankoppling för in och utgångsportar, där en ingångsport kan liknas med ”copy” och en utgångsport kan liknas med ”paste”.  För att komma åt dessa portar har Phoenix Contact skapat SDK (Software Development Kits) /API (Application Programming Interface) för Visual Studio , Eclipse och Matlab Simulink.

Detta kan t.ex användas för att kombinera olika programspråk så att man t.ex kan använda PLCnext Engineer för att hantera Profinet kommunikationen. Värdet från en Profinet enhet hämtas med fördel in med hjälp av PLCnext Engineer precis som i ett traditionellt PLC-system, där vi mycket enkelt kan hantera Profinet kommunikation, skapar en variabel för värdet och sedan lägger värdet i en ”OUT-port” i GDS-delen. Denna ”OUT-port” är sedan åtkomlig igenom GDS-delen som ett egenskrivet C# program. I C# programmet kan man sedan t.ex. göra en avancerad matematisk beräkning. Resultatet av beräkningen kan tas in i PLC-delen över GDSén över en annan ”IN-port”. Allting kan ske cykliskt och synkroniserat (genom ESM delen).

Dessa ”IN- och OUT-portar” kan fritt även användas för att kombinera olika delar i programmet, utvecklade i olika miljöer med innebörden att flera personer kan skapa kod i den miljö som dom känner passar bäst. Sammanfattningsvis skulle man kunna kalla GDS för en gemensam variabeldatabas som kan nås oberoende av utvecklingsmjukvara.

Tillbaka till ovan

PLCnext Engineer

PLCnext Engineer

PLCnext Engineer: Till vänster ser du hårdvarustrukturen, centralt i fönstret program delen och till höger olika funktionsblock.

Även om kraven på IT-funktionalitet ökar hela tiden, moderniseras även utvecklingsmiljön för PLC-programmet. Phoenix Contact´s nya utvecklingsmjukvara har ett modernt och intuitivt användargränssnitt och stöd för samtliga språk specificerat i IEC 61131–3. Ladder Diagram (LD), Instruction List (IL), Functional Block Diagram (FBD), Structured Text (ST) samt Sequential Function Charts (SFC).

Det finns även färdiga TUF godkända programblock som kan appliceras om man använder en hårdvara som har stöd för Profisafe (just nu RFC4076 styrsystemet)

Tillbaka till ovan

PLC next engineer kan kostnadsfritt laddas ner från Phoenix Contact.s hemsida

Web visualisering med HTML5 integrerat

I mjukvaran finns även en enkel visualiseringsdel, där du med den gemensamma variabeldatabasen som skapades när man gjorde programmet även enkelt kan skapa ett HMI till automationen. Använder du den integrerade WEB Visualseringen skapas denna direkt i styrsystemet med HTML5.
Du skapar helt enkelt en websida där du antingen använder de färdiga symbolerna som följer med, eller som nedan, även importera egna bilder, knappar, symboler och ger dom en valfri händelse (dynamics, där man kan flytta, byta färg, ändra storlek, ta fram, starta ett script etc.) på ett objekt.
Konfigureringen av detta är liknande hur man skapar presentationer i power point, men istället för att knyta hyperlänkar, knyter man variabler.
Visningen av den skapade web-sidan sker genom att man helt enkelt med en vanlig webläsare skriver in ip-adressen på styrsystemet, eller om man har en egen DNS-server, ett valfritt namn. Du behöver m.a.o inte någon specialpanel med en runtime installerad för visualiseringen, du kan använda vad du har tillgängligt; iPad, surfplattor etc. Självklart är det lämpligt att välja en webpanel som klarar av de EMC-krav som ställs på omgivningen. Men rent praktiskt har du förmodligen redan en fullt kompatibel enhet redan i din jackficka (din smartphone).  Vill du inte använda PLCnext Engineers integrerade web funktionalitet, kan du naturligtvis använda din befintliga HMI-mjukvara i och med den universella OPC-UA kopplingen som finns integrerad i alla seriösa HMI-mjukvaror.

PLCnext Engineers

Skapa en ”hemsida” i styrsystemet för visualisering av programmet, skapa en service del.. etc. direkt i PLCnext Engineer.

Tillbaka till ovan

Färdiga Appar på PLCnext Store

PLCnext store
Tillbaka till ovan

PLCnext store är namnet på den internetbaserade marknadsplatsen för PLCnext. Här kan man bl.a. ladda ner färdiga applikationer. Idén är inte helt ny, utan har sedan länge varit en självklarhet för mobiltelefoner/androidenheter/tv spel/filmer etc. Detta koncept revolutionerade marknaden för många år sedan, men inom den konservativa industrin är detta helt nytt. På PLCnext store kan man ladda ner en komplett applikation till PLCnext. Detta kan t.ex. vara en pumpstation istället för en app för styrning av sitt hemma larm, ljudsystem eller lampstyrning som vi tar för givet idag. Idén med appar är att man inte skall behöva programmera och uppfinna hjulet gång på gång. Tanken är att man precis som vid en vanlig mobilapp bara laddar ner appen till styrsystemet och sedan via web gränssnittet konfigurera de funktioner som ev. kan behövas ställas in.  Oberoende av leverantör kan applikationer publiceras här och det är upptill utvecklaren att sätta kostnadsbilden. M.a.o. har utvecklaren lagt ner tid och möda slutar inte betalningen efter fakturan till projektet är betalt. Man kan även fortsätta inkomsten genom att publicera sin smarta lösning om man så vill och uppdragsgivaren tillåter, antingen för en kostnad eller kanske kostnadsfritt för att vinna på sitt varumärke för att få in nya kunder och nå nya marknader.

Funktionsblock för olika applikationer

Hittar man inte den app. som man behöver finns det även olika funktionsblock att ladda ner till PLCnext Engineer, vill du t.ex. skala om ett analogvärde från en 4...20 mA ingång till en motsvarande temperatur på 0…100 grader finns färdiga funktionsblock gratis att ladda ner för detta ändamål. I PLCnext store hittar du även färdiga funktionsblock för att t.ex. logga värden i en databas. Flytta över filen från styrsystemet till en central server/NAS etc. (t.ex. med FTP) någonstans i fabriksnätverket, eller öppna en IP-Socket för att skicka en textsträng till en SMS-sändare, modem, skärm … Vissa av funktionsblocken är gratis, vissa inte. Precis som med apparna kan utvecklare välja att sälja/skänka sina funktioner här.

Funktionsblock

PLCnext store. Här kan man ladda ner olika appar eller ”vanliga” funktionsblock

Tillbaka till ovan

Återanvänd kod sparar såväl tid som pengar

Tiden för att nå marknaden med nya lösningar minskar konstant, även livslängden på en specifik produkt. För 20 år sedan skapade man t.ex. en maskin som gjorde förpackningar som var 10x20x30 cm. Kraven idag är att en och samma maskin skall klara 10, 20 eller 30 st olika förpackningsstorlekar. Den maskin som klarar alla typer utan omställningstid samt klarar framtida krav på kanske NFC (eller vad det nu må vara) utan att kosta mer kommer förmodligen att lyckas bäst hos kunderna. Detta ställer krav på den som skapar programmet och för 20 år sedan fick man helt enkelt sitta tyst med kepsen i knät och vänta på att PLC-tillverkaren tog fram ett block för att kunna läsa av en NFC tagg. Med resultatet att maskinleverantörer tappar tid, innovationsgrad och ev. kunder (om ett annat fabrikat reagerade snabbare). Tack vare möjligheten med en ”appstore” kan nya funktionsblock och appar snabbt spridas. Samtidigt som öppenheten genom återanvändning av färdig kod från t.ex. opensource snabbt implementeras i industriella applikationer.

Ett användarforum finns även tillgänligt för quickstart´s etc. där man hela tiden hittar nyheter.

Tillbaka till ovan

PLCnext hårdvaran

PLCnext teknologin från Phoenix Contact finns idag implementerad i tre st. styrsystem, men är planerad för fler storlekar av PLCér i framtiden. Styrsystemen från Phoenix Contact är självklart designade för att sitta i industriell miljö framförallt i EMC-synpunkt (EMC-Immunitet). Då kraven att sitta i samma skåp som t.ex. en frekvensomformare och kunna köra programmet 24/7 utan avbrott 365,25 dagar/år inte finns i kommersiella produkter.

RFC
Tillbaka till ovan

RFC4072C

RFC4072S

RFC 4072S Remote Field Controller är namnet på Phoenix Contacts idag kraftigaste styrsystem med PLCnext teknologin. Styrsystemet kan hantera ett komplett /24 subnätverk av Profinet net slavar (256 st fältbussenheter) och har en kraftig I5 Dual core processor + 2 st ARM processorer, där användaren kan välja vilka tasks som skall ligga på vilken kärna. Styrsystemet kan även hantera funktionsäkerhet, enligt ISO13849 (PL e Preformance Level ) eller om så önskas upp till SIL3 enligt IEC 61508 med upptill 300 stycken Profisafe enheter.

Hårdvaran har även 4 st 10/100/1000 Mbit/s portar och ett programminne på 16 Mbyte samt integrerad realtidsklocka med batteribackup. Kommunikationen till I/O´s sker över nätverket förslagsvis med distribuerade Profinet noder i Axio resp. Inline sortimentet men självklart är det precis som i det öppna PLCnext konceptet fritt för användaren att använda det IO-system som föredras oberoende av fabriktat så länge det finns GSDML, EDS filer (beroende på valt fältbuss koncept.

 

Tillbaka till ovan

AXC F 2152

Axio Styrsystemet

AXC Axio Controller är mellanstorleken av styrsystem med PLCnext plattformen och är något enklare än den ovannämnda RFC controllern. Den kan hantera upptill 64 st distribuerade Profinet I/O-enheter. AXIO F 2152 har även möjligheten att direkt på styrsystemet montera upptill 63 st valfria IO-Kort ur Axio serien. I produktutbudet här finns allt ifrån 8-64 kanaliga DI/DO´s , analoga I/O´s, energimätning, positionering men även seriella övergångar om man behöver ansluta några Modbus RTU enheter, vågar, steckkodläsare etc.

Den 2-kärniga ARM processorn kan hantera upp till 32 taskar med en cyklisk tid på 1 ms. Där programminnet är 8 Mbyte. Styrsystemet har två st nätverksportar integrerat som förslagsvis används för en anslutning till en skärm/HMI och en annan till de distribuerade I/O-enheterna.

Om det finns behov av säkerhet används med fördel SBT (Safety Bridge Techonlogy) systemet med upptill 15 st. distribuerade/lokala säkra I/O-kort (varje kort kan vara <8 säkra in/ut) i ett system.

Tillbaka till ovan

AXC F 1052

AXC F 1052 är idag det minsta PLCnextbaserade styrsystemet från Phoenix Contact. Det bygger på en prisoptimerad version av ovanstående AXIO F 2152 och ser till utseendet nästan likadant ut. Det är fortfarande extremt kompetent och kan hantera upptill 16 st Profinet slavar samt möjligheten att köra 8 st task´s upptill 5 ms cykeltid. Bakplanet för IO är fortfarande upptill 64 enheter, men det saknas möjlighet att expandera PCIe bakplanet med t.ex. nätverkskort etc.

För att hålla kostnaden nere har vi även sparat in på t.ex. maringodkännanden etc. som finns på de övriga systemen.

Tillbaka till ovan

Sammanfattning PLCnext

PLCnext är idag förmodligen den modernaste plattformen av industriella styrsystem på marknaden, med sin öppenhet och nytänkande skapar den möjligheter som inte funnits på marknaden tidigare. Den vänder sig till dig som vill ha lösningar för morgondagens krav redan idag samtidigt som den inte låser användaren till ett enda fabrikat!

PLCnext från Phoenix Contact

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

1-dagsutbildning PLCnext Basics

Delta på en 1-dags utbildning för att få lära dig mer om PLCnext Technology

Personer som utbildas
Läs mer här!

Mer om PLCnext

Här kan du läsa mer om PLCnext, hitta nyttiga länkar samt tadel av annan information.

Controlsystem
Till PLCnext