Glosar

Glosar

Terminologia din domeniul siguranței funcționale

Pentru o mai bună înțelegere a conceptelor din domeniul siguranței funcționale și al siguranței mașinilor.

Nu ați găsit un concept? Spuneți-ne!

Dacă până acum nu ați găsit răspunsuri la întrebările dumneavoastră, completați formularul de contact. Vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări sau sugestii pe tema siguranței funcționale.

Rata de cerere pentru activitatea relevantă din punct de vedere al siguranței a SRP/CS (componente de siguranță ale sistemului de control).

În IEC 61508, conceptul Safe Failure Fraction - SFF (proporție de avarii nepericuloase și avarii periculoase detectate) este definit ca totalitatea erorilor potențial periculoase și a celor care generează o stare de exploatare sigură.

Acest tip de software este adaptat perfect la o aplicație specifică. Acesta este integrat în mașini de către producător și cuprinde, în general, secvențe logice, valori-limită și mesaje ce controlează intrările, ieșirile, calculele și deciziile pentru a îndeplini cerințele de siguranță SRP/CS (componente de siguranță ale sistemului de control).

Eroarea operațională a diverselor elemente cauzate de totalitatea evenimentelor individuale, și nu de un efect în cascadă.

Conform ISO 12100:2010, 3.36, se face distincția între defecțiuni din cauză comună - Common Cause Failures (CCF) și Common Mode Failures (CMF), defecțiuni de același tip.

Repornirea se poate face numai automat, când nu mai există nicio situație periculoasă. În acest sens, vă rugăm să respectați indicațiile suplimentare din standardul EN ISO 12100, cap. 6.3.3.2.5.

Numărul ciclurilor de acționare în urma cărora 10% din aparate prezintă defecțiuni.

O certificare care se bazează pe analiza experienței operaționale în privința configurării speciale a unui element. Probabilitatea apariției unor erori sistematice periculoase trebuie să fie scăzută, astfel încât fiecare funcție de siguranță a elementului să își atingă nivelul de siguranță necesar.

PROFIsafe utilizează, la fel ca INTERBUS-Safety, principiul Black Channel pentru transmiterea unor date sigure prin intermediul unei rețele standard. Datele sigure, constând în datele utilizatorilor relevante pentru siguranță și în datele pentru asigurarea protocoalelor cablurilor aeriene, sunt transmise împreună cu datele care nu sunt legate de siguranță, prin PROFIBUS sau PROFINET. Pe această cale, F-Host din controlerul securizat și F-Device din modulul I/O fac schimb de semnale securizate. Mecanismele de securitate integrate protejează împotriva următoarelor erori posibile:

 • Repetarea mesajelor
 • Pierderea mesajelor
 • Inserarea mesajelor
 • Succesiune incorectă a mesajelor
 • Corupție de date
 • Întârzierea mesajelor
 • Erori recurente de memorie în switch-uri
 • Permutarea dispozitivelor

Prescurtarea CE (Comunitatea Europeană) se referă la Uniunea Europeană. Produsele care intră sub incidența uneia sau mai multor directive UE trebuie să fie prevăzute cu marcajul CE de către responsabilul de introducere pe piață dacă îndeplinesc toate cerințele de siguranță și de sănătate relevante. După caz, poate fi necesară intervenția unui organism notificat (notified body). Astfel, marcajul CE constituie calea de acces la circulația liberă a bunurilor pe piața unică europeană.

Frecvența ... activităților legate de siguranță a SRP/CS (componente de siguranță ale sistemului de control)

Unitate de măsură pentru eficacitatea diagnosticului, reprezentată ca raport între rata defecțiunilor aferentă ratelor de erori identificate și rata totală a defecțiunilor.

Acoperirea de diagnostic poate cuprinde fie întregul sistem, fie anumite componente, precum senzori, sisteme logice sau elemente finale.

Conceptul MTTF (Mean Time to Failure) desemnează intervalul de timp până la prima defectare a unei mașini.

Conceptul MTTFd (Mean Time To dangerous Failure) se referă la estimarea intervalului mediu de timp până la prima avarie periculoasă a unei mașini.

Conceptul MTBF (Mean Time Between Failure) desemnează intervalul de timp dintre două avarii.

Software-ul aparține întregului sistem și este furnizat de producător. Nu poate fi ajustat sau schimbat de către operatorii mașinii. Aceste programe software sunt, de cele mai multe ori, scrise în limbajul de programare FVL.

Termenul se referă la analiza funcționalității unei anumite configurații a unui element. Astfel, se asigură că probabilitatea apariției unei erori sistematice periculoase este atât de redusă, încât funcția de siguranță atinge nivelul de performanță PLr necesar.

Interval de timp pentru utilizarea conform destinației a componentelor de siguranță ale sistemelor de control (SRP/CS).

Software-ul aparține întregului sistem, este furnizat de producător și nu poate fi ajustat sau modificat de către operatorul mașinii. Aceste programe software sunt, de cele mai multe ori, scrise în limbajul de programare FVL.

Nivelul de performanță (PL) este utilizat pentru a reduce riscurile fiecărei funcții de siguranță în măsura necesară.

Stare a unui obiect, definită prin incapacitatea de a executa o funcție prevăzută. Se exclud stările de eroare survenite în timpul întreținerii preventive, ca urmare a unor activități planificate sau lipsei mijloacelor de operare.

Stările de eroare apar atunci când un obiect cauzează el însuși defecțiunea și nu există nicio eroare anterioară.

Mascarea erorilor se referă la o succesiune de erori necunoscute în cadrul unui sistem de siguranță, erori care apar independent una de cealaltă, astfel încât pot cauza o situație periculoasă pentru persoanele implicate. Dacă comutatoarele ușilor de protecție prevăzute cu contacte libere de potențial sunt conectate în serie, deschiderea independentă a ușilor de protecție poate declanșa mascarea erorilor. Astfel, pot apărea situații periculoase, precum dezactivarea siguranțelor ușilor de protecție.

Fiecare componentă este verificată în vederea identificării potențialelor erori, iar posibilele efecte sunt evaluate pentru clienți cu un anumit indice. Tehnologia fiabilității vizează și analiza probabilității de apariție și de identificare.

FVL este un limbaj de programare ce oferă posibilitatea de a utiliza o multitudine de funcții și aplicații (de exemplu, C, C++, Assembler).

Probabilitatea de apariție a unei avarii periculoase pe oră. PFHD înseamnă probabilitatea producerii unei avarii periculoase pe oră (probability of danger-bringing failure per hour).

Sursele situațiilor periculoase pot fi clasificate în funcție de cauză (de exemplu, pericole de ordin mecanic sau electric) sau de caracteristici (de exemplu, șocuri electrice, pericol de toxicitate, risc de incendiu).

Pericolele apar fie în permanență, în timpul utilizării mașinii (de exemplu, la deplasarea componentelor periculoase, la temperaturi mari), fie pe neașteptate (de exemplu, explozii, ejecții de materiale sau elemente periculoase).

Situații în care cel puțin o persoană este pusă în pericol. Efectele pot apărea imediat sau după o perioadă de timp.

Erori ce pot aduce componentele de siguranță ale sistemului de control (SRP/CS) în stare periculoasă sau defectă. Design-ul fiecărui sistem determină în ce măsură se poate atinge această stare. În sistemele redundante, defecțiunile de la nivelul elementelor hardware generează mai rar defectarea totală a sistemului.

În domeniul tehnologiei de siguranță, aplicațiile cu cerință scăzută sunt acele aplicații pentru care se impun cerințe de siguranță o dată pe an sau mai rar. Parametrul de siguranță aferent este valoarea PFD (PFD: probability of a dangerous failure on demand).

Poate fi necesară monitorizarea vitezei axelor rotative în asociere cu măsuri suplimentare, precum modul de comandă prin impulsuri în regimul de reglare al mașinilor-unelte. Depășirea unei viteze prescrise inițiază starea de securitate.

Erori care nu au o cauză comună, ci sunt defecțiuni ale diverselor elemente individuale, cauzate de evenimente izolate.

Termenul „standarde armonizate” se referă la standardele europene pentru produse. Acestea fac parte din „Noua strategie” („New Approach“) a Comisiei Europene, care presupune elaborarea unor cerințe de bază pentru produse de către Comitetul European de Standardizare și Comitetul European pentru Standardizare în Domeniul Electrotehnic (CEN și CENELEC). Standardele armonizate sunt publicate în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. Numai bunurile și serviciile care corespund cerințelor de bază pot fi introduse în circulație. Acestea pot fi recunoscute prin intermediul unor certificate sau marcajelor CE.

De exemplu, dacă o mașină este fabricată în conformitate cu standardele armonizate, aceasta îndeplinește automat și cerințele de bază privind siguranța și sănătatea prevăzute de Directiva pentru utilaje.

Abrevierea HAZOP înseamnă Hazard and Operability Study (Studiu privind pericolele și operabilitatea), care este utilizat, de exemplu, în domeniul siguranței funcționale în tehnologia de prelucrare. Sinonimul în limba germană este PAAG (prognoză, identificarea cauzei, evaluarea efectelor și măsuri de combatere).

Definind așa-numite „cuvinte-cheie”, precum „over” (peste), „more than” (mai mult decât) etc., se pot stabili parametri pentru identificarea și prevenirea potențialelor modificări, precum și pentru formularea unor recomandări.

Diagrama de conducte si instrumente constituie baza pentru analiza fiecărui detaliu al procesului, identificarea parametrilor obligatorii existenți și a dimensiunii eventualelor erori survenite în cazul unor abateri. Ulterior, sunt dezvoltate măsuri posibile pentru prevenirea sau reducerea abaterilor de la parametrii definiți. Poate fi vorba despre întregul sistem sau despre componente specifice.

Un mod de funcționare în cadrul căruia frecvența comenzilor unei componente de siguranță a sistemului de control (SRP/CS) este mai mare de o dată pe an sau în cadrul căruia funcția de control a mașinii relevantă din punct de vedere al siguranței asigură permanent starea de securitate în timpul exploatării.

Un mod de funcționare în cadrul căruia frecvența cerințelor de siguranță la nivelul unei componente de siguranță a sistemului de control (SRP/CS) este mai mare de o dată pe an sau în cadrul căruia funcția de control a mașinii relevantă din punct de vedere al siguranței asigură permanent starea de securitate în timpul exploatării.

Seria de standarde IEC 61511 descrie cerințele siguranței funcționale pentru instalații din industria de prelucrare în standardul sectorial IEC 61508. Aceasta constă din trei părți.

Parte a unui echipament de protecție electrosenzitiv (BWS), care este conectat la sistemul de control al mașinii și care comută la modul oprit în cazul activării senzorului în timpul funcționării corespunzătoare.

Vătămări corporale sau periclitări ale sănătății.

Rețelele optice sunt dispozitive de siguranță alcătuite din mai multe bariere fotoelectrice dispuse paralel. Acestea se activează imediat după detectarea de către cel puțin un senzor a unei întreruperi a fasciculului barierei fotoelectrice. Activarea în siguranță se realizează numai când obiectul care trebuie detectat este mai mare decât două bariere fotoelectrice conectate în paralel.

Limbajul de programare LVL oferă posibilitatea de a combina mai multe funcții predefinite și specifice aplicației în scopul implementării cerințelor de siguranță.

Exemple tipice de LVL sunt descrise în standardul IEC 61131–3, sistemul folosit în mod obișnuit fiind PLC (programmable logic controller).

În domeniul tehnologiei de siguranță, aplicațiile cu cerință scăzută sunt acele aplicații pentru care se impun cerințe de siguranță o dată pe an sau mai rar. Parametrul de siguranță aferent este valoarea PFD (PFD: probability of a dangerous failure on demand).

O funcție a componentelor de siguranță ale sistemelor de control (SRP/CS) folosită pentru a reactiva una sau mai multe funcții de siguranță înainte de a fi necesară repornirea mașinii.

Sisteme ce reacționează la semnale de intrare primite de la diverse componente ale elementelor mașinii, de la operatori, de la echipamentul de control extern sau de la alte combinații ce emit semnale de ieșire.

Sistemul de control al mașinii funcționează cu orice tip de tehnologie sau combinație de diverse tehnologii (de exemplu, tehnologii electronice, hidraulice, pneumatice sau mecanice).

O directivă europeană ce are scopul de a unifica cerințele de bază privind siguranța și sănătatea în vederea asigurării circulației libere a mărfurilor pentru mașini și componente de siguranță pe piața unică europeană.

Clasificarea componentelor de siguranță ale sistemului de control SRP/CS în funcție de capacitatea de a rezista în fața erorilor și comportamentul ulterior în caz de erori. Categoria este selectată în funcție de dispunerea structurală a componentelor, de detectarea erorilor și de fiabilitate.

Dezactivarea automată temporară a uneia sau mai multor funcții de siguranță de către SRP/CS (componente de siguranță ale sistemului de control).

O oprire de urgență este importantă pentru a activa starea de securitate într-o situație periculoasă și pentru a proteja persoanele din jur. Prin acționarea dispozitivului de control pentru OPRIRE DE URGENȚĂ, se pot preveni sau reduce pagubele. Când operatorul sau o persoană terță acționează dispozitivul de control pentru OPRIRE DE URGENȚĂ, se inițiază starea de securitate (de exemplu, mișcările periculoase ale unei mașini se opresc).

Nivelul de performanță (PL) este o evaluare a calității componentelor individuale de siguranță ale sistemului de control (SRP/CS) în raport cu capacitatea de performanță a fiecărei funcții de siguranță într-o situație neprevăzută.

PROFIsafe este un profil certificat pentru Profibus și PROFINET. Cu SIL 3, respectiv Categoria 4 în conformitate cu EN ISO 13849-1, PROFIsafe îndeplinește cele mai exigente cerințe de securitate pentru industria tehnologică și de producție. Atât comunicarea de la nivelul infrastructurii de siguranță, cât și cea standard sunt realizate prin același cablu. Sistemul PROFIsafe este o extensie a sistemelor Profibus și PROFINET. Prin intermediul sistemului, pot fi executate funcții de siguranță liber programabile și, astfel, datele securizate de intrare și de ieșire necesare pot fi transmise de la și către dispozitive I/O securizate. Comunicarea dintre controlerul securizat și dispozitivele magistrală securizate are loc prin protocolul PROFIsafe, care se suprapune protocolului Profibus standard, respectiv PROFINET, și conține date securizate de intrare și de ieșire, precum și informații referitoare la siguranța datelor.

PES sunt sisteme pentru controlul, protecția și monitorizarea unuia sau mai multor aparate electronice programabile, inclusiv a tuturor componentelor de sistem, a alimentării cu energie, a senzorilor și a altor dispozitive de intrare, a conexiunilor și a dispozitivelor de ieșire.

În cazul unei defecțiuni mecanice la nivelul unui cablu, monitorizarea conexiunii transversale acționează astfel încât conexiunea transversală electrică dintre două sau mai multe semnale de senzor să nu genereze dezactivarea funcției de siguranță, declanșând starea de securitate. În acest sens, există diverse principii tehnologice, precum alimentarea traductorului de semnale prin cicluri de testare.

Intervalul de timp dintre declanșarea unei funcții de siguranță (de exemplu, deschiderea unei uși de protecție) până la atingerea stării de securitate (de exemplu, oprirea mișcării periculoase). Timpul de răspuns este folosit pentru a determina distanța minimă de siguranță a unui echipament de protecție față de zona de pericol.

Distanța minimă a echipamentului de protecție până la zona de pericol depinde de următorii factori:

 • Timpul de temporizare al senzorului
 • Timpul de procesare a programului de siguranță în controlerul de siguranță, inclusiv a transferului în rețea
 • Timpii de procesare și de filtrare în modulele de intrare și de ieșire
 • Timpii de temporizare sau post-funcționare ai actuatoarelor

Redundanța funcțională se referă la siguranța sistemelor în care, în cazul defectării unui canal, se folosește un disjunctor sau un canal de cuplare suplimentar independent pentru a activa starea de securitate. În acest sens, pot fi folosite atât redundanțe ale componentelor, cât și ale sistemului.

Intervalul de timp dintre identificarea unei avarii periculoase, fie printr-un test online, fie prin funcționarea defectuoasă evidentă a sistemului și reluarea exploatării după reparare sau înlocuirea sistemului/unei componente.

Intervalul de reparație nu include și intervalul de timp necesar identificării erorii.

Risc rezidual rămas după implementarea măsurilor de protecție.

RFID înseamnă identificare în frecvență radio, și anume obiectele pot fi identificate fără atingere și fără contact vizual. De exemplu, în cazul comutatorului de siguranță PSRswitch, tehnologia RFID asigură schimbul codat de semnale dintre senzor și dispozitivul de acționare. Standardul EN ISO 14119 impune, din motive de protecție împotriva modificărilor neautorizate, codarea comutatoarelor de siguranță RFID.

Combinația dintre probabilitatea apariției unei daune și gravitatea acesteia.

Proces general de analizare și evaluare a riscurilor.

Combinație dintre specificația limitelor de fabricație ale mașinii, identificarea pericolelor și estimarea riscurilor.

O evaluare finală care analizează dacă au fost atinse obiectivele de reducere a riscurilor stabilite în baza analizei precedente a riscurilor.

Intervalul de timp măsurat ca reacție a releului de protecție, între solicitarea unei funcții de siguranță și deschiderea contactelor de activare. Dacă releul de timp este în stare de funcționare sigură, durata de revenire poate fi prelungită manual, de exemplu, pentru a comanda închiderea sistemelor de acționare.

Tehnologia SafetyBridge reprezintă o soluție de siguranță independentă de rețea și de controlere. Prin intermediul unei rețele standard de automatizare, această tehnologie poate transmite și evalua semnale de siguranță. Acest proces funcționează fără utilizarea unui controler de siguranță. Pe baza proprietăților protocolului SafetyBridge utilizat, tehnologia poate fi aplicată la diferite sisteme de magistrală și este certificată pentru următoarele rețele: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP și sercos.

O măsură de minimizare a riscurilor. Astfel de măsuri pot fi adoptate de diverse categorii de personal:

Implementate de producător: design special cu măsuri de siguranță și informații de utilizare.

Implementate de utilizator: organizare (procese sigure de muncă, monitorizare. sisteme de autorizare a muncii), implementarea și folosirea unor măsuri de protecție suplimentare, echipament de protecție individual și instruire.

Uși de protecție și dispozitive de siguranță folosite, de exemplu, pentru a împiedica angajații unei instalații să intre într-o zonă de pericol. Aceste uși de protecție pot fi concepute astfel încât să poată fi deschise numai după ce mașina s-a oprit (dispozitiv de blocare) sau numai anumiți angajați să aibă acces la mașină (autorizare prin intermediul unui sistem cu cheie etc.).

Stare a unui mecanism de acționare caracterizată prin imposibilitatea de generare a cuplului motor. În cazul în care este necesară activarea funcției de siguranță, această stare este generată de întreruperea alimentării cu energie.

Există o limită de accelerație inferioară și una superioară, astfel încât să se asigure o exploatare sigură. Dacă limitele de accelerație sunt depășite, se activează starea de securitate.

Disponibilitatea unei limite de viteză inferioare, respectiv superioare, pentru asigurarea exploatării în condiții de siguranță. Dacă limitele sunt atinse sau depășite, se activează starea de securitate.

Monitorizarea poziției sigure. Imediat ce poziția se schimbă și dacă nu este activă nicio funcție alternativă de siguranță, se inițiază starea de securitate.

Disponibilitatea unei limite inferioare, respectiv superioare pentru indicatorul de încărcare, astfel încât să se asigure exploatarea în condiții de siguranță. Dacă limitele sunt atinse sau depășite, se activează starea de securitate.

Monitorizarea sau direcționarea mișcărilor în timpul unei mișcări liniare sau rotative. În cazul identificării unei mișcări într-o direcție declarată periculoasă și dacă nicio funcție alternativă de siguranță nu este activă, se inițiază starea de securitate.

Dacă limitele superioare ale anumitor valori sunt depășite, de exemplu, accelerația sau viteza, comanda de frânare asigură reducerea vitezei până când mașina atinge o valoare normală sau până când se închide.

Disponibilitatea unei limite de viteză inferioare, respectiv superioare, pentru asigurarea exploatării în condiții de siguranță. Dacă limitele sunt atinse sau depășite, se activează starea de securitate.

Un releu de cuplare sigur facilitează transmiterea unui semnal între un controler electronic programabil (PES) și un actuator. În caz de eroare, de exemplu, o eroare internă a releului, se inițiază starea de securitate. În mod obișnuit, oprirea se realizează prin utilizarea redundanțelor interne.

Dacă această funcție a mașinii se defectează, riscul de pericol crește.

Releele de protecție contribuie la implementarea măsurilor impuse de tehnologia de siguranță. Acestea facilitează operarea funcțiilor de siguranță, precum oprirea de urgență, rețelele optice și ușile de protecție.

Releele de protecție Phoenix Contact pot fi asamblate modular, dispun de contacte cu ghidaj forțat și sunt certificate TÜV pentru a asigura cel mai înalt grad de siguranță. Mai mult, sunt compacte și se pot instala rapid și simplu.

Comutatoarele de siguranță (dispozitive de blocare) au rolul de a supraveghea poziția ușilor de protecție. La deschiderea unei uși de protecție, se inițiază starea de securitate prin activarea blocării cu tehnologie de control.

Comutatorul de siguranță PSRswitch este un comutator de siguranță electronic codat, cu design compact. Datorită tehnologiei transponderelor RFID și sistemelor inteligente integrate, beneficiați de protecție maximă împotriva manipulării neautorizate și de cel mai înalt grad siguranță conform EN ISO 14119. Prin intermediul unităților de evaluare compatibile și cablării SAC, vă oferim o soluție completă și economică pentru monitorizarea flexibilă a ușilor de protecție și a pozițiilor pentru fabrica dumneavoastră digitală.

Un modul releu de siguranță la nivelul controlerului mașinii asigură monitorizarea corespunzătoare a senzorilor și a actuatoarelor din infrastructura de siguranță conform PL sau SIL necesar. Un modul releu de siguranță poate fi conceput ca releu de protecție simplu, pentru monitorizarea funcțiilor individuale, dar poate prelua și monitorizarea sarcinilor mai complexe.

SRP/CS se referă la componentele de siguranță ale sistemului de control (= Safety-Related Parts of Control Systems). Acestea sunt o parte a sistemului de control care reacționează la semnale de siguranță de intrare și generează semnale de ieșire de aceeași natură.

Componentele de siguranță combinate din cadrul unui sistem de control sunt amplasate din punctul în care sunt activate semnalele de intrare de siguranță (de exemplu, cama de acționare și rolul comutatorului de poziție) până în punctul de ieșire al elementelor de control al performanței (de exemplu, contactele principale ale unui dispozitiv de comutare).

În cazul în care sunt utilizate pentru diagnostic sisteme de monitorizare, acestea pot funcționa și drept componente de siguranță ale sistemului de control.

Nivelul de integritate a securității constă în patru niveluri separate ce servesc la determinarea nivelurilor necesare de integritate a securității pentru funcțiile de siguranță cărora le pot fi subordonate sistemele E/E/PE relevante din punct de vedere al siguranței. Nivelul 4 de integritate a siguranței este cel mai înalt nivel al integrității siguranței, iar nivelul 1 este cel mai mic. Clasificarea SIL se referă la o funcție de siguranță complet funcțională.

Limita SIL prevăzută desemnează capacitatea maximă SIL a unui subsistem din cadrul unei funcții de siguranță.

O funcție ce împiedică un sistem de acționare să devieze de la poziția de oprire depășind o valoare implicită.

La implementarea unei aplicații de securitate, atât respectarea tuturor cerințelor normative, cât și alegerea conceputului de siguranță adecvat, inclusiv a arhitecturii de sistem a logicii de control și de evaluare, sunt aspecte deosebit de complexe. Prin utilizarea tehnologiei potrivite, pot fi realizate aplicații orientate spre securitate într-un mod simplu, economic și în conformitate cu standardele.

Starea de eroare poate fi atribuită unei anumite cauze și poate fi modificată numai prin schimbarea proceselor de construcție, de producție și de funcționare, a documentației sau a altor factori relevanți.  În cazul unor lucrări de întreținere corespunzătoare fără modificarea stării de eroare, cauza erorii nu este remediată, de regulă. O eroare sistematică poate fi generată prin simularea unei cauze de eroare.

În continuare, vă prezentăm câteva exemple de erori sistematice generate de factorul uman:

 • Specificația cerințelor de siguranță
 • Design-ul, fabricarea, instalarea, operarea elementelor hardware
 • Design-ul și implementarea componentelor software

Interval de verificare între testele de funcționare privind funcția de siguranță (Proof Test).

Frecvența testelor automate pentru identificarea erorilor în componentele de siguranță ale sistemului de control. Aceasta rezultă din valoarea intervalului testului de diagnostic.

Funcție de siguranță inițiată imediat ce o componentă sau un element nu își mai poate exercita funcția în mod corespunzător. Aceasta poate fi inițiată și în cazul unei creșteri a riscurilor în urma modificării condițiilor.

Conform EN ISO 12100, dispozitivele de blocare sunt echipamente de protecție mecanice, electrice sau de alt tip care, în asociere cu un echipament de protecție separator mobil, reduc pericolele în cazul accesului în zona de pericol. De regulă, anumite funcții ale mașinii nu pot fi executate dacă ușa de protecție nu este închisă.

Termenul „failure” (defecțiune) descrie o eroare de la nivelul unui obiect care nu își mai poate exercita funcția necesară. Termenul „fault” (avarie) definește o defecțiune care determină apariția unei avarii.

Acest lucru nu este valabil pentru obiecte alcătuite exclusiv din elemente software. După apariția unei erori, produsul este considerat defectuos. Erorile care influențează numai disponibilitatea procesului controlat nu intră sub incidența domeniului de aplicare al ISO 13849-1.

Utilizarea unei mașini într-un mod care nu respectă indicațiile producătorului, însă care poate rezulta în urma comportamentului uman previzibil.

Termenul „dispozitiv de blocare” se referă la un mecanism de blocare sau de închidere care este parte a unui dispozitiv de blocare care împiedică accesul într-o zonă periculoasă prin blocarea ușii de protecție până când mașina revine la starea de securitate (de exemplu, oprirea mișcărilor periculoase).

În cazul unei ghidări forțate, contactul normal deschis și contactul normal închis ale unui releu elementar sunt interconectate mecanic. Astfel este împiedicată închiderea simultană a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În asociere cu un circuit adecvat, este detectată în mod fiabil o eroare de deschidere a contactului. Aceasta este cea mai fiabilă cale de a asigura securitatea maximă a persoanelor și a utilajelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere