Modernizacja systemu przeciwpowodziowego: wyższa dostępność przy obniżonych kosztach

Przegląd

Pompowanie wody do położonego wyżej cieku wodnego  

Pompy wody w przepompowni Nimwegen

  • Postępująca urbanizacja i lokalne zdarzenia meteorologiczne stawiają nowe wyzwania wobec transgranicznej regulacji wód w kontekście zabezpieczania miast i gmin przed powodziami i podtopieniami.
  • Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne przyczyniające się do ochrony przeciwpowodziowej, redukujące nakłady związane z programowaniem i jednocześnie zwiększające dyspozycyjność systemu.
  • Rozwiązanie automatyzacyjne umożliwia efektywną kontrolę nad poszczególnymi parametrami procesu oraz szybkie i bezpieczne przetwarzanie sygnałów.

Profil klienta

Przepompownia wody w Nimwegen  

Przepompownia wody w Nimwegen

Holenderski Urząd Wodny Rivierenland jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną w 38 gminach zamieszkałych przez ponad 950 tysięcy mieszkańców.

Przepompownia wody w Nimwegen zapewnia regulację poziomu wody w rzekach, chroniąc przed powodzią mieszkańców regionu Ooijpolder i Duffelt oraz terenów polderów nad dolnym Renem.

Zastosowanie

Sterownik wysokiej wydajności RFC 470 PN 3TX  

Sterownik wysokiej wydajności RFC 470 PN 3TX

Rosnące zaludnienie i wynikająca z tego postępująca urbanizacja powodują coraz większy rozrost infrastruktury miejskiej. Dlatego przy podejściu do zasobów naturalnych, np. wody, często nie wystarczy tylko uwzględnianie lokalnych wymogów i zdarzeń. Konieczna jest na przykład transgraniczna regulacja wód, aby zabezpieczyć miasta i gminy przed powodziami i podtopieniami.

W ramach projektu International Water Association realizowana jest modernizacja łącznie 165 jazów i 135 przepompowni wody, które są wyposażane w nowoczesne technologie. Dotyczy to również zabytkowej przepompowni wód w Nimwegen, podległej Urzędowi Wodnemu Rivierenland z siedzibą w Tiel. We wspólnym holendersko-niemieckim projekcie stosowany dotąd system oparty na przekaźnikach został wymieniony na nowoczesne rozwiązanie automatyzacyjne firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Panel dotykowy w szafie sterowniczej  

Komputer panelowy z funkcją dotykową

Zainstalowany centralnie sterownik RFC 470 PN 3TX steruje pracą do trzech dużych pomp. Odczytuje dane z ich falowników poprzez sieć PROFINET, co zapewnia ciągły nadzór nad urządzeniami. Rozproszone w systemie złącza magistrali PROFINET IL PN BK DI8 DO4 2TX umożliwiają włączenie różnych czujników i elementów wykonawczych poprzez sygnały cyfrowe i analogowe. Proste możliwości diagnostyki wspierają pracowników przy usuwaniu ewentualnych awarii, co zwiększa dostępność przepompowni.

Poza tym pracownicy muszą mieć możliwość ingerowania w przebieg procesu podczas bieżącej pracy. W tym celu w drzwiach szafy sterowniczej zamontowano panel dotykowy. Tutaj wyświetlane są czytelnie wszystkie dane pomiarowe i eksploatacyjne, które w razie potrzeby można zmieniać ręcznie. Z powodu wysokich kosztów systemu SCADA zdecydowano się na oparte na przeglądarce internetowej oprogramowanie do wizualizacji WebVisit. Komunikuje się ono poprzez Ethernet z centralnym sterownikiem i udostępnia aktualne informacje z poziomu przeglądarki na panelu. Dzięki temu pracownicy mogą sprawdzać aktualne wartości wszystkich przepompowni i jazów poprzez zabezpieczony tunel VPN, co umożliwia szybką reakcję w razie awarii. Do projektowania stron internetowych oraz programowania sterowników i dokumentacji opracowano standard. Ujednolicenie pozwala na obniżenie kosztów projektowych.

W celu ciągłego monitorowania urządzeń zewnętrznych najważniejsze dane pomiarowe i eksploatacyjne są teraz przesyłane niezawodnie i bezpiecznie za pośrednictwem protokołu zdalnego sterowania IEC 60870-5-104 do centrali sterującej. Zainstalowany w przepompowni centralny sterownik wykonuje polecenia otrzymywane ze sterowni i odsyła aktualne dane eksploatacyjne poprzez połączenie VPN. W razie przerwania transmisji danych wszystkie informacje są zapisywane z sygnaturą czasy w pamięci RFC 470 PN 3TX. Natychmiast po przywróceniu komunikacji sterownik przesyła dane we właściwej kolejności do sterowni.

Podsumowanie

Poza modernizacją stosowanego dotąd systemu opartego na przekaźnikach Urząd Wodny dąży do osiągnięcia do roku 2030 neutralnego bilansu energetycznego. Aby osiągnąć ten cel, panele solarne i małe elektrownie wiatrowe wytwarzają lokalnie energię do zasilania jazów. Aby energia ta wystarczyła do eksploatacji danego obiektu, konieczne jest stosowanie urządzeń elektrycznych o niskim zużyciu prądu.

Dotychczasowe nieefektywne urządzenia zostaną wymienione na oszczędne produkty automatyzacyjne Phoenix Contact. Wymiana ta pozwala na bardziej energooszczędną eksploatację wszystkich jazów, przyczyniając się do ochrony środowiska.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: