Normy i dyrektywy

Normy i dyrektywy

Reguły w ochronie przed przepięciami

Opisują one uznany stan techniki i jego zastosowanie, zarówno podczas produkcji, jak i przy stosowaniu urządzeń zabezpieczających.

Tutaj znajdziesz przegląd najważniejszych norm i przepisów w dziedzinie ochrony przed przepięciami.

Ogólne normy na temat ochrony odgromowej, przepisów montażu i doboru urządzeń zabezpieczających

W różnych normach opisano szczegółowo wymagania dotyczące instalacji i bezpieczeństwa oraz stosowania produktów w różnych aplikacjach. Poniżej znajduje się lista poszczególnych głównych obszarów tematycznych. Linki prowadzą do stron z konkretnymi nazwami norm międzynarodowych.

 

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne
Protection against lightning Part 1: General principles
PN-EN 62305-1
IEC 62305-1 i VDE 0185-305-1

Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Protection against lightning Part 2: Risk management
PN-EN 62305-2
IEC 62305-2 i VDE 0185-305-2

Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
PN-EN 62305-3
IEC 62305-3 i VDE 0185-305-3

Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia –
Załącznik 5: Ochrona odgromowa i przed przepięciami systemów fotowoltaicznych

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, PN-EN 62305 załącznik 5 (VDE 0185-305-3 załącznik 5)

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
PN-EN 62305-4
IEC 62305-4 i VDE 0185-305-4

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Część 12: Urządzenia zabezpieczające w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia — Dobór i zasady stosowania
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „Zmodyfikowana IEC”

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Część 22: Urządzenia zabezpieczające w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych — Dobór i zasady stosowania
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Urządzenia zabezpieczające do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego — Część 12: Dobór i zasady stosowania — Urządzenia zabezpieczające do instalacji fotowoltaicznych
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające – Urządzenia zabezpieczające do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego — Część 22: Dobór i zasady stosowania — Urządzenia zabezpieczające do turbin wiatrowych
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Urządzenia zabezpieczające do niskonapięciowych systemów torowych prądu stałego — Dobór i zasady stosowania urządzeń zabezpieczających
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
CLC/TS 50544

Turbozespoły wiatrowe — Część 24: Ochrona odgromowa
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
PN-EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

W niektórych krajach, w szczególności w USA, Chinach, Norwegii i Francji, należy uwzględnić pozostałe przepisy krajowe. Obecnie we Francji obowiązują bardzo postępowe regulacje dotyczące fotowoltaiki.

Przepisy w sprawie montażu instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1000 V
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Dział 534: Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozdział 44: Ochrona przed prądem przetężeniowym, dział główny 443: Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Montaż instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1000 V, część 540: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 część 540

Przepisy w sprawie wykonywania instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1000 V, Część 4: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Rozdział 41: Ochrona przeciwporażeniowa
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia — Część 1: Zasady, wymagania i badania
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
PN-EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Część 11: Urządzenia zabezpieczające w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia — Wymagania i próby
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
PN-EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Nowa: IEC 61643-11:2011

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Część 21: Urządzenia zabezpieczające w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych — Wymagania eksploatacyjne i metody badań
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
PN-EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Urządzenia do ograniczania przepięć
UL 1449 3rd Edition

Niskonapięciowe urządzenia zabezpieczające — Urządzenia zabezpieczające do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego — Część 11: Wymagania i badania — Urządzenia zabezpieczające w zastosowaniach fotowoltaicznych
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Klasyfikacja urządzeń zabezpieczających

Urządzenia zabezpieczające to środki eksploatacyjne, których zasadniczymi komponentami są warystory, transile lub iskierniki. Urządzenia zabezpieczające służą do zabezpieczenia innych elektrycznych środków eksploatacyjnych i instalacji przed niedopuszczalnie wysokimi napięciami oraz do ekwipotencjalizacji.

Klasyfikacja urządzeń zabezpieczających opiera się na ich zastosowaniu i funkcji ochronnej:

 • Urządzenia zabezpieczające w instalacjach niskonapięciowych do napięcia nominalnego do 1000 V. Należy przestrzegać krajowych norm dotyczących doboru i montażu wyposażenia elektrycznego, takich jak IEC 60634-5-53 część 534 lub VDE 0100 część 534. Normą produktową jest PN-EN (IEC) 61643-11. Zgodnie z nią urządzenia dzielą się na 3 klasy urządzeń zabezpieczających:

  Typ 1: Odgromniki do ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami bezpośredniego i bliskiego oddziaływania pioruna, instalowane w punktach stykowych stref ochrony odgromowej LPZ 0 i 1 (zasilanie budynków). Urządzenia zabezpieczające typu 1 są zalecane w każdym przypadku, gdy budynek wyposażony jest w zewnętrzną instalację odgromową.

  Typ 2:Urządzenia zabezpieczające do ochrony instalacji, urządzeń eksploatacyjnych i urządzeń terminujących przed skutkami dalekiego oddziaływania pioruna, sprzężeń indukcyjnych lub pojemnościowych oraz przepięć przejściowych, instalowane w punktach stycznych stref ochrony odgromowej LPZ 1 i 2 (rozdzielnie i rozdzielnice).

  Typ 3: Dodatkowe urządzenia zabezpieczające do ochrony szczególnie wrażliwych urządzeń terminujących, w strefie ochrony odgromowej 1 lub 2, pozwalające jeszcze bardziej ograniczyć poziom napięcia. Mogą to być urządzenia do instalacji stałej w rozdzielnicach lub przenośne urządzenia zabezpieczające instalowane w gniazdku, bezpośrednio przed chronionym urządzeniem terminującym.

  Informacje ogólne zawarte są w przewodniku aplikacyjnym IEC 61643-12. Podstawy ochrony odgromowej, koncepcji stref ochrony odgromowej i analizy ryzyka zawierają cztery części normy PN-EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-….
 • Urządzenia zabezpieczające w instalacjach zmiennego napięcia do napięcia nominalnego powyżej 200 kV. Normą produktową jest PN-EN (IEC) 60099 z częściami 1…5. Zastosowania znajdują miejsce głównie w systemach średniego i wysokiego napięcia. Część 5 opisuje ogólne reguły dotyczące doboru produktu.
 • Urządzenia zabezpieczające w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych chroniące przed bezpośrednim i pośrednim wpływem uderzeń pioruna i innymi krótkotrwałymi przepięciami. Zalicza się do nich również niskonapięciowe systemy danych, obwody AKPiA oraz sieci telefoniczne o znamionowym napięciu zmiennym do 1000 V i znamionowym napięciu stałym do 1500 V.

  Normą produktową jest PN-EN 61643-21 VDE 0845 część 3-1. Norma ta dzieli urządzenia na kategorie A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 i D2, określające wymagania dotyczące testów i klasy mocy. Urządzenie zabezpieczające może posiadać oznaczenie i być przetestowane dla różnych kategorii i klas mocy.

  Informacje ogólne zawarte są w przewodniku aplikacyjnym IEC (TS) 61643-22. Informacje uzupełniające można znaleźć w częściach VDE 0800… i VDE 0845… . Należy uwzględnić dalsze przepisy krajowe.

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych — Część 1: Specyfikacja wspólna
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
PN-EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych — Część 2: Specyfikacja grupowa: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa — Metody badań i wymagania ogólne
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
PN-60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych — Część 2: Specyfikacja grupowa
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
PN-EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych — Część 14: Specyfikacja szczegółowa ramowa — Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Elektromagnetyczne filtry interferencyjne
UL 1283

Urządzenia techniki informatycznej — Bezpieczeństwo — Część 1: Wymagania podstawowe
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
PN-EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa — Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze — Złączki szynowe do przewodów miedzianych
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
PN-EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Osprzęt połączeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów do 0,2 mm2 do 35 mm2 włącznie
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
PN-EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Osprzęt połączeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych — Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów o przekrojach większych niż 35 mm2 do 300 mm2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
PN-EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) — Część 1: Postanowienia ogólne
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
PN-EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) — Część 1: Postanowienia ogólne
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
PN-EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych — Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
PN-EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych — Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
PN-EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa — Część 2: Wyłączniki
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
PN-EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
PN-EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
PN-EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
PN-EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów — Część 0: Wymagania ogólne
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
PN-EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Atmosfery wybuchowe — Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
PN-EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Atmosfery wybuchowe — Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
PN-EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Atmosfery wybuchowe — Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
PN-EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Sprzęt elektroinstalacyjny — Monitorowanie urządzeń różnicowo-prądowych do użytku domowego i podobnego (RCMs)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
PN-EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Przekładniki — Część 1: Przekładniki prądowe
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
PN-EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
PN-EN 62040-1 / IEC 62040-1

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
PN-EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
PN-EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia to istotne parametry oceny kompatybilności elektromagnetycznej. Tutaj znajdziesz zestawienie najważniejszych norm z tej dziedziny.

Emisja zakłóceń w ... / Emission for…:
środowiskach mieszkalnych …/ residentials… : PN-EN 61000-6-3, DIN EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
środowiskach przemysłowych…/ industrial…: PN-EN 61000-6-4, DIN EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Odporność  w … / Immunity for …:
środowiskach mieszkalnych …/ residentials…: PN-EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
środowiskach przemysłowych …/ industrial…: PN-EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Emisje harmoniczne prądu
Harmonic current emissions
PN-EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Ograniczanie zmiany napięcia i migotania światła
Voltage fluctuations and flicker
PN-EN 61000-3-3, DIN EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
PN-EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
PN-EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Badanie odporności na udary
Surge immunity test
PN-EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
PN-EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Power frequency magnetic field immunity test
PN-EN 61000-4-8, DIN EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
PN-EN 61000-4-11, DIN EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij