Powrót do przegladu

Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje

Próba odporności na udary wg IEC 60068-2-27

Wykres udarów 3 ms/350 g  

Wykres udarów

Poddawanie udarom elektrycznym (ostrość próby wg DIN EN 50155)

Badanie to jest stosowane w celu przetestowania i udokumentowania odporności połączenia zaciskowego na nieregularne udary o różnej energii. Przyjmuje się przy tym stopnie ostrości według normy DIN EN 50155 lub DIN EN 61373 (europejskiej normy zastosowań kolejowych) w celu dokonania symulacji obciążeń wynikającej ze specyfiki środowiska eksploatacji kolei.

Udar jest definiowany za pomocą przyspieszenia i czasu trwania. Według normy IEC 60068-2-27 wymagane są trzy pozytywne i negatywne udary we wszystkich trzech osiach przestrzennych (x, y, z). Symulowane przyspieszenia osiągają wartość do 50 m/s² przy czasie trwania udaru 30 ms. Połączenie zaciskowe nie może ulec żadnym uszkodzeniom, które miałyby negatywny wpływ na dalszą eksploatację. Podczas badania monitorowane jest zachowanie styków w badanych próbkach. Zgodnie z normą kolejową niedopuszczalne są przerwy w styku >  1 µs.

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact wytrzymują takie obciążenia udarowe i nadają się do zastosowań, w których występują skrajnie silne wstrząsy.

Powrót do góry

Próba odporności na wibracje wg DIN EN 61373

Próba odporności na wibracje wg DIN EN 61373  

Próba odporności na wibracje wg DIN EN 61373

Szumy szerokopasmowe (ostrość próby wg DIN EN 50155)

W transporcie złączki szynowe są zawsze poddawane działaniu wibracji i wstrząsów. W celu odtworzenia w sposób zbliżony do występującego w praktyce obciążenia wstrząsami badane próbki zostały wystawione na działanie szerokopasmowych przypadkowych wibracji. W ten sposób na złączce szynowej i przyłączonym przewodzie powstają przyspieszenia odpowiadające występującym w warunkach rzeczywistych.

W ramach badania kategorii 1b próbka przechodzi przez zakres częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz. Skuteczna wartość przyspieszenia wynosi do 5,72 m/s². Próbki testowane są po pięć godzin w trzech osiach (x, y z). Ponadto w trakcie próby monitorowany jest styk elektryczny. Na złączkach szynowych nie mogą się pojawić jakiekolwiek uszkodzenia, które pogorszyłyby ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs.

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact, niezależnie od rodzaju połączenia, spełniają rygorystyczne wymagania odnośnie odporności na wibracje.

Powrót do góry

Próba odporności na wibracje wg IEC 60068-2-6

Próba odporności na wibracje wg IEC 60068-2-6  

Próba odporności na wibracje wg IEC 60068-2-6

Badanie to służy do potwierdzenia odporności na wibracje złącza szynowego poddawanego stałemu wpływowi drgań. W jego ramach w celu symulacji rotacyjnych, pulsacyjnych i oscylacyjnych sił próbkę poddaje się działaniu harmonijnych, sinusoidalnych drgań. Test odbywa się we wszystkich trzech osiach przestrzennych (x, y, z).

Na użytek badania sprawdzany jest wpływ częstotliwości w zakresie od 5 Hz do 150 Hz, zmienianej z prędkością jednej oktawy na minutę. Efektywna wartość przyspieszenia wynosi do 50 m/s². Próbki badane są po 2 godziny w każdej z trzech osi (x, y z). Ponadto w trakcie próby monitorowany jest styk elektryczny. Na złączkach szynowych nie mogą się pojawić jakiekolwiek uszkodzenia, które pogorszyłyby ich dalsze użytkowanie. W trakcie badania niedopuszczalne są przerwy w styku > 1 µs.

Złącza wszystkich typów spełniają wymagania normy bez przerw w przewodności elektrycznej. Nadają się zatem szczególnie do wymagających zastosowań, w których pewny styk elektryczny zapewniony musi być także przy skrajnie silnych wstrząsach.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Dalsze badania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410