Zgodność z RoHS/REACH

Utwórz raport na temat zgodności, potwierdzający, że Twoje produkty spełniają wymagania RoHS i REACH.

Wprowadź w poniższym polu numery produktów w celu wyświetlenia informacji na temat ich zgodności i pobrania deklaracji zgodności.


Wskazówka: Numery produktów można skopiować z innych aplikacji, np. z dokumentów programów Excel i Word lub pliku PDF, i wkleić.

Nasze zobowiązanie

W produktach oznaczonych przez firmę Phoenix Contact jako zgodne z dyrektywą RoHS stężenie masowe ołowiu, chromu sześciowartościowego, rtęci, PBB i PBDE w jednorodnym materiale wynosi maksymalnie 0,1%, a stężenie masowe kadmu wynosi maksymalnie 0,01% lub też produkty te są zgodnie z załącznikami do dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2) wyłączone z zakresu obowiązywania tych wartości granicznych i są zgodne z dyrektywą 2015/863/UE. Produkty te są oprócz tego zgodne z załącznikami XIV oraz XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Informacje te są oparte na naszym obecnym stanie wiedzy oraz na informacjach dostarczonych nam przez dostawców i mogą ulegać zmianie.


Skontaktuj się z nami

W razie pytań dotyczących zgodności produktów z dyrektywą RoHS lub innymi dyrektywami i przepisami prosimy o kontakt na adres e-mail:  pl-productcompliance@phoenixcontact.com