Powrót do przegladu

Glosariusz

Różne warianty sposobu podłączenia wyłącznika zabezpieczającego w gnieździe, np. poprzez wetknięcie, nałożenie lub wkręcenie.

Liczba ta określa ilość możliwych do podłączenia elektrycznie odseparowanych torów prądowych. Wyłączniki zabezpieczające dostępne są z różną liczbą pinów.

Przedstawiają sposób wyzwalania wyłącznika zabezpieczającego. Na wykresie prezentowane są: czas przełączania i natężenie prądu, przy którym nastąpiło wyzwolenie wyłącznika.

Sposób określający możliwość zabudowy wyłączników zabezpieczających, np. typ zabudowy, typ montażu lub typ rozdzielacza.

Wartość prądu lub napięcia określone przez producenta dla zadanych warunków pracy wyłącznika zabezpieczającego. Wartości te odnoszą się do parametrów eksploatacyjnych i wydajnościowych.

Prąd znamionowy, napięcie znamionowe lub częstotliwość znamionowa są wartościami, na jakie urządzenie zostało zaprojektowane.

Opisuje sposób uruchomienia lub powrotu wyłącznika zabezpieczającego. Dostępne są warianty z powrotem samoczynnym i uruchamianiem ręcznym. Są one wyposażone w dźwignię umożliwiającą wykonywanie regularnych lub sporadycznych czynności łączeniowych.

Charakterystyki opisujące sposób zachowania wyłącznika zabezpieczającego przy określonych wartościach prądu i napięcia.

Wyzwolenie wyłącznika zabezpieczającego bez zmiany położenia dźwigni.

Wyłączniki chroniące przed ewentualnymi uszkodzeniami w wyniku zwarcia lub przeciążenia. Są one specjalnie zaprojektowane w celu ochrony urządzeń i urządzeń wykonawczych wykorzystywanych w instalacjach technicznych i maszynach.

Styk w obwodzie głównym, przez który w położeniu zamkniętym powinien przepływać prąd.

Styk w obwodzie prądu pomocniczego. Służy jako styk sygnalizacji zdalnej.

Minimalny odstęp wzdłuż powierzchni materiału izolacyjnego pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi prąd.

Prąd zwarciowy powstaje wskutek błędnego, niskoomowego połączenia pomiędzy dwoma punktami, które w stanie normalnym mają różne potencjały.

Stosowane są w celu ochrony przewodów przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić w wyniku przeciążenia lub zwarcia.

Minimalny odstęp pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi prąd.

Skrót MTBF oznacza Mean Time Between Failures (średni czas pracy bezawaryjnej) i opisuje wartość oczekiwaną czasu pracy pomiędzy dwoma kolejnymi awariami.

Bezpotencjałowy styk pomocniczy. Otwarty, gdy styk główny jest zamknięty.

Kolejność uruchomień z jednego położenia w inne, i z powrotem.

Bezpotencjałowy styk pomocniczy. Zamknięty, gdy styk główny jest zamknięty.

Skrót SFB oznacza Selective Fuse Breaking (selektywne wyzwalanie bezpieczników). W przypadku zwarcia wcześniej wyzwalane są wyłączniki zabezpieczające pracujące w oparciu o tę charakterystykę. Charakterystyka wyzwalania SFB znajduje się pomiędzy charakterystykami M1 i F1.

W przypadku awarii zasilacze pracujące w oparciu o tę technologię oferują dużą rezerwę prądu. Także przy długich trasach przewodów urządzenie zabezpieczające zasilane jest wymaganym prądem wyłączeniowym. Elementy instalacji, których nie dotyczy awaria ale podłączone są również do tego samego zasilacza, są nadal zasilane prądem.

Po przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu przez dłuższy czas bezpieczniki powodują otwarcie obwodu prądowego i odłączenie prądu.

Prąd nadmiarowy występujący w nieuszkodzonym elektrycznie obwodzie prądowym.

Prąd przekraczający prąd znamionowy.

Temperatura powietrza otaczającego środek roboczy określona w ustalonych warunkach.

Maksymalna wartość napięcia przejściowego, które w zadanych warunkach nie spowoduje żadnych uszkodzeń izolacji.

Styk sygnałowy z trzema przyłączami oferujący funkcję zestyku rozwiernego i zestyku zwiernego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410