Powrót do przegladu

Nowoczesne metody produkcji stanowią gwarancję najwyższej jakości

Kontrola jakości narzędzi

Badanie wytrzymałości na wyciąganie

Podczas oprzewodowania lub w trakcie eksploatacji na przewody w zaciskach mogą działać siły ciągnące. Dlatego zaciśnięte prawidłowo tulejki i łączniki muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną. W badaniu obciążenia rozciągającego zaciśnięty przewód musi przez 60 sekund wytrzymać działanie określonej siły ciągnącej o wartości uzależnionej od przekroju przewodu. Siła rozciągająca działa na przewód w miejscu zaciśnięcia. Nie może to spowodować uszkodzenia miejsca zaciśnięcia. Zazwyczaj na koniec mierzy się jeszcze maksymalną siłę rozciągającą do zniszczenia połączenia.

Gazoszczelność połączeń zaciskanych

Widok wzdłuż połączenia zaciskanego  

Widok wzdłuż połączenia zaciskanego

Gazoszczelne połączenie zaciskane powstaje na skutek określonej operacji zaciśnięcia. Druciki jednego lub kilku przewodów oraz łącznik są łączone przy tym w jednorodną strukturę bez pustych przestrzeni. W ten sposób powstaje trwałe, nierozłączne i niezawodne połączenie.

Widok w poprzek połączenia zaciskanego  

Widok w poprzek połączenia zaciskanego

Poza wymagającymi badań właściwościami mechanicznymi i elektrycznymi ważne informacje na temat jakości połączenia można uzyskać poprzez ocenę wizualną. W tym celu tworzy się mikrografie lub zdjęcia tomografii komputerowej. W ten sposób ocenia się porowatość, wydłużenie przy zerwaniu oraz odkształcenie poszczególnych drucików.

Wykonane prawidłowo zaciśnięcie jest w znacznym stopniu zabezpieczone przed działaniem gazów, takich jak zawierająca dwutlenek siarki atmosfera przemysłowa, tlen, rozpylona solanka i inne media korozyjne. Zapobiega to korozji poszczególnych drucików na skutek działania gazów w trakcie użytkowania połączenia oraz wynikającemu z tego pogorszeniu właściwości elektrycznych.

Połączeń zaciskowych tulejek nie można porównać bezpośrednio z połączeniami łączników lub końcówek kablowych. Wymagają one innego podejścia. Tulejki stosuje się jako zabezpieczenie przed rozpleceniem do linek miedzianych klasy 2, 5 i 6, cienkodrucikowych i bardzo cienkodrucikowych. Grubość materiału tulejki miedzianej wynosi zaledwie od 0,15 mm do 0,45 mm. Jest zatem znacznie mniejsza niż w przypadku np. końcówek kablowych. Jeśli grubość materiału tulejki miedzianej do przewodu o przekroju 2,5 mm² wynosi 0,3 mm, to grubość materiału porównywalnej końcówki kablowej wynosi 0,8 mm.

Makrografia  

Makrografia

Do zaciskania tulejek norma DIN 46228 (część 1-4) opisuje badanie mechaniczne oraz kontrolę wymiarów powłoki od przekroju 2,5 mm² dla przewodów miedzianych klasy 5 wg IEC 60228. Właściwości elektryczne ocenia się przy późniejszym zastosowaniu połączenia, np. w złączce szynowej. Szczególnie w atmosferze agresywnej warunkiem sprawności i odpowiednio niskiej rezystancji połączenia jest brak korozji w obszarze styków. Należy zwrócić uwagę na bezpieczne osadzenie połączenia w punkcie połączeniowym. Wpływ agresywnych mediów w punkcie połączeniowym jest oceniony w normie dotyczącej złączek szynowych do przewodów miedzianych. Zgodnie z normą DIN EN 60947-7-1 spadek napięcia przed i po badaniu nie może przekroczyć wartości 3,2 mV lub 1,5-krotności wartości zmierzonej na początku badania. Jeśli badana próbka spełni wymagania badania w komorze wysokiej kondensującej wilgoci w połączeniu z działaniem dwutlenku siarki wg DIN 50018 (AHT 2,0 S) przyjmuje się, że połączenie jest gazoszczelne. Badanie to obejmuje przechowywanie w komorze wysokiej kondensującej wilgoci przy zmiennej temperaturze i wilgotności powietrza. W pierwszej części badania próbka jest poddawana przez 8 godzin działaniu SO2 o stężeniu objętościowym 0,67% w temperaturze 40°C i wilgotności powietrza ok. 100%. Po tym badaniu próbki są suszone przez 16 godzin przy otwartych drzwiach. Cykl ten powtarza się dwa razy i następnie próbki są oceniane.

Właściwie użyte narzędzia zaciskowe, tulejki i łączniki firmy Phoenix Contact gwarantują trwałe i gazoszczelne połączenie w punktach połączeniowych. Połączenie to jest odporne również na działanie agresywnych mediów.

Badania 1000 V wg EN 60900

Przyrząd do badania napięcia izolowanych narzędzi ręcznych wg DIN EN 60900  

Przyrząd do badania napięcia izolowanych narzędzi ręcznych wg DIN EN 60900

W surowych przepisach bezpieczeństwa dotyczących prac przy elementach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC i 1500 V DC kluczową pozycję obok ogólnych zasad bezpieczeństwa zajmują narzędzia izolowane VDE.

Międzynarodowa norma IEC 60900 stawia najwyższe wymagania wobec narzędzi izolowanych. Poza wymogami pod względem geometrii i wymiarów określono tam przede wszystkim właściwości materiałów izolacyjnych. Normę uzupełniają wytyczne dotyczące badań. Np. właściwości izolacji i jakość opisów ocenia się wizualnie. Badanie udarnościowe testuje wytrzymałość warstwy izolacyjnej na uderzenia. Nawet w niższej temperaturze (w zależności od kategorii -25°C lub -40°C) nie może dojść do pęknięcia, ukruszenia lub złamania. Próba odciskowa (półkula o średnicy 5 mm) bada odporność izolacji na obciążenie siłą 20 N przez 2 h w temperaturze 70°C. Po schłodzeniu w badanym miejscu nie może występować przebicie elektryczne lub przeskok iskry przy przyłożeniu napięcia 5 kV (wartość skuteczna) przez czas 3 minut.

W badaniach izolacji przygotowane odpowiednio narzędzia (zanurzenie w wodzie, składowanie w wilgotnej komorze) są poddawane badaniu napięciowemu. Przez 3 minuty podawane jest napięcie 10 kV. Prąd wyładowczy nie może przekraczać 1 mA na każde 200 mm długości powłoki narzędzia.

Opis narzędzia VDE  

Opis narzędzia VDE. Litera „C” informuje o możliwości stosowania w niskich temperaturach.

Dalsze badania odnoszą się do przyczepności powłoki izolacyjnej, odporności opisów na działanie środków chemicznych oraz palności. Pozytywny wynik badania typu narzędzia jest warunkiem użycia logotypu VDE w połączeniu z IEC 60900. Ponadto właściwa jednostka certyfikująca VDE przeprowadza regularne kontrole zakładów produkcyjnych i jednostek badawczych. W ramach kontroli pobierane są wyrywkowo próbki produktu z bieżącej produkcji, które są następnie oceniane. Już na etapie produkcji producent wykonuje liczne testy, które zapewniają kompleksowe spełnienie wymogów normy IEC 60900. Ostatnią poprzeczką jest badanie wytrzymałości na przebicia elektryczne. Każde narzędzie jest poddawane testowi 10 000 V AC. Dopiero po zakończonym pomyślnie teście narzędzie może nosić nazwę narzędzia VDE i jest dopuszczane do sprzedaży. Oznaczone odpowiednio narzędzia z izolacją VDE firmy Phoenix Contact oferują wysoką jakość oraz maksymalne bezpieczeństwo podczas używania do elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC i 1500 V DC.


Powrót do przegladu
Informacje ogólne
Cięcie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie
Właściwości materiałów i zastosowanie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410