Produktsamsvar

Opprett en samsvarsrapport for å bekrefte at produktene dine oppfyller stoffkravene iht. RoHS og REACH.

Legg til produktnumre nedenfor for å vise samsvarsinformasjon og for å laste ned samsvarserklæringer.


Tips: Du kan kopiere og legge til produktnumre fra andre applikasjoner, f.eks. et Excel- eller PDF-dokument.

Vårt løfte

Produktene som Phoenix Contact har identifisert som RoHS-konforme, inneholder bly, seksverdig krom, kvikksølv, PBB og PBDE med en masseandel på maks 0,1 % i homogene materialer, og kadmium med en masseanddel på maks 0,01 %, eller er, som definert i vedleggene til direktiv 2011/65/EU (RoHS 2), unntatt fra de nevnte grenseverdiene og stemmer overens med direktiv 2015/863/EU. Disse produktene stemmer dessuten overens med vedlegg XIV og vedlegg XVII i forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). Denne informasjonen er basert på våre nåværende kunnskaper og informasjonen våre leverandører har stilt til disposisjon, og kan endres.


Ta kontakt med oss

Dersom du har spørsmål om produktsamsvar iht. RoHS-direktivet eller andre direktiver og forskrifter, kan du ta kontakt med oss per e-post:  no-productcompliance@phoenixcontact.com